Temat lekcji


POWTÓRZENIE WIADOMOŚCI I SPRAWDZIAN Z ROZDZIAŁU VPobieranie 360.5 Kb.
Strona4/4
Data24.02.2019
Rozmiar360.5 Kb.
1   2   3   4

POWTÓRZENIE WIADOMOŚCI I SPRAWDZIAN Z ROZDZIAŁU V

ROZDZIAŁ VI: POLSKA I ŚWIAT W NOWEJ EPOCE

1. Europa po rozpadzie ZSRS

 1. Europa na przełomie XX i XIX wieku

 2. Rosja w nowej rzeczywistości

 3. Wojna w Czeczenii

 4. Wojna w Jugosławii

Uczeń:

– zna datę: wejścia Polski, Czech i Węgier do NATO (1999)

– identyfikuje postać: Władimira

Putina


– wyjaśnia okoliczności wstąpienia Polski, Czech i Węgier do NATO

Uczeń:

– wyjaśnia znaczenie terminu: Wspólnota Niepodległych Państw (WNP)

– zna daty: powstania Wspólnoty Niepodległych Państw (1991), pomarańczowej rewolucji (2004), rozpadu Jugosławii (1991–1992)

– identyfikuje postacie: Billa Clintona, Borysa Jelcyna

– charakteryzuje rządy W. Putina w Rosji

– wymienia problemy, z jakimi spotkały się podczas transformacji ustrojowej kraje postsowieckie

– prezentuje skutki rozpadu Jugosławii


Uczeń:

– wyjaśnia znaczenie terminów: Euromajdan, rewolucja róż

– zna daty: wojny w Jugosławii (1991–1995), ludobójstwa w Srebrenicy (1995), porozumienia w Dayton (XI 1995), rewolucji róż (2004), Euromajdanu (2013/2014)

– identyfikuje postacie: Aleksandra Łukaszenki, Wiktora

Janukowycza, Wiktora Juszczenki, Micheila Saakaszwilego

– omawia proces demokratyzacji Ukrainy i Gruzji

– przedstawia przyczyny i skutki wojen w byłej Jugosławii i Czeczenii


Uczeń:

– wyjaśnia znaczenie terminu: oligarchia

– zna daty: I wojny czeczeńskiej (1994–1996), II wojny czeczeńskiej (1999–2009), wojny o Osetię Południową (2008)

– identyfikuje postacie: Dżochara

Dudajewa, Ramzana Kadyrowa

– charakteryzuje sytuację polityczną na Kaukazie i w Naddniestrzu
Uczeń:

– ocenia rolę W. Putina w przywróceniu Rosji roli mocarstwaTSW – Terroryzm w walce o niepodległość

 1. Pierwsze zamachy

 2. Śmierć w teatrze

 3. Atak na szkołę

Uczeń:

– wyjaśnia znaczenie terminu: terroryzm

– wyjaśnia przyczyny narodzin terroryzmu czeczeńskiego


Uczeń:

– zna datę: zamachu na szkołę w Biesłanie (2004)

– wymienia przykłady zamachów terrorystycznych organizowanych przez bojowników czeczeńskich

– omawia skutki społeczne i polityczne zamachów bojowników czeczeńskich
Uczeń:

– zna datę: zamachu w teatrze na Dubrowce (2002)

– identyfikuje postać: Szamila Basajewa

– opisuje przebieg zamachu na teatr na Dubrowce

przedstawia przyczyny, przebieg i skutki zamachu na szkołę w Biesłanie


Uczeń:

– zna datę: pierwszego ataku terrorystycznego w Rosji przeprowadzonego przez bojowników czeczeńskich (1995)

– identyfikuje postać: Wiktora

Czernomyrdina

– omawia przebieg i skutki zamachu na szpital w Budionnowsku

– opisuje działania władz rosyjskich skierowane przeciwko terrorystom czeczeńskim
Uczeń:

– ocenia postawy bojowników czeczeńskich i postawę władz rosyjskich wobec problemu czeczeńskiego2. Konflikty na świecie po 1989 roku

 1. Daleki Wschód

 2. Kraje afrykańskie

 3. Współczesne konflikty na świecie

 4. Konflikt palestyńsko-izraelski

 5. Wojna z terroryzmem
Uczeń:

– wyjaśnia znaczenie terminu: Al-Kaida

– zna datę: ataku na World Trade Center (11 IX 2001)

– identyfikuje postać: George’a W. Busha

– wyjaśnia przyczyny i skutki wojny z terroryzmem po 2001 r.

– przedstawia przyczyny dominacji USA we współczesnym świecie
Uczeń:

– wyjaśnia znaczenie terminów: polityka neokolonializmu, apartheid, Autonomia

Palestyńska

– zna datę: inwazji USA na Irak (2003)

– identyfikuje postacie: Osamy bin Ladena, Saddama Husajna

wyjaśnia, na czym polega polityka neokolonializmu i jakie niesie za sobą skutki


– przedstawia przyczyny i charakter wojny w Iraku

– omawia zjawisko terroryzmu islamskiegoUczeń:

– wyjaśnia znaczenie terminów: masakra na placu Tiananmen, talibowie, tzw. Państwo Islamskie

– zna daty: porozumienia izraelsko-palestyńskiego w Oslo (1993), masakry na placu Tiananmen (VI 1989), wybuchu wojny w Syrii (2011), aneksji Krymu (2014)

– identyfikuje postacie: Nelsona Mandeli, Jasira Arafata, Icchaka Rabina, Szimona

Peresa

– przedstawia rozwój gospodarczy Chin i Japonii w drugiej połowie XX w.
Uczeń:

– zna daty: ludobójstwa w Rwandzie (1994),

wybuchu wojny domowej w Jemenie (2015)

– identyfikuje postać: Baszara al-Asada

– wyjaśnia, dlaczego manifestacja chińskich studentów w 1989 r. zakończyła się niepowodzeniem

– wyjaśnia, jakie są przyczyny współczesnych konfliktów w Afryce
Uczeń:

– ocenia problem terroryzmu

– ocenia wpływ USA na sytuację polityczną współczesnego świata


3. Polska w latach 90. XX wieku

 1. Reformy gospodarcze

 2. Koszty społeczne

transformacji ustrojowej

 1. Rozpad obozu solidarnościowego

 2. Sytuacja wewnętrzna Polski

 3. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej

Uczeń:

– wyjaśnia znaczenie terminów: gospodarka wolnorynkowa, prywatyzacja

– zna datę: uchwalenia Konstytucji RP (2 IV 1997)

– identyfikuje postacie: Tadeusza Mazowieckiego, Lecha Wałęsy, Aleksandra Kwaśniewskiego, Lecha Kaczyńskiego

– wymienia najistotniejsze przemiany ustrojowe i ekonomiczne III Rzeczypospolitej


Uczeń:

– wyjaśnia znaczenie terminów: plan Balcerowicza, bezrobocie, pluralizm polityczny

– zna daty: wdrożenia planu Balcerowicza (1990), wyboru L. Wałęsy na prezydenta (XII 1990), pierwszych w pełni demokratycznych wyborów do parlamentu (27 X 1991), wyboru A. Kwaśniewskiego na prezydenta (1995), wyboru L. Kaczyńskiego na prezydenta (2005)

– identyfikuje postacie: Leszka Balcerowicza, Jacka Kuronia, Ryszarda Kaczorowskiego

– omawia założenia, realizację i skutki gospodarcze planu Balcerowicza

– wyjaśnia przyczyny rozpadu obozu solidarnościowego

– wymienia reformy przeprowadzone pod koniec lat 90. XX w.

– omawia podstawy ustrojowe III Rzeczypospolitej w świetle konstytucji z 1997 r.Uczeń:

– wyjaśnia znaczenie terminu: „wojna na górze”

– zna daty: początku „wojny na górze” (1990), uchwalenia małej konstytucji (X 1992), noweli grudniowej (XII 1989), reformy administracyjnej (1997)

– identyfikuje postacie: Jana Krzysztofa Bieleckiego, Jarosława Kaczyńskiego

– omawia koszty społeczne reform gospodarczych

– charakteryzuje scenę polityczną pierwszych lat demokratycznej Polski

– przedstawia proces budowania podstaw prawnych III Rzeczypospolitej


Uczeń:

– wyjaśnia znaczenie terminu: popiwek

– zna datę: rozwiązania PZPR (I 1990)


Uczeń:

– ocenia przemiany polityczne i gospodarcze w Polsce po 1989 r.4. Polska w NATO i EU

 1. Polityka zagraniczna

 2. Polska droga do UE

 3. Polskie społeczeństwo wobec Unii

 4. Polska w strukturach NATO

 5. Polska w wojnie z terroryzmem
Uczeń:

– wyjaśnia znaczenie terminów: NATO, Unia Europejska

– zna daty: przyjęcia Polski do NATO (12 III 1999), wejścia Polski do UE (1 V 2004)

– identyfikuje postać: Aleksandra Kwaśniewskiego

– przedstawia przyczyny i skutki przystąpienia Polski do NATO i UE

– wymienia korzyści, jakie przyniosła Polsce integracja z UE oraz wejście do NATO

Uczeń:

– wyjaśnia znaczenie terminu: referendum akcesyjne

– zna daty: referendum akcesyjnego (VI 2003), udziału wojsk polskich w wojnie w Afganistanie (2002) i Iraku (2003)

– identyfikuje postacie: Bronisława Geremka, Billa Clintona, Borysa Jelcyna

– wymienia i omawia etapy integracji Polski z UE

– przedstawia postawy Polaków wobec problemu integracji Polski z UE

– omawia konsekwencje członkostwa Polski w NATO


Uczeń:

– wyjaśnia znaczenie terminów: Trójkąt Weimarski, program „Partnerstwo dla Pokoju”

– zna daty: podpisania Układu europejskiego (XII 1991), powstania Trójkąta Weimarskiego (1991), wyjścia ostatnich wojsk rosyjskich z Polski (1993), podpisania protokołu akcesyjnego Polski do Paktu Północnoatlantyckiego (1997), podpisania Traktatu nicejskiego (2000)

– identyfikuje postać: Włodzimierza Cimoszewicza

– określa główne kierunki polskiej polityki zagranicznej

– wymienia i omawia etapy polskiej akcesji do NATOUczeń:

– wyjaśnia znaczenie terminów: Środkowoeuropejskie Porozumienie

o Wolnym Handlu (CEFTA), grupa luksemburska
– opisuje udział Polski w wojnie z terroryzmem


Uczeń:

– ocenia rezultaty polskiego członkostwa w NATO i UE5. Świat w erze globalizacji

 1. Globalizacja

 2. Rewolucja informacyjna

 3. Kultura masowa

 4. Globalna wioska czy globalne miasto?

 5. Współczesne migracje
Uczeń:

– wyjaśnia znaczenie terminów: internet, telefonia komórkowa, globalizacja

– wyjaśnia, jakie szanse i zagrożenia niesie za sobą globalizacja

– omawia zalety i wady nowych środków komunikacji
Uczeń:

– wyjaśnia znaczenie terminów: amerykanizacja, kultura masowa

– opisuje przejawy globalizacji we współczesnym świecie

– wskazuje cechy współczesnej kultury masowej

– opisuje zjawisko amerykanizacji

– przedstawia konsekwencje wzrostu poziomu urbanizacji współczesnego świata

– wyjaśnia, na czym polega zjawisko przeludnienia


Uczeń:

– wyjaśnia znaczenie terminów: antyglobaliści, bogata Północ, biedne Południe, „globalna wioska”

– wymienia poglądy przeciwników globalizacji

– przedstawia skutki rozwoju turystyki

– omawia przyczyny, kierunki i skutki ruchów migracyjnych we współczesnym świecie


Uczeń:

– wyjaśnia znaczenie terminu: Dolina Krzemowa

– omawia szanse i niebezpieczeństwa dla człowieka, wynikające ze współczesnych zmian cywilizacyjnych


Uczeń:

– ocenia skutki zjawiska amerykanizacji kultury na świecie6. Wyzwania współczesnego świata

 1. Problemy demograficzne

 2. Nierówności społeczne

 3. Przestępczość zorganizowana

 4. Zagrożenie terrorystyczne

 5. Zagrożenia ekologiczne

Uczeń:

– wyjaśnia znaczenie terminu: przeludnienie

– wymienia najważniejsze zagrożenia społeczne współczesnego świata


Uczeń:

– wyjaśnia znaczenie terminów: bogata Północ, biedne Południe

– wymienia problemy demograficzne współczesnego świata

– wskazuje rejony świata, w których występują największe nierówności społeczne

– prezentuje zagrożenia ekologiczne współczesnego świata


Uczeń:

– wyjaśnia znaczenie terminów: Czarna Afryka, Europol, efekt cieplarniany

– określa przyczyny i skutki narastania nierówności społecznych we współczesnym świecie

– wyjaśnia, jakie zagrożenia niesie za sobą przestępczość zorganizowana

– przedstawia działania współczesnego świata na rzecz poprawy stanu ekologicznego naszej planety


Uczeń:

– wyjaśnia znaczenie terminów: arabska wiosna, Państwo Islamskie, protokół z Kioto

– zna daty: wejścia w życie protokołu z Kioto (2005), arabskiej wiosny (2010–2013)

– przedstawia przyczyny i skutki przemian w świecie arabskim w latach 2010–2013

– wyjaśnia, na czym polegają kontrasty społeczne we współczesnym świecie


Uczeń:

– przedstawia działania podejmowane w celu niwelowania problemów demograficznych, społecznych i ekologicznych we współczesnym świeciePOWTÓRZENIE WIADOMOŚCI I SPRAWDZIAN Z ROZDZIAŁU VII

Jadwiga JuszczykPobieranie 360.5 Kb.

Share with your friends:
1   2   3   4
©operacji.org 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna
rejonie azji
głąb zsrs
wojskami niemieckimi