Test Organizacja rachunkowościPobieranie 14,63 Kb.
Data23.12.2017
Rozmiar14,63 Kb.

Test – Organizacja rachunkowości
1. Wymień urządzenia stosowane w księgach rachunkowych.
2. Co to są zapisy chronologiczne?
3. Wymień elementy każdego zapisu księgowego.
4. Wymień trzy konta, do których prowadzi się konta ksiąg pomocniczych.
5. Jakie elementy zamieszcza się w zestawieniu obrotów i sald?
6. Zestawienie obrotów i sald wszystkich ksiąg pomocniczych sporządza się na dzień: ..........................................................................................................................................

7. Co to jest dziennik?


8. Wyjaśnij pojęcie inwentarz.
9. Zapisy księgowe dokonywane na kontach księgi głównej i na kontach ksiąg pomocniczych nazywają się .................................................................................................................................
10. Zestawienie obrotów i sald wszystkich ksiąg pomocniczych sporządza się na dzień: .......................................................................................................................................................

Karta odpowiedzi:

1


2. Zapisy chronologiczne są to zapisy księgowe dokonane w kolejności wynikającej z czasu wystąpienia operacji gospodarczych.

3. Każdy zapis księgowy powinien składać się z następujących elementów:4. Konta ksiąg pomocniczych prowadzi się w szczególności dla:

5.

6. Zamknięcia ksiąg rachunkowych

7. Dziennik służy do zapisywania w porządku chronologicznym, dzień po dniu, danych o operacjach gospodarczych. Zapisy w dzienniku muszą być kolejno ponumerowane, a sumy zapisów liczone w sposób ciągły.

8. Inwentarz jest wykazem aktywów i pasywów, sporządzonym z uwzględnieniem inwentaryzacji. Inwentarz sporządzają jednostki, które nie prowadziły wcześniej ksiąg rachunkowych. Wykazane w nim pozycje powinny być odpowiednikami lub stanowić rozwinięcie pozycji występujących w bilansie otwarcia. Jeżeli jednostka kontynuuje prowadzenie ksiąg rachunkowych to role inwentarza spełnia w niej zestawienie obrotów i sald.

9. zapisami systematycznymi.10. zamknięcia ksiąg rachunkowych©operacji.org 2017
wyślij wiadomość

    Strona główna