Temat: Praktyczne wykorzystanie kwerendPobieranie 42 Kb.
Data25.02.2019
Rozmiar42 Kb.

Temat: Praktyczne wykorzystanie kwerend

1. Kwerendy w bazach danych


Kwerendy (zapytania) - obiekty bazy danych, których zadaniem jest uzyskanie informacji z bazy. Pozwalają w różny sposób oglądać, zmieniać i analizować dane. Można ich również używać jako źródeł rekordów dla formularzy, raportów i stron dostępu do danych.
Do formułowania kwerend służy spacjalny język programowania SQL. W programie Access można je jednak tworzyć w sposób wizualny z wykorzyataniem kreatorów lub za pomocą siatki projektowej.

2. Nakreślenie różnic między filtrem a kwerendą


 

Filtr

Kwerenda

Jakie jest ich przeznaczenie

przedstawienie danych wg określonych kryteriów

wybieranie danych wg określonych kryteriów, ich łączenie, wykonywanie obliczeń

Z jakich obiektów pobierają dane

z jednej tabeli

kilku tabel, kwerend

Czy może być wykorzystywany(a) jako źródło danych

nie

tak (dla raportów, wykresów)

Czy umożliwia modyfikację danych w tabelach?

nie

tak

Czy umożliwia sortowanie danych?

nie

tak

3. Czynności związane z projektowaniem kwerend


 • Postawić pytanie, na które ma odpowiedzieć kwerenda.

 • Dokonać wyboru obiektów (tabele, kwerendy) zawierających dane potrzebne do udzielenia odpowiedzi na pytanie.

 • Wybrać pól z tabel źródłowych.

 • Ustalić kryteria filtrowania danych.

 • Określić sposób porządkowania danych (sortowanie w kwerendzie).

 • Sprawdzić działanie kwerendy.

 • Zapisać kwerendę.

4. Typy kwerend
Kwerenda wybierająca
Jest najczęściej używanym rodzajem kwerendy. Służy do otrzymywania danych z obiektów źródłowych (tabela, tabele lub inne kwerendy) i wyświetla wyniki w arkuszu danych, w którym można je następnie aktualizować (z pewnymi ograniczeniami).
Projektowanie tej kwerendy polega na zdefiniowaniu kryteriów wyboru danych, które mają być wyświetlone. Warunki wyboru mogą dotyczyć zarówno pól, jak i rekordów obiektów źródłowych.
Kwerendy wybierające mogą być również używane do grupowania rekordów i obliczania sum, zliczeń, wyliczania średnich i przeprowadzania innych obliczeń.

Kwerenda parametryczna
Wykonanie kwerendy parametrycznej powoduje wyświetlenie okna dialogowego, w którym należy podać informacje, takie jak kryteria pobierania rekordów czy wartości, które mają być wstawione w polach. Kwerendę można tak zaprojektować, aby użytkownik był pytany o kilka różnych informacji, na przykład o dwie daty. Następnie w programie Access zostaną wyszukane wszystkie te rekordy, których daty zawierają się między dwoma podanymi datami.
Kwerendy parametryczne są również przydatne do tworzenia formularzy, raportów i stron dostępu do danych. Na przykład: na podstawie kwerendy parametrycznej można utworzyć miesięczny wykaz pensji. Przy drukowaniu raportu wyświetlane jest okno dialogowe, w którym użytkownik jest proszony o podanie miesiąca, którego raport ma dotyczyć. Po podaniu miesiąca program Access wydrukuje odpowiedni raport.

Kwerenda krzyżowe
Kwerendy krzyżowe stosowane są w celu obliczenia i zmiany struktury danych, co ułatwia analizowanie tych danych. Kwerendy krzyżowe obliczają sumę, średnią, zliczają dane lub przeprowadzają inny rodzaj podsumowania dla danych zgrupowanych według dwóch typów informacji — jeden wzdłuż lewej, a drugi wzdłuż górnej krawędzi arkusza danych.
Kwerenda funkcjonalna
pozwala na wprowadzenie zmian w wielu rekordach lub przeniesienie wielu rekordów przy użyciu pojedynczej operacji.
Istnieją cztery rodzaje kwerend funkcjonalnych:

 • Kwerendy usuwające Kwerenda usuwająca usuwa grupę rekordów z jednej lub wielu tabel. Kwerenda usuwająca może być użyta na przykład do usunięcia produktów, które zostały wycofane z oferty i na które nie ma zamówień. Użycie kwerendy usuwającej powoduje usunięcie całych rekordów, nie zaś wybranych pól w rekordach.

 • Kwerendy aktualizujące Kwerenda aktualizująca dokonuje globalnych zmian w grupie rekordów w jednej lub wielu tabelach. Na przykład: można podnieść o 10% ceny wszystkich produktów mlecznych lub dać pięcioprocentową podwyżkę wszystkim pracownikom należącym do określonej kategorii zawodowej. Za pomocą kwerend aktualizujących można zmieniać dane w istniejących tabelach.

 • Kwerendy dołączające Kwerenda dołączająca dodaje na końcu jednej lub wielu tabel grupę rekordów z jednej lub wielu tabel. Przypuśćmy na przykład, że firma pozyskała nowych klientów i istnieje baza danych zawierająca tabelę z informacjami o tych klientach. Aby uniknąć wpisywania wszystkich tych informacji w bazie danych, można dane te dołączyć do tabeli Klienci.

 • Kwerendy tworzące tabele Kwerenda tworząca tabele tworzy nową tabelę na podstawie wszystkich lub części danych przechowywanych w jednej lub wielu tabelach. Kwerendy tworzące tabele są pomocne przy tworzeniu tabel, które mają zostać wyeksportowane do innych baz danych programu Microsoft Access lub tabel historii zawierających stare rekordy.Kwerendy SQL
są tworzone na podstawie instrukcji SQL. Języka SQL (Structured Query Language) można używać do wykonywania kwerend, aktualizacji i zarządzania relacyjnymi bazami danych, takimi jak bazy danych programu Access. Gdy w widoku Projekt kwerendy tworzona jest kwerenda, program Access konstruuje w tle odpowiednie instrukcje SQL. W rzeczywistości, większość właściwości kwerendy w arkuszu właściwości w widoku Projekt kwerendy ma swoje odpowiedniki wśród klauzul i opcji dostępnych w widoku SQL. Jeśli jest to konieczne, można wyświetlić lub edytować instrukcję SQL w widoku SQL. Jednakże po dokonaniu zmian kwerendy w widoku SQL kwerenda ta może nie być wyświetlana w taki sposób, w jaki była wyświetlana wcześniej w widoku Projekt.
Niektórych kwerend SQL (nazywanych kwerendami specyficznymi dla języka SQL) nie można utworzyć w siatce projektu. Dla kwerend przekazujących, definiujących dane i składających instrukcje SQL trzeba tworzyć bezpośrednio w widoku SQL. Dla podkwerend, instrukcje SQL należy wpisać w wierszu Pole lub Kryteria w siatce projektu kwerendy.

5. Złożone kryteria wyboru rekordów


Określenie kryterium innego niż tekstowe wymaga użycia operatorów relacji:
>    większe
>= większe lub równe
<   mniejsze
<= mniejsze lub równe
<> różne

Można tworzyć także bardziej rozbudowane kryteria łącząc co najmniej dwa warunki.Są to: • Koniunkcja kryteriów: Warunek_1 AND Warunek_2
  czyli jednoznaczne spełnienie dwóch lub więcej warunków

 • Alternatywa kryteriów: Warunek_1 OR Warunek_2
  spełnienie co najmniej jednego z dwóch lub więcej warunków

6. Definiowanie i formatowanie pól obliczeniowych oraz wyrażeń wiążących


Kwerendy umożliwiają tworzenie pól obliczeniowych.Nazwa pola obliczeniowego kończy się znakiem dwukropka. Po nim zapisujemy działania na polach tabeli, które umieszczamy wewnątrz nawiasów kwadratowych[].Ani przed, a ni po dwukropku nie należy stawiać spacji!
np. wartość_towaru:[cena]*[ilość]

Zmiany właściwości pola (format, maska wprowadzania, miejsca dziesiętne) określamy w oknie Właściwości pola.dostępnym z menu Widok lub na pasku narzędzi.Wyrażenia wiążące pozwala łączyć w jednym polu dane z innych pól typu tekstowego.
Nazwa pola kończy się dwukropkiem. Pola występujące w wyrażeniu umieszcza się w nawiasach kwadratowych i łączy operatorem &. W cudzysłowach umieszczamy separator między łańcuchami tekstów, np. spację, przecinek, myślnik.
np. imię_i_nazwisko:[Imię]&" "&[Nazwisko]

7. Kwerendy podsumowujące


Ich zadaniem jest podsumowanie danych w tabeli, sumowanie liczby rekordów spełniających podane kryterium.
Korzystamy z funkcji dostępnych w programie - menu Widok - Podsumowania.

8. Kwerendy parametryczne


Kwerenda parametryczna umożliwia wprowadzenie warunku wyboru w trakcie uruchamiania kwerendy, bez konieczności każdorazowej zmiany kryterium w siatce projektowej.
Tekst ujęty w nawiasy kwadratowe, który wpisuje się jako kryterium parametryczne, pojawia się w postaci komunikatu w oknie dialogowym.
np.[Podaj nazwisko pracownika]

Początek formularzaDół formularza
Pobieranie 42 Kb.

Share with your friends:
©operacji.org 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna