TworzeniePobieranie 143,02 Kb.
Strona1/3
Data15.01.2018
Rozmiar143,02 Kb.
  1   2   3

Autor: Sylwia Kowalska

Converted by: Ar2rekZESTAWIENIE OBROTÓW I SALD
Zestawienie obrotów i sald jest instrumentem kontroli poprawności księgowań oraz dostarcza danych do sporządzenia bilansu końcowego (bilansu zamknięcia).
Zestawienie obrotów i sald podmiotu gospodarczego „A " na dzień 31 grudnia 200Xroku


Lp.

Symbol i nazwa konta

Salda początkowe BO

Obroty w okresie

Obroty razem z BO

Salda końcowe BZWn

Ma

Wn

Ma

Wn

Ma

Wn

Ma

1

010 - środki trwale

300

-

-
300
300
2

310 -Materiały

200

-

95
295
295
3

130 - rachunek bankowy

90

-

-

30

90

30

60
4

100 -Kasa

60

-

-

55

60

55

5
5

800 - kapitały zasadnicze

-

450

-450
450

6

200 - Zobowiązania wobec dostawców

-

70

100

40

100

110
10

7

135 - Kredyt bankowy

-

130

-

70
200
200

Razem

650

650

195

195

845

845

660

660


ZESTAWIENIE OBROTÓW I SALD zawiera:


 • symbole lub nazwy kont • salda kont na dzień otwarcia ksiąg rachunkowych, obroty za okres sprawozdawczy i narastająco od początku roku obrotowego, oraz salda na koniec okresu sprawozdawczego,

 • sumę sald na dzień otwarcia ksiąg rachunkowych, obrotów za okres sprawozdawczy od początku roku obrotowego, oraz sald na koniec okresu sprawozdawczego.


ZESTAWIENIE OBROTÓW I SALD
Zestawienie obrotów i sald pozwala ujawnić błędy księgowe:

 1. zaksięgowanie operacji gospodarczej tylko na jednym koncie,

 2. ewidencja operacji gospodarczej dwukrotnie na tej samej stronie konta,

 3. zapis na przeciwstawnych stronach dwóch kont różnych kwot w odniesieniu do tej samej operacji gospodarczej,

 4. błędne obliczenia obrotów i sald lub niewłaściwe ich przeniesienie do zestawienia obrotów i sald.

Zestawienie obrotów i sald nie wykryje błędów polegających na: 1. błędnej korespondencji kont (ujęcie operacji na niewłaściwych kontach lub na niewłaściwych stronach kont),

 2. zaksięgowaniu innych kwot niż wynikają z operacji gospodarczych,

 3. pominięciu operacji gospodarczej,

 4. wielokrotnym księgowaniu tej samej operacji gospodarczej.


RODZAJE BŁĘDÓW KSIĘGOWYCH
Błędy w zapisach można podzielić na dwie grupy:
-błędy naruszające równowagę bilansową,

-błędy nie naruszające równowagi bilansowej.Błędy naruszające równowagę bilansową wynikają z niezgodnego z zasadą podwójnego księgowania ujmowania operacji gospodarczych. Błędy takie są stosunkowo łatwe do wykrycia, gdyż wykrywa je sporządzane obowiązkowo co miesiąc zestawienie obrotów i sald.

Błędy nie naruszające równowagi bilansowej są trudne do wyrycia, gdyż nie identyfikuje ich zestawienie obrotów i sald. Często, rozpoznanie tych błędów może nastąpić w procesie szeroko rozumianej inwentaryzacji.

Błędy mogą dotyczyć:  • kwoty operacji gospodarczych

  • doboru kont na których operacje są ewidencjonowane

  • rodzaju strony konta, na której ujęto operacjęPOPRAWIANIE BŁĘDÓW KSIĘGOWYCH


Stwierdzone błędy księgowe w urządzeniach księgowych mogą być poprawiane przez:

  • skreślenie zapisu błędnego i umieszczenie zapisu poprawnego (prawidłowego) - korektę lub

  • przez wprowadzenie do urządzeń księgowych zapisu korygującego, zwanego stornem księgowym.

Poprawianie błędów księgowych dokonuje się: 1. w momencie ujawnienia błędu przez korektę polegającą na przekreśleniu zapisu czerwoną linią, umieszczeniu zapisu właściwego, daty i skróconego podpisu (parafy) osoby upoważnionej,

 2. w terminie późniejszym poprzez zapis korygujący - storno księgowe:

  1. storno księgowe czarne zupełne i częściowe,

  2. storno księgowe czerwone zupełne i częściowe.


Storno czarne zupełne polega na zamieszczeniu zapisu eliminującego po przeciwnej stronie w stosunku do zapisu mylnego. Jeżeli błędny zapis znajduje się na stronie Ma danego konta, to strono księgujemy w identycznej kwocie na stronie Winien tego konta i na odwrót. Po wystornowaniu błędu należy zaksięgować poprawnie operację gospodarczą.
Storno czarne częściowe może być zastosowane przy błędnych zapisach dotyczących tylko jednego konta. Wówczas anuluje się mylny zapis wyłącznie na tym koncie, dokonując zapisu na stronie przeciwnej w korespondencji z kontem właściwym.
Storno czarne powoduje sztuczne zawyżanie obrotów na kontach objętych stornem o sumy zapisów błędnych stornujących. Dlatego nie stosuje się go w wypadku kont, których obroty nie powinny być zniekształcane (np. konta kosztów, konta przychodów).
Problem zniekształcenia obrotów nie występuje w wypadku stosowania storna czerwonego zupełnego, polegającego na wykorzystaniu zapisu ujemnego. Zapis ten jest powtórzeniem zapisu błędnego (na tych samych kontach i tych samych stronach), ale ze znakiem minus. Zapis dokonuje się kolorem czerwonym. Można go dokonać zapisem czarnym, ale w ramce. Wszystkie sumy księgowane na czerwono są odejmowane podczas sumowania obrotów konta. Powoduje to anulowanie zapisu błędnego oraz ustalenie poprawnego salda końcowego i faktycznych obrotów konta.
PODZIELNOŚĆ KONT

Podzielność kont polega na powiększeniu liczby kont w celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji, dotyczących poszczególnych środków gospodarczych, źródeł ich pochodzenia oraz procesów gospodarczych i wyników działalności podmiotów gospodarczych. Podział kont w rachunkowości podporządkowany jest następującym regułom:
 1. podzielności poziomej kont (konta powstałe z podziału poziomego przyjmują wszystkie funkcje konta podzielonego),

 2. podzielności pionowej kont (konta powstałe z podziału pionowego przyjmują tylko niektóre funkcje konta podzielonego).


  1   2   3


©operacji.org 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna