Test Organizacja rachunkowościPobieranie 14,63 Kb.
Data23.12.2017
Rozmiar14,63 Kb.

Test – Organizacja rachunkowości
1. Wymień urządzenia stosowane w księgach rachunkowych.
2. Co to są zapisy chronologiczne?
3. Wymień elementy każdego zapisu księgowego.
4. Wymień trzy konta, do których prowadzi się konta ksiąg pomocniczych.
5. Jakie elementy zamieszcza się w zestawieniu obrotów i sald?
6. Zestawienie obrotów i sald wszystkich ksiąg pomocniczych sporządza się na dzień: ..........................................................................................................................................

7. Co to jest dziennik?


8. Wyjaśnij pojęcie inwentarz.
9. Zapisy księgowe dokonywane na kontach księgi głównej i na kontach ksiąg pomocniczych nazywają się .................................................................................................................................
10. Zestawienie obrotów i sald wszystkich ksiąg pomocniczych sporządza się na dzień: .......................................................................................................................................................

Karta odpowiedzi:

1


 • dziennik,

 • konta księgi głównej,

 • księgi pomocnicze,

 • inwentarz,

 • zestawienie obrotów i sald,

 • zestawienie obrotów i sald kont ksiąg pomocniczych.

2. Zapisy chronologiczne są to zapisy księgowe dokonane w kolejności wynikającej z czasu wystąpienia operacji gospodarczych.

3. Każdy zapis księgowy powinien składać się z następujących elementów: • kolejnego numeru operacji gospodarczej,

 • daty zapisu,

 • rodzaju i numeru dowodu księgowego, stanowiącego podstawę zapisu księgowego,

 • treść operacji,

 • sumy zapisu.

4. Konta ksiąg pomocniczych prowadzi się w szczególności dla:

 • środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych,

 • rozrachunków z kontrahentami,

 • rozrachunków z pracownikami,

 • operacji sprzedaży,

 • operacji zakupu,

 • kosztów.

5.

 • nazwa kont lub ich symbole,

 • salda początkowe,

 • obroty za miesiąc oraz narastająco od początku roku, przy czym musza one być zgodne z narastającymi obrotami w dzienniku,

 • salda na koniec miesiąca,

 • łączne sumy sald początkowych obrotów i sald końcowych.

6. Zamknięcia ksiąg rachunkowych

7. Dziennik służy do zapisywania w porządku chronologicznym, dzień po dniu, danych o operacjach gospodarczych. Zapisy w dzienniku muszą być kolejno ponumerowane, a sumy zapisów liczone w sposób ciągły.

8. Inwentarz jest wykazem aktywów i pasywów, sporządzonym z uwzględnieniem inwentaryzacji. Inwentarz sporządzają jednostki, które nie prowadziły wcześniej ksiąg rachunkowych. Wykazane w nim pozycje powinny być odpowiednikami lub stanowić rozwinięcie pozycji występujących w bilansie otwarcia. Jeżeli jednostka kontynuuje prowadzenie ksiąg rachunkowych to role inwentarza spełnia w niej zestawienie obrotów i sald.

9. zapisami systematycznymi.10. zamknięcia ksiąg rachunkowych
©operacji.org 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna