Texte pl conseil europeen – bruxelles 16 & 17 décembre 2004 conclusions de la présidencePobieranie 130,28 Kb.
Strona1/2
Data30.05.2018
Rozmiar130,28 Kb.
  1   2

DOC/04/6
TEXTE PL


CONSEIL EUROPEEN – BRUXELLES
16 & 17 décembre 2004
CONCLUSIONS DE LA PRÉSIDENCE

_________________

RADA

UNII EUROPEJSKIEJ


Bruksela, 17 grudnia 2004 r.16238/04CONCL 4

PISMO PRZEWODNIE

Od:

Prezydencja

Do:

Delegacje

Dotyczy:

RADA EUROPEJSKA W BRUKSELI

16-17 GRUDNIA 2004 r.
KONKLUZJE PREZYDENCJI

Delegacje otrzymują w załączeniu konkluzje Prezydencji z posiedzenia Rady Europejskiej


w Brukseli 16-17 grudnia 2004 r.
________________________
1. Posiedzenie Rady Europejskiej zostało poprzedzone wystąpieniem Przewodniczącego Parlamentu Europejskiego, Josepa Borella, po którym nastąpiła wymiana poglądów. Następnie Rada Europejska przeprowadziła spotkanie z Sekretarzem Generalnym Narodów Zjednoczonych Kofi Annanem.
2. Rada Europejska powitała Przewodniczącego Komisji, José Manuela Barroso. Pogratulowała mu objęcia urzędu przez jego Kolegium oraz wyraziła chęć ścisłej współpracy z nową Komisją.
3. Rada Europejska przedyskutowała następujące kwestie:
I. Rozszerzenie

II. Terroryzm

III. Ramy finansowe na lata 2007-2013: zasady i wytyczne

IV. Przestrzeń wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości: strategia antynarkotykowa UE na lata 2005-2012

V. Sprawy zewnętrzne

VI. Inne kwestie


o

o o
I. ROZSZERZENIE


Sprawy ogólne
4. Rada Europejska z zadowoleniem przyjęła ustalenia i zalecenia, które Komisja przedstawiła Radzie i Parlamentowi Europejskiemu w dniu 6 października 2004 r. w sprawozdaniach okresowych dotyczących Bułgarii, Rumunii i Turcji, dokumencie dotyczącym strategii rozszerzenia o Bułgarię, Rumunię i Chorwację, zaleceniu w sprawie Turcji oraz dokumencie dotyczącym zagadnień związanych z perspektywą przystąpienia Turcji do Unii Europejskiej.
5. Po pomyślnym rozszerzeniu Unii Europejskiej o dziesięć nowych Państw Członkowskich, Rada Europejska wyraziła swoją wolę kontynuowania tego procesu, w który jest zaangażowana z krajami kandydującymi, przyczyniając się w ten sposób do dobrobytu, stabilności, bezpieczeństwa i jedności Europy. W związku z tym przypomniała, że zdolność Unii do przyjęcia nowych członków, przy zachowaniu tempa integracji europejskiej, jest ważnym zagadnieniem branym pod uwagę w ogólnym interesie zarówno Unii jak i krajów kandydujących.
Bułgaria
6. Rada Europejska przypomniała, że wszystkie zaległe rozdziały w negocjacjach z Bułgarią dotyczących rozszerzenia zostały tymczasowo zamknięte w 2004 r. Z zadowoleniem przyjęła pomyślne zakończenie negocjacji z Bułgarią w dniu 14 grudnia 2004 r. i w związku
z tym oczekuje na powitanie tego kraju jako członka od stycznia 2007 r.
7. Uwzględniając odpowiednie oceny i zalecenia Komisji, Rada Europejska uznała, że Bułgaria będzie w stanie podjąć wszystkie zobowiązania wynikające z członkostwa w przewidywanym terminie przystąpienia, pod warunkiem, że będzie kontynuować działania w tym celu, oraz że pomyślnie i w terminie zakończy wszelkie niezbędne reformy, a także wypełni swoje zobowiązania podjęte we wszystkich dziedzinach dorobku. Klauzule ochronne zapewnią środki niezbędne do rozwiązania poważnych problemów, które mogą powstać przed przystąpieniem lub w ciągu trzech lat po przystąpieniu.
8. Unia Europejska będzie nadal ściśle monitorować przygotowania i osiągnięcia Bułgarii, włącznie ze skutecznym wprowadzaniem w życie zobowiązań podjętych we wszystkich dziedzinach dorobku, w szczególności w dziedzinie wymiaru sprawiedliwości i spraw wewnętrznych. W tym celu Komisja będzie nadal składać sprawozdania roczne w sprawie postępów Bułgarii na drodze do przystąpienia, wydając odpowiednie zalecenia
w stosownych przypadkach.
9. Przewidując pomyślne zakończenie przygotowań Bułgarii do przystąpienia do Unii, Rada Europejska wezwała do ukończenia prac nad Traktatem o Przystąpieniu z Bułgarią
i Rumunią, biorąc pod uwagę jego planowane podpisanie w kwietniu 2005 r. podczas posiedzenia Rady ds. Ogólnych i Stosunków Zewnętrznych, o ile Parlament Europejski wyrazi na to zgodę.
Rumunia
10. Rada Europejska z zadowoleniem odnotowała postępy poczynione przez Rumunię we wprowadzaniu w życie dorobku oraz podjęte zobowiązania, w szczególności dotyczące wymiaru sprawiedliwości i spraw wewnętrznych oraz konkurencji, które umożliwiły formalne zamknięcie wszystkich zaległych rozdziałów negocjacyjnych z tym krajem kandydującym
w dniu 14 grudnia 2004 r. i w związku z tym oczekuje na powitanie tego kraju jako członka od stycznia 2007 r.
11. Uwzględniając odpowiednie oceny i zalecenia Komisji, Rada Europejska uznała, że Rumunia będzie w stanie podjąć wszystkie zobowiązania wynikające z członkostwa w przewidywanym terminie przystąpienia, pod warunkiem, że będzie kontynuować swoje działania skierowane na ten cel, oraz że pomyślnie i terminowo zakończy wszelkie niezbędne reformy, a także wypełni swoje zobowiązania podjęte we wszystkich dziedzinach obejmujących dorobek,
a zwłaszcza ważne zobowiązania w zakresie wymiaru sprawiedliwości i spraw wewnętrznych, konkurencji oraz środowiska. Klauzule ochronne zapewnią środki niezbędne do rozwiązania poważnych problemów, które zależnie od okoliczności mogą wyniknąć przed przystąpieniem lub w ciągu trzech lat po przystąpieniu, w szczególności w zakresie wymiaru sprawiedliwości i spraw wewnętrznych, konkurencji i środowiska.
12. Unia Europejska będzie nadal ściśle monitorować przygotowania i osiągnięcia Rumunii, włącznie ze skutecznym wprowadzaniem w życie zobowiązań podjętych we wszystkich dziedzinach dorobku, w szczególności w dziedzinie wymiaru sprawiedliwości i spraw wewnętrznych, konkurencji oraz środowiska. W tym celu Komisja będzie nadal składać sprawozdania roczne w sprawie postępów Rumunii skierowanych na przystąpienie, wydając odpowiednie zalecenia, w stosownych przypadkach.
13. Przewidując pomyślne zakończenie przygotowań Rumunii do przystąpienia do Unii, Rada Europejska wezwała do ukończenia prac nad Traktatem o Przystąpieniu biorąc pod uwagę jego planowane podpisanie w kwietniu 2005 r. podczas posiedzenia Rady ds. Ogólnych
i Stosunków Zewnętrznych, o ile Parlament Europejski wyrazi na to zgodę.
Chorwacja
14. Rada Europejska z zadowoleniem odnotowała postępy poczynione przez Chorwację
w przygotowaniach do rozpoczęcia negocjacji w sprawie przystąpienia.
15. Potwierdzając swoje konkluzje z czerwca 2004 r. Rada Europejska wezwała Chorwację do podjęcia niezbędnych kroków w celu zapewnienia pełnej współpracy z MTKJ oraz ponownie podkreśliła, że pozostała oskarżona osoba musi być możliwie najszybciej odnaleziona
i przekazana Trybunałowi w Hadze.
16. Rada Europejska wezwała Komisję do przedstawienia Radzie wniosku w sprawie ram negocjacji z Chorwacją z uwzględnieniem w pełnym zakresie doświadczeń wynikających
z piątego rozszerzenia Unii. Wezwała Radę do uzgodnienia tych ram negocjacji mając na uwadze rozpoczęcie negocjacji w sprawie przystąpienia w dniu 17 marca 2005 r., pod warunkiem pełnej współpracy z MTKJ.
Turcja
17. Rada Europejska przypomniała swoje wcześniejsze konkluzje dotyczące Turcji, przyjęte
w Helsinkach, w których wyraziła zgodę, aby Turcja była państwem kandydującym mającym przystąpić do Unii na podstawie tych samych kryteriów jakie stosują się do innych krajów kandydujących, a następnie stwierdziła, że jeżeli podejmie decyzję na swoim posiedzeniu
w grudniu 2004 r., na podstawie sprawozdania i zalecenia Komisji, że Turcja spełnia polityczne kryteria kopenhaskie, Unia Europejska niezwłocznie rozpocznie negocjacje
w sprawie przystąpienia Turcji
.
18. Rada Europejska z zadowoleniem przyjęła zdecydowane postępy poczynione przez Turcję
w procesie daleko idących reform oraz wyraziła swoje przekonanie, że Turcja będzie kontynuować ten proces. Ponadto, oczekuje ona, że Turcja będzie aktywnie dążyć do wprowadzenia w życie sześciu aktów ustawodawczych wskazanych przez Komisję. W celu zapewnienia nieodwracalności procesu reform politycznych oraz jego pełnego, skutecznego
i kompleksowego wprowadzenia w życie, w szczególności w zakresie podstawowych wolności oraz pełnego poszanowania praw człowieka, proces ten będzie nadal ściśle monitorowany przez Komisję, którą wzywa się do dalszego regularnego składania sprawozdań Radzie, zawierających omówienie wszystkich niepokojących kwestii określonych przez Komisję w jej sprawozdaniu i zaleceniu z 2004 r., włącznie z wprowadzeniem
w życie polityki braku tolerancji dla tortur i maltretowania. Unia Europejska będzie kontynuować ścisłe monitorowanie postępów w zakresie reform politycznych na podstawie Partnerstwa dla Członkostwa określającego priorytety dotyczące procesu reform.
19. Rada Europejska z zadowoleniem przyjęła decyzję Turcji w sprawie podpisania Protokołu dotyczącego dostosowania Układu z Ankary celem uwzględnienia przystąpienia dziesięciu nowych Państw Członkowskich.

