Tytuł instrukcjiPobieranie 7,72 Mb.
Strona1/24
Data03.06.2018
Rozmiar7,72 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   24

Budżet Państwa 1.0
Nazwa dokumentu


Wersja

2.2


Data

2018-6-2
Trezor

Informatyczny System Obsługi Budżetu Państwa

Moduł Administracja użytkownikami i dysponentamiWersja 2.2

Spis treści

Wstęp 4

Zakładanie nowych użytkowników i modyfikacja danych użytkowników 7

Zaawansowane wyszukiwanie użytkowników 13

Łączenie użytkowników z dysponentami 16

Definiowanie profili dla użytkowników 19

Zarządzanie profilami 25

Tworzenie profili lokalnych i globalnych 30

Zarządzanie funkcjami 33

Zarządzanie certyfikatami 35

Zarządzanie powiadomieniami 45

46

Uprawnienia do rachunków CRBP 47

Uprawnienia do decyzji budżetowych 51

Zakładanie nowych Dysponentów 55

Blokowanie Dysponentów 59

Przyznanie dysponentowi statusu dysponenta dochodowego w celu wyłączenia walidacji kompletności danych 65

Konfiguracja pola z informacją o podstawie prawnej i uzasadnieniu 68

Przepinanie Dysponentów 70

Raport „Przeglądanie listy użytkowników podpiętych do Dysponenta” 75

Zakładanie rachunków Dysponentów 77

Generowanie i uruchamianie raportów 79

Wyświetlanie raportów 81

Wygasanie ważności sesji 82

Klasyfikacja budżetowa 84

Przeglądanie opisów klasyfikacji na formatce standardowej 89Wstęp


Dokument przedstawia czynności związane z administracją dysponentami i użytkownikami. Na administrację składają się następujące czynności:

 • tworzenie, modyfikacja i blokowanie kont użytkowników,

 • przydzielanie uprawnień użytkownikom do poszczególnych dysponentów,

 • zarządzanie profilami,

 • tworzenie, modyfikacja oraz blokowanie dysponentów,

 • operacje na drzewie hierarchii dysponentów,

 • zakładanie i modyfikacja rachunków dysponentów,

 • uruchamianie raportów.

Ewidencja użytkowników realizowana jest na dwóch poziomach: użytkowników zaawansowanych oraz użytkowników podstawowych. Dla każdej z tych grup istnieje możliwość zdefiniowania użytkownika o uprawnieniach administracyjnych. Na poziomie użytkowników zaawansowanych funkcjonuje rola administratora głównego, posiadającego nieograniczone uprawnienia w Systemie. Na poziomie użytkowników podstawowych zdefiniowani są administratorzy u Dysponentów Głównych, których uprawnienia w Systemie podlegają ograniczeniom wynikającym z umiejscowienia danego Dysponenta Głównego w strukturze hierarchii dysponentów.

Podczas wprowadzania bądź modyfikacji użytkowników istnieje możliwość powiązania ich z wybranymi dysponentami (poziom użytkowników podstawowych). Użytkownicy tacy dziedziczą ograniczenia do danych po dysponencie, do którego zostali przypisani. Użytkownicy zaawansowani nie posiadają ograniczeń do danych w Systemie (tylko w obszarze standardowych modułów Systemu z wyłączeniem Obsługi Dysponentów). Dla użytkowników zaawansowanych istnieje możliwość zdefiniowania dostępu do poszczególnych modułów aplikacji.

W module Obsługa Dysponentów, w przeciwieństwie do pozostałych modułów Systemu, możliwe jest otwarcie wielu sesji aplikacji na jednym komputerze. Oznacza to, że można pracować w wielu oknach przeglądarki (także na kilku kontach użytkownika) bez konieczności wylogowywania z Systemu.

Aplikacja poprawnie działa na przeglądarkach internetowych: MSIE 6.0 & 6.0 SP1 i wyżej. Sugerowana rozdzielczość ekranu to 1024 * 768 pikseli. Szczegółowe informacje na temat konfiguracji komputera znajdują się w dokumencie „Uruchamianie Trezora”.

Konfiguracja przeglądarki internetowej do pracy z Systemem Trezor.


 1. Wymagania na przeglądarkę

      1. Użytkownicy podstawowi

Zaleca się używanie przeglądarki Microsoft Internet Explorer 5.5 & 60/6.0 SP1 z dowolnym systemem operacyjnym

      1. Użytkownicy zaawansowani

Poniżej przedstawiono certyfikowane konfiguracje warstwy klienckiej dla aplikacji Oracle E-Business Suite:

System operacyjny

Wersja przeglądarki

Microsoft Windows 2000 Version: 2000 SP1+

MSIE 5.0x, 5.5x, 6.0 & 6.0 SP1,

Netscape Navigator 4.7x, gdzie x>=3Microsoft Windows 4.0 SP5 - SP6a

MSIE 5.0x, 5.5x, 6.0 & 6.0 SP1,

Netscape Navigator 4.7x, gdzie x>=3Microsoft Windows XP Version: Professional

MSIE 6.0 & 6.0 SP1

 1. Założenia odnośnie certyfikatów PKI.

      1. Certyfikat serwera WWW. Certyfikat zostanie wydany przez: „Zaufany główny urząd certyfikacji”

      2. Wystawca certyfikatu będzie należał do grupy:

 1. Konfiguracja przeglądarki

Przy spełnieniu punktów (c) i (d) przeglądarka klienta nie wymaga dodatkowej konfiguracji. Wszystkie ustawienia pozostają domyślne.

Aby skorzystać z zaawansowanej funkcjonalności Systemu należy poczynić dodatkowe kroki konfiguracyjne:      1. Uruchomienie JInitiatora. Aby zainstalować komponent Jinitiator należy:

  • adres strony Systemu Trezor dodać do witryn zaufanych (patrz p. (g))

  • posiadać uprawnienia do zapisy w katalogu c:\Program Files

  • W przypadku nie spełnienia wymagań w p. (d) należy zainstalować certyfikat dla Oracle JInitiator (patrz p. (h))

      1. Uruchomienie kontrolki do podpisów PKI. Aby zainstalować kontrolkę do podpisów PKI należy:

  • adres strony Systemu Trezor dodać do witryn zaufanych (patrz p. (g))

 1. Konfiguracja zaawansowana

      1. Dodawanie adresu strony do witryn zaufanych. W tym celu należy:

 • Wybrać z menu Opcje internetowe -> Zabezpieczenia

 • Wybrać ikonę "Zaufane witryny" i nacisnąć przycisk Witryny....

 • Następnie należy wpisać adres https://trezor.mf.gov.pl i nacisnąć Dodaj.

      1. Instalacja certyfikatu CA dla Oracle JInitiator. W tym celu należy:

 • Otworzyć stronę https://trezor.mf.gov.pl/filestodownload.html

  • Na łączu Certdb wybrać „Zapisz element docelowy jako”

  • Należy wskazać ścieżkę do katalogu C:\Program Files\Oracle\JInitiator 1.1.8.16\lib\security\certdb.txt. Uwaga ścieżka instalacji może mieć inną postać

  • Na pytanie czy nadpisać istniejący plik należy wybrać TAK.

  • Po tej operacji wymagany jest restart przeglądarki.


Zakładanie nowych użytkowników i modyfikacja danych użytkowników

Ścieżka dostępu


Po zalogowaniu się do systemu należy wejść do modułu Obsługa Dysponentów następnie wybrać z menu pozycję Administracja -> Użytkownicy.

Czynności


 1. Należy otworzyć formularz do modułu Obsługa dysponentów (Administracja -> Użytkownicy) (patrz Rysunek 1).

Rysunek 1 Strona główna.


Z oknie Wybierz Dysponenta z listy dysponentów należy wybrać dysponenta, okno pojawia się automatycznie przy pierwszym logowaniu. W innych przypadkach należy kliknąć pozycję Przełącz Dysponenta w górnej części ekranu i wybrać z listy dysponenta w kontekście, którego użytkownik chce pracować (patrz Rysunek 2).

Rysunek 2 Okno do zmiany dysponenta.


Uwaga! Na wyświetlonej liście znajdą się również tacy użytkownicy, którzy nie są skojarzeni z żadnym dysponentem. Użytkownicy mogą być skojarzeni z różnymi dysponentami, wobec czego mogą pojawiać się w różnych kontekstach


Uwaga! Zapytaniem może być pełny tekst (np. cała nazwa użytkownika), lub część tekstu z odpowiednimi znakami. Znak ‘%’ zastępuje dowolny ciąg znaków, natomiast ‘_’ jeden dowolny znak. Duże i małe litery nie są rozróżniane.
Przykład: Zapytanie ‘użytkownik%’ zwróci wszystkich użytkowników, których nazwa zaczyna się od słowa ‘użytkownik’


 1. Po wybraniu dysponenta wyświetli się strona Użytkownicy zarejestrowani w Systemie (patrz Rysunek 3).

Rysunek 3 Strona Użytkownicy zarejestrowani w Systemie.
 1. Aby założyć nowego użytkownika należy nacisnąć przycisk - uruchomiona zostaje formatka Wprowadzanie nowego użytkownika (patrz Rysunek 4).

Rysunek 4 Strona Użytkownicy zarejestrowani w Systemie. 1. . W oknie Wprowadzanie Nowego użytkownika należy wprowadzić następujące informacje o użytkowniku:

  • Nazwa użytkownika* - nazwa użytkownika pole wymagalne, nazwa musi być unikalna. Nazwy tej nie można modyfikować po zapisaniu danych użytkownika do bazy,

  • Hasło* - hasło do konta użytkownika, które jest nadawane przez Administratora. Przy pierwszym logowaniu do systemu system poprosi użytkownika o zmianę tego hasła, pole wymagalne,

  • Imię* - imię użytkownika, pole wymagalne,

  • Nazwisko* - nazwisko użytkownika, pole wymagalne,

  • E-mail – adres e-mail użytkownika, pole opcjonalne, jeżeli w tym polu zostanie wprowadzony adres e-mail wówczas wszystkie komunikaty workflow z systemu trezor będą przesyłane na skrzynkę pocztowa użytkownika,

  • Drugie imię, pole opcjonalne

  • Opis, pole opcjonalne,

  • Okres ważności hasła (w dn.), pole opcjonalne, w polu tym można ustawić długość ważności hasła po tym okresie system poprosi o zmianę hasła,

  • Data wygaśnięcia konta, pole opcjonalne, w polu tym można ustawić długość ważności konta, po tym okresie konto zostanie zablokowane,

  • Autoryzacja, pole opcjonalne, należy zaznaczyć pole check box przy tych autoryzacjach, do których uprawnienia będzie miała użytkownik,

  • Departament, pole opcjonalne, dostępne tylko dla użytkowników, którzy maja uprawnienia do dysponenta MF DBP,

  • iLearning, pole opcjonalne.

 2. Wprowadź dane w poszczególnych polach i następnie naciśnij przycisk .

 3. Po zapisaniu danych szczegółowych konta użytkownika system przenosi administratora na formatkę Przypisywanie użytkowników do Dysponentów (patrz Rysunek 5). Aby podpiąć użytkownika do dysponentów należy nacisnąć przycisk wówczas zostaną wyświetleni wszyscy dysponenci, z którymi połączony jest Administrator. Następnie należy zaznaczyć pola checkbox po prawej stronie nazwy Dysponenta, do których użytkownik będzie miał uprawnienia i nacisnąć przycisk w celu zapisania wprowadzonych zmian. Zaznaczając checkbox z etykietą Tylko połączeni i naciskając przycisk system wyświetli wszystkich tych dysponentów, z którymi połączone jest modyfikowane konto użytkownika.

Rysunek 5 Przypisywanie użytkownika do dysponentówUwaga! Przy pierwszym zalogowaniu użytkownik będzie musiał zmienić nadane hasło. Wymagane jest długość hasła minimum 8 znaków


 1. Aby zmodyfikować dane użytkownika należy wrócić na formatkę Użytkownicy, wyszukać użytkownika i nacisnąć odnośnik z nazwą wybranego użytkownika. Następnie należy wprowadzić modyfikacje i nacisnąć przycisk , aby zapisać zmiany lub przycisk , aby anulować wprowadzone zmiany.

 2. W celu zablokowania konta użytkownika należy przejść na formatkę Użytkownicy i wyświetlić listę użytkowników. Z lewej strony nazwy użytkownika należy zaznaczyć pole checkbox odpowiadające wybranemu użytkownikowi i nacisnąć przycisk Zablokuj konta. Blokady konta można dokonać również z formatki Modyfikacja danych użytkownika wybierając z kalendarza lub wpisując ręcznie w polu Data wygaśnięcia Konta datę (w formacie 01-SIĘ-2007), od której konto ma być nieaktywne.

 3. Po wskazaniu daty zablokowania konta i potwierdzeniu tej operacji, bądź po użyciu przycisku Zablokuj konta, system ukryje przyciski Ok. i Anuluj znajdujące się wcześniej poniżej szczegółowych danych użytkownika – w przypadku, gdy data zablokowania jest datą przeszłą. W ten sposób możliwość modyfikowania danych już zablokowanego konta zostanie uniemożliwiona. Należy pamiętać, że po zablokowaniu konta wszystkie wcześniej zaznaczone checkboxy przy autoryzacjach zostają automatycznie odznaczone.

 4. Po ukryciu przycisków Ok. i Anuluj pojawi się przycisk Odblokuj konto. Umożliwi on ponowne odblokowanie konta

 5. Odblokowanie konta może nastąpić nie tylko z poziomu listy Użytkownicy zarejestrowani w systemie, ale również z poziomu formularza Modyfikacja danych użytkownika. Druga możliwość następuje po naciśnięciu przycisku Odblokuj konto, po potwierdzeniu tej operacji data w polu Data wygaśnięcia konta znika, istnieje możliwość pracy na koncie.

 6. Odblokowanie z poziomu Listy zarejestrowanych użytkowników następuje po zaznaczeniu checkboxu przy odpowiednim koncie, a następnie naciśnięciu przycisku Odblokuj konta. Operacja ta spowoduje automatyczne odblokowanie konta oraz usunie datę z pola data wygaśnięcia konta.


  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   24


©operacji.org 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna