Tłumaczenie poświadczone z języka francuskiegoPobieranie 45,64 Kb.
Data24.02.2019
Rozmiar45,64 Kb.

Tłumaczenie poświadczone z języka francuskiego
[Uwagi tłumacza: Do tłumaczenia przedłożono pięciostronną kopię dokumentu w języku francuskim. Na każdej stronie w prawym górnym rogu okrągła pieczęć opatrzona odręcznym podpisem :]

Za zgodność z oryginałem

Béatrice Thibault

Sekretarz Zarządu ALSTOM POWER SYSTEMS SA


STATUT
ROZDZIAŁ I
FORMA PRAWNA – PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI – SIEDZIBA – CZAS TRWANIA
ARTYKUŁ 1 – FORMA PRAWNA

Właściciele akcji utworzonych na mocy niniejszego statutu oraz akcji, które mogą być utworzone w terminie późniejszym zawiązują między sobą spółkę akcyjną podlegającą obowiązującym ustawom i przepisom prawa, a także postanowieniom niniejszego statutu.


ARTYKUŁ 2 – PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI

Przedmiot działalności spółki stanowią, bezpośrednio lub pośrednio, wszelkie operacje przemysłowe, handlowe, finansowe oraz obrót papierami wartościowymi, we Francji i poza jej granicami, w następujących dziedzinach :  • Inżynieria i wykonawstwo ogólne elektrowni, elektrociepłowni i elektrowni atomowych,

  • Badanie, wytwarzanie, sprzedaż, instalacja i uruchamianie wszelkich maszyn i sprzętu elektrycznego, mechanicznego i elektro-mechanicznego, w szczególności turbin gazowych o dużej, średniej i małej mocy, turbin parowych, pompoturbin, zaworów zaporowych, prądnic, sprężarek, systemów energetycznych kompletnych, magnesów nadprzewodzących, kotłów, urządzeń rejestrujących,

  • Wszelkie elementy i materiały służące do działania w/w elektrowni,

  • Wszelkie świadczone usługi w szczególności w zakresie inżynierii lądowej elektrowni, w/w maszyn i materiałów,

  • Wprowadzenie do obrotu systemów przetwarzania spalin,

  • Grupy kapitałowe i wszelkie przedsiębiorstwa wdrażające jedną lub więcej w/w działalności,

  • Oraz ogólnie, wszelkie działalności powiązane z opisanymi powyżej lub uzupełniające je.

[strona 2]


ARTYKUŁ 3 – NAZWA SPÓŁKI

Nazwa spółki :ALSTOM POWER SYSTEMS SA
ARTYKUŁ 4 – SIEDZIBA SPÓŁKI

Siedziba spółki znajduje się pod adresem 2 quai Michelet – 3 avenue André Malraux 92309 Levallois-Perret cedex.


Siedziba może zostać przeniesiona w każde inne miejsce w tym samym departamencie lub w departamencie sąsiadującym decyzją Zarządu z zastrzeżeniem ratyfikacji przez następne Zwyczajne Walne Zgromadzenie, oraz wszędzie indziej na podstawie uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia akcjonariuszy, z zastrzeżeniem obowiązujących przepisów prawa.
W przypadku przeniesienia siedziby zgodnie z prawem decyzją Zarządu Spółki, Zarząd jest upoważniony do dokonania odpowiednich zmian w statucie.
ARTYKUŁ 5 – CZAS TRWANIA

Czas trwania spółki wynosi 99 lat licząc od daty wpisu do Rejestru handlowego i spółek, z wyjątkiem wcześniejszego rozwiązania lub przedłużenia czasu trwania spółki.


ROZDZIAŁ II

KAPITAŁ ZAKŁADOWY – AKCJE
ARTYKUŁ 6 – KAPITAŁ ZAKŁADOWY

Kapitał zakładowy wynosi trzydzieści trzy miliony czterysta sześćdziesiąt tysięcy Euro (33 460 000 euro).Kapitał dzieli się na jedenaście milionów sto pięćdziesiąt trzy tysiące czterysta dziewięć akcji (11 153 409) tej samej kategorii o wartości 3€ każda w całości spłaconych.
[strona 3]
ARTYKUŁ 7 – ZMIANY DOTYCZĄCE KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO
Kapitał zakładowy może zostać podwyższony, obniżony lub umorzony zgodnie z obowiązującymi ustawami i przepisami prawa.
ARTYKUŁ 8 – SPŁACENIE AKCJI
Podczas ustanawiania Spółki akcje gotówkowe muszą zostać spłacone przy subskrypcji, w wysokości co najmniej połowy ich wartości nominalnej.
Podczas podwyższenia kapitału akcje w gotówce muszą być spłacone w momencie subskrypcji, w wysokości co najmniej ¼ ich wartości nominalnej i, w stosownym przypadku, w wysokości pełnej wartości premii emisyjnej.
Spłacenie nadwyżki powinno nastąpić jednorazowo lub w ratach na wezwanie Zarządu, w terminie pięciu lat począwszy od wpisania do Rejestru handlowego i spółek jeśli chodzi o kapitał początkowy, i w terminie pięciu lat począwszy od dnia, w którym operacja ta miała miejsce.
Wezwania do przekazania środków są przesyłane subskrybentom co najmniej piętnaście dni przed ustaloną datą przelewu, listami poleconymi z potwierdzeniem odbioru wysłanymi do wszystkich akcjonariuszy.
Wszelkie opóźnienie w zapłacie należnych kwot z tytułu niespłaconej kwoty akcji pociąga za sobą naliczenie ustawowych odsetek, począwszy od daty wymagalności, bez uszczerbku dla czynności, które Spółka może podjąć na warunkach przewidzianych przepisami prawa przeciw zalegającemu akcjonariuszowi lub osobie trzeciej wobec kierownictwa Spółki.
ARTYKUŁ 9 – FORMA AKCJI
Akcje są imienne.
Akcje uprawniają do dokonania wpisu na rachunku przez Spółkę w imieniu akcjonariusza w trybie i na warunkach przewidzianych przez obowiązujące ustawy i przepisy prawa.
Na wniosek akcjonariusza Spółka wyda zaświadczenie o dokonaniu wpisu na rachunku.
ARTYKUŁ 10 – PRZEKAZANIE AKCJI
1 – Akcje są zbywalne po dokonaniu wpisu spółki do Rejestru handlowego i spółek. W przypadku podwyższenia kapitału, akcje są zbywalne po dokonaniu tego podwyższenia.
[strona 4]
Akcje pozostają zbywalne po rozwiązaniu Spółki i do zamknięcia postępowania likwidacyjnego.
2 – Własność akcji wynika z ich wpisu na indywidualny rachunek w imieniu ich posiadacza lub posiadaczy w rejestrach prowadzonych przez Spółkę.
Zbycie akcji wobec Spółki i osób trzecich odbywa się przez polecenie przeniesienia podpisane przez zbywającego lub jego pełnomocnika i przez nabywcę, jesli nie są spłacone w całości. Polecenie przeniesienia jest wpisywane w rejestrze numerowanym i parafowanym, w porządku chronologicznym, zwanym „rejestrem przenoszenia własności akcji”.
3 – Akcje są zbywalne swobodnie, chyba że przepisy prawa stanowią inaczej.
ARTYKUŁ 11 – PRAWA I OBOWIĄZKI WYNIKAJĄCE Z POSIADANIA AKCJI


  1. – Każda akcja uprawnia do udziału w zyskach, w majątku spółki i nadwyżce powstałej po likwidacji spółki, proporcjonalnej do wysokości udziału w kapitale, jaki reprezentuje.

Ponadto uprawnia ona do głosowania i reprezentacji w Walnych Zgromadzeniach oraz daje prawo do bycia informowanym o kondycji Spółki i otrzymywania niektórych dokumentów Spółki w terminach na warunkach określonych przez prawo i niniejszy statut.  1. – Odpowiedzialność akcjonariuszy za dług spółki jest do wysokości ich wkładu.

Prawa i obowiązki wynikające z akcji przechodzą na każdego kolejnego posiadacza akcji.


Posiadanie choćby jednej akcji nakłada prawny obowiązek przestrzegania statutu i postanowień Walnego Zgromadzenia.


  1. – W razie potrzeby posiadania pewnej liczby akcji do wykonywania jakiegokolwiek prawa z akcji, w przypadku wymiany, grupowania lub przyznawania akcji, lub na skutek podwyższenia lub zmniejszenia kapitału, fuzji lub innej operacji związanej ze spółką, w gestii właścicieli, którzy nie posiadaja takiej liczby akcji, leży grupowanie, ewentualny zakup lub sprzedaż potrzebnej liczby akcji.


ROZDZIAŁ III
GENERALNE KIEROWNICTWO I NADZÓR NAD SPÓŁKĄ
ARTYKUŁ 12 – TRYB DZIAŁANIA GENERALNEGO KIEROWNICTWA
Generalne kierownictwo Spółki jest powierzone, na własną odpowiedzialność, Prezesowi Zarządu lub innej osobie fizycznej wezwanej przez Zarząd i noszącej tytuł Dyrektora Generalnego.
[strona 5]
Zarząd spółki wybiera zwykłą większością głosów pomiędzy dwoma trybami sprawowania generalnego kierownictwa:
- zachowanie uprawnień Prezesa, który łączy w tym przypadku funkcję Prezesa Zarządu i Dyrektora Generalnego,
- rozdział władzy: generalne kierownictwo Spółki jest sprawowane przez Dyrektora Generalnego, a Prezes przejmuje uprawnienia Prezesa Zarządu Spółki, tak jak to zostało określone w artykule 14. statutu.
Akcjonariusze i osoby trzecie są powiadamiane o wyborze dokonanym przez Zarząd na warunkach określonych dekretem Rady Stanu.
Gdy Prezes Zarządu sprawuje kierownictwo generalne mają do niego zastosowanie przepisy poniższego artykułu 17. obowiązujące Dyrektora Generalnego.
Osoba fizyczna może piastować nie więcej niż pięć stanowisk Dyrektora Generalnego, członka zarządu, wyłącznego Dyrektora Generalnego lub członka rady nadzorczej spółek akcyjnych z siedzibą na terytorium Francji, z zastrzeżeniem wyjątków określonych przez prawo.

ARTYKUŁ 13 – ZARZĄD SPÓŁKI
Spółka jest kierowana przez Zarząd Spółki składający się co najmniej z trzech i najwyżej z osiemnastu członków, z zastrzeżeniem odstępstw przewidzianych prawem w przypadku fuzji.
W czasie trwania spółki, członkowie zarządu są powoływani, powoływani ponownie i odwoływani przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie. Ich mandaty są odnawialne.
W przypadku fuzji lub podziału spółki, członkowie zarządu mogą być powołaywni przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie.
Członkowie zarządu mogą być osobami fizycznymi lub osobami prawnymi. Osoby prawne, podczas ich powołania, są zobowiązane do wyznaczenia stałego przedstawiciela (prokurenta). Przedstawiciel ten podlega tym samym warunkom i obowiązkom oraz ponosi tę samą odpowiedzialność co członek zarządu działający we własnym imieniu, bez szkody/uszczerbku dla odpowiedzialności solidarnej reprezentowanej osoby prawnej.
Pełnomocnictwo/mandat (w znaczeniu: funkcje) jest powierzone przedstawicielowi stałemu na czas trwania pełnomocnictwa/mandat osoby prawnej, którą reprezentuje. Pełnomocnictwo/mandat przedstawiciela może być odnowione przy każdorazowym przedłużeniu pełnomocnictwa /mandatu osoby reprezentowanej.
Jeśli osoba prawna odwołuje mandat swojego przedstawiciela, jest ona zobowiązana do powiadomienia Spółki o odwołaniu, bezzwłocznie i listem poleconym, jak również do przekazania danych osobowych nowego przedstawiciela stałego. Podobne zobowiązania spoczywają na osobie prawnej, w przypadku śmierci, dymisji lub przeszkody uniemożliwiającej sprawowanie funkcji przedstawiciela stałego.
[strona 6]
Długość trawnia mandatu członków zarządu wynosi maksymalnie 6 lat ; funkcje członków zarządu kończą się one wraz z zakończeniem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za poprzedni rok/okres obrachunkowy, zwołanego w roku, w którym wygasa ich mandat.
Na członka zarządu nie może zostać powołana osoba, która ma powyżej 70. lat, jeśli jej powołanie zwiększy liczbę członków Zarządu do ponad jednej trzeciej, którzy również osiągnęli ten wiek. Jeżeli ta liczba zostanie przekroczona, ostatni członek zarządu ustępuje z urzędu.
ARTYKUŁ 14 – PREZES ZARZĄDU
Zarząd spółki wybiera spośród swych członków Prezesa, który, pod rygorem nieważności nominacji, musi być osobą fizyczną, i określa czas trwania jego funkcji, który nie może być dłuższy niż mandat członka zarządu.

Może zostać wybrany na kolejną kadencję. Zarząd określa jego wynagrodzenie.


Zarząd może go odwołać w dowolnej chwili.

Prezes Zarządu reprezentuje Zarząd. Organizuje prace i zarządza nimi, z czego składa sprawozdanie przed Walnym Zgromadzeniem.


Czuwa nad prawidłowym funkcjonowaniem organów Spółki i weryfikuje czy członkowie są w stanie wykonywać swoje obowiązki.
Funkcje pełnione przez Prezesa, bez względu na długość jego mandatu, ustają z mocy prawa po zakończeniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, które zatwierdza sprawozdanie finansowe z roku, w którym Prezes osiąga wieku 65 lat.
ARTYKUŁ 15 – OBRADY
Zarząd spółki jest zwoływany przez Prezesa tak często jak tego wymaga interes Spółki.
W przypadku, gdyby nie zebrał się od ponad dwóch miesięcy, co najmniej jedna trzecia Zarządu lub Dyrektor Generalny mogą zwrócić się z prośbą do Prezesa o zwołanie posiedzenia z określonym porządkiem obrad. Wniosek ten jest wiążący dla Prezesa.
Zawiadomienia o zwołaniu mogą mieć dowolną formę, również ustną.
Obrady/Posiedzenie może mieć miejsce w siedzibie spółki lub w każdym innym miejscu wskazanym w zawiadomieniu.
Obrady zarządu są ważne pod warunkiem, że uczestniczy w nich ponad połowa członków zarządu.
[strona 13]
ARTYKUŁ 26 – ROZWIĄZANIE – LIKWIDACJA
Z wyjątkiem przewidzianych prawem przypadków rozwiązania spółki w drodze postępowania sądowego po upływie terminu przewidzianego w statucie lub na mocy decyzji Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia akcjonariuszy.
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie mianuje jednego lub kilku likwidatorów na warunkach kworum i większości przewidzianych dla Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
Likwidator reprezentuje spółkę. Ma szerokie uprawnienia; może spieniężać aktywa i spłacać zobowiązania spółki wobec stron trzecich. Rozdziela między akcjonariuszy pozostałe saldo.
Walne zgromadzenie kacjonariuszy może upoważnić likwidatora do kontynuowania spraw bieżących/w toku lub do podejmowania nowych działań na potrzeby likwidacji spółki.
Aktywa netto pozostałe po spłacie wartości nominalnej akcji zostają rozdzielone między wszystkie akcje.
W przypadku skupienia wszystkich akcji u jednego akcjonariusza, ewentualna decyzja o rozwiązaniu, czy była podjęta dobrowolnie czy też na mocy decyzji sądowej, powoduje przeniesienie majątku spółki na rzecz jedynego akcjonariusza (~associe unique = jedyny wspólnik) bez konieczności przeprowadzenia likwidacji.
ARTYKUŁ 27 – SPORY
Wszystkie spory dotyczące spraw Spółki jakie mogłyby powstać w czasie trwania Spółki lub podczas jej likwidacji, między Spółką a akcjonariuszami lub członkami zarządu, lub między samymi akcjonariuszami, , będą rozpatrywane zgodnie z prawem i będą podlegać jurysdykcji sądów właściwych.
ARTYKUŁ 28 – PUBLIKACJA
Aby opublikować niniejszy statut i wszystkie akty i protokoły z nim związane, okazicielowi kopii lub wyciągu z powyższych dokumentów są nadane wszelkie uprawnienia.
***©operacji.org 2017
wyślij wiadomość

    Strona główna