Tlx 816 238 sggw pl fax 847-24-53Pobieranie 154,2 Kb.
Data24.02.2018
Rozmiar154,2 Kb.
SGGW


tlx 816 238 sggw pl

fax 847-24-53SZKOŁA GŁÓWNA GOSPODARSTWA WIEJSKIEGO

Międzywydziałowe Studium Ochrony Środowiska


02-776 Warszawa, ul. Nowoursynowska 159, tel/fax: +48 22 847 12 33, 843 90 41 w. 11245

e-mail: jmw_sos@sggw.waw.pl; http://www.sggw.waw.pl/

Karta ramowego programu przedmiotu

 1. Nazwa przedmiotu ..Zaopatrzenie w wodę...........................................

.......................................................................................................................

Kierunek: Ochrona środowiska

Rodzaj studiów: ...inżynierskie....................................................................

Specjalizacja: ...Technologie w ochronie środowiska.....................................

...............................................................................................................................

Wykłady (godz.) ......15.............

Ćwiczenia (godz.) ....30.............

ECTS ......3...........Nr przedmiotu ......................

Data opracowania programu

.......2007........................


 1. Cel zajęć: celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z ogólną budową, zasadą działania i eksploatacją systemów wodociągowych. W szczególności zapoznanie studentów z podstawowymi metodami obliczenia zapotrzebowania na wodę, zasadami projektowania i eksploatacji uzdatniania wody, zbiorników i sieci wodociągowych.

 2. Tematy wykładów/ćwiczeń

Tematyka wykładów

 1. Zasoby wód, charakterystyka wód podziemnych i powierzchniowych, wymagania stawiane wodzie do różnych celów, normy prawne.

 2. Ujęcia wód podziemnych, powierzchniowych, źródlanych, strefy ochronne ujęć i źródeł wody, zapotrzebowanie na wodę osiedli wiejskich, zadania Wodociągów, systemy wodociągowe.

 3. Uzdatnianie wód podziemnych i powierzchniowych, operacje i procesy, urządzenia do uzdatniania.

 4. Omówienie typowych schematów stacji wodociągowych z ujęć wód podziemnych i powierzchniowych.

 5. Podstawowe prawa i wzory do obliczeń strat hydraulicznych: prawo zachowania energii i masy, opory na długości przewodu, opory miejscowe, wykres Moody^ego, nomogramy do obliczeń.

 6. Pompy, pompownie wodociągowe, zasady doboru i ich współpraca, zbiorniki wodociągowe: przeznaczenie, budowa i zasada działania.

 7. Sieć wodociągowa, układy sieci, trasowanie sieci, metody obliczania sieci wodociągowej, rodzaje rur, uzbrojenie przewodów wodociągowych.

Tematyka ćwiczeń

 1. Obliczanie zapotrzebowania na wodę (2h)

 2. Zwiedzanie Naukowo – Badawczej Stacji Uzdatniania wody SGGW (2h)

 3. Ujmowanie wody, obliczanie ujęć wód podziemnych (2h)

 4. Doprowadzenie wody, straty hydrauliczne (3h)

 5. Podnoszenie wody: pompy, pompownie, urządzenia hydrauliczne (3 h)

 6. Gromadzenie wody: zbiorniki wodociągowe, rodzaje , obliczenia (2h)

 7. Kolokwium (2h)

 8. Uzdatnianie wody: dobór i obliczanie urządzeń stacji uzdatniania wody (4h)

 9. Rozprowadzenie wody: układy i obliczenia sieci wodociągowych (4h)

 10. Budowa i eksploatacja Wodociągów: opracowanie koncepcji Wodociągu dla małej miejscowości , obsługa stacji i sieci wodociągowej miasta X (4h)

 11. Zaliczenie przedmiotu (2h).

 1. Warunki zaliczenia przedmiotu: zaliczenie pisemne

 2. Efekty kształcenia – nabyte umiejętności i kompetencje:

 3. Autorzy programu ramowego: Osoba odpowiedzialna za przedmiot: prof. dr hab. inż. Marian Granops,

Osoby realizujące ćwiczenia: prof. Marian Granops, mgr inż. Magdalena Michel, dr inż. Piotr Wichowski, dr inż. Grzegorz Stańko

 1. Wydział/Katedra: Wydział Inżynierii i Kształtowania Środowiska, Katedra Budownictwa i Geodezji

 2. Wymagane pomoce dydaktyczne:

 3. Literatura:

 1. Szpindor A.: Zaopatrzenie w wodę i kanalizacja wsi, Arkady, Warszawa 1998.

 2. Suligowski Z.: Zaopatrzenie w wodę, Wyd. ART. Olsztyn 1999.

 3. Grabarczyk Cz.: Przepływy cieczy w przewodach, Enwirotech, Poznań 1997.

 4. Granops M.,Kaleta J.: Technologia i odnowa wody, SGGW 2005.

 5. Kowal A., Świderska-Bróż M.: Oczyszczanie wody, PWN Warszawa 1998.

 6. Siwiec T., Soczewica A., Wróbel J.: Wybrane przykłady i zadania z Wodociągów i Kanalizacji, Ofic. Wyd. Rad. Agencji Prasowej, 1998.Informacja o przedmiocie w języku angielskim:

 1. Subject name ................................................................................................

 2. Lecture topics/practices topic .......................................................................

.......................................................................................................................

 1. Pass conditions .............................................................................................
©operacji.org 2017
wyślij wiadomość

    Strona główna