Temat lekcjiPobieranie 360.5 Kb.
Strona2/4
Data24.02.2019
Rozmiar360.5 Kb.
1   2   3   4

3. Polskie Państwo Podziemne


 1. Początki działalności konspiracyjnej

 2. Powstanie Armii Krajowej

 3. Działalność ZWZ-AK

 4. Polityczne podziały polskiego podziemia

 5. Polskie Państwo Podziemne
Uczeń:

– wyjaśnia znaczenie terminów: Polskie Państwo Podziemne, Armia Krajowa (AK)

– zna datę: powstania AK (14 II 1942)

– identyfikuje postacie: Stefana Roweckiego ps. Grot, Tadeusza Komorowskiego ps. Bór

– wymienia sfery działalności Polskiego Państwa Podziemnego

– wyjaśnia, jaką rolę odgrywała Armia Krajowa
Uczeń:

– wyjaśnia znaczenie terminów: Związek Walki Zbrojnej (ZWZ), Delegatura Rządu RP na Kraj, Rada Jedności Narodowej (RJN), Szare Szeregi, mały sabotaż, dywersja

– zna datę: powstania Delegatury Rządu RP na Kraj (XII 1940)

– identyfikuje postacie: Kazimierza Sosnkowskiego, Jana Bytnara ps. Rudy

– wskazuje na mapie rejony najintensywniejszej działalności polskiej partyzantki

– przedstawia struktury Polskiego Państwa Podziemnego

– omawia rolę Rady Jedności Narodowej w strukturach Polskiego Państwa Podziemnego

– wyjaśnia, na czym polegała działalność Delegata Rządu na KrajUczeń:

– wyjaśnia znaczenie terminów: partyzantka Hubala, Służba Zwycięstwu Polski (SZP), cichociemni, Kedyw, akcja scaleniowa

– zna daty: powstania SZP (IX 1939), ZWZ (XI 1939)
– identyfikuje postacie: Henryka Dobrzańskiego, Jana Karskiego, Jana Nowaka-Jeziorańskiego

– omawia proces budowania struktur wojskowych Polskiego Państwa Podziemnego

– wyjaśnia, na czym polegała akcja scaleniowa

– wymienia najważniejsze akcje zbrojne ZWZ-AK

– charakteryzuje działalność polskich partii politycznych w okresie okupacji

– przedstawia działalność Delegatury Rządu na KrajUczeń:

– wyjaśnia znaczenie terminów: Polityczny Komitet Porozumiewawczy (PKP), Narodowa Organizacja Wojskowa, Bataliony Chłopskie, Narodowe Siły Zbrojne, Gwardia Ludowa, Armia Ludowa (AL)

– zna daty: akcji pod Arsenałem (1943), zamachu na F. Kutscherę (II 1944)

– identyfikuje postacie: Michała Karaszewicza-Tokarzewskiego, Cyryla Ratajskiego, Franza Kutschery

– charakteryzuje działalność partyzantki majora Hubala

– omawia strukturę i działalność Szarych Szeregów

– wyjaśnia, w jaki sposób rząd emigracyjny utrzymywał kontakty z krajem pod okupacją
TSW – Zbrojne akcje polskiego ruchu oporu

 1. Akcja pod Arsenałem

 2. Akcja „Główki”

Uczeń:

– wyjaśnia znaczenie terminu: akcja pod Arsenałem

– zna datę: akcji pod Arsenałem (III 1943)

– identyfikuje postać: Jana Bytnara ps. Rudy

– przedstawia przyczyny i skutki akcji pod Arsenałem


Uczeń:

– wyjaśnia znaczenie terminów: zamach na F. Kutscherę, sabotaż, dywersja, Kedyw

– zna datę: zamachu na Franza Kutscherę (II 1944)

– identyfikuje postacie: Tadeusza Zawadzkiego ps. Zośka, Franza Kutschery

– przedstawia przyczyny i skutki zamachu na F. Kutscherę

– wyjaśnia, jakie represje spotkały Polaków za przeprowadzenie akcji pod ArsenałemUczeń:

– wyjaśnia znaczenie terminów:

akcja pod Arsenałem („Meksyk II”), akcja „Główki”

– identyfikuje postać: Emila Fieldorfa ps. Nil

– przedstawia metody działalności Kedywu

– omawia przebieg akcji pod Arsenałem
Uczeń:

– zna datę: decyzji AK o przejściu od biernego oporu do ograniczonej walki z okupantem (1942)

– omawia przebieg zamachu na F. Kutscherę


Uczeń:

– ocenia zaangażowanie młodych ludzi w walce z okupantem4. Społeczeństwo polskie pod okupacją

 1. Niemiecki terror

 2. Postawa Polaków wobec okupacji

 3. Zagłada polskich Żydów

 4. Powstanie w getcie warszawskim

 5. Polacy wobec Holokaustu

 6. Rzeź wołyńska

Uczeń:

– wyjaśnia znaczenie terminów: łapanka, Holokaust, getto

– wymienia postawy Polaków wobec polityki okupanta niemieckiego

– przedstawia metody eksterminacji narodu żydowskiego
Uczeń:

– wyjaśnia znaczenie terminów: Generalny Plan Wschód, Rada Pomocy Żydom „Żegota”, Sprawiedliwy wśród Narodów Świata, rzeź wołyńska

– zna daty: powstania Generalnego Planu Wschód (1942), wybuchu powstania w getcie warszawskim (19 IV 1943), rzezi wołyńskiej (1943)

– identyfikuje postacie: Marka Edelmana, Ireny Sendlerowej, Józefa i Wiktorii Ulmów

– przedstawia założenia Generalnego Planu Wschód

– wyjaśnia, w jakim celu okupanci prowadzili walkę z polską kulturą
Uczeń:

– wymienia znaczenie terminów: kontyngent, czarny rynek, Żydowska Organizacja Bojowa (ŻOB), szmalcownik, Ukraińska Powstańcza Armia (UPA), czystki etniczne

– zna daty: decyzji o przeprowadzeniu Holokaustu (1942), początku wysiedleń na Zamojszczyźnie (XI 1942), tzw. krwawej niedzieli (11 VII 1943)

– identyfikuje postacie: Władysława Bartoszewskiego, Zofii Kossak-Szczuckiej, Witolda Pileckiego, Jana Karskiego

– omawia wysiedlenia na Zamojszczyźnie i ich skutki

– charakteryzuje warunki życia w getcie

– opisuje postawy Polaków wobec Holokaustu

– przedstawia przyczyny i przebieg konfliktu polsko-ukraińskiego na Kresach WschodnichUczeń:

– zna daty: zamordowania rodziny Ulmów (24 III 1944)

– identyfikuje postać: Stepana Bandery

– opisuje przebieg powstania w getcie warszawskim

– przedstawia stosunek państw zachodnich do Holokaustu


Uczeń:

– ocenia postawy Polaków wobec polityki okupantów

– ocenia postawy Polaków wobec Holokaustu


5. Plan „Burza” i powstanie

warszawskie 1. Plan „Burza” i jego przebieg

 2. Przyczyny wybuchu powstania warszawskiego

 3. Wybuch powstania

 4. Walki powstańcze

 5. Upadek i skutki powstania

Uczeń:

– wyjaśnia znaczenie terminu:


godzina „W”

– zna czas trwania powstania warszawskiego (1 VIII–2 X 1944)

– przedstawia przyczyny i opisuje skutki powstania warszawskiego


Uczeń:

– wyjaśnia znaczenie terminu: plan „Burza”, zrzuty

– zna daty: opracowania planu „Burza” (1943/1944)

– identyfikuje postać: Tadeusza Komorowskiego ps. Bór, Leopolda Okulickiego

– przedstawia założenia planu „Burza”

– charakteryzuje etapy przebiegu powstania warszawskiego
Uczeń:

– wyjaśnia znaczenie terminu: operacja „Ostra Brama”

– zna daty: operacji „Ostra Brama” (VII 1944)

– identyfikuje postać: Antoniego Chruściela ps. Monter

– opisuje realizację planu „Burza” na Kresach Wschodnich

– przedstawia sytuację w Warszawie w przededniu powstania i opisuje jej wpływ na bezpośrednią decyzję wydania rozkazu o wybuchu powstania

– omawia postawę wielkich mocarstw wobec powstania warszawskiego


Uczeń:

– identyfikuje postać: Ericha von dem Bacha-Zelewskiego

– omawia okoliczności polityczne i militarne, które wpłynęły na podjęcie decyzji o wybuchu powstania w WarszawieUczeń:

– ocenia decyzję władz polskiego podziemia dotyczącą wybuchu powstania, uwzględniając sytuację międzynarodową i wewnętrzną

– ocenia postawę aliantów zachodnich i ZSRS wobec powstania warszawskiego


6. Polacy
w koalicji anty-hitlerowskiej

 1. Armia Polska we Francji

 2. Polskie Siły Zbrojne w Wielkiej Brytanii

 3. Polacy podczas walk w Europie Zachodniej

 4. Wojsko Polskie w ZSRS
Uczeń:

– wyjaśnia znaczenie terminu: Polskie Siły Zbrojne na Zachodzie

– wymienia i wskazuje na mapie miejsca najważniejszych bitew II wojny światowej z udziałem Polaków (walki o Narwik, bitwa o Anglię, oblężenie Tobruku, Monte Cassino, Arnhem)


Uczeń:

– zna daty: walk o Narwik (V 1940), walk o Tobruk (VIII – XII 1941), walk o Monte Cassino (V 1944), bitwy pod Lenino (X 1943)

– identyfikuje postać: Władysława Andersa

– wymienia polskie formacje wojskowe uczestniczące w najważniejszych bitwach II wojny światowej
Uczeń:

– zna daty: powstania armii gen. Z. Berlinga w ZSRS (V 1943), bitwy pod Falaise (VIII 1944), bitwy pod Arnhem (IX 1944)

– identyfikuje postacie: Stanisława Maczka, Stanisława Sosabowskiego, Zygmunta Berlinga

– opisuje szlak bojowy polskich jednostek wojsko­wych walczących na lądzie, na morzu i w powietrzu na wszystkich frontach II wojny światowejUczeń:

– identyfikuje postacie: Zygmunta Szyszko-Bohusza, Karola Świerczewskiego

– charakteryzuje proces formowania się polskich oddziałów wojskowych we Francji


Uczeń:

– ocenia udział Polaków w walkach na frontach II wojny światowej
7. Sprawa polska pod koniec wojny

 1. Polska lubelska

 2. Jałta a sprawa polska

 3. Represje wobec Polskiego Państwa Podziemnego

 4. Tymczasowy Rząd Jedności Narodowej
Uczeń:

– wyjaśnia znaczenie terminów: Manifest PKWN, Polska lubelska, Tymczasowy Rząd Jedności Narodowej (TRJN)

– zna daty: ogłoszenia Manifestu PKWN (22 VII 1944), powstania TRJN (VI 1945)

– wyjaśnia, w jakich okolicznościach komuniści przejęli władzę w Polsce

– omawia okoliczności i skutki powstania TRJN


Uczeń:

– wyjaśnia znaczenie terminów: Polska Partia Robotnicza (PPR), proces szesnastu

– zna daty: powstania PPR (1942), konferencji w Teheranie (1943), konferencji w Jałcie (II 1945), procesu szesnastu (VI 1945),

– identyfikuje postacie: Stanisława Mikołajczyka, Leopolda Okulickiego, Bolesława Bieruta

– wymienia postanowienia konferencji w Teheranie i w Jałcie dotyczące sprawy Polski

– przedstawia najważniejsze etapy procesu przejmowania władzy w Polsce przez komunistów

– przedstawia metody działania polskich komunistów w celu przejęcia władzy w państwie


Uczeń:

– wyjaśnia znaczenie terminów: Krajowa Rada Narodowa (KRN), Niepodległość („NIE”)

– zna daty: powołania KRN (31 XII 1943/1 I 1944), powstania Rządu Tymczasowego Rzeczypospolitej Polskiej (XII 1944), rozwiązania AK (19 I 1945)

– identyfikuje postacie: Edwarda Osóbki-


-Morawskiego, Augusta Emila Fieldorfa ps. Nil

– podaje przejawy zależności powojennej Polski od ZSRS

– opisuje metody represji zastosowane przez komunistów wobec Polskiego Państwa Podziemnego


Uczeń:

– identyfikuje postacie: Iwana Sierowa, Jana Stanisława Jankowskiego, Kazimierza Pużaka

– wyjaśnia, w jaki sposób decyzje Wielkiej Trójki w Teheranie

łamały postanowienia Karty atlantyckiej

omawia postawy działaczy Polskiego Państwa Podziemnego wobec reżimu komunistycznego


Uczeń:

ocenia stosunek wielkich mocarstw do sprawy polskiejPOWTÓRZENIE WIADOMOŚCI I SPRAWDZIAN Z ROZDZIAŁU II

ROZDZIAŁ III: ŚWIAT PO II WOJNIE ŚWIATOWEJ

1. Powojenny podział świata

 1. Skutki II wojny światowej

 2. Konferencja w Poczdamie

 3. Procesy norymberskie

 4. Powstanie ONZ

 5. Plan Marshalla

 6. Okupacja Niemiec

Uczeń:

– wyjaśnia znaczenie terminów: Organizacja Narodów Zjednoczonych, Karta Narodów Zjednoczonych

– zna daty: podpisania Karty Narodów Zjednoczonych (VI 1945), konferencji poczdamskiej (VII–VIII 1945)

– identyfikuje postacie: Józefa Stalina, Harry’ego Trumana

– wymienia postanowienia konferencji w Poczdamie

– przedstawia cele ONZUczeń:

– wyjaśnia znaczenie terminów: układ dwubiegunowy, procesy norymberskie, Rada Bezpieczeństwa ONZ, Zgromadzenie Ogólne ONZ, sekretarz generalny ONZ, Powszechna deklaracja praw człowieka, strefa okupacyjna

– zna daty: konferencji założycielskiej ONZ (IV 1945), I procesu norymberskiego (XI 1945 – X 1946), uchwalenia Powszechnej deklaracji praw człowieka (1948)

– wskazuje na mapie podział Europy na blok zachodni i wschodni

– przedstawia bilans II wojny światowej dotyczący strat ludności i zniszczeń

– omawia strukturę ONZ i jej działalność w okresie powojennym

– opisuje politykę zwycięskich mocarstw wobec Niemiec


Uczeń:

– wyjaśnia znaczenie terminów: plan Marshalla (Europejski Plan Odbudowy), denazyfikacja, demilitaryzacja, dekartelizacja, demokratyzacja

– zna daty: ogłoszenia planu Marshalla (VI 1947)

– identyfikuje postacie: Clementa Attlee, George’a Marshalla

– wskazuje na mapie państwa, które

przyjęły pomoc USA w ramach planu Marshalla

– przedstawia polityczne skutki II wojny światowej

– wyjaśnia przyczyny dominacji USA i ZSRS


w powojennym świecie


Uczeń:

– wyjaśnia, dlaczego państwa Europy Wschodniej nie skorzystały

z planu Marshalla

– wyjaśnia, w jaki sposób zrealizowano w Niemczech zasadę czterech D

– porównuje politykę państw zachodnich i ZSRS wobec Niemiec pod okupacją


Uczeń:

– ocenia znaczenie powstania ONZ i NATO2. Początek zimnej wojny

 1. Ekspansja komunizmu w Europie

 2. Doktryna Trumana

 3. Kryzys berliński

 4. Powstanie NATO

 5. Powstanie berlińskie

 6. Powstanie dwóch państw niemieckich

 7. Budowa muru berlińskiego

Uczeń:

– wyjaśnia znaczenie terminów: żelazna kurtyna, zimna wojna, mur berliński

– zna daty: proklamowania RFN (IX 1949), powstania NRD (X 1949), budowy muru berlińskiego (1961)

– identyfikuje postać: Harry’ego Trumana

– wskazuje na mapie terytorium RFN i NRD

– wyjaśnia, czym była zimna wojna

– przedstawia przyczyny powstania dwóch państw niemieckich


Uczeń:

– wyjaśnia znaczenie terminów: doktryna Trumana, blokada Berlina Zachodniego, NATO

– zna daty: ogłoszenia doktryny Trumana (III 1947), blokady Berlina Zachodniego (VI 1948–V 1949), powstania NATO (1949)

– identyfikuje postać: Konrada Adenauera

– wskazuje na mapie żelazną kurtynę

– przedstawia sposób przejmowania władzy przez komunistów w państwach Europy Środkowo-Wschodniej

– wyjaśnia, w jaki sposób doktryna Trumana miała powstrzymać rosnące wpływy komunistów na świecie

– wskazuje okoliczności powstania NATO

– opisuje okoliczności budowy muru berlińskiego


Uczeń:

– wyjaśnia znaczenie terminów: Bizonia, powstanie berlińskie

– zna daty: przemówienia W. Churchilla w Fulton (III 1946), powstania Bizonii (1947), powołania Trizonii (1949), powstania berlińskiego (VI 1953)

– wskazuje na mapie podział Niemiec na strefy okupacyjne

– przedstawia proces powstania dwóch państw niemieckich


Uczeń:

– identyfikuje postać Waltera Ulbrichta

– wyjaśnia genezę blokady Berlina Zachodniego

– podaje przyczyny wybuchu powstania berlińskiego– omawia różnice między państwami niemieckimi


Uczeń:

– ocenia politykę ZSRS wobec państw Europy Środkowo-Wschodniej

– ocenia politykę państw okupacyjnych wobec Niemiec


TSW – Historia muru berlińskiego

 1. Miasto podzielone żelazną kurtyną

 2. Ucieczka do lepszego świata

 3. Solidarni z berlińczykami

 4. Upadek muru

Uczeń:

– wyjaśnia znaczenie terminu: mur berliński

– zna daty: rozpoczęcia budowy muru berlińskiego (VIII 1961), zburzenia muru berlińskiego (XI 1989), zjednoczenia Niemiec (1990)

– wymienia przyczyny zbudowania muru berlińskiego

– omawia okoliczności upadku muru berlińskiego


Uczeń:

– identyfikuje postać: Helmuta Kohla

– wyjaśnia, jaką rolę w propagandzie komunistycznej odgrywał mur berliński

– wyjaśnia, dlaczego ludzie uciekali do Berlina Zachodniego
Uczeń:

– identyfikuje postacie: Johna Fitzgeralda Kennedy’ego, Ronalda Reagana

Uczeń:

– wyjaśnia znaczenie terminu: Checkpoint Charlie

– zna daty: śmierci pierwszej ofiary (VIII 1961) przy próbie przekroczenia muru berlińskiego, wydarzeń przy Checkpoint Charlie (1961)

– opisuje, jak budowano mur berliński

– wyjaśnia, w jaki sposób opinia międzynarodowa zareagowała na budowę muru berlińskiego


Uczeń:

– ocenia znaczenie, jakie dla podzielonego Berlina miały wizyty prezydentów USA J.F. Kennedy’ego i R. Reagana

3. Za żelazną kurtyną

 1. ZSRS po II wojnie światowej

 2. Kraje demokracji ludowej

 3. Odwilż w bloku wschodnim

 4. Powstanie węgierskie

 5. Polityka odprężenia

Uczeń:

– wyjaśnia znaczenie terminów: kraje demokracji ludowej, powstanie węgierskie

– zna datę: wybuchu powstania węgierskiego (X 1956)

– omawia cechy charakterystyczne państw demokracji ludowej

– wymienia przyczyny i skutki powstania węgierskiego w 1956 r.


Uczeń:

– wyjaśnia znaczenie terminów: odwilż, tajny referat Chruszczowa, destalinizacja, Układ Warszawski

– zna daty: śmierci J. Stalina (5 III 1953 r.), powstania Układu Warszawskiego (1955), XX Zjazdu KPZR (II 1956)

– identyfikuje postać: Nikity Chruszczowa

– wyjaśnia znaczenie śmierci Stalina dla przemian w ZSRS i krajach demokracji ludowej

– omawia przejawy odwilży w ZSRS

– przedstawia najważniejsze tezy referatu N. Chruszczowa na XX Zjeździe KPZR i konsekwencje wygłoszenia tego przemówienia

– omawia okoliczności powstania i znaczenie Układu Warszawskiego

– wymienia przejawy odprężenia w relacjach międzynarodowych w latach 1953–1960


Uczeń:

– wyjaśnia znaczenie terminów: Rada Wzajemnej Pomocy Gospodarczej (RWPG)

– zna daty: powstania RWPG (1949), wkroczenia Armii Czerwonej na Węgry (XI 1956), końca okresu odprężenia między Wschodem a Zachodem (1960)

– identyfikuje postacie: Josipa Broza-Tity, Ławrientija Berii, Imre Nagya

– wyjaśnia, w jakich okolicznościach doszło do konfliktu między

ZSRS a komunistycznymi władzami Jugosławii

– charakteryzuje sposób sprawowania władzy
i prowadzoną politykę przez N. Chruszczowa

– przedstawia przebieg powstania węgierskiego z 1956 r.
Uczeń:

– wyjaśnia znaczenie terminów: żdanowszczyzna, Kominform

– zna daty: powstania Kominformu (IX 1947),

– identyfikuje postać: Andrieja Żdanowa

– charakteryzuje i porównuje sytuację społeczno-polityczną w ZSRS po zakończeniu II wojny światowej
i po śmierci StalinaUczeń:

-


4. Daleki Wschód po II wojnie

światowej 1. Wojna domowa w Chinach

 2. Polityka wewnętrzna Mao Zedonga

 3. Wojna koreańska

 4. Klęska Francji w Indochinach
Uczeń:

– zna datę: wojny w Korei (1950–1953)

– wskazuje na mapie Koreę, Wietnam i Chiny

– wymienia komunistyczne kraje Dalekiego Wschodu

– omawia przyczyny i skutki konfliktów w Azji w czasie zimnej wojny


Uczeń:

– wyjaśnia znaczenie terminów: Wielki Skok, rewolucja kulturalna

– zna daty: wojny domowej w Chinach (1946–1949), początku Wielkiego Skoku (1958), rewolucji kulturalnej (1966–1968)

– identyfikuje postacie: Mao Zedonga, Kim Ir Sena, Ho Szi Mina

– omawia sposoby realizacji i skutki tzw. Wielkiego Skoku w Chinach

– wyjaśnia, w jaki sposób przebiegała rewolucja kulturalna w Chinach
Uczeń:

– wyjaśnia znaczenie terminów: Kuomintang, reedukacja

– zna daty: powstania Chińskiej Republiki Ludowej (X 1949), proklamowania Republiki Chińskiej (1949), bitwy pod Dien Bien Phu (1954)

– identyfikuje postacie: Czang Kaj-szeka, Douglasa MacArthura

– przedstawia przyczyny i skutki wojny domowej w Chinach po II wojnie światowej

– opisuje skutki polityki gospodarczej i kulturalnej Mao Zedonga

– opisuje proces dekolonizacji Indochin


Uczeń:

– wyjaśnia znaczenie terminów: Czerwona Gwardia (hunwejbini), Czerwona książeczka

– zna daty: rozejmu w Panmundżonie (1953)

– opisuje komunistyczne reżimy w Chinach i Korei Północnej,

szczególnie uwzględniając stosunek władzy do jednostki

– przedstawia rywalizację USA i ZSRS podczas wojny w Korei

Uczeń:

– ocenia następstwa procesu dekolonizacji
5. Rozpad systemu kolonialnego

 1. Przyczyny rozpadu systemu kolonialnego

 2. Powstanie Indii i Pakistanu

 3. Konflikt indyjsko-pakistański

 4. Upadek kolonializmu w Afryce

 5. Kraje Trzeciego Świata
Uczeń:

– wyjaśnia znaczenie terminów: dekolonizacja, Trzeci Świat

– wskazuje przyczyny rozpadu systemu kolonialnego


Uczeń:

– wyjaśnia znaczenie terminów: metoda tzw. biernego oporu, Rok Afryki

– zna datę: Roku Afryki (1960)

– identyfikuje postać: Mahatmy Gandhiego

– przedstawia skutki rozpadu brytyjskiego imperium kolonialnego w Indiach

– charakteryzuje problemy państw Trzeciego Świata po uzyskaniu niepodległości
Uczeń:

– wyjaśnia znaczenie terminów: Indyjski Kongres Narodowy, Liga Muzułmańska, Organizacja Jedności Afrykańskiej (OJA), Ruch Państw Niezrzeszonych, neokolonializm

– zna daty: powstania Indii i Pakistanu (1947), konferencji w Bandungu (1955)

– wyjaśnia, jaką rolę w procesie dekolonizacji Indii odegrał Indyjski Kongres Narodowy

– podaje przyczyny konfliktu indyjsko-pakistańskiego


Uczeń:

– zna daty: wojny w Algierii (1954–1962), wojny w Biafrze (1967)

– identyfikuje postać: Charles’a de Gaulle’a

– charakteryzuje konflikty zbrojne w Afryce w dobie dekolonizacji i po 1960 r.
Uczeń:

– przedstawia najważniejsze skutki polityczne i gospodarcze procesu dekolonizacji

– ocenia rolę Mahatmy Gandhiego w procesie dekolonizacji Indii


6. Konflikt na Bliskim Wschodzie

 1. Powstanie państwa Izrael

 2. Kryzys sueski

 3. Wojna sześciodniowa i Jom Kippur

 4. Konflikt palestyński pod koniec XX w.

 5. Rewolucja islamska w Iranie

 6. I wojna w Zatoce Perskiej
Uczeń:

– wyjaśnia znaczenie terminów: Bliski Wschód, konflikt żydowsko-palestyński

omawia charakter konfliktu bliskowschodniego


Uczeń:

– wyjaśnia znaczenie terminów: syjonizm, wojna sześciodniowa, wojna Jom Kippur, Organizacja Wyzwolenia Palestyny (OWP)

– zna daty: powstania Izraela (1948), wojny sześciodniowej (1967), wojny Jom Kippur (1973), I wojny w Zatoce Perskiej (1990)

– identyfikuje postacie: Dawida Ben Guriona, Jasira Arafata

– wskazuje na mapie rejon Bliskiego Wschodu i Zatoki Perskiej

– przedstawia okoliczności, w jakich powstało państwo Izrael

– wymienia przyczyny i skutki konfliktów izraelsko-arabskich

– omawia konflikt w rejonie Zatoki PerskiejUczeń:

– wyjaśnia znaczenie terminów: intifada, Autonomia Palestyńska, operacja „Pustynna burza”

– zna daty: wydania deklaracji Balfoura (1917), wojny o niepodległość Izraela (1948–1949), wojny izraelsko-egipskiej (X 1956), porozumienia w Camp David (1978), wybuchu intifady (1987), porozumienia z Oslo (1993)

– identyfikuje postacie: Ruhollaha Chomeiniego, Saddama Husajna

– omawia proces powstawania państwa Izrael i jego funkcjonowanie w pierwszych latach niepodległości

– przedstawia przyczyny i skutki rewolucji islamskiej w IranieUczeń:

– wyjaśnia znaczenie terminów: kibuc, szyici, zamach w Monachium

– zna daty: rezolucji ONZ o podziale Palestyny (1947), nacjonalizacji Kanału Sueskiego (1956), zamachu w Monachium (1972)

– identyfikuje postacie: Gamala Abdela Nasera, Menachema Begina

– charakteryzuje i ocenia zjawisko terroryzmu palestyńskiego


Uczeń:

– ocenia rolę światowych mocarstw w konflikcie bliskowschodnim7. Zimna wojna i wyścig zbrojeń

 1. Rywalizacja Wschód–Zachód

 2. Kryzys kubański

 3. Wojna w Wietnamie

 4. Rządy Breżniewa

 5. Praska wiosna
Uczeń:

– wyjaśnia znaczenie terminów:

praska wiosna, wyścig zbrojeń

– zna datę: praskiej wiosny (1968)

– identyfikuje postać: Fidela Castro

– omawia przyczyny i skutki praskiej wiosny

– wyjaśnia, na czym polegała rywalizacja między USA i ZSRS w dziedzinach: wojskowości i podboju kosmosu


Uczeń:

– wyjaśnia znaczenie terminów: kryzys kubański, lądowanie w Zatoce Świń, odprężenie

– zna daty: desantu w Zatoce Świń (1961), ogłoszenia blokady morskiej Kuby (X 1962), wojny w Wietnamie (1957–1975), interwencji wojsk Układu Warszawskiego w Czechosłowacji (20/21 VIII 1968)

– identyfikuje postacie: Nikity Chruszczowa, Johna F. Kennedy’ego, Richarda Nixona, Leonida Breżniewa, Alexandra Dubčeka

– przedstawia przyczyny i skutki konfliktu kubańskiego

– przedstawia przyczyny i skutki amerykańskiej interwencji w Wietnamie

– wyjaśnia okoliczności interwencji sił Układu Warszawskiego w Czechosłowacji


Uczeń:

– wyjaśnia znaczenie terminów: Vietcong, Konferencja Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie, Czerwoni Khmerzy

– zna daty: przejęcia władzy na Kubie przez F. Castro (1959), Konferencji Bezpieczeństwa

i Współpracy w Europie (1973–1975), dyktatury Czerwonych Khmerów (1975–1979),

– identyfikuje po-stać Dwighta Eisenhowera

– omawia główne założenia polityki zagranicznej ZSRS


i USA w latach 60. i 70. XX w.

– przedstawia skutki rządów Czerwonych Khmerów w Kambodży
Uczeń:

– wyjaśnia znaczenie terminu: „gorąca linia” między Moskwą


i Waszyngtonem

– zna daty: umieszczenia pierwszego sztucznego satelity w kosmosie (1947), wysłania pierwszego człowieka w kosmos (1961), lądowania na Księżycu (1969),

– identyfikuje postacie: Pol Pota, Jurija Gagarina, Neila Armstronga


Uczeń:

– omawia wpływy ZSRS na świecie i ocenia ich polityczne konsekwencje
8. Droga ku wspólnej Europie

 1. Demokratyzacja Europy Zachodniej

 2. Upadek europejskich dyktatur

 3. Początek integracji europejskiej

 4. Od EWG do Unii Europejskiej
Uczeń:

– wyjaśnia znaczenie terminów: traktaty rzymskie, Unia Europejska, euro

– zna daty: powstania EWWiS (1952), podpisania traktatów rzymskich (1957), powstania Unii Europejskiej (1993)

– identyfikuje po-stać: Roberta Schumana

– wskazuje na mapie państwa założycielskie

EWG


– podaje przyczyny integracji europejskiej


Uczeń:

– wyjaśnia znaczenie terminów: Europejska Wspólnota Węgla i Stali (EWWiS), Europejska Wspólnota Gospodarcza (EWG), Europejska Wspólnota Energii Atomowej (Euratom), Komisja Europejska,


Parlament Europejski, układ
z Schengen, traktat z Maasticht

– zna daty: podpisania układu w Schengen (1985), zawarcia traktatu w Maastricht (1992)

– identyfikuje postacie: Konrada Adenauera, Alcida De Gasperiego

– wskazuje na mapie państwa należące do UE

– wymienia zjawiska, które wpłynęły na umocnienie się demokracji w Europie Zachodniej po II wojnie światowej

– przedstawia etapy tworzenia Unii EuropejskiejUczeń:

– wyjaśnia znaczenie terminów: plan Schumana, Rada Europejska

– zna daty: ogłoszenia planu Schumana (1950), powstania Komisji Wspólnot

Europejskich (1967)

– wskazuje na mapie etapy rozszerzania EWG

– omawia wpływ integracji europejskiej na rozwój gospodarczy i demokratyzację państw Europy Zachodniej

– porównuje sytuację gospodarczą państw Europy Zachodniej i WschodniejUczeń:

– wyjaśnia znaczenie terminów: Organizacja Europejskiej Współpracy Gospodarczej (OEEC), Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD)

– zna daty: rewolucji goździków (1974), końca dyktatury F. Franco w Hiszpanii (1975)

– identyfikuje postacie: Antonia de Oliveiry Salazara, króla Juana Carlosa

– wyjaśnia, w jaki sposób doszło do demokratycznych

przemian w krajach Europy

Zachodniej i

Południowej
Uczeń:

– ocenia gospodarcze i polityczne skutki integracji europejskiej
9. Przemiany społeczne i kulturowe

w drugiej połowie XX w. 1. Rewolucja obyczajowa

 2. Ruchy kontestatorskie

 3. Bunty studenckie

 4. Ruchy feministyczne

 5. Terroryzm polityczny

 6. Walka z segregacją rasową

 7. Sobór Watykański II
Uczeń:

– wyjaśnia znaczenie terminu: rewolucja obyczajowa

– omawia cechy charakterystyczne rewolucji obyczajowej i jej skutki


Uczeń:

– wyjaśnia znaczenie terminów: ruch kontestatorski, hipisi, pacyfizm, feminizm, segregacja rasowa

– zna daty: obrad Soboru Watykańskiego II (1962–1965), zniesienia segregacji rasowej w USA (1964)

– identyfikuje postacie: Martina Luthera Kinga, Jana XXIII, Pawła VI

– przedstawia przyczyny przemian społecznych i kulturowych w drugiej połowie XX w.

– wymienia hasła ruchów kontestatorskich

– przedstawia cele buntów studenckich w krajach zachodnich w latach 60.

– wyjaśnia, na czym polegała walka z segregacją rasową w USA

– wymienia skutki obrad Soboru Watykańskiego II


Uczeń:

– wyjaśnia znaczenie terminów: rewolucja seksualna, kontrkultura, Greenpeace, Woodstock, terroryzm polityczny

– zna daty: buntów studenckich we Francji (1968), festiwalu w Woodstock (1969), marszu w Waszyngtonie (1963)

– wymienia przykłady zespołów rockowych, które miały wpływ na kształtowanie się kultury młodzieżowej lat 60. i 70.

– omawia cechy charakterystyczne ruchów kontestatorskich

– prezentuje poglądy ruchów feministycznych w XX w.

– omawia przyczyny, przejawy i skutki buntów studenckich

– opisuje walkę o równouprawnienie w USA
Uczeń:

– wyjaśnia znaczenie terminów: Frakcja Czerwonej Armii, Czerwone Brygady

– identyfikuje postacie: Adreasa

Baadera, Alda Moro

– podaje przykłady wybitnych osobowości ruchów kontestatorskich

– omawia genezę, przejawy i skutki terroryzmu politycznego
Uczeń:

– ocenia skutki społeczne, kulturalne i polityczne przemian obyczajowych lat 60. XX w.

– ocenia znaczenie reform Soboru Watykańskiego IIPobieranie 360.5 Kb.

Share with your friends:
1   2   3   4
©operacji.org 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna