Temat lekcji


POWTÓRZENIE WIADOMOŚCI I SPRAWDZIAN Z ROZDZIAŁU VPobieranie 394,38 Kb.
Strona4/4
Data24.02.2019
Rozmiar394,38 Kb.
1   2   3   4

POWTÓRZENIE WIADOMOŚCI I SPRAWDZIAN Z ROZDZIAŁU V

ROZDZIAŁ VI: POLSKA I ŚWIAT W NOWEJ EPOCE

1. Europa po rozpadzie ZSRS

 1. Europa na przełomie XX i XIX wieku

 2. Rosja w nowej rzeczywistości

 3. Wojna w Czeczenii

 4. Wojna w Jugosławii

Uczeń:

1. zna datę: wejścia Polski, Czech i Węgier do NATO (1999)

2. identyfikuje postać: Władimira

Putina


3. wyjaśnia okoliczności wstąpienia Polski, Czech i Węgier do NATO

Uczeń:

1. wyjaśnia znaczenie terminu: Wspólnota Niepodległych Państw (WNP)

2. zna daty: powstania Wspólnoty Niepodległych Państw (1991), pomarańczowej rewolucji (2004), rozpadu Jugosławii (1991–1992)

3. identyfikuje postacie: Billa Clintona, Borysa Jelcyna

4. charakteryzuje rządy W. Putina w Rosji

5. wymienia problemy, z jakimi spotkały się podczas transformacji ustrojowej kraje postsowieckie

6. prezentuje skutki rozpadu Jugosławii


Uczeń:

1. wyjaśnia znaczenie terminów: Euromajdan, rewolucja róż

2. zna daty: wojny w Jugosławii (1991–1995), ludobójstwa w Srebrenicy (1995), porozumienia w Dayton (XI 1995), rewolucji róż (2004), Euromajdanu (2013/2014)

3. identyfikuje postacie: Aleksandra Łukaszenki, Wiktora

Janukowycza, Wiktora Juszczenki, Micheila Saakaszwilego

4. omawia proces demokratyzacji Ukrainy i Gruzji

5. przedstawia przyczyny i skutki wojen w byłej Jugosławii i Czeczenii


Uczeń:

1. wyjaśnia znaczenie terminu: oligarchia

2. zna daty: I wojny czeczeńskiej (1994–1996), II wojny czeczeńskiej (1999–2009), wojny o Osetię Południową (2008)

3. identyfikuje postacie: Dżochara

Dudajewa, Ramzana Kadyrowa

4. charakteryzuje sytuację polityczną na Kaukazie i w Naddniestrzu
Uczeń:

1. ocenia rolę W. Putina w przywróceniu Rosji roli mocarstwaTSW – Terroryzm w walce o niepodległość

 1. Pierwsze zamachy

 2. Śmierć w teatrze

 3. Atak na szkołę

Uczeń:

1. wyjaśnia znaczenie terminu: terroryzm

2. wyjaśnia przyczyny narodzin terroryzmu czeczeńskiego


Uczeń:

1. zna datę: zamachu na szkołę w Biesłanie (2004)

2. wymienia przykłady zamachów terrorystycznych organizowanych przez bojowników czeczeńskich

3. omawia skutki społeczne i polityczne zamachów bojowników czeczeńskich
Uczeń:

1. zna datę: zamachu w teatrze na Dubrowce (2002)

2. identyfikuje postać: Szamila Basajewa

3. opisuje przebieg zamachu na teatr na Dubrowce

4. przedstawia przyczyny, przebieg i skutki zamachu na szkołę w Biesłanie


Uczeń:

1. zna datę: pierwszego ataku terrorystycznego w Rosji przeprowadzonego przez bojowników czeczeńskich (1995)

2. identyfikuje postać: Wiktora

Czernomyrdina

3. omawia przebieg i skutki zamachu na szpital w Budionnowsku

4. opisuje działania władz rosyjskich skierowane przeciwko terrorystom czeczeńskim
Uczeń:

1. ocenia postawy bojowników czeczeńskich i postawę władz rosyjskich wobec problemu czeczeńskiego2. Konflikty na świecie po 1989 roku

 1. Daleki Wschód

 2. Kraje afrykańskie

 3. Współczesne konflikty na świecie

 4. Konflikt palestyńsko-izraelski

 5. Wojna z terroryzmem
Uczeń:

1. wyjaśnia znaczenie terminu: Al-Kaida

2. zna datę: ataku na World Trade Center (11 IX 2001)

3. identyfikuje postać: George’a W. Busha

4. wyjaśnia przyczyny i skutki wojny z terroryzmem po 2001 r.

5. przedstawia przyczyny dominacji USA we współczesnym świecie
Uczeń:

1. wyjaśnia znaczenie terminów: polityka neokolonializmu, apartheid, Autonomia

Palestyńska

2. zna datę: inwazji USA na Irak (2003)

3. identyfikuje postacie: Osamy bin Ladena, Saddama Husajna

4. wyjaśnia, na czym polega polityka neokolonializmu i jakie niesie za sobą skutki


5. przedstawia przyczyny i charakter wojny w Iraku

6. omawia zjawisko terroryzmu islamskiegoUczeń:

1. wyjaśnia znaczenie terminów: masakra na placu Tiananmen, talibowie, tzw. Państwo Islamskie

2. zna daty: porozumienia izraelsko-palestyńskiego w Oslo (1993), masakry na placu Tiananmen (VI 1989), wybuchu wojny w Syrii (2011), aneksji Krymu (2014)

3. identyfikuje postacie: Nelsona Mandeli, Jasira Arafata, Icchaka Rabina, Szimona

Peresa

4. przedstawia rozwój gospodarczy Chin i Japonii w drugiej połowie XX w.
Uczeń:

1. zna daty: ludobójstwa w Rwandzie (1994),

wybuchu wojny domowej w Jemenie (2015)

2. identyfikuje postać: Baszara al-Asada

3. wyjaśnia, dlaczego manifestacja chińskich studentów w 1989 r. zakończyła się niepowodzeniem

4. wyjaśnia, jakie są przyczyny współczesnych konfliktów w Afryce
Uczeń:

1. ocenia problem terroryzmu

2. ocenia wpływ USA na sytuację polityczną współczesnego świata


3. Polska w latach 90. XX wieku

 1. Reformy gospodarcze

 2. Koszty społeczne

transformacji ustrojowej

 1. Rozpad obozu solidarnościowego

 2. Sytuacja wewnętrzna Polski

 3. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej

Uczeń:

1. wyjaśnia znaczenie terminów: gospodarka wolnorynkowa, prywatyzacja

2. zna datę: uchwalenia Konstytucji RP (2 IV 1997)

3. identyfikuje postacie: Tadeusza Mazowieckiego, Lecha Wałęsy, Aleksandra Kwaśniewskiego, Lecha Kaczyńskiego

4. wymienia najistotniejsze przemiany ustrojowe i ekonomiczne III Rzeczypospolitej


Uczeń:

1. wyjaśnia znaczenie terminów: plan Balcerowicza, bezrobocie, pluralizm polityczny

2. zna daty: wdrożenia planu Balcerowicza (1990), wyboru L. Wałęsy na prezydenta (XII 1990), pierwszych w pełni demokratycznych wyborów do parlamentu (27 X 1991), wyboru A. Kwaśniewskiego na prezydenta (1995), wyboru L. Kaczyńskiego na prezydenta (2005)

3. identyfikuje postacie: Leszka Balcerowicza, Jacka Kuronia, Ryszarda Kaczorowskiego

4. omawia założenia, realizację i skutki gospodarcze planu Balcerowicza

5. wyjaśnia przyczyny rozpadu obozu solidarnościowego

6. wymienia reformy przeprowadzone pod koniec lat 90. XX w.

7. omawia podstawy ustrojowe III Rzeczypospolitej w świetle konstytucji z 1997 r.Uczeń:

1. wyjaśnia znaczenie terminu: „wojna na górze”

2. zna daty: początku „wojny na górze” (1990), uchwalenia małej konstytucji (X 1992), noweli grudniowej (XII 1989), reformy administracyjnej (1997)

3. identyfikuje postacie: Jana Krzysztofa Bieleckiego, Jarosława Kaczyńskiego

4. omawia koszty społeczne reform gospodarczych

5. charakteryzuje scenę polityczną pierwszych lat demokratycznej Polski

6. przedstawia proces budowania podstaw prawnych III Rzeczypospolitej


Uczeń:

1. wyjaśnia znaczenie terminu: popiwek

2. zna datę: rozwiązania PZPR (I 1990)


Uczeń:

1. ocenia przemiany polityczne i gospodarcze w Polsce po 1989 r.4. Polska w NATO i EU

 1. Polityka zagraniczna

 2. Polska droga do UE

 3. Polskie społeczeństwo wobec Unii

 4. Polska w strukturach NATO

 5. Polska w wojnie z terroryzmem
Uczeń:

1. wyjaśnia znaczenie terminów: NATO, Unia Europejska

2. zna daty: przyjęcia Polski do NATO (12 III 1999), wejścia Polski do UE (1 V 2004)

3. identyfikuje postać: Aleksandra Kwaśniewskiego

4. przedstawia przyczyny i skutki przystąpienia Polski do NATO i UE

5. wymienia korzyści, jakie przyniosła Polsce integracja z UE oraz wejście do NATO

Uczeń:

1. wyjaśnia znaczenie terminu: referendum akcesyjne

2. zna daty: referendum akcesyjnego (VI 2003), udziału wojsk polskich w wojnie w Afganistanie (2002) i Iraku (2003)

3. identyfikuje postacie: Bronisława Geremka, Billa Clintona, Borysa Jelcyna

4. wymienia i omawia etapy integracji Polski z UE

5. przedstawia postawy Polaków wobec problemu integracji Polski z UE

6. omawia konsekwencje członkostwa Polski w NATO


Uczeń:

1. wyjaśnia znaczenie terminów: Trójkąt Weimarski, program „Partnerstwo dla Pokoju”

2. zna daty: podpisania Układu europejskiego (XII 1991), powstania Trójkąta Weimarskiego (1991), wyjścia ostatnich wojsk rosyjskich z Polski (1993), podpisania protokołu akcesyjnego Polski do Paktu Północnoatlantyckiego (1997), podpisania Traktatu nicejskiego (2000)

3. identyfikuje postać: Włodzimierza Cimoszewicza

4. określa główne kierunki polskiej polityki zagranicznej

5. wymienia i omawia etapy polskiej akcesji do NATOUczeń:

1. wyjaśnia znaczenie terminów: Środkowoeuropejskie Porozumienie

o Wolnym Handlu (CEFTA), grupa luksemburska
2. opisuje udział Polski w wojnie z terroryzmem


Uczeń:

1. ocenia rezultaty polskiego członkostwa w NATO i UE5. Świat w erze globalizacji

 1. Globalizacja

 2. Rewolucja informacyjna

 3. Kultura masowa

 4. Globalna wioska czy globalne miasto?

 5. Współczesne migracje
Uczeń:

1. wyjaśnia znaczenie terminów: internet, telefonia komórkowa, globalizacja

2. wyjaśnia, jakie szanse i zagrożenia niesie za sobą globalizacja

3. omawia zalety i wady nowych środków komunikacji
Uczeń:

1. wyjaśnia znaczenie terminów: amerykanizacja, kultura masowa

2. opisuje przejawy globalizacji we współczesnym świecie

3. wskazuje cechy współczesnej kultury masowej

4. opisuje zjawisko amerykanizacji

5. przedstawia konsekwencje wzrostu poziomu urbanizacji współczesnego świata

6. wyjaśnia, na czym polega zjawisko przeludnienia


Uczeń:

1. wyjaśnia znaczenie terminów: antyglobaliści, bogata Północ, biedne Południe, „globalna wioska”

2. wymienia poglądy przeciwników globalizacji

3. przedstawia skutki rozwoju turystyki

4. omawia przyczyny, kierunki i skutki ruchów migracyjnych we współczesnym świecie


Uczeń:

1. wyjaśnia znaczenie terminu: Dolina Krzemowa

2. omawia szanse i niebezpieczeństwa dla człowieka, wynikające ze współczesnych zmian cywilizacyjnych


Uczeń:

1. ocenia skutki zjawiska amerykanizacji kultury na świecie6. Wyzwania współczesnego świata

 1. Problemy demograficzne

 2. Nierówności społeczne

 3. Przestępczość zorganizowana

 4. Zagrożenie terrorystyczne

 5. Zagrożenia ekologiczne

Uczeń:

1. wyjaśnia znaczenie terminu: przeludnienie

2. wymienia najważniejsze zagrożenia społeczne współczesnego świata


Uczeń:

1. wyjaśnia znaczenie terminów: bogata Północ, biedne Południe

2. wymienia problemy demograficzne współczesnego świata

3. wskazuje rejony świata, w których występują największe nierówności społeczne

4. prezentuje zagrożenia ekologiczne współczesnego świata


Uczeń:

1. wyjaśnia znaczenie terminów: Czarna Afryka, Europol, efekt cieplarniany

2. określa przyczyny i skutki narastania nierówności społecznych we współczesnym świecie

3. wyjaśnia, jakie zagrożenia niesie za sobą przestępczość zorganizowana

4. przedstawia działania współczesnego świata na rzecz poprawy stanu ekologicznego naszej planety


Uczeń:

1. wyjaśnia znaczenie terminów: arabska wiosna, Państwo Islamskie, protokół z Kioto

2. zna daty: wejścia w życie protokołu z Kioto (2005), arabskiej wiosny (2010–2013)

3. przedstawia przyczyny i skutki przemian w świecie arabskim w latach 2010–2013

4. wyjaśnia, na czym polegają kontrasty społeczne we współczesnym świecie


Uczeń:

1. przedstawia działania podejmowane w celu niwelowania problemów demograficznych, społecznych i ekologicznych we współczesnym świeciePOWTÓRZENIE WIADOMOŚCI I SPRAWDZIAN Z ROZDZIAŁU VII

1   2   3   4


©operacji.org 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna
rejonie azji
głąb zsrs
wojskami niemieckimi