W związku z tym z zadowoleniem przyjęła deklarację Turcji, że „rząd turecki potwierdza swoją gotowość do podpisania Protokołu w sprawie dostosowania Układu z Ankary przed faktycznym rozpoczęciem negocjacji akcesyjnych oraz po uzgodnieniu i sfinalizowaniu zmian, które są niezbędne ze względu na obecny skład Unii Europejskiej”.


20. Rada Europejska, podkreślając potrzebę jednoznacznego zobowiązania do zachowania dobrosąsiedzkich stosunków, z zadowoleniem przyjęła poprawę stosunków Turcji z jej sąsiadami oraz jej gotowość do kontynuowania współpracy z zainteresowanymi Państwami Członkowskimi mającej na celu rozwiązanie nierozstrzygniętych sporów granicznych, stosując zasadę pokojowego rozwiązywania sporów zgodnie z Kartą Narodów Zjednoczonych. Zgodnie ze swoimi poprzednimi konkluzjami, w szczególności tymi, które przyjęto w tej sprawie w Helsinkach, Rada Europejska dokonała przeglądu sytuacji dotyczącej nierozstrzygniętych sporów i wyraziła zadowolenie z powodu nawiązania wstępnych kontaktów w tym celu. W związku z tym, potwierdziła swój punkt widzenia, że nierozstrzygnięte spory mające konsekwencje dla procesu przystąpienia, w razie konieczności, należy wnieść do Międzynarodowego Trybunału Sprawiedliwości w celu ich rozstrzygnięcia. Rada Europejska będzie informowana o postępach w tej sprawie i będzie dokonywać ich przeglądu w stosownych przypadkach.
21. Rada Europejska przyjęła do wiadomości rezolucję przyjętą przez Parlament Europejski dnia 15 grudnia 2004 r.
22. Rada Europejska wyraziła zadowolenie z powodu przyjęcia sześciu aktów ustawodawczych wskazanych przez Komisję. Stwierdziła, że w związku z powyższym oraz uwzględniając sprawozdanie i zalecenie Komisji, Turcja spełnia polityczne kryteria kopenhaskie w stopniu wystarczającym do rozpoczęcia negocjacji, pod warunkiem że wprowadzi ona w życie te akty ustawodawcze.
Rada Europejska wezwała Komisję do przedstawienia Radzie wniosku dotyczącego ram negocjacji z Turcją, zgodnie z ust. 23. Zwróciła się do Rady o przyjęcie tych ram mając na uwadze rozpoczęcie negocjacji w dniu 3 października 2005 r.
Ramy negocjacji
23. Rada Europejska uzgodniła, że negocjacje z poszczególnymi krajami kandydującymi
w sprawie przystąpienia będą prowadzone na podstawie ram negocjacji. Na wniosek Komisji, Rada ustali takie ramy dla każdego z krajów z uwzględnieniem doświadczenia wynikającego z procesu piątego rozszerzenia Unii oraz rozwijającego się dorobku, a także biorąc pod uwagę ich zasługi i szczególne uwarunkowania, jak również cechy charakterystyczne dla każdego
z kandydujących krajów. Ramy te będą odnosiły się do następujących elementów:


 • Podobnie jak w trakcie poprzednich negocjacji, przedmiot negocjacji, które będą prowadzone w ramach Konferencji Międzyrządowej z udziałem wszystkich Państw Członkowskich z jednej strony oraz krajem kandydującym z drugiej strony, w razie gdy decyzje wymagają jednomyślności, zostanie podzielony na szereg rozdziałów,
  z których każdy będzie obejmował określoną dziedzinę polityki. Rada, stanowiąc jednomyślnie na wniosek Komisji, określi warunki niezbędne do tymczasowego zamknięcia oraz, w stosownych przypadkach, otwarcia każdego rozdziału. W zależności od rozdziału, warunki te będą odnosiły się do zbliżania prawodawstwa oraz pomyślnego przebiegu wprowadzania w życie dorobku, jak również do zobowiązań wynikających ze stosunków umownych z Unią Europejską.
 • Przedmiotem rozważań mogą być długie okresy przejściowe, odstępstwa, szczególne uzgodnienia lub stałe klauzule ochronne, tj. klauzule, które są stale dostępne jako podstawa środków ochronnych. Komisja włączy je, w stosownych przypadkach, do wniosków dotyczących każdych ram negocjacji w takich dziedzinach jak swobodny przepływ osób, polityka strukturalna lub rolnictwo. Ponadto, proces podejmowania decyzji dotyczący ostatecznego ustanowienia swobodnego przepływu osób powinien uwzględniać maksymalną rolę poszczególnych Państw Członkowskich. Uzgodnienia przejściowe lub klauzule ochronne powinny zostać przeanalizowane pod względem ich wpływu na konkurencję lub funkcjonowanie rynku wewnętrznego.
 • Finansowe aspekty przystąpienia kraju kandydującego muszą zostać uwzględnione
  w mających zastosowanie ramach finansowych. Dlatego też negocjacje akcesyjne, które mają zostać otwarte z krajami kandydującymi, których przystąpienie mogłoby mieć istotne konsekwencje finansowe, mogą zostać zakończone dopiero po ustanowieniu ram finansowych na okres od 2014 r. wraz z wynikającymi z nich ewentualnymi reformami finansowymi.
 • Przystąpienie do Unii jest wspólnym celem negocjacji.

Negocjacje te są procesem otwartym, którego wyniku nie można z góry przewidzieć.

Przy uwzględnieniu wszystkich kryteriów kopenhaskich, w przypadku, gdy dany kraj kandydujący nie ma możliwości przyjęcia w pełni zobowiązań wynikających


z członkostwa, należy zapewnić, że taki kraj kandydujący jest silnie związany ze strukturami europejskimi.


 • W przypadku poważnego i trwałego łamania przez kraj kandydujący zasad wolności, demokracji, poszanowania praw człowieka i podstawowych wolności oraz państwa prawnego, na których opiera się Unia, Komisja, z własnej inicjatywy lub na wniosek jednej trzeciej Państw Członkowskich, zaleci zawieszenie negocjacji oraz zaproponuje warunki ewentualnego ich wznowienia. Na podstawie takiego zalecenia i po wysłuchaniu kraju kandydującego, Rada, stanowiąc większością kwalifikowaną, podejmie decyzję dotyczącą zawieszenia negocjacji oraz warunków ich wznowienia. Państwa Członkowskie będą stanowić w ramach Konferencji Międzyrządowej, zgodnie z decyzją Rady, bez uszczerbku dla ogólnego wymogu jednomyślności w ramach Konferencji Międzyrządowej. Parlament Europejski będzie otrzymywał stosowne informacje.
 • Równolegle do negocjacji w sprawie przystąpienia, Unia rozpocznie intensywny dialog polityczny i kulturowy z każdym krajem kandydującym. W celu pogłębienia wzajemnego zrozumienia poprzez zbliżanie ludzi, w dialogu tym będzie uczestniczyć społeczeństwo obywatelskie.II. TERRORYZM
24. Rada Europejska ponownie podkreśliła swoją niezachwianą wolę, aby zwalczać stałe zagrożenie terrorystyczne poprzez zastosowanie kompleksowego i zintegrowanego podejścia do problemu, wzmacniając w ten sposób współpracę wewnętrzną
i międzynarodową, zgodnie z zasadami, na których opiera się Unia Europejska.
25. Nie wolno pozwolić, aby terroryzm naruszał demokrację i szacunek dla podstawowych praw. Wysiłki mające na celu zwalczanie terroryzmu muszą być prowadzone w warunkach przestrzegania praw człowieka i podstawowych wolności. Rada Europejska podkreśla wagę wspierania wzajemnego szacunku opartego o wartości uniwersalne, tolerancję, dialog międzywyznaniowy i międzykulturowy i pełne uczestnictwo w życiu społecznym.
26. Rada Europejska ponownie podkreśliła swoje przekonanie, że odpowiedź Unii na terroryzm, aby mogła być skuteczna w dłuższej perspektywie czasowej, musi odnosić się do korzeni terroryzmu. Rozwój radykalnych ruchów oraz rekrutacja terrorystów mogą być ściśle ze sobą powiązane. Rada Europejska wezwała Radę do ustanowienia, nie później niż w czerwcu 2005 r., strategii długoterminowej oraz planu działań dotyczących tych dwóch kwestii na podstawie sprawozdania dotyczącego rekrutacji przyjętego ostatnio przez Radę. Wezwała Sekretarza Generalnego/Wysokiego Przedstawiciela i Komisję do złożenia wniosków w tej sprawie.
27. Rada Europejska wezwała do bezzwłocznego wprowadzenia w życie środków określonych
w Programie Haskim dotyczącym wzmacniania wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości, istotnych dla zwalczania terroryzmu. W szczególności należy usprawnić wymianę informacji pomiędzy służbami zajmującymi się walką z terroryzmem. Biorąc pod uwagę prowadzone prace, Rada Europejska zaprosiła Komisję do przedstawienia wniosków w tej sprawie,
na podstawie zasady dostępności informacji, zgodnie z Programem Haskim.
28. Rada Europejska z zadowoleniem przyjęła zweryfikowany plan działań UE oraz sprawozdania dodatkowe przedstawione przez Sekretarza Generalnego/Wysokiego Przedstawiciela i Komisję w sprawie zwalczania terroryzmu oraz postępów poczynionych od czerwca 2004 r., co, jak wykazano w tych dokumentach, powinno prowadzić do dalszych konkretnych wyników dotyczących zwłaszcza:


 • wzmocnienia praktycznej i operacyjnej współpracy zwłaszcza poprzez Europol i Zespół Zadaniowy Szefów Policji; lepszej wymiany informacji pomiędzy Państwami Członkowskimi, Europolem i Eurojustem; wymiany z Interpolem danych
  dotyczących zagubionych i skradzionych paszportów; ocen eksperckich krajowych struktur do spraw zwalczania terroryzmu w 15 Państwach Członkowskich, które mają zostać ukończone dla 25 krajów do września 2005 r. Wzywa się Państwa Członkowskie do składania sprawozdań dotyczących wdrażania zaleceń mających na celu wzmocnienie tych struktur;
 • współpracy sądowej: poprawa wymiany informacji z rejestrów karnych (która ma być dalej rozwijana do końca 2005 r. na podstawie Białej Księgi Komisji); postępu
  w sprawie zachowywania danych telekomunikacyjnych oraz europejskiego nakazu dowodowego (obydwie kwestie mają być uzgodnione w 2005 r.). Rada Europejska wzywa Komisję do przedstawienia wniosków w sprawie Europejskiego Programu Ochrony - możliwie najszybciej - w celu zapewnienia ochrony i pomocy ofiarom terroryzmu, jak również zapewnienia ochrony i pomocy świadkom w sprawach dotyczących terroryzmu;
 • bezpieczeństwa granic i dokumentów: skuteczniejsze zabezpieczenie paszportów UE poprzez włączenie danych biometrycznych (obraz twarzy i odciski palców) oraz ustanowienie Europejskiej Agencji Zarządzania Współpracą Operacyjną na Zewnętrznych Granicach (która ma rozpocząć działalność najpóźniej w maju 2005 r.);
 • współpracy wywiadowczej, powiązań ustanowionych pomiędzy Grupą ds. Walki
  z Terroryzmem oraz wzmocnionym Centrum Sytuacyjnym UE, które od dnia 1 stycznia 2005 r. będzie przedstawiać Radzie analizy strategiczne dotyczące zagrożeń na podstawie informacji wywiadowczych służb krajowych; oraz poprawy wymiany informacji z Europolem. Rada Europejska wezwała Sekretarza Generalnego / Wysokiego Przedstawiciela do składania sprawozdań dotyczących postępu prac włącznie ze wzmocnioną współpracą pomiędzy policją i służbami bezpieczeństwa, również w powiązaniu z SitCen (Europejskim Centrum Sytuacyjnym);
 • środków do walki z finansowaniem terroryzmu, zwłaszcza porozumienia dotyczącego kontroli przepływu gotówki na i z terenu Unii oraz trzeciej dyrektywy w sprawie prania pieniędzy; najlepszych praktyk we wprowadzaniu sankcji finansowych przeciwko terrorystom i ich organizacjom; oraz dokumentu zawierającego kompleksową strategię przedstawionego przez Sekretarza Generalnego/Wysokiego Przedstawiciela i Komisję. W szczególności, wzywa się Komisję do przedstawienia Radzie, możliwie najszybciej, wniosków w sprawie zapobiegania wykorzystywaniu organizacji charytatywnych do finansowania terroryzmu, a Państwa Członkowskie wzywa się do bezzwłocznego zgłoszenia znanych im nazwisk osób i grup w celu wciągnięcia do wykazu Unii Europejskiej aktywów do zamrożenia, co przyczyni się do zwiększenia skuteczności systemu sankcji;
 • wniosków dotyczących wzmocnienia systemu obrony cywilnej w celu zapobiegania atakom terrorystycznym, zapewnienia stanu gotowości oraz reagowania na nie, a także ustanowienia programu solidarności dotyczącego konsekwencji zagrożeń i ataków terrorystycznych. Do czerwca 2005 r. należy przeprowadzić dalszą ocenę potencjału Państw Członkowskich jaki może zostać udostępniony mechanizmowi obrony cywilnej na wypadek ataku, jak również dokonać dalszej oceny i rozwoju potencjału obrony cywilnej, włącznie ze wspólnymi ćwiczeniami oraz koordynacją informacji publicznych oraz zwiększyć dostępność zasobów medycznych. Przed końcem 2005 r. powinien zostać ustanowiony europejski program ochrony strategicznej infrastruktury, która może mieć skutki transgraniczne;
 • postępów w sprawie polityki zewnętrznej poprzez klauzule dotyczące walki
  z terroryzmem w umowach z państwami trzecimi, które powinny zostać wprowadzone w życie możliwie najszybciej; w ramach intensywnej współpracy transatlantyckiej, wprowadzenia w życie deklaracji z 2004 r. pomiędzy UE a USA w sprawie zwalczania terroryzmu; ram koncepcyjnych oraz wykazu działań dotyczący EPBiO w zakresie zwalczania terroryzmu oraz wzmocnienia współpracy z priorytetowymi państwami trzecimi poprzez dialog i pomoc, jak również wspieranie współpracy regionalnej. Wzywa się Radę i Komisję do utworzenia sieci ekspertów narodowych, które będą reagować na wnioski państw trzecich dotyczące pomocy technicznej.

29. Rada Europejska wezwała wszystkie Państwa Członkowskie do skutecznego wprowadzenia


w życie, na zasadzie priorytetu, środków uzgodnionych przez Unię Europejską oraz przez inne odpowiednie organizacje międzynarodowe, a także wezwała Radę i Komisję do kontynuowania wysiłków mających na celu wdrożenie planu działań UE oraz do dotrzymywania zawartych w nim terminów.
30. Rada Europejska wezwała Sekretariat Generalny Rady, aby w czerwcu 2005 r., wspólnie
z Komisją przedstawił kolejne sprawozdanie okresowe włącznie z wszelkimi zaleceniami, jakie uznają za stosowne w celu poprawy świadczenia pomocy i/lub w sprawie dodatkowych działań i inicjatyw.
III. RAMY FINANSOWE NA LATA 2007-2013
Zasady i zalecenia
31. Rada Europejska przyjęła do wiadomości sprawozdanie z postępu prac dotyczące intensywnej pracy podjętej w odpowiedzi na wnioski Komisji zawarte w ramach finansowych na lata 2007-2013, włącznie z kwestiami dotyczącymi porozumienia międzyinstytucjonalnego
i elastyczności oraz zasobów własnych.
32. Rada Europejska potwierdziła, że nowe ramy finansowe, do uzgodnienia w trakcie wszechstronnych negocjacji, powinny zapewnić środki finansowe niezbędne do podjęcia przyszłych wyzwań w skuteczny i sprawiedliwy sposób, z uwzględnieniem tych, które wynikają z różnic w poziomach rozwoju w rozszerzonej Unii. Polityki ustalone stosownie do Traktatu są zgodne z zasadami pomocniczości, proporcjonalności i solidarności. Powinny również zapewniać wartość dodaną. Wydatki na poszczególne dziedziny polityki muszą być postrzegane w kontekście całkowitego poziomu wydatków, a jednocześnie muszą być one postrzegane w kontekście kompleksowych negocjacji włącznie z kwestią zasobów własnych.
33. Kolejne ramy finansowe powinny stanowić świadectwo zdeterminowanych działań ukierunkowanych na dyscyplinę budżetową we wszystkich dziedzinach polityki w ramach ogólnej konsolidacji budżetu w Państwach Członkowskich. Cel ten zostanie osiągnięty
w szczególności poprzez utrzymanie ścisłego rozgraniczenia pomiędzy szerokimi dziedzinami polityki a odpowiednim zrównoważonym wskaźnikiem zobowiązań płatniczych. Biorąc pod uwagę fakt, że istniejące środki zapewnienia elastyczności budżetowej okazały się skuteczne, na tym etapie nie uważa się za konieczne wprowadzanie dodatkowych rozwiązań dotyczących elastyczności.
34. Rada Europejska zatwierdziła wniosek Komisji co do utrzymania pułapu zasobów własnych na obecnym poziomie 1,24% dochodu narodowego brutto UE. Rada Europejska przyjęła do wiadomości przedstawione przez Komisję sprawozdanie w sprawie działania systemu zasobów własnych, jak również wniosek dotyczący wprowadzenia uogólnionego mechanizmu korekcyjnego, w świetle różnych dotychczas wyrażonych stanowisk. Rada Europejska wezwała Komisję i Radę do dalszego zbadania wszystkich związanych z tym kwestii, włącznie z możliwością uproszczenia systemu.
35. Zachęca się przyszłą Prezydencję, we współpracy z Komisją, do intensywnych prac skierowanych na ustanowienie kolejnych ram finansowych. Dalsze prace nad ramami finansowymi powinny w pełni uwzględniać wszelkie stanowiska Państw Członkowskich dotyczące wniosków Komisji oraz sprawozdanie z postępu prac włącznie z ich elementami składowymi i rozważanymi kwestiami oraz powinny być zgodne z harmonogramem prac wieloletniego programu strategicznego, mając również na uwadze cel, jakim jest osiągnięcie porozumienia politycznego do czerwca 2005 r.
36. Zachęca się przyszłą Prezydencję do podjęcia wszelkich możliwych kroków w kierunku nawiązania odpowiednich kontaktów z Parlamentem Europejskim.

  1   2


©operacji.org 2017
wyślij wiadomość

    Strona główna