Temat lekcjiPobieranie 360.5 Kb.
Strona1/4
Data24.02.2019
Rozmiar360.5 Kb.
  1   2   3   4

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny śródroczne i roczne

Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 77 w Krakowie rok szkolny 2018/2019Temat lekcji

Zagadnienia, materiał nauczania

Wymagania na poszczególne oceny

dopuszczająca

dostateczna

dobra

bardzo dobra

celująca

ROZDZIAŁ I: II WOJNA ŚWIATOWA

1. Napaść na Polskę

 1. Niemieckie przygotowania do wojny

 2. Polacy w przededniu wojny

 3. Wybuch wojny

 4. Przebieg walk

 5. Napaść sowiecka

 6. Zakończenie walk i bilans wojny obronnej

Uczeń:

– wyjaśnia znaczenie terminu: wojna błyskawiczna (Blitzkrieg)

– zna daty: agresji Niemiec na Polskę (1 IX 1939), wkroczenia Armii Czerwonej do Polski (17 IX 1939)

– identyfikuje postacie: Adolfa Hitlera, Józefa Stalina

– wymienia etapy wojny obronnej Polski

– wyjaśnia przyczyny klęski Polski we wrześniu 1939 r.
Uczeń:

– wyjaśnia znaczenie terminów: bitwa graniczna, „dziwna wojna”, internowanie

– zna daty: bitwy o Westerplatte (1–7 IX 1939), wypowiedzenia wojny Niemcom przez Francję i Wielką Brytanię (3 IX 1939), kapitulacji Warszawy (28 IX 1939)

– identyfikuje postacie: Henryka Sucharskiego, Edwarda Rydza-Śmigłego, Stefana Starzyńskiego

– wskazuje na mapie kierunki uderzeń armii niemieckiej i sowieckiej

– charakteryzuje etapy wojny obronnej Polski

– opisuje przykłady bohaterstwa polskich żołnierzy

– przedstawia przykłady zbrodni wojennych dokonanych przez Niemców w czasie wojny obronnej PolskiUczeń:

– wyjaśnia znaczenie terminów: „polskie Termopile”, Korpus Ochrony Pogranicza (KOP)

– zna daty: bitwy nad Bzurą (9–22 IX 1939), ewakuacji władz państwowych i wojskowych z Warszawy (6/7 IX 1939), internowania władz polskich w Rumunii (17/18 IX 1939), kapitulacji pod Kockiem (6 X 1939)

– identyfikuje postacie: Władysława Raginisa, Franciszka Kleeberga

– wymienia miejsca kluczowych bitew wojny obronnej Polski stoczonych z wojskami niemieckimi i sowieckimi

– przedstawia polityczne i militarne założenia planu obrony Polski w 1939 r.– omawia okoliczności wkroczenia wojsk sowieckich na terytorium Polski w kontekście paktu RibbentropMołotow


Uczeń:

– wyjaśnia znaczenie terminów: prowokacja gliwicka, Grupy Specjalne (Einsatzgruppen)

– zna daty:

prowokacji

gliwickiej (31 VIII 1939), kapitulacji Helu (2 X 1939),

– identyfikuje postacie: Franciszka Dąbrowskiego, Józefa Unruga, Tadeusza Kutrzeby

– porównuje plany Polski i Niemiec przygotowane na wypadek wojny

– przedstawia stosunek sił ZSRS, Niemiec i PolskiUczeń:

– ocenia postawę aliantów zachodnich wobec Polski

we wrześniu 1939 r.

– ocenia postawę władz polskich we wrześniu 1939 r.
2. Podbój Europy przez Hitlera
i Stalina

 1. Wojna zimowa

 2. Atak III Rzeszy na kraje skandynawskie

 3. Agresja niemiecka na Europę Zachodnią

 4. Klęska Francji

 5. Bitwa o Anglię

 6. Wojna na Bałkanach

Uczeń:

– wyjaśnia znaczenie terminów: alianci, bitwa o Anglię, kolaboracja

– zna daty: ataku III Rzeszy na Francję (10 V 1940), bitwy o Anglię (VII–X 1940)

– wymienia państwa, które padły ofiarą agresji sowieckiej oraz niemieckiej do 1941 r.Uczeń:

– wyjaśnia znaczenie terminu: linia Maginota

– zna daty: napaści niemieckiej na Danię i Norwegię (9 IV 1940), ataku Niemiec na Jugosławię i Grecję (6 IV 1941)

– identyfikuje postacie: Winstona Churchilla, Charles’a de Gaulle’a

– wskazuje na mapie obszary zagarnięte przez ZSRS i III Rzeszę do 1941 r.

– przedstawia cele polityki Hitlera i Stalina w Europie w latach 1939–1941

– przedstawia najważniejsze działania wojenne
w Europie z lat 1939–1941

– wyjaśnia główne przyczyny pokonania Francji przez armię niemiecką w 1940 r.
Uczeń:

– wyjaśnia znaczenie terminów: wojna zimowa, państwo marionetkowe, państwo Vichy

– zna daty: wojny sowiecko-fińskiej (XI 1939 – III 1940), zajęcia republik bałtyckich przez ZSRS (VI 1940),

– przedstawia ekspansję ZSRS w latach 1939–1941

– opisuje kolejne etapy agresji Niemiec w latach 1940–1941

– opisuje skutki bitwy o Anglię oraz omawia jej polityczne i militarne

znaczenie


Uczeń:

– wyjaśnia znaczenie terminów: Komitet Wolnej Francji, linia Mannerheima

– zna datę: ewakuacji wojsk alianckich z Dunkierki (V–VI 1940)

– identyfikuje postacie: Vidkuna Quislinga, Philippe’a Pétaina

– omawia sposób przejęcia kontroli nad republikami bałtyckimi przez ZSRS w 1940 r.


Uczeń:

– ocenia sytuację polityczną i militarną w Europie w 1941 r.
TSW – Dlaczego Niemcy nie zdobyli Anglii?

 1. Jak pokonać flotę brytyjską?

 2. Bitwa o Anglię

 3. Pierwsza porażka Hitlera

Uczeń:

– zna datę: bitwy o Anglię (VII–X 1940)

– identyfikuje postacie: Adolfa Hitlera, Winstona Churchilla

– wymienia cele niemieckich ataków lotniczych na Wielką Brytanię
Uczeń:

– wyjaśnia znaczenie terminów: operacja „Lew morski”, Enigma

– wskazuje wynalazki techniczne, które pomogły Brytyjczykom w walce z Niemcami

– przedstawia militarny wkład Polaków w obronę Wielkiej BrytaniiUczeń:

– zna daty: największego nalotu niemieckiego na Wielką Brytanię (15 IX 1940), nalotu na Coventry (14 XI 1940)

– identyfikuje postacie Mariana Rejewskiego,

Jerzego Różyckiego, Henryka Zygalskiego

– omawia założenia niemieckiego planu inwazji na Wielką Brytanię

wyjaśnia, jakie były przyczyny klęski Niemiec w bitwie o AnglięUczeń:

– porównuje potencjał militarny wojsk niemieckich i brytyjskich w czasie wojny o AnglięUczeń:

– ocenia wkład polskich lotników w walki o Wielką Brytanię3. Wojna III Rzeszy z ZSRS

 1. Przygotowania do wojny

 2. Atak niemiecki na ZSRS

 3. Wielka Wojna Ojczyźniana

 4. Stosunek ludności ZSRS do okupanta

 5. Walki o Leningrad i Stalingrad
Uczeń:

– wyjaśnia znaczenie terminu: plan „Barbarossa”

– zna daty: agresji Niemiec na ZSRS (22 VI 1941), bitwy pod Stalingradem (VIII 1942 – II 1943)

– omawia przełomowe znaczenie bitwy stalingradzkiej dla przebiegu II wojny światowejUczeń:

– wyjaśnia znaczenie terminu: Wielka Wojna Ojczyźniana

– zna datę: bitwy pod Moskwą (XI–XII 1941)

– identyfikuje postać: Gieorgija Żukowa

– wskazuje na mapie przełomowe bitwy wojny Niemiec i ZSRS: pod Moskwą i pod Stalingradem

– wyjaśnia przyczyny ataku III Rzeszy na Związek Sowiecki

– przedstawia etapy wojny niemiecko-sowieckiej

– wyjaśnia, jakie czynniki spowodowały klęskę ofensywy niemieckiej na Moskwę w 1941 r.Uczeń:

– wyjaśnia znaczenie terminów: blokada Leningradu, Lend-Lease Act

– zna datę: blokady Leningradu (1941–1944)

– identyfikuje postać: Friedricha von Paulusa

– przedstawia przebieg działań wojennych na froncie wschodnim w latach 1941–1943

– charakteryzuje stosunek ludności do okupanta na zajmowanych terenach przez Niemców

– przedstawia, w jaki sposób Niemcy traktowali jeńców sowieckich


Uczeń:

– wskazuje powody zbliżenia Wielkiej Brytanii i USA do ZSRS

– przedstawia warunki prowadzenia działań wojennych przez Niemcy na terenie ZSRS

– wyjaśnia przyczyny i okoliczności zdobycia przewagi militarnej przez ZSRS
Uczeń:

– ocenia postawę władz sowieckich w czasie Wielkiej Wojny Ojczyźnianej4. Polityka okupacyjna III Rzeszy

 1. Polityka niemiecka

wobec ziem okupowanych

 1. Ruch oporu w okupowanej Europie

 2. Polityka niemiecka wobec Żydów

 3. Holokaust

 4. Postawy wobec Holokaustu

Uczeń:

– wyjaśnia znaczenie terminów: ruch oporu, getto, Holokaust, obóz koncentracyjny

– przedstawia założenia rasowej polityki hitlerowców oraz metody jej realizacji


Uczeń:

– wyjaśnia znaczenie terminów: pacyfikacja, Generalny Plan Wschodni, gwiazda Dawida, obóz zagłady

– zna datę: powstania Generalnego Planu Wschodniego (1942)

– identyfikuje postacie: Adolfa Eichmanna, Ireny Sendlerowej

– wymienia założenia niemieckiego Generalnego Planu Wschód

– charakteryzuje politykę okupacyjną Niemiec

– wymienia kraje, w których powstały rządy kolaborujące z Niemcami, oraz kraje, gdzie rozwinął się ruch opo­ru

– wyjaśnia, jakimi sposobami ludność terenów okupowanych niosła pomoc Żydom

– omawia bilans Holokaustu


Uczeń:

– wyjaśnia znaczenie terminów: „przestrzeń życiowa” (Lebensraum), „ostateczne rozwiązanie kwestii żydowskiej”, „Szoah”, „Żegota”, szmalcownicy

– zna datę: konferencji w Wannsee (I 1942)

– identyfikuje postacie: Heinricha Himmlera, Oskara

Schindlera

– wskazuje na mapie obozy koncentracyjne i obozy zagłady w Europie

– przedstawia przebieg zagłady europejskich Żydów

– omawia postawy ludności ziem okupowanych wobec Holokaustu

i niemieckich agresorów


Uczeń:

– wyjaśnia znaczenie terminów: Babi Jar, Ponary, czetnicy

– zna datę: wybuchu antyniemieckiego powstania w Paryżu (VIII 1942)

– identyfikuje postacie: Josipa Broza-Tity, Raoula

Wallenberga, Henryka Sławika,

– porównuje sytuację ludności na terytoriach okupowanych przez Niemców
Uczeń:

– ocenia postawy wobec Holokaustu
5. Wojna poza

Europą


 1. Walki w Afryce Północnej

 2. Wojna na Atlantyku

 3. Przystąpienie Japonii do wojny

 4. Ofensywa japońska w Azji

Uczeń:

– wyjaśnia znaczenie terminu: bitwa o Atlantyk

– zna daty: ataku Japonii na USA (7 XII 1941), bitwy pod El Alamein (X–XI 1942), bitwy o Midway (VI 1942)

– identyfikuje postać: Franklina Delano Roosevelta

– wymienia główne strony konfliktu w Afryce i w rejonie Pacyfiku oraz ich najważniejsze cele strategiczne


Uczeń:

– wyjaśnia znaczenie terminów: Afrika Korps, pakt trzech, wilcze stada, konwój, Enigma

– zna daty: podpisania paktu trzech (IX 1940), bitwy na Morzu Koralowym (V 1942), kapitulacji wojsk włoskich i niemieckich w Afryce (V 1943)

– identyfikuje postać: Erwina Rommla

– wyjaśnia, na czym polegało strategiczne znaczenie bitew pod El Alamein i pod Midway i lokalizuje je na mapie

– wyjaśnia znaczenie bitwy o Atlantyk dla losów II wojny światowejUczeń:

– wyjaśnia znaczenie terminów: U-Boot, pancernik, lotniskowiec

– zna daty: ataku Włoch na Egipt (VIII 1940), lądowania wojsk niemieckich w Afryce (1941), walk o Guadalcanal (VIII 1942 – II 1943)

– identyfikuje postacie: Bernarda Montgomery’ego, Dwighta Davida Eisenhowera

– przedstawia przebieg walk w Afryce

– charakteryzuje ekspansję japońską w Azji

– omawia działania wojenne na morzach i oceanach


Uczeń:

– wyjaśnia znaczenie terminu: operacja „Torch”

– zna datę: nalotów na Maltę (1940–1942)

– wskazuje na mapie obszary opanowane przez Japończyków

do końca 1942 r.

– przedstawia rozwiązania militarne, które obie strony

stosowały podczas zmagań na Oceanie Atlantyckim


Uczeń:

– ocenia konsekwencje włączenia się USA do wojny
6. Droga do

zwycięstwa 1. Początek Wielkiej Koalicji

 2. Bitwa na Łuku Kurskim i jej następstwa

 3. Walki na Sycylii i we Włoszech

 4. Konferencja w Teheranie

 5. Otwarcie drugiego frontu w Europie
Uczeń:

– wyjaśnia znaczenie terminów:Karta atlantycka, Wielka Koalicja, Wielka Trójka

– zna datę: podpisania Karty atlantyckiej (14 VIII 1941 r.)

– identyfikuje postacie: Józefa Stalina, Franklina Delano Roosevelta, Winstona Churchilla

– wyjaśnia genezę powstania i cele Wielkiej Koalicji
Uczeń:

– wyjaśnia znaczenie terminów: konferencja w Teheranie, operacja „Overlord”

– zna daty: bitwy na Łuku Kurskim (VII 1943), konferencji w Teheranie (XI–XII 1943), lądowania wojsk alianckich na Sycylii (VII 1943), bitwy o Monte Cassino (V 1944), operacji „Overlord” (6 VI 1944)

– przedstawia decyzje podjęte podczas obrad Wielkiej Trójki w Teheranie

– wyjaśnia, na czym polegało strategiczne znaczenie bitew i operacji militarnych na froncie wschodnim i zachodnim w latach 1943–1944


Uczeń:

– wyjaśnia znaczenie terminów: Lend-Lease Act, konferencja


w Casablance, operacja „Market Garden”, linia Gustawa

– zna daty: konferencji w Casablance (I 1943), ofensywy Armii Czerwonej na froncie wschodnim (VI 1944), zamachu na A. Hitlera (VII 1944), bitwy pod Falaise (VIII 1944)

– identyfikuje postacie: Dwighta Eisenhowera, Stanisława Maczka

– przedstawia etapy formowania się Wielkiej Koalicji antyhitlerowskiej

– przedstawia decyzje podjęte pod-czas konferencji w Casablance

– opisuje walki na froncie zachodnim i we Włoszech w latach 1943–1944Uczeń:

– wyjaśnia znaczenie terminu: operacja „Bagration”

– identyfikuje postać: Clausa von Stauffenberga

– przedstawia przyczyny, okoliczności i skutki zamachu na Hitlera

– charakteryzuje założenia polityki zagranicznej wielkich mocarstw w czasie II wojny światowej


Uczeń:

– przedstawia wizję powojennego świata zarysowaną

w Karcie atlantyckiej przez przywódców USA

i Wielkiej BrytaniiKoniec II wojny światowej

 1. Ład jałtański

 2. Koniec wojny w Europie

 3. Walki na Dalekim Wschodzie

 4. Kapitulacja Japonii

Uczeń:

– wyjaśnia znaczenie terminu:

ład jałtański

– zna daty: konferencji jałtańskiej (4–11 II 1945), bezwarunkowej kapitulacji III Rzeszy (8/9 V 1945)

– identyfikuje postacie: Józefa Stalina, Franklina Delano Roosevelta, Winstona Churchilla

– przedstawia decyzje podjęte podczas konferencji jałtańskiej
Uczeń:

– wyjaśnia znaczenie terminów: operacja berlińska, bezwarunkowa kapitulacja, kamikadze

– zna daty: operacji berlińskiej (IV 1945), zrzucenia bomb atomowych na Hiroszimę i Nagasaki (6 i 9 VIII 1945), bezwarunkowej kapitulacji Japonii (2 IX 1945)

– przedstawia wielkie operacje strategiczne na froncie wschodnimi zachodnim

– omawia okoliczności kapitulacji Japonii


Uczeń:

– wyjaśnia znaczenie terminów: Wał Pomorski, taktyka „żabich skoków”

– zna daty: bitwy o Iwo Jimę (II–III 1945), zdobycia Berlina (2 V 1945),

– identyfikuje postać: Douglasa MacArthura

– charakteryzuje działania na froncie wschodnim, zachodnim i na Pacyfiku w latach 1944-1945

– omawia metody prowadzenia walki w rejonie Azji i Pacyfiku oraz przedstawia ich skutkiUczeń:

– zna daty: bitwy na Morzu Filipińskim (VI 1944),

– charakteryzuje założenia polityki zagranicznej wielkich mocarstw w czasie II wojny światowej

– wyjaśnia, w jakich okolicznościach nastąpiła kapitulacja III Rzeszy
– ocenia założenia ładu jałtańskiego

– ocenia decyzję Amerykanów o użyciu bomby atomowej przeciwko JaponiiPOWTÓRZENIE WIADOMOŚCI I SPRAWDZIAN Z ROZDZIAŁU I

ROZDZIAŁ II: POLACY PODCZAS II WOJNY ŚWIATOWEJ

1. Dwie okupacje

 1. Podział ziem polskich

 2. Okupacja niemiecka

 3. Terror hitlerowski

 4. Okupacja sowiecka

 5. Deportacje w głąb ZSRS

Uczeń:

– wyjaśnia znaczenie terminów: Generalne Gubernator­stwo, wysiedlenia, deportacja, sowietyzacja

– wskazuje na mapie tereny pod okupacją niemiecką i sowiecką

– charakteryzuje główne cele niemieckiej i sowieckiej polityki okupacyjnej
Uczeń:

– wyjaśnia znaczenie terminów: traktat o granicach


i przyjaźni, łapanka, volkslista, akcja AB

– zna daty: podpisania traktatu o granicach i przyjaźni (28 IX 1939), akcji AB (V–VI 1940), zbrodni katyńskiej (IV–V 1940)

– wskazuje na mapie miejsca masowych egzekucji Polaków pod okupacją niemiecką oraz zsyłek i kaźni ludności polskiej w ZSRS

– podaje przykłady terroru niemieckiego i sowieckiego

– wyjaśnia, jaki cel zamierzali zrealizować Niemcy, mordując

polską inteligencję

– omawia okoliczności i przebieg zbrodni katyńskiej


Uczeń:

– wyjaśnia znaczenie terminów: volksdeutsch, „gadzinówka”, Akcja Specjalna „Kraków”, granatowa policja, Pawiak, paszportyzacja

– zna daty: Akcji Specjalnej „Kraków” (XI 1939), paszportyzacji (1940)

– identyfikuje postać: Hansa Franka

– przedstawia i porównuje politykę okupanta niemieckiego na ziemiach wcielonych do III Rzeszy i w Generalnym Gubernatorstwie

– charakteryzuje życie codzienne w kraju pod okupacją niemiecką na przykładzie WarszawyUczeń:

– wyjaśnia znaczenie terminu: operacja „Tannenberg”

– zna daty: wyborów do zgromadzeń na Kresach (X 1939), deportacji Polaków w głąb ZSRS (II, IV i VI 1940 oraz V/VI 1941)

– przedstawia zmiany terytorialne na ziemiach polskich pod okupacją

– przedstawia deportacji Polaków w głąb ZSRS


Uczeń:

– porównuje i ocenia okupacyjną politykę władz niemieckich i sowieckich wobec polskiego społeczeństwa
2. Władze polskie na uchodźstwie


 1. Powstanie polskiego rządu na emigracji

 2. Stosunki polsko-sowieckie

 3. Armia Polska w ZSRS

 4. Sprawa katyńska

 5. Śmierć Sikorskiego

Uczeń:

– wyjaśnia znaczenie terminu: rząd emigracyjny

– identyfikuje postać: Władysława Sikorskiego

– przedstawia okoliczności powstania polskiego rządu emigracyjnego

– wyjaśnia, jakie znaczenie miała działalność rządu emigracyjnego dla Polaków w kraju i na uchodźstwie


Uczeń:

– wyjaśnia znaczenie terminów: układ Sikorski–Majski, armia Andersa, sprawa katyńska, katastrofa gibraltarska

– zna daty: powstania rządu emigracyjnego (IX 1939), układu Sikorski–Majski (30 VII 1941), zerwania stosunków rządu emigracyjnego z ZSRS (25 IV 1943), katastrofy gibraltarskiej (4 VII 1943)

– identyfikuje postacie: Władysława Raczkiewicza, Władysława Andersa, Stanisława Mikołajczyka

– omawia postanowienia układu Sikorski–Majski

– przedstawia okoliczności formowania się Armii Polskiej w ZSRS

– wyjaśnia przyczyny zerwania przez ZSRS stosunków dyplomatycznych z polskim rządem emigracyjnym w Londynie


Uczeń:

– zna datę: ewakuacji armii Andersa na Bliski Wschód (VIII 1942)

– identyfikuje postać: Kazimierza Sosnkowskiego

– przedstawia okoliczności podpisania układu Sikorski–Majski– opisuje okoliczności wyjścia z ZSRS Armii Polskiej gen. Władysława Andersa

– omawia polityczne skutki katastrofy gibraltarskiej

– przedstawia tworzące się w ZSRS i w kraju pod okupacją ośrodki przyszłych polskich władz komunistycznych


Uczeń:

– wyjaśnia znaczenie terminu: Rada Narodowa RP

– omawia losy polskich żołnierzy internowanych po klęsce wrześniowejUczeń:

– ocenia znaczenie układu Sikorski–Majski dla sprawy polskiej w czasie II wojny światowej


Pobieranie 360.5 Kb.

Share with your friends:
  1   2   3   4
©operacji.org 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna