Termin składania wniosków o przyznanie pomocyPobieranie 26,98 Kb.
Data21.06.2018
Rozmiar26,98 Kb.

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Partnerstwo Integracja Turystyka” informuje, że wkrótce będę mieli Państwo możliwość składania za jej pośrednictwem wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 dla małych projektów.
Termin składania wniosków o przyznanie pomocy

IV kwartał 2009r. Dokładny termin naboru wniosków zostanie podany już wkrótce.


Miejsce składania wniosków o przyznanie pomocy

Wnioski należy składać bezpośrednio w Biurze Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Partnerstwo Integracja Turystyka”, Jaśkowice Legnickie 49, 59-216 Kunice, od poniedziałku do piątku od godz. 08:00 do 16:00


Zasady ubiegania się o pomoc

Kryteria wyboru operacji: Zgodność operacji z LSR

Procedura oceny zgodności operacji z LSR polega na dokonaniu oceny zgodności celów i zakresu operacji z celami ogólnymi, szczegółowymi i przedsięwzięciami zapisanymi w LSR.

Operacja zostanie uznana za zgodną z LSR jeżeli będzie zgodna z:


 • co najmniej jednym celem ogólnym,

 • co najmniej jednym celem szczegółowym,

 • co najmniej jednym przedsięwzięciem zapisanym w LSR.

Uznanie operacji za zgodną z LSR skutkuje przekazaniem operacji do dalszej oceny według lokalnych kryteriów wyboru.

Operacja, która nie zostanie uznana za zgodną z LSR nie podlega dalszej ocenie Rady.


Kryteria wyboru operacji: Lokalne kryteria wyboru

Procedura oceny operacji na podstawie lokalnych kryteriów wyboru polega na dokonaniu oceny operacji zakwalifikowanych wcześniej, jako zgodnych z LSR, na podstawie lokalnych kryteriów wyboru operacji.Zasadniczym celem tej procedury jest wybór operacji, które w największym stopniu mogą realizować założenia LSR.
Rodzaj operacji podlegających dofinansowaniu

      • podnoszenie świadomości mieszkańców wsi, w tym poprzez organizację szkoleń i innych przedsięwzięć o charakterze edukacyjnym i warsztatowym dla podmiotów z obszaru objętego LSR;

      • podnoszenie jakości życia ludności na obszarze działania LGD, w tym poprzez:

 • udostępnianie na potrzeby społeczności wiejskiej urządzeń i sprzętu komputerowego, w tym urządzeń i sprzętu umożliwiającego dostęp do Internetu,

 • organizację imprez kulturalnych, rekreacyjnych, sportowych na obszarze objętym działalnością LGD;

 • promocję lokalnej twórczości ludowej, kulturalnej i artystycznej z wykorzystaniem lokalnego dziedzictwa kulturowego, historycznego oraz przyrodniczego,

 • kultywowanie miejscowych tradycji, obrzędów i zwyczajów,

 • kultywowanie tradycyjnych zawodów i rzemiosła,

 • kultywowanie języka regionalnego i gwary;

 • utworzenie lub zmodernizowanie bazy informacji turystycznej oraz stron www, przygotowanie i wydanie folderów i innych publikacji informacyjnych dotyczących obszaru objętego Lokalną Strategią Rozwoju,

 • budowę/odbudowę lub oznakowanie małej infrastruktury turystycznej, w szczególności punktów widokowych, miejsc wypoczynkowych i biwakowych, tras narciarstwa biegowego, zjazdowego, szlaków wodnych, szlaków rowerowych, szlaków konnych, ścieżek spacerowych lub dydaktycznych,

 • zachowanie lub odtworzenie, zabezpieczenie i oznakowanie cennego lokalnego dziedzictwa krajobrazowego i przyrodniczego w szczególności obszarów objętych poszczególnymi formami ochrony przyrody w tym obszarów Natura 2000;

 • zachowanie lokalnego dziedzictwa kulturowego i historycznego, w tym poprzez:

 • odbudowę albo odnowienie lub oznakowanie budowli lub obiektów małej architektury wpisanych do rejestru zabytków lub objętych wojewódzką ewidencją zabytków,

 • odnawianie dachów lub elewacji zewnętrznych budynków wpisanych do rejestru zabytków lub objętych wojewódzką ewidencją zabytków,

 • remont lub wyposażenie muzeów,

 • remont lub wyposażenie świetlic wiejskich;

 • inicjowanie powstawania, rozwoju, przetwarzania, wprowadzenia na rynek oraz podnoszenia jakości produktów i usług bazujących na lokalnych zasobach, w tym naturalnych surowcach lub produktach rolnych i leśnych, oraz tradycyjnych sektorach gospodarki;

 • wykorzystanie energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych w celu poprawienia warunków prowadzenia działalności kulturowej lub gastronomicznej.


Typ beneficjentów

  • osoba fizyczna będąca obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej, pełnoletnia, mająca miejsce zamieszkania na obszarze objętym LSR lub wykonująca działalność gospodarczą na tym obszarze;

  • osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, utworzona na podstawie przepisów ustaw, w tym fundacja albo stowarzyszenie z siedzibą na obszarze LSR lub prowadząca działalność na tym obszarze;

  • osoby prawne i jednostki organizacyjne o charakterze kościelnym lub związków wyznaniowych.


Limit dostępnych środków przeznaczonych na realizację operacji

Całkowity koszt jednej operacji nie może być niższy niż 4 500,00 zł oraz wyższy niż 100 000,00 zł w okresie realizacji Programu (2009-2015).

Łączna kwota środków przewidzianych na realizację operacji w 2009r. wynosi 150 000,00 zł.
Poziom dofinansowania

Wysokość pomocy na jedną operację wynosić będzie maksymalnie 70% kosztów kwalifikowanych operacji nie więcej jednak niż 15 000,00 zł.


Dodatkowe informacje

Szczegółowe informacje można uzyskać: • w Biurze Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Partnerstwo Integracja Turystyka”, Jaśkowice Legnickie 49, 59-216 Kunice,

osoba do kontaktu: Ewa Baran, nr tel/fax 76 85 75 097, e-mail: biuro.pit@wp.pl,

 • na stronie internetowej Stowarzyszenia LGD „Partnerstwo Integracja Turystyka”: www.lgdpit.pl,

 • na stronach internetowych gmin: Kunice - www.kunice.pl, Legnickie Pole – www.legnickiepole.pl, Miłkowice – www.bip.milkowice.dolnyslask.pl, Ruja – www.ruja.pl.


Dokumentacja konkursowa:

Dokumentację konkursową można pobrać w Biurze Stowarzyszenia oraz na stronach internetowych Stowarzyszenia oraz gmin.


Ważne dokumenty konkursowe:

 • Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 27 kwietnia 2009r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (Dz. U. Nr 71, poz. 613),

 • Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 8 lipca 2008r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (Dz. U. Nr 138, poz. 868),

 • Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, stanowiący załącznik do obwieszczenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 12 października 2007r. w sprawie Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (M. P. Nr 94, poz. 1035),

 • Rozporządzenie Komisji (WE) Nr 1974/2006 z dnia 15 grudnia 2006r. ustanawiające szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 1698/2005 w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW),

 • Ustawa z dnia 7 marca 2007 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich,

 • Lokalna Strategia Rozwoju Lokalnej Grupy Działania „Partnerstwo Integracja Turystyka”,

 • Formularz wniosku o przyznanie pomocy,

 • Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy.

Powyższe dokumenty odstępne są w Biurze Stowarzyszenia oraz na stronach internetowych gmin LGD i Stowarzyszenia.


Konsultacji w przygotowaniu wniosku udziela Biuro Stowarzyszenia.

©operacji.org 2017
wyślij wiadomość

    Strona główna