Terminarz Departamentu Rozwoju RegionalnegoPobieranie 1,5 Mb.
Strona1/9
Data28.05.2018
Rozmiar1,5 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9

Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Bieżąca informacja na temat stanu realizacji zadań w zakresie polityki rozwoju regionalnego
w Województwie Kujawsko-Pomorskim29 czerwca 2009 r.

Zarząd Województwa realizując Uchwałę Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego


Nr III/53/06 z dnia 28 grudnia 2006r. w sprawie zobowiązania Zarządu Województwa do przedstawienia okresowej informacji na temat stanu realizacji zadań w zakresie polityki rozwoju regionalnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego przedstawia informację na temat stanu realizacji zadań w zakresie polityki rozwoju regionalnego. Niniejszy materiał opracowano w Departamencie Planowania Strategicznego i Gospodarczego w Biurze Monitorowania Rozwoju Województwa na podstawie informacji z Departamentu Polityki Regionalnej, Departament Wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego, Wojewódzkiego Urzędu Pracy, Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej, Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Toruńskiej Agencji Rozwoju Regionalnego, Kujawsko-Pomorskiego Biura Planowania Przestrzennego i Regionalnego, Kujawsko-Pomorskiego Funduszu Pożyczkowego. Informacja dostępna jest na stronie internetowej www.kujawsko-pomorskie.pl Rozwój Regionalny> Analizy> Informacje 2009 oraz na stronie DPSiG www.kujawsko-pomorskie.pl/strategia

DEPARTAMENT PlanOWANIA STRATEGICZNEGO
I GOSPODARCZEGO

W dniach 19-20 maja 2009 r. odbyło się I Samorządowe Forum Innowacji dla Wójtów


WK-P w związku z realizacją projektu „Regionalny Ośrodek Rozwoju Innowacyjności
i Społeczeństwa Informacyjnego” w ramach Działania 8.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
Dnia 22 maja 2009 r. udział w posiedzeniu Komisji Polityki Regionalnej Rozwoju Województwa i Infrastruktury Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Grudziądzu,
W dniu 26 maja 2009 r. udział Naczelnika Wydziału Rozwoju i Innowacji A. Potoczka w Komisji ds. stypendiów doktoranckich,
W dniach 26-27 maja 2009 r. odbyło się I Samorządowe Forum Innowacji dla Burmistrzów WK-P w związku z realizacją projektu „Regionalny Ośrodek Rozwoju Innowacyjności
i Społeczeństwa Informacyjnego” w ramach Działania 8.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki,
Dnia 27 maja 2009 r. spotkanie Zespołu roboczego do spraw przygotowania opracowania
pt. ,,Odnawialne źródła energii – zasoby i możliwości wykorzystania na terenie województwa kujawsko-pomorskiego” w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu,
Dnia 28 maja 2009 r. uczestnictwo przedstawicieli Wydziału Planowania Przestrzennego
w spotkaniu dotyczącym konkursu ,,Dom Kujawsko-Pomorski” – innowacyjność a tradycja, tożsamość lokalna i regionalna, w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu,
W dniach 28-29 maja 2009 r. odbyło się I Samorządowe Forum Innowacji dla Prezydentów miast i Starostów w związku z realizacją projektu „Regionalny Ośrodek Rozwoju Innowacyjności i Społeczeństwa Informacyjnego” w ramach Działania 8.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki,
Dnia 30 maja 2009 r. udział przedstawicieli Departamentu w zorganizowanym przez Urząd Miasta Bydgoszczy i Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego spotkaniu Marszałków Województw na szlaku Międzynarodowej Drogi Wodnej E-70 w ramach Bydgoskiego Festiwalu Wodnego „Ster na Bydgoszcz – 53N, 18E”,

