Temat: Zasady funkcjonowania kontPobieranie 48,33 Kb.
Data09.04.2018
Rozmiar48,33 Kb.
Lekcja

20.02.2002


Temat: Zasady funkcjonowania kont.

Stąd też wynika konieczność prowadzenia kont księgowych.


Konto jest to podstawowe urządzenie ewidencji księgowej służące do re­jestracji jednorodnych operacji gospodarczych.
Stosowanie systemu kont księgowych składającego się z wielu oddzielnych kont, z których każde jest przeznaczone do ewidencji stanu i zmian zacho­dzących w określonym składniku bilansowym (konta bilansowe) lub też do odrę­bnego odzwierciedlenia przebiegu procesów gospodarczych w danym podmiocie (konta niebilansowe), pozwala na usystematyzowanie i pogrupowanie operacji gospodarczych według ustalonych kryteriów.

Wykaz kont:ZESPÓŁ „O" - Majątek trwały
01 - Rzeczowy majątek trwały

011 Środki trwałe

02 020 Wartości niematerialne i prawne
03 - Finansowy majątek trwały

031 Udziały w obcych jednostkach

032 Długoterminowe papiery wartościowe

033 Udzielone pożyczki długoterminowe

034 Inne finansowe składniki majątku trwałego

07 - Umorzenie majątku trwałego

071 Umorzenie środków trwałych

078 Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych

08 - Inwestycje

081 Inwestycje rozpoczęte

082 Maszyny i urządzenia wymagające montażu

KONTA POZABILANSOWE

091 Środki trwałe w likwidacji

090 Obce środki trwałe

094 Niskocenne składniki długotrwałego używaniaZESPÓŁ „1" - Środki pieniężne i rachunki bankowe
101 01 Kasa
13 - Rachunki i kredyty bankowe

131 Rachunek bieżący

134 Kredyty bankowe

135 Przeterminowane kredyty bankowe

138 Rachunek środków i funduszy specjalnych


 1. Inne rachunki bankowe

14 Krótkoterminowe papiery wartościowe i inne środki


pieniężne

141 Krótkoterminowe papiery wartościowe

145 Weksle obce

149 Inne środki pieniężneZESPÓŁ „2" - Rozrachunki i roszczenia

20 - Rozrachunki z odbiorcami i dostawcami

201 Rozrachunki z odbiorcami i dostawcami


 1. Zobowiązania wekslowe

22 - Rozrachunki publicznoprawne

220 Rozrachunki z budżetami

222 Rozliczenia naliczonego VAT

223 Rozrachunki z tytułu VAT

225 Rozrachunki z ZUS

226 Rozrachunki z urzędem celnym 1. Inne rozrachunki publicznoprawne

23 - Rozrachunki z pracownikami

231 Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń


 1. Inne rozrachunki z pracownikami

24 - Pozostałe rozrachunki

243 Rozliczenie niedoborów, szkód i nadwyżek

244 Roszczenia sporne 249 Inne rozrachunkiKONTA POZABILANSOWE


292 Zobowiązania warunkowe
ZESPÓŁ „3" - Materiały i towary
30 - Rozliczenie zakupu

301 Rozliczenie zakupu materiałów

303 Rozliczenie zakupu towarów

31 - Materiały

311 Materiały na składzie

33 330 Towary

34 - Odchylenia od cen ewidencyjnych materiałów i towarów

341 Odchylenia od cen ewidencyjnych materiałów

343 Odchylenia od cen ewidencyjnych towarów

KONTA POZABILANSOWE


 1. Zapasy obce


ZESPÓŁ „4" - Koszty według rodzajów i ich rozliczenie
40 - Koszty według rodzajów

401 Amortyzacja

402 Zużycie materiałów i energii

403 Usługi obce 1. Podatki i opłaty

405 Wynagrodzenia

406 Świadczenia na rzecz pracowników 1. Podróże służbowe

409 Pozostałe koszty

49 490 Rozliczenie kosztów
ZESPÓŁ „5" - Koszty według typów działalności i ich rozliczenie
50 - Koszty działalności podstawowej

 1. Produkcja podstawowa

 1. Koszty handlowe

 1. Koszty wydziałowe

527 Koszty sprzedaży

55 551 Koszty zarządu (ogólnozakładowe)

58 - Rozliczenie kosztów działalności


 1. Rozliczenie produkcji

ZESPÓŁ „6" - Produkty
60 - Produkty gotowe i półfabrykaty

 1. Wyroby gotowe

62 - Odchylenia od cen ewidencyjnych produktów

621 Odchylenia od cen ewidencyjnych wyrobów gotowych
64 - Rozliczenia międzyokresowe kosztów

644 Rozliczenie kosztów zakupu

645 Inne rozliczenia międzyokresowe kosztów

ZESPÓŁ „7" - Przychody i koszty związane z ich osiągnięciem
70 - Sprzedaż produktów

701 Przychody ze sprzedaży wyrobów gotowych

702 Koszt własny sprzedaży wyrobów gotowych

705 Przychody ze sprzedaży usług

706 Koszt własny sprzedaży usług

73 - Sprzedaż towarów i materiałów

731 Przychody ze sprzedaży towarów

732 Wartość sprzedanych towarów w cenie zakupu

733 Przychody ze sprzedaży materiałów

734 Wartość sprzedanych materiałów

75 - Przychody finansowe

751 Przychody finansowe

752 Koszty finansowe

76 - Pozostałe przychody operacyjne

761 Pozostałe przychody operacyjne

762 Pozostałe koszty operacyjne

77 - Zyski nadzwyczajne

771 Zyski nadzwyczajne

772 Straty nadzwyczajne

79 - Obroty wewnętrzne

791 Obroty wewnętrzne


 1. Koszt własny obrotów wewnętrznychZESPÓŁ „8" - Kapitały (fundusze), rezerwy i wynik finansowy
80 - Kapitały (fundusze) zasadnicze

801 Kapitał zakładowy (fundusz założycielski, kapitał akcyjny


kapitał udziałowy)

802 Kapitał zapasowy (fundusz przedsiębiorstwa, fundusz


zasobowy)

803 Kapitał rezerwowy

82 820 Rozliczenie wyniku finansowego

84 - Rezerwy i przychody przyszłych okresów

841 Rezerwy

845 Przychody przyszłych okresów

85 - Fundusze specjalne

851 Fundusz świadczeń socjalnych

859 Inne fundusze specjalne

86 860 Wynik finansowy

87 - Obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego

871 Podatek dochodowy872 Inne obowiązkowe obciążenia wyniku©operacji.org 2017
wyślij wiadomość

    Strona główna