Top margin 1Pobieranie 22,44 Kb.
Data25.12.2017
Rozmiar22,44 Kb.

Komisja Europejska – Komunikat prasowy


UE potwierdziła swoje zaangażowanie w działania na rzecz pokoju i bezpieczeństwa w Somalii

Bruksela, dnia 21 lutego 2012 r. – Po spotkaniu z premierem tymczasowego rządu federalnego Somalii, Abdiwelim Mohamedem Alim, przewodniczący Komisji Europejskiej José Manuel Barroso ogłosił, że UE gotowa jest zapewnić dodatkowe wsparcie misji Unii Afrykańskiej w Somalii (AMISOM). Deklaracja ta – złożona w przeddzień międzynarodowej konferencji w sprawie przyszłości Somalii, która odbędzie się w dniu 23 lutego w Londynie – zależy od tego, czy Rada Bezpieczeństwa ONZ zatwierdzi rozszerzenie misji. Wysoka przedstawiciel i wiceprzewodnicząca Komisji Catherine Ashton oraz komisarz UE ds. rozwoju Andris Piebalgs wezmą udział w konferencji w Londynie, aby potwierdzić, że działania na rzecz stabilizacji i rozwoju Somalii, podejmowane wraz z Unią Afrykańską i międzynarodowymi partnerami, mają dla UE charakter priorytetowy. Nowe zobowiązanie przyczyni się do planowanego wzmocnienia oddziałów misji Unii Afrykańskiej w Somalii (AMISOM). Z unijnej pomocy finansowane są wydatki na pensje żołnierzy, opiekę medyczną, zakwaterowanie, paliwo i urządzenia telekomunikacyjne.

Przewodniczący Barroso oświadczył: „Rozumiemy dziś, że zagwarantowanie bezpieczeństwa w tym kraju wymaga zwiększenia liczby oddziałów. Cieszę się, że przed rozpoczęciem konferencji w Londynie – i w oczekiwaniu na decyzję Rady Bezpieczeństwa ONZ – mogę zadeklarować gotowość UE do mobilizacji dodatkowych środków finansowych na zwiększenie liczby oddziałów. Nasz wkład będzie istotny, pokryje jednak rosnące potrzeby tylko częściowo. Dlatego właśnie wzywam darczyńców i społeczność międzynarodową do zwiększenia pomocy”.

Przewodniczący José Manuel Barroso oraz premier Abdiweli Mohamed Ali dyskutowali o znaczeniu przemian politycznych w Somalii, poruszając m.in. takie zagadnienia jak reforma instytucjonalna i przyjęcie projektu konstytucji federalnej. Sytuacja w zakresie bezpieczeństwa poprawia się również w innych regionach, poza Mogadiszu, dlatego należy ustanowić lokalną administrację zdolną zapewnić podstawowe usługi i rządy prawa. Administracja ta powinna być powiązana z centralną administracją przyszłego rządu federalnego Somalii.

Dzisiejsze spotkanie poprzedza międzynarodową konferencję w sprawie Somalii, która odbędzie się w dniu 23 lutego w Londynie. Wezmą w niej udział członkowie społeczności międzynarodowej i somalijscy przywódcy, by uzgodnić warunki współpracy w najważniejszych dziedzinach, takich jak proces polityczny, bezpieczeństwo i lokalne działania stabilizacyjne. Konferencja przyczyni się do ożywienia procesu politycznego w Somalii i lepszej koordynacji międzynarodowego wsparcia dla tego kraju.

Premier Abdiweli Mohamed Ali spotkał się również z komisarzem UE ds. rozwoju Andrisem Piebalgsem oraz komisarz ds. współpracy międzynarodowej, pomocy humanitarnej i ochrony ludności Kristaliną Georgijewą.AMISOM

AMISOM to misja Unii Afrykańskiej prowadzona z mandatu Rady Bezpieczeństwa Organizacji Narodów Zjednoczonych. Od chwili jej uruchomienia w 2007 r. UE stale ją wspiera. W ślad za dzisiejszym oświadczeniem UE zamierza zabezpieczyć środki finansowe na wsparcie planowanego zwiększenia liczebności oddziałów AMISOM z obecnych zatwierdzonych 12 000 do 17 731 (które wymaga zatwierdzenia przez Radę Bezpieczeństwa ONZ). Nowe środki finansowe stanowią kontynuację wsparcia UE udzielanego AMISOM od chwili rozpoczęcia tej misji w 2007 r. Dotychczasowe wsparcie UE wyniosło 325,4 mln euro, z czego 67 mln euro to kwota wsparcia AMISOM w okresie od lutego do lipca 2012 r., co do której Komisja Europejska podejmie wkrótce decyzję.

Misja wspiera dialog i pojednanie oraz zapewnia ochronę kluczowej infrastruktury (np. budynków administracji publicznej oraz międzynarodowego portu lotniczego w Mogadiszu) w celu umożliwienia tymczasowym instytucjom federalnym realizacji ich zadań. Pomaga również w wykonaniu krajowego planu bezpieczeństwa i stabilizacji, zapewniając wsparcie wysiłkom na rzecz rozbrojenia i stabilizacji, jak również ułatwiając prowadzanie operacji humanitarnych, w tym repatriacji uchodźców i osób wewnętrznie przesiedlonych.

W ciągu ostatnich kilku miesięcy dokonano znacznych postępów: AMISOM oraz siły tymczasowego rządu federalnego Somalii odzyskały kontrolę nad większością terenów stolicy Mogadiszu. Obecna liczebność oddziałów wynosi ponad 9 800. Wznowiona pomoc unijna umożliwi AMISOM dalszą realizację powierzonych jej zadań. UE szkoli również krajowe siły bezpieczeństwa dzięki misji szkoleniowej (EUTM Somalia) prowadzonej w ramach wspólnej polityki bezpieczeństwa i obrony. Misja ta oraz osiągnięcie trwałego porozumienia politycznego są częścią długoterminowej strategii AMISOM dotyczącej wyjścia z kryzysu.Kontekst

Od początku misji AMISOM UE była jednym z głównych podmiotów finansujących jej działania, zarówno za pomocą Instrumentu na rzecz Pokoju w Afryce, głównego unijnego narzędzia wsparcia pokoju i bezpieczeństwa w Afryce, jak i dzięki wkładowi państw członkowskich w ramach stosunków dwustronnych. Instrument na rzecz Pokoju w Afryce stanowi integralną część kompleksowej i długoterminowej strategii UE wspierającej bezpieczeństwo i działania rozwojowe w Somalii. Strategia ta obejmuje kwestie polityczne, dyplomatyczne, cywilne, wojskowe, humanitarne i rozwojowe.Unijna pomoc na rzecz Somalii

Na lata 2008-2013 UE przyznała około 415 mln euro na projekty rozwojowe realizowane w Somalii w następujących obszarach:  • sprawowanie rządów (w tym wsparcie rozwoju instytucjonalnego, pojednania, praworządności, poszanowania praw człowieka i wsparcie dla somalijskiego społeczeństwa obywatelskiego);

  • edukacja i opieka społeczna (m.in. kształcenie podstawowe i ponadpodstawowe, alfabetyzacja osób dorosłych, szkolenia dla nauczycieli i szkolenia zawodowe). Pieniądze przeznaczane są również na poprawę dostępu do wody pitnej na obszarach miejskich i wiejskich;

  • rozwój gospodarczy (w tym wsparcie dla sektora hodowli zwierząt gospodarskich i rolnictwa oraz poprawa bezpieczeństwa żywnościowego), głównie za pomocą dystrybucji nasion oraz nawozów, jak również systemów przelewów pieniężnych.

Uzupełnieniem tej pomocy są finansowane przez UE projekty dotyczące bezpieczeństwa morskiego, zarządzania zasobami wodnymi oraz rozminowywania obszarów uwolnionych (102 mln euro).

W 2011 r. Dyrekcja Generalna ds. Pomocy Humanitarnej i Ochrony Ludności (ECHO) przyznała Somalii środki w wysokości 77 mln euro przeznaczone na pomoc ofiarom suszy, powodzi, głodu, konfliktów i wysiedleń. Pierwsza transza, przewidziana na 2012 r., wynosi 40 mln euro.Więcej informacji:

Materiały prasowe, informacyjne i audiowizualne:http://europa.eu/press_room/press_packs/somalia/index_en.htm

Strona internetowa przewodniczącego José Manuela Barroso:http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/president/index_en.htm

Strona internetowa unijnego komisarza ds. rozwoju Andrisa Piebalgsa:http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/piebalgs

Strona internetowa EuropeAid:http://ec.europa.eu/europeaid/index_en.htm

Stosunki UE z Somalią:http://eeas.europa.eu/somalia/index_en.htm

Strona internetowa komisarz ds. współpracy międzynarodowej, pomocy humanitarnej i reagowania kryzysowego Kristaliny Georgijewej:http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/georgieva/index_en.htm

Strona internetowa Dyrekcji Generalnej ds. Pomocy Humanitarnej i Ochrony Ludności:http://ec.europa.eu/echo/index_en.htm

Kontakt:

Catherine Ray (+32 2 296 99 21)

Wojtek Talko (+32 2 297 85 51)

David Sharrock (+32 2 296 89 09)

Irina Novakova (+32 2 295 75 17)

Michael Mann (+32 2 299 97 80)

Maja Kocijancic (+32 2 298 65 70)

Sebastien Brabant (+32 2 298 64 33)
©operacji.org 2017
wyślij wiadomość

    Strona główna