Dnia 4 czerwca 2009 r. odbyło się spotkanie Zespołu konsultacyjnego do spraw koordynacji


i uzgodnień opracowań planistycznych na obszarze województwa kujawsko-pomorskiego,
Dnia 5 czerwca 2009 r. przedstawiciel Wydziału Planowania Przestrzennego uczestniczył w spotkaniu dotyczącym projektu umieszczonego na liście projektów indywidualnych dla Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013 pn. ,,Budowa Szybkiej Kolei Metropolitalnej w bydgosko-toruńskim obszarze metropolitalnym BiT-City oraz integracja systemów transportu miejskiego” w siedzibie Portu Lotniczego Bydgoszcz S.A.,
W dniu 6 czerwca 2009 r. udział Dyrektora Departamentu Planowania Strategicznego
i Gospodarczego w uroczystej Sesji Sejmiku w ramach obchodów Święta Województwa,
W dniu 9 czerwca 2009 r. odbyła się konferencja otwierająca projekt systemowy
pt. „Regionalny Ośrodek Rozwoju Innowacyjności i Społeczeństwa Informacyjnego”
w ramach Działania 8.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki,
Dnia 10 czerwca 2009 r udział w spotkaniu Grupy Roboczej ds. Innowacji Konwentu Marszałków w Przysieku,
W dniu 15 czerwca 2009 r. udział Naczelnika Wydziału Rozwoju i Innowacji A. Potoczka
w konferencji inaugurującej projekt pod nazwą; „Z Nauką Ścisłą Za Pan Brat”,
W dniach 15-16 czerwca 2009 r. udział Naczelnika Wydziału Programowania Strategicznego oraz Dyrektora Biura Planowania Przestrzennego w warsztatach dotyczących koncepcji nowej polityki regionalnej w ramach prac nad Krajową Strategią Rozwoju Regionalnego.
W dniach 15-20 czerwca 2009 r. udział Dyrektora Departamentu Planowania Strategicznego
i Gospodarczego w konferencji Projektu RAPIDE w Orebro w Szwecji. Celem projektu jest wymiana informacji na temat dobrych praktyk, realizowanych w regionach partnerskich, dotyczących udziału sektora publicznego w stymulowaniu działań innowacyjnych, szybszego wprowadzania innowacyjnych produktów i usług na rynek oraz wzrostu gospodarczego, zgodnie ze Strategią Lizbońską. Szczególna uwaga w ramach ćwiczeń w dwóch grupach działań na konferencji w Orebro zostanie zwrócona na rolę sektora publicznego
w stymulowaniu innowacji poprzez takie mechanizmy jak zamówienia publiczne (public procurement) i voucher’y innowacji (innovation voucher),
Dnia 15 czerwca 2009 r. przedstawiciel Wydziału Planowania Przestrzennego uczestniczył
w posiedzeniu Zespołu ds. Infrastruktury, Rozwoju Lokalnego, Polityki Regionalnej oraz Środowiska Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego w Warszawie,
Dnia 19 czerwca 2009 r. udział w Kolegium Członków Bydgosko-Toruńskiego Obszaru Metropolitalnego w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Kujawsko-Pomorskiego
w Toruniu,
Dnia 23 czerwca 2009 r. uczestnictwo przedstawicieli Wydziału Planowania Przestrzennego w konferencji ,,Alternatywna Polityka Energetyczna Polski do 2030 r. Nowy paradygmat tworzenia dokumentów strategicznych” w Warszawie,
Dnia 25 czerwca 2009 r. udział w IV posiedzeniu Wojewódzkiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Kujawsko-Pomorskiego
w Toruniu,
Udział w systematycznie trwających pracach komisji oceniającej pod względem merytorycznym Lokalne Programy Rewitalizacji. Funkcję przewodniczącego Komisji pełni Dyrektor Departamentu Planowania Strategicznego i Gospodarczego M. Krużewski.


DEPARTAMENT POLITYKI REGIONALNEJ

WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA RPOUchwały Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego


 • Uchwała Nr 39/527/09 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 19.05.2009 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia „Trybu składania wniosków
  o dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013, dla projektów znajdujących się
  w Indykatywnym Wykazie Indywidualnych Projektów Kluczowych”;

 • Uchwała Nr 41/562/09 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 19.05.2009 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Regulaminu Pracy Komisji Konkursowej do oceny merytorycznej projektów zgłoszonych do dofinansowania
  z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013;

 • Uchwała Nr 41/562/09 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 19.05.2009 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Regulaminu Pracy Komisji Konkursowej do oceny merytorycznej projektów zgłoszonych do dofinansowania;

 • z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013;

 • Uchwała Nr 43/622/09 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 2.06.2009 r. w sprawie przyjęcia Pakietu rozwiązań antykryzysowych w związku
  z realizacją Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013;

 • Uchwała Nr 45/649/09 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 9.06.2009 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 („Uszczegółowienie RPO”);

 • Uchwała Nr 45/650/09 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 9.06.2009 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia projektu kryteriów wyboru projektów dla osi priorytetowej 3 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013;

 • Uchwała Nr 45/651/09 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 9.06.2009 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia macierzy wag dla kryteriów dla działania 3.2 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013;

 • Uchwała Nr 45/652/09 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 9.06.2009 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia projektu kryteriów wyboru projektów dla osi priorytetowej 7 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013;

 • Uchwała Nr 45/653/09 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 9.06.2009 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Wytycznych dotyczących przygotowania Lokalnego Programu Rewitalizacji;
 • Uchwała Nr 45/654/09 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 9.06.2009 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia dokumentu pod nazwą „Zasady wyboru projektów kluczowych w ramach Indykatywnego Wykazu Indywidualnych Projektów Kluczowych współfinansowanych ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013;

 • Uchwała Nr 45/671/09 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 9.06.2009 r. w sprawie odstąpienia od realizacji umów dotyczących przygotowania indywidualnych projektów kluczowych (pre-umów), współfinansowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013;

 • Uchwała Nr 45/655/09 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 9.06.2009 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do oceny merytorycznej projektów zgłaszanych do dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 dla działania 1.2 Infrastruktura transportu publicznego;

 • Uchwała Nr 45/656/09 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 9.06.2009 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do oceny merytorycznej projektów zgłaszanych do dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 dla działania 1.4 Infrastruktura portu lotniczego;

 • Uchwała Nr 45/657/09 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 9.06.2009 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do oceny merytorycznej projektów zgłaszanych do dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 dla działania 2.5 Rozwój infrastruktury bezpieczeństwa powodziowego i przeciwdziałanie zagrożeniom środowiska;

 • Uchwała Nr 45/658/09 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 9.06.2009 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do oceny merytorycznej projektów zgłaszanych do dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 dla działania 6.1 Rozwój usług turystycznych w oparciu o zasoby przyrodnicze;

 • Uchwała Nr 45/659/09 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 9.06.2009 r. zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Komisji Konkursowej do oceny merytorycznej projektów zgłaszanych do dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 dla działania 6.2 Rozwój usług turystycznych i uzdrowiskowych;

 • Uchwała Nr 45/660/09 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 9.06.2009 r. zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Komisji Konkursowej do oceny merytorycznej projektów zgłaszanych do dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 dla działania 7.1 Rewitalizacja zdegradowanych dzielnic miast;

 • Uchwała Nr 45/661/09 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 9.06.2009 r. zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Komisji Konkursowej do oceny merytorycznej projektów zgłaszanych do dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 dla działania 7.2 Adaptacja do nowych funkcji społeczno-gospodarczych terenów poprzemysłowych
  i powojskowych;

 • Uchwała Nr 45/662/09 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 9.06.2009 r. zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Komisji Konkursowej do oceny merytorycznej projektów zgłaszanych do dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 dla działań 1.1 Infrastruktura drogowa, 1.3 Infrastruktura kolejowa, 2.1 Rozwój infrastruktury wodno-ściekowej;

 • Uchwała Nr 45/663/09 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 9.06.2009 r. zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Komisji Konkursowej do oceny merytorycznej projektów zgłaszanych do dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 dla działania 2.2 Gospodarka odpadami;

 • Uchwała Nr 45/664/09 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 9.06.2009 r. zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Komisji Konkursowej do oceny merytorycznej projektów zgłaszanych do dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 dla działania 2.3 Rozwój infrastruktury w zakresie ochrony powietrza;

 • Uchwała Nr 45/665/09 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 9.06.2009 r. zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Komisji Konkursowej do oceny merytorycznej projektów zgłaszanych do dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 dla działania 2.4 Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku;

 • Uchwała Nr 45/666/09 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 9.06.2009 r. zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Komisji Konkursowej do oceny merytorycznej projektów zgłaszanych do dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 dla działania 3.1 Rozwój infrastruktury edukacyjnej;

 • Uchwała Nr 45/667/09 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 9.06.2009 r. zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Komisji Konkursowej do oceny merytorycznej projektów zgłaszanych do dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013;

 • Uchwała Nr 45/668/09 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 9.06.2009 r. zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Komisji Konkursowej do oceny merytorycznej projektów zgłaszanych do dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 dla działania 3.3 Rozwój infrastruktury kultury;

 • Uchwała Nr 45/669/09 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 9.06.2009 r. zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Komisji Konkursowej do oceny merytorycznej projektów zgłaszanych do dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 dla działania 4.1 Rozwój infrastruktury ICT;

 • Uchwała Nr 45/670/09 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 9.06.2009 r. zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Komisji Konkursowej do oceny merytorycznej projektów zgłaszanych do dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 dla działania 4.3 Rozwój komercyjnych e-usług.

SZKOLENIA, WARSZTATY, SEMINARIA • 21.05.2009 r. udział w spotkaniu roboczym dotyczącym certyfikacji, organizowanym przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, miejsce spotkania Warszawa,

 • 1-2.06.2009 r. udział w II sesji praktycznych warsztatów z zakresu pomocy publicznej udzielanej podczas realizacji projektów finansowanych z funduszy strukturalnych dotyczących rozwoju regionów, spotkanie organizowane przez Ministerstwo Rozwoju regionalnego, miejsce spotkania Warszawa,

 • 2.06.2009 r. udział w spotkaniu dotyczącym obserwacji wywiadów grupowych, spotkanie organizowane przez PBS DGA Sopot, miejsce spotkania Toruń,

 • 4-6.06.2009 r. udział w szkoleniu „Role w zespole”, miejsce spotkania Sasino,

 • 16.06.2009 r. udział w spotkaniu dotyczącym badania ewaluacyjnego „Badanie nad rozpoznawalnością marki RPO”, spotkanie organizowane przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, miejsce spotkania Warszawa,

 • 17.06.2009 r. udział w spotkaniu roboczym dotyczącym badania ewaluacyjnego, spotkanie organizowane przez PBS DGA Sopot, miejsce spotkania Sopot, 17.06.2009 r. udział w spotkaniu grupy roboczej ds. komplementarności i koordynacji Komitetu Monitorującego NSRO, organizowanym przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, miejsce spotkania Warszawa,

 • 18-19.06.2009 r. udział w III sesji praktycznych warsztatów z zakresu pomocy publicznej udzielanej podczas realizacji projektów finansowanych z funduszy strukturalnych dotyczących rozwoju regionów, spotkanie organizowane przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, miejsce spotkania Warszawa.

 • 22-27.06.2009 r. udział w „Green Week”, przedsięwzięciu organizowanym przez Komisję Europejską, miejsce spotkania Bruksela,

 • 25-26.05.2009 r. udział w I sesji praktycznych warsztatów z zakresu pomocy publicznej udzielanej podczas realizacji projektów finansowanych z funduszy strukturalnych dotyczących rozwoju regionów, spotkanie organizowane przez Ministerstwo Rozwoju regionalnego, miejsce spotkania Warszawa,

WYDARZENIA ORGANIZOWANE PRZEZ DEPRTAMENT POLITYKI REGIONALNEJ

PRZY WSPÓŁPRACY Z WYDZIAŁEM ZARZĄDZANIA RPO


 • 22.05.2009 r. spotkanie Grupy Roboczej ds. Kryteriów Oceny Projektów,

 • 26.05.2009 r. spotkanie Grupy Roboczej ds. Instrukcji Wykonawczej,

 • 28.05.2009 r. udział w Forum Rewitalizacji, organizowanym przez Urząd Marszałkowski, miejsce spotkania Przysiek,

 • 2.06.2009 r. spotkanie Grupy Roboczej ds. Instrukcji Wykonawczej,

 • 4.06.2009 r. spotkanie z przedstawicielami wszystkich funduszy pożyczkowych
  i poręczeniowych z regionu na temat zasad wsparcia w ramach RPO WK-P, miejsce spotkania Urząd Marszałkowski,

 • 9.06.2009 r. spotkanie Grupy Roboczej ds. Instrukcji Wykonawczej,

 • 9.06.2009 r. udział w konferencji dotyczącej Regionalnego Ośrodka Rozwoju Innowacyjności i Społeczeństwa Informacyjnego, konferencja organizowana przez Urząd Marszałkowski, miejsce spotkania Przysiek,

 • 15.06.2009 r. udział w posiedzeniu Podkomitetu POKL, miejsce spotkania Urząd Marszałkowski,

 • 16.06.2009 r. udział w posiedzeniu Sejmikowej Komisji Zdrowia, miejsce spotkania Urząd Marszałkowski,

 • 17.06.2009 r. spotkanie Grupy Roboczej ds. Instrukcji Wykonawczej,

 • maj-czerwiec 2009 r. bieżące spotkania z beneficjentami projektów kluczowych, siedziba Urzędu Marszałkowskiego,

 • 23.06.2009 r. posiedzenie Komitetu Monitorującego, miejsce spotkania Toruń.

KONTROLNE/CZYNNOŚCI SPRAWDZAJĄCE

 • 20.05-2.06.2009 r. kontrolna planowa Instytucji Pośredniczącej w Certyfikacji dotycząca sprawdzenia funkcjonowania systemu zarządzania i kontroli oraz stosowania procedur zawartych w Instrukcji Wykonawczej IZ RPO na lata
  2007-2013.

WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA EFS


KONKURSY

Ogłoszono konkurs w ramach Podziałania 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w  jakości usług edukacyjnych Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Na realizację projektów wyłonionych do realizacji w ramach konkursu dostępna jest kwota 35 000 000 PLN.

Ogłoszono 2 konkursy na Poddziałanie 8.1.1 „Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych
i doradztwo dla przedsiębiorstw”. Pierwszy konkurs nr 5/POKL/8.1.1/2009 skierowany został do pracowników przedsiębiorstw oraz przedsiębiorstw posiadających siedzibę lub oddział na terenie województwa kujawsko-pomorskiego. Kwota dostępnych środków wynosi 30 000 000 PLN. Grupę docelową konkursu nr 6/POKL/8.1.1/2009 stanowią dorosłe osoby pracujące zamieszkujące województwo kujawsko-pomorskie w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego. Na realizacje projektów w tym konkursie przeznaczono 10 000 000 PLN.
KOMISJA OCENY PROJEKTÓW

Komisja Oceny Projektów zakończyła ocenę wniosków, które wpłynęły w odpowiedzi na pierwsze konkursy ogłoszone w tym roku. Beneficjenci aplikowali w ramach Podziałania 9.1.1  Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej, Działania 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego, Działania 9.3 Upowszechnienie formalnego kształcenia ustawicznego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

UMOWY O DOFINANSOWANIE PROJEKTÓW

Przygotowano kolejne umowy o dofinansowanie projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

UCHWAŁY

Nie podjęto.SZKOLENIA, KONFERENCJE

 • 29.05.2009 r. Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego wspólnie z Wojewódzkim Urzędem Pracy, Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej oraz Regionalnymi Ośrodkami EFS w Bydgoszczy i Toruniu zorganizował konferencję podsumowującą wdrażanie Europejskiego Funduszu Społecznego w naszym regionie. Konferencja odbyła się na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu,

 • 30.05.2009 r. na Bulwarze Filadelfijskim w Toruniu Urząd Marszałkowski brał udział w imprezie pod hasłem Kapitał Ludzki Dzieciom i poprzez gry i zabawy zachęcał dzieci i ich opiekunów do zdobywania wiedzy o Unii Europejskiej, a szczególnie
  o Programie Operacyjnym Kapitał Ludzki,

 • 08.06.2009 r. i 10.06.2009 r. Wydział Zarządzania Europejskim Funduszem Społecznym Departamentu Polityki Regionalnej zorganizował spotkanie informacyjne w związku z ogłoszonymi 1 czerwca br. konkursami na składanie wniosków w ramach Poddziałania 8.1.1 „Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki,

 • 02.06.2009 r. odbyło się szkolenie z zakresu sporządzania wniosków o płatność „Jak prawidłowo rozliczyć projekt realizowany w ramach POKL” zorganizowane przez Wydział Zarządzania Europejskim Funduszem Społecznym Departamentu Polityki Regionalnej,

 • 15.06.2009 r. odbyło się posiedzenie Podkomitetu Monitorującego Program Operacyjny Kapitał Ludzki Województwa Kujawsko – Pomorskiego.

WDRAŻANIE ZPORR
W związku z propozycją Ministerstwa Rozwoju Regionalnego otrzymania dodatkowych środków na realizację działań w ramach ZPORR, rozpoczęto realizację projektu „Stypendia dla doktorantów 2008/2009 – ZPORR”, dzięki któremu 390 doktorantów, których prace doktorskie mogą przyczynić się do rozwoju strategicznych obszarów województwa kujawsko-pomorskiego otrzyma 35,5 tysiąca PLN stypendium.
WDRAŻANIE POKL

STAN WDRAŻANIA PRIORYTETÓW VIII i IX


W ramach Priorytetu VIII Regionalne kadry gospodarki oraz Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach ogłoszono 21 konkursów. Do tej pory 956 wniosków o dofinansowanie przeszło pozytywną ocenę formalną (415 wniosków z Priorytetu VIII oraz 541 wniosków z Priorytetu IX). Po posiedzeniach Komisji Oceny Projektów pozytywnie zostało ocenione 398 wnioski (123 wnioski z Priorytetu VIII oraz 275 wniosków z Priorytetu IX).

Dotychczas zostało podpisanych 26 umów o dofinansowanie projektów w ramach Priorytetu VIII na łączną kwotę 14 736 466,82 PLN oraz 89 umów o dofinansowanie projektów


w ramach Priorytetu IX na łączną kwotę 24 628 129,33 PLN.

Źródło: Krajowy System Informacyjny, Discoverer Oracle


Źródło: Krajowy System Informacyjny, Discoverer Oracle

Źródło: Krajowy System Informacyjny, Discoverer Oracle

Źródło: Krajowy System Informacyjny, Discoverer Oracle
WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA PROGRAMAMI ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH
Wydział Zarządzania Programami Rozwoju Obszarów Wiejskich jest odpowiedzialny
w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Kujawsko-Pomorskiego, za wdrażanie działań samorządowych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013, takich jak:

 • 125 Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa (w ramach osi pierwszej)

-schemat 1 – Scalanie gruntów

-schemat 2 – Gospodarowanie rolniczymi zasobami wodnymi • 321 Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej (oś trzecia)

 • 313, 322, 323 Odnowa i rozwój wsi (oś trzecia),

 • Leader (oś czwarta).

- wdrażanie lokalnych strategii rozwoju,

- wdrażanie projektów współpracy,

- funkcjonowanie lokalnej grupy działania, nabywanie umiejętności i aktywizacja  1   2   3   4   5   6   7   8   9


©operacji.org 2017
wyślij wiadomość

    Strona główna