Tłuszcz dnia imię I nazwiskoPobieranie 5,5 Kb.
Data15.03.2020
Rozmiar5,5 Kb.

.......................................... Tłuszcz dnia

imię i nazwisko

..........................................

..........................................

adres

OŚWIADCZENIE

Ja ............................................................................................................... niżej podpisany, znając procedury wyboru wniosków przez Radę, jako organu decyzyjnego LGD „Równiny Wołomińskiej”, w zakresie wyboru operacji, o których mowa w art. 62 ust. 4 rozporządzenia Rady (WE) nr 1698/2005, które mają być realizowane w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju oświadczam, że”
  • wykluczę się z głosowania nad operacjami, które sam składam oraz takimi operacjami, które składa osoba prawna, którą reprezentuję w LGD, oraz takimi operacjami, które składa moja osoba bliska do II stopnia pokrewieństwa lub powinowactwa.

  • nie jestem pracownikiem LGD RW i zachowam bezstronność w trakcie prac związanych z wyborem wniosków przez Radę a w razie wątpliwości zgłoszę je przewodniczącemu Rady i uchylę się od głosu.

......................................................podpis
©operacji.org 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna