Temat lekcji


POWTÓRZENIE WIADOMOŚCI I SPRAWDZIAN Z ROZDZIAŁU IIIPobieranie 360.5 Kb.
Strona3/4
Data24.02.2019
Rozmiar360.5 Kb.
1   2   3   4

POWTÓRZENIE WIADOMOŚCI I SPRAWDZIAN Z ROZDZIAŁU III

ROZDZIAŁ IV: POLSKA PO II WOJNIE ŚWIATOWEJ

1. Początki władzy komunistów
w Polsce

 1. Nowa Polska

 2. Przesiedlenia ludności

 3. Postawy polskiego społeczeństwa

 4. Referendum ludowe

 5. Sfałszowane wybory

Uczeń:

– wyjaśnia znaczenie terminów: Ziemie Odzyskane, referendum ludowe

– zna daty: referendum ludowego (30 VI 1946), pierwszych powojennych wyborów parlamentarnych (I 1947)

– identyfikuje postacie: Stanisława Mikołajczyka, Bolesława Bieruta, Władysława Gomułki

– wskazuje na mapie granice Polski po II wojnie światowej

– przedstawia etapy przejmowania władzy w Polsce przez komunistów
Uczeń:

– wyjaśnia znaczenie terminów: linia Curzona, repatrianci, akcja „Wisła”, Polskie Stronnictwo Ludowe (PSL), „cuda nad urną”, demokracja ludowa

– zna daty: pogromu kieleckiego (1946), akcji „Wisła”(1947)

– identyfikuje postać: Józefa Cyrankiewicza

– wskazuje na mapie kierunki powojennych przesiedleń ludności na ziemiach polskich

– omawia zmiany terytorium Polski po II wojnie światowej w odniesieniu do granic z 1939 r.

– przedstawia przyczyny i skutki migracji ludności na ziemiach polskich po II wojnie światowej

– omawia przyczyny i skutki akcji „Wisła”

– przedstawia okoliczności i skutki przeprowadzenia referendum ludowego

– opisuje metody, dzięki którym komuniści zdobyli władzę w PolsceUczeń:

– wyjaśnia znaczenie terminów: partie koncesjonowane, Urząd Bezpieczeństwa (UB), Milicja Obywatelska (MO), cenzura prewencyjna

– zna daty: polsko-sowieckiego układu granicznego (VIII 1945), uchwalenia „małej konstytucji” (II 1947), uznania nienaruszalności polskiej granicy zachodniej przez NRD (1950) i RFN (1970)

– charakteryzuje międzynarodowe uwarunkowania ukształtowania polskiej granicy państwowej


po II wojnie światowej

– przedstawia stosunek polskich partii politycznych do referendum ludowego

– podaje przejawy zależności powojennej Polski od ZSRS


Uczeń:

– identyfikuje postacie: Karola Świerczewskiego, Augusta Hlonda

przedstawia proces odbudowy ośrodków uniwersyteckich w powojennej Polsce

– przedstawia różne postawy społeczeństwa polskiego wobec nowej władzy oraz ich uwarunkowania polityczne, społeczne i ekonomiczne


Uczeń:

ocenia postawy Polaków wobec nowego reżimu
TSW – Jak Polacy zajmowali Ziemie Odzyskane?

 1. Przejmowanie kontroli

 2. Napływ osadników

 3. Zagospodarowywanie Ziem Odzyskanych

 4. Sami swoi

Uczeń:

– wyjaśnia znaczenie terminu: Ziemie Odzyskane

– zna datę: początku napływu osadników na Ziemie Odzyskane (1945)

– wymienia, skąd pochodzili osadnicy, którzy znaleźli się na Ziemiach Odzyskanych
Uczeń:

– wyjaśnia znaczenie terminu: szabrownictwo

– zna datę: akcji „Wisła” (1947)

– omawia proces przejmowania kontroli nad Ziemiami Odzyskanymi przez Polaków

– omawia przyczyny napływu osadników na Ziemie Odzyskane

– przedstawia postawy Polaków, którzy znaleźli się na Ziemiach Odzyskanych
Uczeń:

– wyjaśnia znaczenie terminu: Ministerstwo Ziem Odzyskanych

– zna datę: utworzenia dywizji rolniczo-gospodarczej do przejmowania Ziem Odzyskanych (1945)

– identyfikuje postać: Władysława Gomułki

– wyjaśnia, w jaki sposób propaganda komunistyczna upowszechniała ideę Ziem Odzyskanych

– wyjaśnia, jak władze polskie traktowały Niemców zamieszkujących Ziemie Odzyskane
Uczeń:

– identyfikuje postać: Augusta Hlonda

– przedstawia rolę Kościoła katolickiego w integracji Ziem Odzyskanych z Polską

– wymienia przykłady filmowych adaptacji losów Ziem Odzyskanych i ich mieszkańcówUczeń:

– ocenia politykę władz komunistycznych wobec Ziem Odzyskanych
2. Opór społeczny wobec komunizmu

 1. Początek terroru

 2. Podziemie antykomunistyczne

 3. Represje komunistyczne

 4. Jak ujawniano kulisy bezpieki?

Uczeń:

– wyjaśnia znaczenie terminu: żołnierze niezłomni (wyklęci)

– identyfikuje postacie: Danuty Siedzikówny ps. Inka, Witolda Pileckiego

– wymienia przykłady represji stosowanych wobec antykomunistycznego ruchu oporu
Uczeń:

– wyjaśnia znaczenie terminów: podziemie niepodległościowe, Zrzeszenie „Wolność i Niezawisłość” (WiN)

– zna daty: powołania WiN (IX 1945), wykonania wyroków śmierci na Witoldzie Pileckim (1948), Danucie Siedzikównie ps. Inka (1948) i Emilu Fieldorfie ps. Nil (1953)

– identyfikuje postacie: Jana Rodowicza ps. Anoda, Emila Fieldorfa ps. Nil, Jana Nowaka-Jeziorańskiego

– wyjaśnia, jakie cele przyświecały organizacjom podziemia niepodległościowego

– przedstawia metody działania organizacji podziemia niepodległościowego
Uczeń:

– wyjaśnia znaczenie terminów: Ministerstwo Bezpieczeństwa Publicznego (MBP), Urząd Bezpieczeństwa (UB), Radio Wolna Europa

– zna daty: wykonania wyroków śmierci na Zygmuncie Szendzielarzu ps. Łupaszka (1948), ucieczki Józefa Światły na Zachód (1953), rozbicia ostatniego zgrupowania podziemia antykomunistycznego (1963)

– identyfikuje postacie: Zygmunta Szendzielarza ps. Łupaszka, Józefa Światły

– omawia sposób funkcjonowania komunistycznego aparatu terroru

– wyjaśnia, jakie cele chciały osiągnąć władze komunistyczne poprzez stosowanie terroru wobec swoich przeciwnikówUczeń:

– wyjaśnia znaczenie terminu: Narodowe Zjednoczenie Wojskowe

– zna daty: powstania Radia Wolna Europa (1949) i jej rozgłośni polskiej (1951), procesu

IV Zarządu Głównego WiN (1950), wykonania wyroków na członków IV Zarządu Głównego WiN (1951)

– identyfikuje postacie: Mariana Bernaciaka ps. Orlik, Hieronima Dekutowskiego ps. Zapora, Franciszka Jaskulskiego ps. Zagończyk, Józefa Franczaka ps. Lalek

– przedstawia okoliczności, w jakich ujawniono kulisy działalności komunistycznych służb bezpieczeństwaUczeń:

– ocenia postawy działaczy podziemia niepodległościowego i żołnierzy niezłomnych3. Powojenna odbudowa


 1. Zniszczenia wojenne

 2. Zagospodarowanie Ziem Odzyskanych

 3. Reforma rolna

 4. Nacjonalizacja przemysłu i handlu

 5. Plan trzyletni
Uczeń:

– wyjaśnia znaczenie terminów: reforma rolna, nacjonalizacja przemysłu

– zna datę: wydania dekretu o reformie rolnej (IX 1944)

– omawia założenia i skutki realizacji dekretów o reformie rolnej i nacjonalizacji przemysłu
Uczeń:

– wyjaśnia znaczenie terminów: bitwa o handel, plan trzyletni

– zna daty: ustawy o nacjonalizacji (I 1946), tzw. bitwy o handel (1947), planu trzyletniego (1947–1949)

– przedstawia bilans polskich strat wojennych w gospodarce

– opisuje zniszczenia wojenne Polski

– wyjaśnia, na czym polegała bitwa o handel i jakie były jej skutki

– podaje założenia planu trzyletniego i efekt jego realizacji


Uczeń:

– wyjaśnia znaczenie terminów: UNRRA, Centralny Urząd Planowania

– przedstawia proces zagospodarowywania Ziem Odzyskanych

– przedstawia straty dóbr kulturalnych w Polsce

– określa społeczne i polityczne konsekwencje wprowadzenia dekretów o reformie rolnej oraz nacjonalizacji przemysłu


Uczeń:

– wyjaśnia znaczenie terminu: Ministerstwo Ziem Odzyskanych

– zna datę: powołania Ministerstwa Ziem Odzyskanych (1945)

– wyjaśnia, jak nowi mieszkańcy traktowali Ziemie Odzyskane

– omawia przebieg odbudowy Warszawy


Uczeń:

ocenia skutki społeczne reform gospodarczych i gospodarki planowej
4. Polska
w czasach stalinizmu

 1. Powstanie PZPR

 2. Przemiany gospodarczo-społeczne

 3. Próba kolektywizacji

 4. Stalinizm w Polsce

 5. Socrealizm

 6. Konstytucja stalinowska z 1952 roku

 7. Walka z Kościołem katolickim
Uczeń:

– wyjaśnia znaczenie terminów: Polska Zjednoczona Partia Robotnicza (PZPR), Polska Rzeczpospolita Ludowa (PRL)

– zna datę: przyjęcia konstytucji PRL (22 VII 1952)

– identyfikuje postacie: Władysława Gomułki, Bolesława Bieruta

– podaje główne cechy ustroju politycznego Polski
w okresie stalinowskim


Uczeń:

– wyjaśnia znaczenie terminów: system monopartyjny, system centralnego sterowania, plan sześcioletni, kolektywizacja, stalinizm, socrealizm

– zna daty: powstania PZPR (XII 1948), planu sześcioletniego (1950–1955)

– identyfikuje postać: Stefana Wyszyńskiego

– podaje założenia planu sześcioletniego

– omawia przyczyny i skutki kolektywizacji w Polsce

– wskazuje cechy charakterystyczne socrealizmu w kulturze polskiej

– przedstawia założenia konstytucji PRL z 1952 r.

– przytacza przykłady terroru w czasach stalinowskich


Uczeń:

– wyjaśnia znaczenie terminów: odchylenie prawicowo-nacjonalistyczne, „wyścig pracy”, Państwowe Gospodarstwa Rolne, kułak, Związek Młodzieży Polskiej (ZMP)

– zna datę: internowania S. Wyszyńskiego (1953–1956)

– identyfikuje postacie: Jakuba Bermana, Hilarego Minca

– przedstawia okoliczności powstania PZPR

– przedstawia konsekwencje społeczne i ekonomiczne planu sześcioletniego

– wymienia przykłady świadczące o stalinizacji Polski

– omawia cele propagandy komunistycznej w czasach stalinizmuUczeń:

– zna datę: podpisania porozumienia między rządem a Episkopatem (1950)

– identyfikuje postacie: Konstantego Rokossowskiego, Czesława Kaczmarka

– wyjaśnia, dlaczego w Wojsku Polskim nadal występowały silne wpływy sowieckie

– opisuje system represji władz komunistycznych wobec Kościoła


Uczeń:

– ocenia metody sprawowania władzy w Polsce na początku lat 50.

– ocenia kult jednostki w Polsce w okresie stalinizmu


5. Polski Październik

 1. PRL po śmierci Stalina

 2. Spory wewnętrzne w PZPR

 3. Poznański Czerwiec

 4. Początki rządów Gomułki
Uczeń:

– wyjaśnia znaczenie terminu: poznański Czerwiec

– zna datę: polskiego Października (X 1956)

– identyfikuje postać: Władysława Gomułki

– wyjaśnia przyczyny i skutki wydarzeń poznańskiego Czerwca i polskiego Października
w 1956 r.


Uczeń:

– wyjaśnia znaczenie terminów: „polska droga do socjalizmu”, Służba Bezpieczeństwa (SB), odwilż październikowa

– zna daty: wydarzeń poznańskich (28–30 VI 1956), wyboru W. Gomułki na I sekretarza KC PZPR (X 1956),

– identyfikuje postać: Józefa Cyrankiewicza

– omawia przejawy odwilży październikowej w Polsce

– przedstawia przebieg wydarzeń poznańskiego Czerwca i polskiego Października w 1956 r.

– prezentuje okoliczności dojścia Władysława Gomułki do władzy

– charakteryzuje zakończenia okresu odwilży w Polsce w kontekście ograniczenia wolności słowaUczeń:

– wyjaśnia znaczenie terminów: puławianie, natolińczycy

– zna daty: śmierci J. Stalina (5 III 1953),

obrad VIII Plenum KC PZPR (X 1956), końca odwilży w Polsce (1957)

– identyfikuje postać: Edwarda Ochaba

– wyjaśnia okoliczności zwołania VIII Plenum KC PZPR

– omawia proces odwilży po dojściu W. Gomułki do władzy


Uczeń:

– wyjaśnia znaczenie terminów: Ministerstwo Spraw

Wewnętrznych (MSW), „Po Prostu”

– identyfikuje postacie: Adama Ważyka, Romana Strzałkowskiego

– wyjaśnia, w jaki sposób Poemat dla dorosłych i publikacje w „Po Prostu” odzwierciedlały nastroje niezadowolenia społecznego w latach 50. XX w.

– prezentuje poglądy natolińczyków i puławian

Uczeń:

– ocenia postawy

Józefa Cyrankiewicza i Władysława Gomułki wobec wydarzeń poznańskich


6. PRL w latach 1956–1970

 1. Mała stabilizacja

 2. Spór z Kościołem

 3. Początek opozycji

 4. Marzec 1968 r.

 5. Grudzień 1970 r.
Uczeń:

– wyjaśnia znaczenie terminów: obchody Tysiąclecia Chrztu Polski, Marzec ’68, Grudzień ’70

– zna daty: obchodów Tysiąclecia Chrztu Polski (1966), wydarzeń marcowych (III 1968)

– identyfikuje postać: Władysława Gomułki

– wyjaśnia przyczyny i skutki wydarzeń z marca 1968 r. i grudnia 1970 r.


Uczeń:

– wyjaśnia znaczenie terminu: mała stabilizacja

– zna daty: układu PRL–RFN (7 XII 1970), wydarzeń grudniowych na Wybrzeżu (14–21 XII 1970)

– identyfikuje postacie: Willy’ego Brandta, Stefana Wyszyńskiego, Edwarda Gierka

– charakteryzuje okres rządów W. Gomułki, w tym politykę zagraniczną PRL

– przedstawia przebieg obchodów milenijnych

– przedstawia przebieg wydarzeń marcowych 1968 r.

– opisuje przebieg wydarzeń na Wybrzeżu w 1970 r.
Uczeń:

– wyjaśnia znaczenie terminów: peregrynacja, rewizjoniści, dogmatycy, List 34

– zna daty: listu episkopatu polskiego do episkopatu niemieckiego (1965), opublikowania Listu 34 (1964), zdjęcia „Dziadów” z afisza w teatrze Narodowym (I 1968), ogłoszenia podwyżek cen żywności (12 XII 1970)

– identyfikuje postacie: Andrzeja Wajdy, Jacka Kuronia, Karola Modzelewskiego, Adama Michnika, Henryka Szlajfera

– charakteryzuje przyczyny i narastanie konfliktu władz z Kościołem katolickim

– opisuje narodziny i działalność opozycjiUczeń:

– wyjaśnia znaczenie terminów: polska szkoła filmowa, „Polityka”, „komandosi”, Zmotoryzowane Odwody Milicji Obywatelskiej

(ZOMO)

– identyfikuje postacie: Antoniego Słonimskiego, Zbigniewa Cybulskiego, Tadeusza Różewicza, Andrzeja Munka, Wojciecha Jerzego Hasa– omawia stosunek władz PRL do inteligencji

– wyjaśnia przyczyny i skutki kampanii antysemickiej w Polsce w 1968 r.
Uczeń:

– ocenia zachowanie władz PRL w obliczu wydarzeń na Wybrzeżu w 1970 r.

– ocenia rolę Kościoła katolickiego i środowisk studenckich w kształtowaniu opozycji wobec władz PRL


7. Polska w latach 70. XX wieku

 1. „Druga Polska” Edwarda Gierka

 2. Rozwój na kredyt

 3. Niepowodzenia gospodarcze

 4. „Propaganda sukcesu”

 5. Nowelizacja konstytucji

Uczeń:

– wyjaśnia znaczenie terminu: „druga Polska”

– identyfikuje postać: Edwarda Gierka

– wymienia cechy charakterystyczne rządów E. Gierka
Uczeń:

– wyjaśnia znaczenie terminu: „propaganda sukcesu”

– zna datę: nowelizacji konstytucji PRL (1976)

– omawia wpływ zagranicznych kredytów na rozwój przemysłu ciężkiego i górnictwa

– przedstawia zmiany w życiu codziennym Polaków za czasów rządów E. Gierka

– wyjaśnia, na czym polegała propaganda sukcesu w czasie rządów E. Gierka
Uczeń:

– wyjaśnia znaczenie terminów: ukryte bezrobocie, kino moralnego niepokoju

– identyfikuje postacie: Andrzeja Wajdy, Krzysztofa

Zanussiego

– wyjaśnia, dlaczego polityka gospodarcza E. Gierka zakończyła się niepowodzeniem

– przedstawia okoliczności i skutki nowelizacji konstytucji w 1976 r.Uczeń:

– identyfikuje postać: Piotra Jaroszewicza

– przedstawia wpływ kina moralnego niepokoju na kształtowanie postaw Polaków


Uczeń:

– ocenia okres rządów Edwarda GierkaPOWTÓRZENIE WIADOMOŚCI I SPRAWDZIAN Z ROZDZIAŁU IV

ROZDZIAŁ V: UPADEK KOMUNIZMU

1. Początki opozycji demokratycznej w Polsce

 1. Czerwiec 1976 roku

 2. Powstanie opozycji

 3. Rozwój opozycji

 4. Papież w Polsce
Uczeń:

– wyjaśnia znaczenie terminu: Czerwiec ’76

– zna daty: wydarzeń czerwcowych (VI 1976), wyboru Karola Wojtyły na papieża (16 X 1978)

– identyfikuje postacie: Edwarda Gierka, Jana Pawła II

– przedstawia okoliczności narodzin opozycji demokratycznej w Polsce

– wyjaśnia wpływ wyboru Karola Wojtyły na papieża

na sytuację w Polsce


Uczeń:

– wyjaśnia znaczenie terminów: spekulacja, Komitet Obrony Robotników (KOR), tajny współpracownik (TW)

– zna daty: powstania KOR (IX 1976), I pielgrzymki Jana Pawła II do Polski (VI 1979)

– identyfikuje postacie: Jacka Kuronia, Adama Michnika, Antoniego Macierewicza, Stanisława Pyjasa

– opisuje genezę, przebieg i skutki wydarzeń czerwcowych w 1976 r.

– określa cele i opisuje działalność KOR-u
Uczeń:

– wyjaśnia znaczenie terminów: ciche podwyżki, Ruch Obrony Praw Człowieka i Obywatela (ROPCiO), drugi obieg, Konfederacja Polski Niepodległej (KPN)

– zna daty: powstania ROPCiO (1977), utworzenia KPN (1979)

– identyfikuje postacie: Zbigniewa

i Zofii Romaszewskich, Leszka Moczulskiego, Anny Walentynowicz

– wyjaśnia, dlaczego władze komunistyczne w mniejszym stopniu niż dotąd represjonowały ugrupowania opozycyjneUczeń:

– wyjaśnia znaczenie terminów: Wolne Związki Zawodowe (WZZ), Ruch Młodej Polski (RMP)

– zna datę: założenia WZZ (1978)

– identyfikuje postacie: Stanisława Barańczaka, Andrzeja Gwiazdy, Krzysztofa Wyszkowskiego,

Bogdana Borusewicza

– charakteryzuje rozwój organizacji opozycyjnych w latach 70. XX w.

2. Powstanie „Solidarności”

 1. Strajki sierpniowe

 2. Utworzenie NSZZ „Solidarność”

 3. I Zjazd NSZZ „Solidarność”

 4. Na drodze do konfrontacji
Uczeń:

– wyjaśnia znaczenie terminów: wydarzenia sierpniowe, NSZZ „Solidarność”

– zna datę: strajków sierpniowych (VIII 1980)

– identyfikuje postać: Lecha Wałęsy

– przedstawia przyczyny i skutki strajków sierpniowych w 1980 r.


Uczeń:

– wyjaśnia znaczenie terminów: strajk okupacyjny, strajk solidarnościowy, 21 postulatów, porozumienia sierpniowe

– zna daty: porozumień sierpniowych (31 VIII 1980), powstania NSZZ „Solidarność” (IX 1980)

– identyfikuje postacie: Anny Walentynowicz, Stanisława Kani, Wojciecha Jaruzelskiego

– omawia przebieg wydarzeń sierpniowych

– wyjaśnia, w jaki sposób władze komunistyczne w Polsce przygotowywały się do konfrontacji siłowej z opozycjąUczeń:

– wyjaśnia znaczenie terminów: Międzyzakładowy Komitet Strajkowy (MKS), karnawał „Solidarności”

– zna daty: przejęcia władzy przez W. Jaruzelskiego (1981), I zjazdu NSZZ „Solidarność” (IX–X 1981) porozumień szczecińskich (VIII 1980), porozumień jastrzębskich (IX 1980)

– identyfikuje postacie: Bogdana Borusewicza, Andrzeja Gwiazdy, Mieczysława Jagielskiego

– omawia działalność NSZZ „Solidarność” w okresie tzw. karnawału „Solidarności”


Uczeń:

– wyjaśnia znaczenie terminu: kryzys bydgoski

– zna daty: zamachu na Jana Pawła II (V 1981), kryzysu bydgoskiego (III 1981)

– identyfikuje postacie: Ryszarda Kuklińskiego, Jimmy’ego Cartera

– przedstawia reakcję ZSRS na wydarzenia w Polsce w 1980 r.

3. Stan wojenny i schyłek PRL

 1. Wprowadzenie stanu wojennego

 2. Świat wobec sytuacji w Polsce

 3. Reakcja społeczeństwa

 4. Opozycja antykomunistyczna poza „Solidarnością”

 5. Ostatnie lata PRL

Uczeń:

– wyjaśnia znaczenie terminu: stan wojenny

– zna daty: wprowadzenia stanu wojennego (12/13 XII 1981), zniesienia stanu wojennego (22 VII 1983)

– identyfikuje postacie: Wojciecha Jaruzelskiego, Lecha Wałęsy

– przedstawia okoliczności wprowadzenia stanu wojennego w Polsce

– wskazuje wydarzenia, które doprowadziły do upadku komunizmu w Polsce
Uczeń:

– wyjaśnia znaczenie terminów: Wojskowa Rada Ocalenia Narodowego (WRON), ZOMO, internowanie

– zna daty: pacyfikacji kopalni Wujek (16 XII 1981), przyznania Pokojowej Nagrody Nobla L. Wałęsie (1983)

– identyfikuje postać: Jerzego Popiełuszki

– charakteryzuje przebieg stanu wojennego w Polsce

– przedstawia reakcję społeczeństwa na stan wojenny

– omawia okoliczności zniesienia stanu wojennego w Polsce


Uczeń:

– wyjaśnia znaczenie terminów: Tymczasowa Komisja Koordynacyjna NSZZ „Solidarność”, Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych (OPZZ)

– zna daty: zawieszenia stanu wojennego (XII 1982), powstania OPZZ (1984), zamordowania ks. J. Popiełuszki (1984)

– identyfikuje postacie: Grzegorza Przemyka, Zbigniewa Bujaka,

Władysława Frasyniuka, Bogdana Lisa

– przedstawia reakcję świata na sytuację w Polsce w okresie stanu wojennego

– charakteryzuje sytuację PRL po zniesieniu stanu wojennego


Uczeń:

– zna daty: zamordowania G. Przemyka (1983)

– identyfikuje postać: Kornela Morawieckiego

– charakteryzuje opozycję antykomunistyczną w Polsce w latach 80. XX w.Uczeń:

– ocenia postawy społeczeństwa wobec stanu wojennegoTSW – Jak Pomarańczowa Alternatywa

walczyła z komunizmem? 1. Początki Pomarańczowej

Alternatywy

 1. Po co robić happeningi?

 2. We Wrocławiu

 3. Działalność

po Okrągłym Stole

Uczeń:

– wyjaśnia znaczenie terminu: Pomarańczowa Alternatywa

– zna datę: szczytu aktywności ulicznej Pomarańczowej Alternatywy (1988)Uczeń:

– zna daty: pierwszych akcji ulicznych Pomarańczowej Alternatywy (1981), końca działalności Pomarańczowej Alternatywy (1990)

– identyfikuje postać: Waldemara Fydrycha

– wyjaśnia, jakie idee przyświecały Pomarańczowej Alternatywie

– wymienia przykłady akcji Pomarańczowej Alternatywy


Uczeń:

– identyfikuje postać: Krzysztofa Skiby

– przedstawia okoliczności powstania Pomarańczowej Alternatywy

– przedstawia stosunek Polaków do akcji podejmowanych przez działaczy Pomarańczowej Alternatywy
Uczeń:

– wyjaśnia, jak władze reagowały na akcje Pomarańczowej Alternatywy

– omawia działalność Pomarańczowej Alternatyw po Okrągłym Stole


Uczeń:

– ocenia wpływ Pomarańczowej Alternatywy na kształtowanie postaw antykomunistycznych i obalenie komunizmu
4. Rozpad bloku wschodniego

 1. Kryzys ZSRS i zmiana sytuacji międzynarodowej

 2. Próby reform w ZSRS

 3. Jesień Ludów

 4. Rozpad ZSRS
Uczeń:

– wyjaśnia znaczenie terminów: pierestrojka, Jesień Ludów

– identyfikuje postacie: Ronalda Reagana, Michaiła Gorbaczowa

– przedstawia rolę Michaiła Gorbaczowa w upadku komunizmu w państwach bloku wschodniego
Uczeń:

– wyjaśnia znaczenie terminów: głasnost, uskorienie, aksamitna rewolucja, Wspólnota Niepodległych Państw (WNP)

– zna daty: obalenia komunizmu w Polsce, Bułgarii, Rumunii i na Węgrzech (1989-1990), rozpadu ZSRS (1990), zjednoczenia Niemiec (1990), rozwiązania ZSRS (XII 1991)

– identyfikuje postacie: Václava Havla, Borysa Jelcyna

– przedstawia przejawy kryzysu ZSRS w latach 80. XX w.

– wymienia próby reform w ZSRS i określa ich skutki polityczne

– wyjaśnia okoliczności rozpadu ZSRS


Uczeń:

– wyjaśnia znaczenie terminów: mudżahedini, dżihad, efekt domina, Konferencja Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie (KBWE), komitety helsińskie, Karta 77

– zna daty: interwencji zbrojnej ZSRS w Afganistanie (1979–1989), przejęcia władzy przez M. Gorbaczowa (1985), katastrofy w Czarnobylu (1986), ogłoszenia niepodległości przez Litwę (1990)

– identyfikuje postać: Nicolae Ceauşescu

– charakteryzuje politykę R. Reagana i jej wpływ na zmianę sytuacji międzynarodowej

– charakteryzuje wydarzenia Jesieni Ludów w państwach bloku wschodniego

– omawia proces rozpadu ZSRS, uwzględniając powstanie niepodległych państw w Europie


Uczeń:

– wyjaśnia znaczenie terminów: „imperium zła”, pucz Janajewa

– zna daty: puczu Janajewa (1991), rozwiązania RWPG i Układu Warszawskiego (1991)

– identyfikuje postać: Giennadija Janajewa

– wyjaśnia, jakie były przyczyny rozwiązania RWPG

i Układu Warszawskiego

– wyjaśnia znaczenie katastrofy w Czarnobylu dla Europy i ZSRS


Uczeń:

– ocenia rolę M. Gorbaczowa i R. Reagana w zmianie układu sił w polityce międzynarodowej
5. Początek III Rzeczypospolitej

 1. Geneza Okrągłego Stołu

 2. Okrągły Stół

 3. Wybory czerwcowe

 4. Budowa III Rzeczypospolitej

Uczeń:

– wyjaśnia znaczenie terminów: obrady Okrągłego Stołu, wybory czerwcowe

– zna daty: obrad Okrągłego Stołu (II–IV 1989), wyborów czerwcowych (4 VI 1989)

– identyfikuje postacie: Lecha Wałęsy, Wojciecha Jaruzelskiego

– wskazuje wydarzenia, które doprowadziły do upadku komunizmu w Polsce


Uczeń:

– wyjaśnia znaczenie terminów: Obywatelski Klub Parlamentarny (OKP), sejm kontraktowy, hiperinflacja

– zna daty: wyboru W. Jaruzelskiego na prezydenta (VII 1989), powołania rządu T. Mazowieckiego (12 IX 1989)

– identyfikuje postacie: Tadeusza Mazowieckiego, Bronisława Geremka, Jarosława Kaczyńskiego

– podaje postanowienia i skutki obrad Okrągłego Stołu

– prezentuje następstwa wyborów czerwcowychUczeń:

– wyjaśnia znaczenie terminów: Urząd Ochrony Państwa (UOP), weryfikacja

– zna daty: ponownego zalegalizowania NSZZ „Solidarność” (IV 1989), przyjęcia nazwy Rzeczpospolita

Polska (29 XII 1989)

– identyfikuje postacie: Czesława Kiszczaka, Leszka Balcerowicza, Krzysztofa Skubiszewskiego

– omawia okoliczności zwołania Okrągłego Stołu

– przedstawia reformy rządu T. Mazowieckiego


Uczeń:

– wyjaśnia znaczenie terminu „gruba linia”/„gruba kreska” i problem z jego rozumieniem

– zna datę: debaty Miodowicz–Wałęsa (XI 1988)

– identyfikuje postacie: Alfreda Miodowicza, Mieczysława Rakowskiego
Uczeń:

– ocenia znaczenie obrad Okrągłego Stołu dla przemian politycznych w Polsce

Pobieranie 360.5 Kb.

Share with your friends:
1   2   3   4
©operacji.org 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna