The action plan is dated 19 June 2009Pobieranie 1,31 Mb.
Strona1/44
Data08.12.2017
Rozmiar1,31 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   44
KOMISJA EUROPEJSKA

Bruksela, dnia […] r.

SEC(2009) 712/2


DOKUMENT ROBOCZY SŁUŻB KOMISJI

towarzyszący dokumentowi

KOMUNIKAT KOMISJI EUROPEJSKIEJ
DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO, RADY, EUROPEJSKIEGO KOMITETU EKONOMICZNO-SPOŁECZNEGO I KOMITETU REGIONÓW

dotyczący

Strategii Unii Europejskiej dla regionu Morza Bałtyckiego


PLAN DZIAŁANIA


{COM(2009) 248}
{SEC(2009) 702}
{SEC(2009) 703}


WERSJA z lutego 2013 r.

Plan działania

dotyczący

Strategii Unii Europejskiej dla regionu Morza Bałtyckiego

Zintegrowane ramy, które umożliwiają Unii Europejskiej i państwom członkowskim określenie potrzeb i dostosowanie ich do dostępnych zasobów poprzez koordynację odpowiednich działań politycznych, zapewniając w ten sposób regionowi Morza Bałtyckiego osiągnięcie zrównoważonego środowiska i optymalny rozwój gospodarczo-społeczny.

SPIS TREŚCI


Wprowadzenie 7

ZARZĄDZANIE STRATEGIĄ 11

Kwestie DOTYCZĄCE finansowania 22

działania komunikacyjne dotyczące EUSBSR – porozmawiajmy o wynikach 25

CELE I CELE CZĄSTKOWE STRATEGII 26

ZAGADNIENIA PRIORYTETOWE 58

Działania horyzontalne 181Załącznik I: ZAKOŃCZONE PROJEKTY PRZEWODNIE 223

Załącznik II: Tabela przedstawiająca sposób realizacji poszczególnych celów w ramach Zagadnień priorytetowych i Działań Horyzontalnych 231Skróty7PR

Siódmy program ramowy Unii Europejskiej w zakresie badań

AIS

system automatycznej identyfikacji

B7

Wyspy Bałtyku

BaltMet

Sieć Metropolii Bałtyckich

BASREC

Inicjatywa współpracy energetycznej w Regionie Morza Bałtyckiego

BEMIP

plan działań w zakresie połączeń międzysystemowych na rynku energii państw bałtyckich

BIZ

bezpośrednie inwestycje zagraniczne

BOCTA

ocena zagrożenia przestępczością zorganizowaną w regionie Morza Bałtyckiego

BSAP

bałtycki plan działań HELCOM

BSLF

Forum Pracy Morza Bałtyckiego

BSR

region Morza Bałtyckiego

BSRAC

Regionalny Komitet Doradczy ds. Morza Bałtyckiego

BSRBCC

Współpraca Służb Granicznych Państw Regionu Morza Bałtyckiego

BSSSC

Współpraca Subregionalna Państw Morza Bałtyckiego

BSTF

Forum Turystyczne Państw Bałtyckich

BSTF OPC

Grupa Zadaniowa ds. Zwalczania Przestępczości Zorganizowanej w Regionie Morza Bałtyckiego

BTO 2030

Perspektywy transportu bałtyckiego 2030

CEF

instrument „Łącząc Europę”

CISE

wspólny mechanizm wymiany informacji

CLLD

rozwój kierowany przez lokalną społeczność

COSME

Program na rzecz konkurencyjności przedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw

DG ds. Energii

Dyrekcja Generalna ds. Energii

DG MARE

Dyrekcja Generalna ds. Gospodarki Morskiej i Rybołówstwa

DG REGIO

Dyrekcja Generalna ds. Polityki Regionalnej i Miejskiej

DG ENTR

Dyrekcja Generalna ds. Przedsiębiorstw i Przemysłu

DG ENV

Dyrekcja Generalna ds. Środowiska

DH

działania horyzontalne

EBI

Europejski Bank Inwestycyjny

EFMR

Europejski Fundusz Morski i Rybacki

EFR

Europejski Fundusz Rybacki

EFRR

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

EFRROW

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich

EFS

Europejski Fundusz Społeczny

EGCC

Grupa Ekspercka ds. Współpracy na rzecz Dzieci Zagrożonych

EPB

europejska przestrzeń badawcza

ESK

Europejskie Stolice Kultury

EUSBSR

Strategia Unii Europejskiej dla regionu Morza Bałtyckiego

FS

Fundusz Spójności

GES

dobry stan ekologiczny

GT

pojemność brutto

GWS

grupa wysokiego szczebla

HELCOM

komisja helsińska

HIV/AIDS

ludzki wirus niedoboru odporności/zespół nabytego niedoboru odporności

IALA

Międzynarodowe Stowarzyszenie Służb Oznakowania Nawigacyjnego

ICES

Międzynarodowa Rada Badań Morza

ICT

technologie informacyjno-komunikacyjne

ICZM

zintegrowane zarządzanie strefą przybrzeżną

IDU

osoby przyjmujące narkotyki drogą iniekcji

IMO

Międzynarodowa Organizacja Morska

ISUM

zintegrowane zarządzanie wykorzystaniem morza

ITS

inteligentne systemy transportowe

JASPERS

wspólna inicjatywa wsparcia projektów w regionach europejskich

KPK

krajowy punkt kontaktowy (krajowe punkty kontaktowe)

KZP

koordynatorzy zagadnień priorytetowych

LDH

liderzy działań horyzontalnych

LNG

skroplony gaz ziemny

LORC

Centrum Morskich Odnawialnych Źródeł Energii Lindoe (Lindoe Offshore Renewables Centre)

LRIT

system dalekiego zasięgu do identyfikacji i śledzenia statków

MLG

wielopoziomowe sprawowanie rządów

MSFD

dyrektywa ramowa w sprawie strategii morskiej

MSY

maksymalny podtrzymywalny połów

MŚP

małe i średnie przedsiębiorstwa

NBI

Nordycki Bank Inwestycyjny

NCC

krajowe ośrodki koordynacji

NCM

Nordycka Rada Ministrów

NDEP

partnerstwo na rzecz środowiska w ramach wymiaru północnego

NDPC

partnerstwo na rzecz kultury w ramach wymiaru północnego

NDPHS

partnerstwo na rzecz zdrowia i dobrostanu społecznego w ramach wymiaru północnego

NDPTL

partnerstwo na rzecz transportu i logistyki w ramach wymiaru północnego

NECA

obszary kontroli emisji tlenku azotu (NOx)

NGO

organizacja pozarządowa

OOŚ

oceny oddziaływania na środowisko

OZE

odnawialne źródło energii

PCB

polichlorowane bifenyle

PKB

produkt krajowy brutto

PPOM

planowanie przestrzenne obszarów morskich

PSSA

szczególnie wrażliwy obszar morski

PWI

prawa własności intelektualnej

RPMB

Rada Państw Morza Bałtyckiego

RPMB TF-THB

Grupa Zadaniowa RPMB ds. Zwalczania Handlu Ludźmi

SALAR

Szwedzkie Stowarzyszenie Władz Lokalnych i Regionalnych

SCAR

Komitet ds. Badań Naukowych w dziedzinie Rolnictwa

SEBA

Obszar południowo-wschodniego Bałtyku

SECA

obszar kontroli emisji tlenku siarki (SOx)

SELEC

Centrum Organów Ścigania Europy Południowo-Wschodniej

SFM

zrównoważona gospodarka leśna

SOGC

grupa wyższych urzędników ds. kultury RPMB

TEN-E

transeuropejska sieć energetyczna

TEN-T

transeuropejska sieć transportowa

TZO

trwałe zanieczyszczenia organiczne

UBC

Związek Miast Bałtyckich

UE

Unia Europejska

VASAB

wizje i strategie wokół Morza Bałtyckiego

VET

kształcenie i szkolenie zawodowe

VTS

Służba kontroli ruchu statków

w.s.e.

wyłączna strefa ekonomiczna

WCO

Światowa Organizacja Celna

WFD

ramowa dyrektywa wodna

WHO

Światowa Organizacja Zdrowia

WPRyb

wspólna polityka rybołówstwa

ZGR

zasoby genowe roślin

ZP

zagadnienie priorytetowe

  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   44


©operacji.org 2017
wyślij wiadomość

    Strona główna