Tom II warunki umowy na dostawę rozdział FORMULARZ AKTU UMOWY rozdział warunki ogólne rozdział warunki szczególnePobieranie 270,94 Kb.
Strona1/9
Data18.06.2018
Rozmiar270,94 Kb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9

PROJEKT PROGRAMU PHARE ……… NR PL………………….

DOSTAWA………………………..……........................................

TOM II WARUNKI UMOWY na DOSTAWĘ
ROZDZIAŁ 1 FORMULARZ AKTU UMOWY

ROZDZIAŁ 2 WARUNKI OGÓLNE

ROZDZIAŁ 3 WARUNKI SZCZEGÓLNE


INFORMACJA

Jak przygotowywać niniejszy Tom II SIWZ na Dostawy:

  • W miejsca oznaczone <...>, należy wpisać informacje właściwe dla przedmiotowego przetargu.

  • Z tekstu mieszczącego się w nawiasach kwadratowych [../..] [...] należy wybrać wariant właściwy dla danego przetargu.

  • Tekst w nawiasach (...) stanowi komentarz.


Uwaga:

  • Prosimy pamiętać o usunięciu nawiasów „<.>“, „[.]”, komentarzy i cieniowania oraz tej informacji w ostatecznej wersji dokumentów przetargowych

ROZDZIAŁ 1 FORMULARZ AKTU UMOWYAKT UMOWY NA DOSTAWY
[współ]finansowanej ze środków pomocowych <………..>
Nr projektu nadany przez Władzę Wdrażającą>
Nazwa zamówienia: <nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiającego >
W dniu .... ... ... niniejsza Umowa została zawarta pomiędzy:

..................................................................................................................................

adres: ..............................................................................................................................

NIP:………………………….., REGON:……………………

reprezentowanym przez...................................................................................................

zwanym dalej „Zamawiającym” z jednej strony,

a ..................................................................................................................................

adres: ..............................................................................................................................

NIP: …………………………, REGON: …………………….., KRS: ………………………..,
reprezentowanym przez:..................................................................................................
zwanym dalej „Wykonawcą”, z drugiej strony

w wyniku dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w przetargu nieograniczonym została zawarta umowa następującej treści:§ 1

Zamawiający zleca a Wykonawca przyjmuje realizację zadania polegającego na§ 2

1. Słowa i wyrażenia użyte w tej Umowie mają takie samo znaczenie, jakie przypisano im w dokumentach Umowy

2. Szczegółowy zakres umowy przedstawiają wymienione niżej dokumenty. Będą one uważane za część niniejszej Umowy oraz odczytywane i interpretowane w następującej kolejności:

(a) Niniejszy Akt Umowy,

(b) Załącznik do Aktu Umowy

(c) Warunki Szczególne Umowy na Dostawę

(d) Warunki Ogólne Umowy na Dostawę

(e) Specyfikacje Techniczne Dostawy

(f) Wyceniony Cennik Dostawy (po korekcie arytmetycznej),

(g) Oferta na wykonanie zamówienia

(h) Wszelkie inne dokumenty dołączone do Umowy [wymienić jeśli są]

Wszelkie uzupełnienia winny być odczytywane w takiej samej kolejności jak dokumenty, które modyfikują.§ 3

Umowa zostanie wykonana w ciągu <…..………..> miesięcy (dni) od daty podpisania umowy przez Wykonawcę.§ 4

1. Wykonawca niniejszym zobowiązuje się zrealizować dostawy oraz usunąć wszystkie ich wady w pełnej zgodności z postanowieniami Umowy w zamian za co Zamawiający zobowiązuje się dokonać płatności wynagrodzenia zgodnie z Cennikiem stanowiącym załącznik do Umowy.

2. Zamawiający niniejszym uzgadnia z Wykonawcą, że zapłaci mu w uznaniu zrealizowania dostaw i usunięcia ich wad wynagrodzenie za zrealizowanie przedmiotu umowy Zaakceptowaną Kwotę Kontraktową:

Zaakceptowana Kwota Kontraktowa netto: .................................................. EUR,

Opłaty celne, podatek akcyzowy i inne opłaty importowe :...... ..... ....... ........EUR,

Podatek VAT:...................................................................................................EUR,

Zaakceptowana Kwota Kontraktowa brutto: ................................................... EUR,

Słownie: ……………………………………………...………………………….…. EUR,

w tym udział Wspólnoty Europejskiej w ramach Programu [...] (wpisać wartość netto):.............................................................................................................. EUR,

udział Programu [...] wyrażony w procentach: (podać z dokładnością do 2 miejsc po przecinku) : …….. %

Należny podatek VAT zostanie naliczony i zapłacony zgodnie z obowiązującymi przepisami

[Podatek VAT, podatek akcyzowy, opłaty celne i inne podatki związane z zakupem dóbr i usług lub importem dóbr nie będą płacone ze środków PHARE.]
  1. Płatności będą realizowane następująco:
  1. po wykonaniu przedmiotu umowy i podpisaniu protokołu odbioru w wysokości 100% ceny z umowy oraz dostarczeniu zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury

lub

  1. w formie płatności przejściowych po zakończeniu kolejnych etapów dostawy zgodnie z harmonogramem i warunkami płatności określonymi w Art. 26 Warunków Ogólnych i Szczególnych.

lub

  1. w formie zaliczki udzielanej na wniosek Wykonawcy w wysokości do 60% ceny umowy. W ramach tej zaliczki ze środków Phare może być sfinansowana kwota zaliczki nie wyższa niż udział finansowy środków Phare bez uwzględnienia podatku VAT. Zaliczka będzie wypłacona, pod warunkiem dostarczenia gwarancji zabezpieczającej zwrot pełnej kwoty zaliczki. Pozostała część przedmiotu umowy zostanie zapłacona po podpisaniu protokołu odbioru, oraz dostarczeniu zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury
  1. Wszelkie prace związane z realizacją przedmiotowej umowy i niezbędne do jej zakończenia będą realizowane przez Wykonawcę w ramach niniejszej umowy bez zmiany wynagrodzenia.

5. [Dla Wykonawców zagranicznych]: Płatności będą dokonywane w EUR na konto bankowe Wykonawcy otwarte w EUR:

.....................................................................................................................

(nazwa banku, pełny numer konta)

lub


[Dla Wykonawców krajowych]: Płatności będą dokonywane w EUR na konto bankowe Wykonawcy otwarte w PLN. Kurs wymiany EUR na PLN stanowić będzie kurs kupna banku płatnika z dnia realizacji płatności.

.....................................................................................................................

(nazwa banku, pełny numer konta)

§ 5

1. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową będą miały zastosowanie przepisy prawa polskiego..

2. Wszelkie zmiany postanowień niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

3. Spory mogące wynikać w związku z realizacją niniejszej Umowy, po wyczerpaniu przewidzianych w Warunkach Umowy procedur, polubownego rozstrzygania sporów, będą rozstrzygane [przez Sąd Arbitrażowy zgodnie z zapisami zamieszczonymi w Załączniku do Umowy] [przez sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego].

4. Niniejsza Umowa została sporządzona w < … > egzemplarzach, z których :

1 otrzymuje Wykonawca oraz

< ….. > otrzymuje Zamawiający

5. Na dowód tych postanowień Strony sporządziły zgodnie z ich uprawnieniami niniejszą Umowę.
ZAMAWIAJĄCY:

Podpisano przezWYKONAWCA:

Podpisano przezNazwisko podpisującego (drukowanymi literami)

< ……………………………..……….. >

Nazwisko podpisującego (drukowanymi literami)

< ……………………………..……….. >

Będąc w pełni upoważnionym

Będąc w pełni upoważnionym

Data:. <…..……….. >

Podpis:


________________________________

Data: <…..……….. >

Podpis:


________________________________

ZATWIERDZA W IMIENIU INSTYTUCJI ZARZĄDZAJĄCEJ

< ……………………………..……….. >.
Data: <…..……….. >

Podpis:


Załącznik do Aktu Umowy


Nr ref. umowy nadany przez Zamawiającego
Nr projektu nadany przez Władzę Wdrażającą>


Nazwa zamówienia: <nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiającego >

Załącznik do Aktu Umowy należy odczytywać razem z Warunkami Ogólnymi i Szczególnymi Umowy, które są zamieszczone w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia Tom II, Rozdział 2 i Rozdział 3

[Uwaga: pomijając pozycje, dla których wymagania Zamawiającego zostały wpisane, należy przed złożeniem oferty podać następujące informacje]

POZYCJA

Artykuły Warunków Ogólnych lub Warunków Szczególnych Umowy

DANE

Nazwa i adres Zamawiającego

Akt Umowy

<………..>

Nazwa i adres Wykonawcy lub Pełnomocnika (przy wspólnym ubieganiu się Wykonawców o udzielenie zamówienia).

Akt Umowy

<………..>

Instytucje Finansujące
1. Program [PHARE] <….......…>

2. ZamawiającySystemy Transmisji Informacji
[poczta elektroniczna / faks]

Obowiązujące Prawo

2

Prawo Rzeczpospolitej Polskiej

Język Wiodący

2

Polski

Język Komunikatów

2

Polski

Normalne godziny pracy

5

< od 600 do 2200>

Podwykonawstwo – decyzja Zamawiającego

7

dni od wniosku Wykonawcy z propozycją podwykonawcy

Wartość Zabezpieczenia Należytego Wykonania Umowy

12.1

<2 – 10> % Wynagrodzenia Wykonawcy brutto, z czego pozostanie na zabezpieczenie Okresu Gwarancyjnego

Termin przedłożenia ubezpieczeń:

13

[7 dni od podpisania Umowy przez Wykonawcę], [nie dotyczy]

Minimalna kwota ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej (życia i mienia)

13

<12 000> [EUR na zdarzenie przy nieograniczonej liczbie zdarzeń], [nie dotyczy]

Ubezpieczenie dostawy

13

<[100%] Ceny Umowy / [nie dotyczy]>

Termin przedstawienia Programu Dostawy

14.1

<maks. 7 dni.> [od podpisania Aktu Umowy], [nie dotyczy]

Inicjały sygnatariusza Oferty

POZYCJA

Artykuły Warunków Ogólnych lub Warunków Szczególnych Umowy

DANE

Termin aktualizacji Programu Dostawy

14.3

<maks. 7 dni.> [od żądania Zamawiającego], [nie dotyczy]

Koniec Okresu Wydatkowania Środków [Phare /ERDF/Schengen/]

21.4Kara Umowna za opóźnienie Wykonania Zamówienia lub jego części

22.1

<0,1> % Wynagrodzenia Wykonawcy za dzień

Limit Kary Umownej za opóźnienie Wykonania Zamówienia lub jego części

22.2

% Wynagrodzenia Wykonawcy

Waluta Umowy

26.3

Walutą Umowy jest [EUR]

Termin dokonania płatności

26.4

45 dni (dla projektów współfinansowanych ze środków pomocowych lub strukturalnych Unii Europejskiej może być więcej niż 30 dni na podstawie Ustawy z dnia 12.06.2003 „ O terminach zapłaty w transakcjach handlowych ‘’ art.4 ust 3)

Okres Gwarancyjny

32.1

[<…365…> dni], [ < ….> miesięcy]

Kara Umowna za opóźnienie usunięcia wad lub usterek

32.4

<0,05> % Wynagrodzenia Wykonawcy za każdy dzień

Termin na powiadomienie o powstaniu sporu lub na odpowiedź drugiej strony

40.2, 40.3

< maks. 10 dni.>

Termin na polubowne rozwiązanie nie sporu

40.4

< maks. 30 dni.>

Reguły rozstrzygania sporów

41.1

[Sąd Arbitrażowy przy Krajowej Izbie Gospodarczej w Warszawie], [Sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego]

Ilość Arbitrów

41.3

<[1/3]>, [nie dotyczy]

Język Arbitrażu

41.4

[Polski], [nie dotyczy]

Miejsce Arbitrażu

41.4

[Warszawa], [nie dotyczy]

Inicjały sygnatariusza Oferty**) [jeśli jest podział na Części]
Zdefiniowanie części:

Nr

Opis

Czas na Ukończenie

Odszkodowanie Umowne za Opóźnienie

1

[.........]

[.........]

[.........]

2

[.........]

[.........]

[.........]

...

[.........]

[.........]

[.........]

**) Usuń, jeśli nie ma zastosowania

osoba upoważniona do podpisania Oferty dla i w imieniu[.....................................................................]

Podpis ___________________________________


Z upoważnienia ____________________________________

ROZDZIAŁ 2: WARUNKI OGÓLNEWARUNKI OGÓLNE

DLA UMÓW NA DOSTAWY WSPÓŁFINANSOWANYCH

PRZEZ WSPÓLNOTĘ EUROPEJSKĄ

Spis Treści

Prosimy pamiętać o usunięciu nawiasów „<.>“, „[.]”, komentarzy i cieniowania oraz tej informacji w ostatecznej wersji dokumentów przetargowych 1

POSTANOWIENIA WSTĘPNE 13

ZOBOWIĄZANIA ZAMAWIAJĄCEGO 15

ZOBOWIĄZANIA WYKONAWCY 15

ROZPOCZĘCIE I OPÓŹNIENIA 20

MATERIAŁY I WYKONAWSTWO 22

PŁATNOŚCI 23

ODBIÓR I KONSERWACJA 24

NARUSZENIE WARUNKÓW UMOWY I JEJ WYPOWIEDZENIE 28

ROZWIĄZYWANIE SPORÓW 32

KLAUZULE ETYCZNE I SPECJALNE 33

12. Zabezpieczenie Należytego Wykonania Umowy 38

13. Ubezpieczenia 38

14. Program Dostawy 38

15. Dokumentacja Wykonawcy 39

16. Kompletność cen ofertowych 39

18. Patenty i licencje 39

24. Jakość Dostaw 39

28. Spóźnione płatności 39

29. Dostawa 39

32. Zobowiązania Gwarancyjne 40

33. Serwis posprzedażny 40

41. Rozstrzyganie Sporów 40  1   2   3   4   5   6   7   8   9


©operacji.org 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna