Termomodernizacji budynku domu parafialnegoPobieranie 2,14 Mb.
Data18.04.2018
Rozmiar2,14 Mb.egzemplarz

1

2

3

4

5

PROJEKT BUDOWLANY

TERMOMODERNIZACJI BUDYNKUDOMU PARAFIALNEGO


kategoria obiektu budowlanego – X

OPRACOWANIE WIELOBRANŻOWE

INWESTOR: PARAFIA RZYMSKO-KATOLICKA

P.W. NAWIEDZENIA N.M.P.

ul. Szwedzka 2, 07-410 Ostrołęka

ADRES INWESTYCJI: ul. Szwedzka 2a, 07-410 Ostrołęka

działka nr 20558ZESPÓŁ PROJEKTOWY:

Projektant : mgr inż. arch. Wojciech Zawartko upr. arch. nr St-626/83

mgr inż. Zdzisław Ścięgaj upr. san. nr SUW-12/90

mgr inż. Tadeusz Lis upr. elektr. nr Wa-101/02

Kierownik zespołu: mgr inż. Mirosław Grzyb upr. Os-793/88;1/92

Ostrołęka, grudzień 2015r.


egzemplarz

1

2

3

4

5

PROJEKT BUDOWLANY

TERMOMODERNIZACJI BUDYNKU

DOMU PARAFIALNEGOkategoria obiektu budowlanego – X

BRANŻA BUDOWLANA
INWESTOR: PARAFIA RZYMSKO-KATOLICKA

P.W. NAWIEDZENIA N.M.P.

ul. Szwedzka 2, 07-410 Ostrołęka

ADRES INWESTYCJI: ul. Szwedzka 2a, 07-410 Ostrołęka

działka nr 20558ZESPÓŁ PROJEKTOWY:

Projektant: mgr inż. arch. Wojciech Zawartko specjalność arch. upr. St-626/83

Asystent proj: inż. Lilianna Fuksińska specjalność arch. upr. MAZ/001/ZOOA/10

Kierownik zespołu: mgr inż. Mirosław Grzyb specjalność arch.-konstr. upr. Os-793/88;1/92

Ostrołęka, grudzień 2015r.

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

I. Część opisowa

1. Strona tytułowa

2. Materiały formalno-prawne

- decyzja nr 6/16 wydana przez Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków

w Warszawie Delegatura w Ostrołęce dn. 13.01.2016r. str.

- mapa w skali 1:500 str.

- uprawnienia projektanta str.

- zaświadczenie o przynależności projektanta do MOIIB str.

- oświadczenie projektanta str.

3. Opis techniczny

4. Informacja o obszarze oddziaływania obiektu

5. Informacja BiOZII. Część rysunkowa

Rys. nr A-1 Lokalizacja 1:500

Rys. nr A-2 Rzut piwnic 1:100

Rys. nr A-3 Rzut parteru 1:100

Rys. nr A-4 Rzut poddasza 1:100

Rys. nr A-5 Rzut dachu 1:100

Rys. nr A-6 Przekrój A-A 1:100

Rys. nr A-7 Elewacje 1:100

Rys. nr A-8 Zestawienie projektowanych okien i drzwi

Rys. nr A-9 Detale

Rys. nr I-1 Rzut piwnic - inwentaryzacja 1:100

Rys. nr I-2 Rzut parteru - inwentaryzacja 1:100

Rys. nr I-3 Rzut poddasza - inwentaryzacja 1:100

Rys. nr I-4 Przekrój A-A - inwentaryzacja 1:100

Rys. nr I-5 Elewacje - inwentaryzacja 1:100

III. Dokumentacja fotograficzna


OPIS TECHNICZNY

I. DANE OGÓLNE
1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA: Projekt termomodernizacji budynku Domu Parafialnego

2. INWESTOR: PARAFIA RZYMSKO-KATOLICKA

P.W. NAWIEDZENIA N.M.P.

ul. Szwedzka 2, 07-410 Ostrołęka

3. ADRES: ul. Szwedzka 2a, 07-410 Ostrołęka

działka nr 205584. PODSTAWA OPRACOWANIA

a) umowa zawarta pomiędzy Inwestorem, a Projektantem

b) ustalenia robocze pomiędzy Inwestorem, a Projektantem

c) dokumentacja archiwalna

d) pomiary inwentaryzacyjne

e) audyt energetyczny5. CEL I ZAKRES OPRACOWANIA

Celem opracowania jest kompleksowa termomodernizacja budynku, w skład której wchodzi:

- projekt budowlany, obejmujący docieplenie ścian i stropu obiektu oraz wymianę drzwi zewnętrznych i części okien;

- projekt sanitarny, obejmujący przebudowę systemów grzewczych oraz instalację solarna ciepłej wody użytkowej;

- projekt elektryczny, obejmujący instalację odgromową i fotowoltaiczną.

Roboty instalacyjne zawarte zostały w opracowaniach branżowych.6. OPIS LOKALIZACJI

Budynek objęty opracowaniem położony jest na działce nr 20558 przy ul. Szwedzkiej w Ostrołęce. Dom Parafialny wchodzi w skład zespołu budynków należącego do Parafii Rzymsko-katolickiej p.w. Nawiedzenia N.M.P. w Ostrołęce. W jego bezpośrednim sąsiedztwie znajduje się plebania oraz budynki gospodarczo-garażowe. Teren jest ogrodzony (słupki z cegły ceramicznej i stalowe, przęsła z kształtowników stalowych) oraz urządzony zielenią. Wjazd na działkę – istniejący. Droga wewnętrzna, parking i chodniki wykonane są z kostki betonowej. Przy budynku miejscowo występuje również opaska betonowa i z płyt chodnikowych. Działka nr 20558 położona jest na obszarze w części wpisanym do rejestru zabytków.

Zagospodarowanie terenu oraz wjazd na działkę nie ulegną zmianie. Lokalizację Domu Parafialnego przedstawiono na rysunku nr A-1.
7. Warunki na podstawie ustaleń Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Rejonu „Śródmieście Płn.-11 Listopada” oraz Dz. U. z 25 kwietnia 2012r., poz. 462.

- Podstawowe przeznaczenie obszaru UKK2 - usługi kultu religijnego.

- Przeznaczenie towarzyszące - usługi oświaty.

- Należy zachować obecne użytkowani terenu obejmujące obiekty i urządzenia związane z kościołem (stanowiącym jednostkę UKK 1), tj. plebanię, budynek katechetyczny i gospodarstwo przykościelne wraz z ogrodem.

- Dopuszcza się zachowanie budynku katechetycznego, z możliwością jego przebudowy, ale bez rozbudowy.

- Dopuszcza się rozbudowę istniejących obiektów i urządzeń zewnętrznych infrastruktury technicznej, a także realizację nowych – pod warunkiem, że będą służyć obsłudze zainwestowania na obszarze jednostki.

- Minimalny procentowy wskaźnik terenów aktywnych przyrodniczo – 60% powierzchni całej jednostki.

- Obszar jest w części wpisany do rejestru zabytków.

- Dla inwestycji wymagających pozwolenia na budowę lub tylko zgłoszenia o zamiarze wykonywania robót budowlanych obowiązuje uzgodnienie z właściwym Konserwatorem Zabytków.

- Działka nie jest zlokalizowana w strefie ochrony stanowisk archeologicznych aniw obszarze Natura 2000.

- Teren działki nie jest pod wpływem eksploatacji górniczej i znajduje się poza terenami górniczymi.

- Projektowany zakres robót nie powoduje uciążliwości dla środowiska i nie wykracza poza granice działki.

- Projektowany zakres robót nie będzie stanowić zagrożenia dla środowiska oraz dla higieny i zdrowia użytkowników tego budynku.

- Projektowany zakres robót nie powoduje konieczności wycinki drzew. Drzewa i krzewy zlokalizowane są poza terenem robót budowlanych.

II. OPIS BUDYNKU ISTNIEJĄCEGO

1. Opis ogólny budynku

Przedmiotowy obiekt wybudowany został w latach 80-tych XX w. na potrzeby Parafii Rzymsko-katolickiej p.w. Nawiedzenia N.M.P. w Ostrołęce. Budynek objęty opracowaniem jest obiektem wolnostojącym, podpiwniczonym, z dwiema kondygnacjami nadziemnymi i strychem. Bryłę przykrywa dach dwuspadowy z naczółkami i lukarnami. Wnętrze obiektu jest funkcjonalnie podzielone na trzy części. Do każdej z nich prowadzą niezależne wejścia z zewnątrz. Główne wejście zaakcentowane szerokimi, reprezentacyjnymi schodami, znajduje się od strony ul. Szpitalnej.Parametry wymiarowe obiektu

- max. długość – 45,65 m

- max. szerokość – 25,82 m

- max. wysokość – 10,81 m

- pow. użytkowa – 1 631,96 m²

- powierzchnia zabudowy – 678,66m2

- kubatura – 6 765,33m3

2. Konstrukcja

a) Fundamenty - żelbetowe wylewane.

b) Ściany piwnic – murowane z cegły ceramicznej pełnej.

c) Ściany zewnętrzne nadziemia - warstwowe, murowane z pustaków max i cegły silikatowej.

d) Ściany wewnętrzne – murowane z cegły silikatowej, gazobetonu i cegły ceramicznej pełnej.

e) Stropy - z płyt prefabrykowanych kanałowych żerańskich.

f) Schody - żelbetowe wylewane.

g) Dach - wielospadowy, o konstrukcji drewnianej płatwiowo-kleszczowej.

3. Wykończenie

a) Wewnętrzne

- Ściany, sufity: tynki cementowo-wapienne malowane farbami emulsyjnymi, w pom. higieniczno-sanitarnych i kuchennych ściany wykończone glazurą.

- Podłogi: w poszczególnych pomieszczeniach z różnych materiałów (drewno, płytki ceramiczne, lastyko).

- Drzwi: płytowe.b) Zewnętrzne

- Cokół – okładzina z płytek klinkierowych.

- Ściany nadziemia - tynk „baranek” w kolorze białym, miejscowo okładzina z płytek ceramicznych.

- Okna : drewniane (w kolorze brązowym) i pcv (w kolorze brązowym od zewnątrz i białym od wewnątrz).

- Drzwi : drewniane i stalowe w odcieniach brązu.

- Rynny i rury spustowe - z blachy stalowej malowanej w kolorze brązowym.

- Parapety - z blachy stalowej malowanej w kolorze brązowym oraz lasryko.

- Obróbki blacharskie - z blachy stalowej malowanej w kolorze brązowym

- Schody – lastryko, płytki ceramiczne, płyty granitowe.

- Balustrady – betonowe i stalowe.


4. Instalacje

- inst. zimnej, ciepłej wody

- inst. kanalizacji sanitarnej

- inst. c.o.

- inst. hydrantowa

- inst. elektryczna

- inst. odgromowa

- inst. telefoniczna

- inst. gazowa

III. OCENA TECHNICZNA I KONIECZNOŚĆ

TERMOMODERNIZACJI.

Dom Parafialny pobudowano w latach 80-tych XX w. na potrzeby Parafii Rzymsko-katolickiej p.w. Nawiedzenia N.M.P. w Ostrołęce. W ostatnich latach Inwestor wymienił większość okien drewnianych na pcv. Pozostałe przegrody budowlane nadal spełniają wymagania termoizolacyjne obowiązujące na dzień powstania obiektu. Poza tym na elewacjach widoczne są miejscowe ubytki tynku i odspojenia okładziny klinkierowej. Pokrycie dachowe oraz rynny i rury spustowe nadają się do wymiany.

W celu dostosowania budynku do aktualnych wymagań konieczna jest jego termomodernizacja powiązana z pracami remontowymi elewacji.

IV. ZAKRES ROBÓT TERMOMODERNIZACYJNYCH

(część budowlana)

Opracowanie obejmuję kompleksową termomodernizację budynku Domu Parafialnego. Grubość materiałów termoizolacyjnych wynika z obliczeń zawartych w audycie.

1. Ocieplenie ścian piwnic polistyrenem ekstrudowanym XPS 031 gr. 10cm (na podkładzie z istniejących płytek klinkierowych).

2. Wykończenie cokołu – płytki klinkierowe (w nawiązaniu do istniejących). Wymiana płytek klinkierowych na słupkach tarasu, ściankach schodów głównych i murku oporowym schodów prowadzących do węzła cieplnego.

3. Docieplenie ścian zewnętrznych parteru i poddasza oraz ściany wewnętrznych graniczących ze strychem nieużytkowym - styropianem EPS 031 gr. 12cm w metodzie BSO.

Uwaga : Elementy dekoracyjne (gzymsy, podokienniki itd.) należy odtworzyć za pomocą kształtek styropianowych.

4. Wykończenie w/w ścian - tynk silikonowy wierzchni o uziarnieniu gr.1,5-2,5mm w kolorze piaskowym (jak budynek Plebanii) oraz białym.

5. Ocieplenie stropu nad ostatnią kondygnacją mieszkalną – płyty ze skalnej wełny mineralnej gr. 20cm. Podłoga z płyt OSB na legarach.

Należy zapewnić dostęp do istniejących drzwi na ok. 1m.

6. Ocieplenie dachu nad poddaszem mieszkalnym – płyty ze skalnej wełny mineralnej ułożone pomiędzy elementami konstrukcyjnymi więźby.

7. Wymiana pokrycia dachowego na panele dachowe na rąbek (np. PD 510T-N Pruszyński) w kolorze RR 750.

8. Wymiana pokrycia dachowego wieży na panele karo (np. Pruszyński) w kolorze RR 750.

9. Wymiana rynien i rur spustowych – blacha stalowa ocynkowana gr. 0,55mm powlekana obustronnie poliuretanem (50 μm) w kolorze RAL 8004 (np. system NIAGARA firmy Pruszyński).

10. Wykonanie obróbek blacharskich i parapetów – z blachy stalowej j.w.

11. Wymiana okien drewnianych (dotychczas niewymienionych) na pcv - szyby zespolone, ramy w kolorze brązowym od zewnątrz i białym od wewnątrz (jak istniejące).

12. Wymiana drzwi zewnętrznych na aluminiowe, ocieplone, w kolorze brązowym.

13. Miejscowe uzupełnienie i wymiana opaski przy budynku na kostkę betonową (elewacja południowa).

V. OPIS TERMOMODERNIZACJI

Planowana termomodernizacja ma na celu zwiększenie jakości energetycznej budynku. W obiekcie zastosowano materiały i technologie zwiększające izolacyjność cieplną przegród budowlanych. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra w sprawie nowelizacji warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, przyjęte współczynniki przenikania ciepła spełniają parametry wymagane w chwili obecnej oraz w większości te obowiązujące od stycznia 2017 roku.Przyjęte współczynniki przenikania ciepła:

a) ściany piwnic U=0,25

a) ściany parteru i poddasza U=0,21

b) strop nad poddaszem mieszkalnym U=0,17

c) okna U=1,1

d) drzwi U=1,51. Ocieplenie ścian zewnętrznych piwnic

Zaprojektowano ocieplenie ścian piwnic polistyrenem ekstrudowanym XPS 031 gr. 10cm i obłożenie płytkami klinkierowymi. Ponieważ obecnie cokół licowany jest płytkami elewacyjnymi (w większości w dobrym stanie technicznym), przewidziano ułożenie ocieplenie bezpośredni na nie. Podłoże należy odpowiednio przygotować: sprawdzić czy nie ma „głucho” pod istniejącymi płytkami, jeśli tak - to należy je usunąć, a ubytki uzupełnić. Zarówno do przyklejenia styropianu, jak płytek klinkierowych przewidziano klej żelowy strukturalny, elastyczny, wielofunkcyjny, na bazie geospoiwa (np. H40 No Limits firmy KERAKOLL lub równoważny). Powierzchnia układania musi zapewnić przyczepność przy odrywaniu ≥ 1,0 N/mm2. Sposób nakładania kleju na styropian i zasady stosowania łączników mechanicznych – jak w pkt. 2. Podczas prac należy ściśle stosować się do zaleceń producenta.2. Ocieplenie ścian zewnętrznych parteru i poddasza

Przewidziano ocieplenie ścian zewnętrznym styropianem 031 gr. 12cm. Przed planowaną termomodernizacją budynku należy wykonać następujące prace naprawcze:

- naprawa wszelkich pęknięć ścian i głębokich zarysowań;

- odbicie „luźnych” tynków głębokich i wypełnienie ubytków;

- demontaż istniejących podokienników wraz z obróbkami blacharskimi;

- zagruntowanie podłoża pod ocieplenie (zgodnie z technologią).

Uszkodzenia o niewielkiej rozwartości rys należy oczyścić, przemyć wodą i naprawiać poprzez wypełnienie zaprawą lub mlekiem cementowym pod ciśnieniem. Uszkodzenia o znacznej rozwartości rys należy wypełniać zaprawą cementową metodą iniekcji i wzmacniać prętami stalowymi osadzanymi w głębokich bruzdach we właściwej konstrukcji ściany na zaprawie cementowej. Pręty należy montować możliwie prostopadle do przebiegu linii pęknięcia. Naprawiane pęknięcia, należy dodatkowo wzmacniać siatką Rabitza przed otynkowaniem. Prace wykonać pod nadzorem uprawnionej osoby zgodnie ze sztuką budowlaną.

Uwaga : podczas prac termomodernizacyjnych należy ściśle stosować się do zaleceń producenta systemu.

Zaprojektowano docieplenie ścian zewnętrznych w technologii bezspoinowego systemu ociepleń BSO (np. BOLIX S, lub równoważny), z zastosowaniem styropianu samogasnącego EPS 70-032 o grubości 12cm. System ten polega na przymocowaniu do ścian płyt styropianowych (zaprawą klejącą i łącznikami), wzmocnieniu ich siatką z włókna szklanego zatopioną w zaprawie klejącej, a następnie wykończeniu całości tynkiem silikonowym. Jako wykończenie elewacji wykonać tynk o uziarnieniu 1,5-2,5mm i fakturze „baranka”.

W skład zestawu materiałów ww. systemu wchodzą:

- klej do przyklejania styropianu;

- płyty ze styropianu;

- łączniki mechaniczne;

- uniwersalny klej do wykonania warstwy zbrojonej siatką z włókna

szklanego;

- siatka z włókna szklanego (o gramaturze min. 145 g/m 2 );

- preparat gruntujący do przygotowania podłoża pod tynki;

- silikonowa wyprawa tynkarska;

- dodatkowe akcesoria systemowe (np. listwy startowe, narożniki ochronne, taśmy uszczelniające oraz inne materiały do wykończenia miejsc szczególnych elewacji).Ocieplenie ścian w systemie BSO


Sprawdzenie i przygotowanie powierzchni ścian.

Przed przystąpieniem do ocieplenia ścian należy dokładnie sprawdzić jej powierzchnię i dokonać oceny stanu technicznego podłoża. Podłoże powinno być nośne, suche, równe, oczyszczone z powłok antyadhezyjnych (jak np: brud, kurz, pył, tłuste zabrudzenia i bitumy) oraz wolne od agresji biologicznej i chemicznej. Warstwy podłoża o słabej przyczepności (np: słabe tynki, odspojone powłoki malarskie, niezwiązane cząstki muru), należy usunąć. Nierówności i ubytki podłoża (rzędu 5-15mm) należy odpowiednio wcześniej wyrównać zaprawą wyrównawczo-murarską (np. BOLIX W lub równoważną). Podłoże chłonne zagruntować (np. preparatem BOLIX T lub równoważnym). Przed przystąpieniem do przyklejania płyt styropianowych na słabych podłożach, należy wykonać próbę przyczepności. Próba ta polega na przyklejeniu w różnych miejscach elewacji kilku (8-10) próbek styropianu (o wym. 10x10cm) i ręcznego ich odrywania po 3 dniach. Nośność podłoża jest wystarczająca wtedy, gdy rozerwanie następuje w warstwie styropianu. W przypadku oderwania całej próbki z klejem i warstwą podłoża, konieczne jest oczyszczenie elewacji ze słabo związanej warstwy. Następnie należy podłoże zagruntować preparatem głęboko penetrującym (np. BOLIX N lub równoważnym), zgodnie z Kartą Techniczną produktu i po jego wyschnięciu wykonać ponowną próbę przyczepności. Jeżeli i ta próba da wynik negatywny, należy uwzględnić dodatkowe mocowanie mechaniczne i odpowiednie przygotowanie podłoża. Przed przystąpieniem do przyklejania płyt styropianowych należy dokonać oceny geometrii podłoża tj. równości powierzchni i odchylenia od pionu. Ponieważ znaczne nierówności i krzywizny nie tylko obniżają efekt końcowy prac ale także, zmniejszają wytrzymałość mechaniczną i trwałość całego układu. W przypadku występowania niewielkich (do 3cm) nierówności i krzywizn powierzchni, należy przeprowadzić wcześniejsze wyrównanie nierówności za pomocą zaprawy wyrównawczo-murarskiej (np. BOLIX W lub równoważnej). Przy czym jednorazowo można nakładać tę zaprawę warstwą o grubości nie większej niż 15mm. Większe nierówności (ponad 3cm) można zlikwidować jedynie poprzez zmianę grubości styropianu. Należy jednak pamiętać, iż max. grubość zastosowanego styropianu nie może przekroczyć 20cm. W uzasadnionych przypadkach, w celu oczyszczenia podłoża z kurzu, brudu oraz słabo trzymających się powłok, zaleca się zmycie podłoża rozproszonym strumieniem wody. Przy czym należy pamiętać o konieczności całkowitego wyschnięcia podłoża przed rozpoczęciem przyklejania płyt styropianowych. Powłoki słabo związane z podłożem /np. odparzone tynki/ i słabe warstwy podłoża trzeba usunąć. Po sprawdzeniu i przygotowaniu ścian oraz zdjęciu obróbek blacharskich można przystąpić do przyklejania płyt styropianowych.Sprawdzanie skuteczności mocowania mechanicznego

Przed realizacją mocowania mechanicznego docieplenia do podłoża, należy sprawdzić na 4-6 próbkach siłę wyrywającą łączniki z podłoża (wg zasad określonych w świadectwach i aprobatach technicznych ITB). Bardzo istotne jest właściwe dobranie rodzaju, liczby i sposobu rozmieszczenia, a przede wszystkim głębokości zakotwienia łączników.Sposób przyklejania płyt styropianowych do ściany

Przygotowaną zaprawę klejącą należy układać na płycie styropianowej metodą "pasmowo-punktową" czyli na obrzeżach pasami o szerokości 3-6cm, a na pozostałej powierzchni "plackami" o średnicy około 8-10cm. Pasma nakładamy na obwodzie płyty w odległości około 3 cm od krawędzi tak, aby po przyklejeniu zaprawa nie wyciskała się poza krawędzie płyty. Gdy płyta ma wymiar 50x 100cm to na środkowej jej części należy nałożyć około 8-10 "placków" zaprawy. Prawidłowo nałożona zaprawa klejąca powinna pokrywać min. 40% powierzchni płyty, a grubość warstwy kleju nie powinna przekraczać 10mm. Po nałożeniu zaprawy klejącej, płytę należy niezwłocznie przyłożyć do ściany w przewidzianym dla niej miejscu i docisnąć przez uderzenie pacą, aż do uzyskania równej płaszczyzny z sąsiednimi płytami. Jeżeli zaprawa klejąca wyciśnie się poza obrys płyty, to trzeba ją usunąć. Niedopuszczalne jest zarówno dociskanie przyklejonych płyt po raz drugi, jak również korekta płyt po upływie kilkunastu minut. W przypadku niewłaściwego przyklejenia płyty, należy ją oderwać, zebrać masę klejącą ze ściany, po czym nałożyć ją ponownie na płytę i powtórzyć operację klejenia płyty. Płyty styropianowe należy przyklejać w układzie poziomym dłuższych krawędzi, z zachowaniem mijankowego układu spoin pionowych.Mocowanie mechaniczne płyt termoizolacyjnych do podłoża

Płyty termoizolacyjne należy mocować do podłoża przy użyciu łączników mechanicznych. Do mocowania płyt styropianowych do podłoża najczęściej stosuje się łączniki z trzpieniem plastikowym. Przy czym, montaż łączników należy rozpocząć dopiero po dostatecznym stwardnieniu i związaniu zaprawy klejącej. Proces twardnienia zaprawy zależy od temp. i wilgotności powietrza. Z tego względu przy wysychaniu kleju w warunkach optymalnych montaż łączników można rozpocząć dopiero po min. 48h od przyklejenia płyt styropianowych. Przy mocowaniu łączników należy zwrócić szczególną uwagę na p