Temat lekcji


POWTÓRZENIE WIADOMOŚCI I SPRAWDZIAN Z ROZDZIAŁU IIIPobieranie 353 Kb.
Strona3/4
Data24.02.2019
Rozmiar353 Kb.
1   2   3   4

POWTÓRZENIE WIADOMOŚCI I SPRAWDZIAN Z ROZDZIAŁU III

ROZDZIAŁ IV: POLSKA PO II WOJNIE ŚWIATOWEJ

1. Początki władzy komunistów
w Polsce

 1. Nowa Polska

 2. Przesiedlenia ludności

 3. Postawy polskiego społeczeństwa

 4. Referendum ludowe

 5. Sfałszowane wybory

Uczeń:

1. wyjaśnia znaczenie terminów: Ziemie Odzyskane, referendum ludowe

2. zna daty: referendum ludowego (30 VI 1946), pierwszych powojennych wyborów parlamentarnych (I 1947)

3. identyfikuje postacie: Stanisława Mikołajczyka, Bolesława Bieruta, Władysława Gomułki

4. wskazuje na mapie granice Polski po II wojnie światowej

5. przedstawia etapy przejmowania władzy w Polsce przez komunistów
Uczeń:

1. wyjaśnia znaczenie terminów: linia Curzona, repatrianci, akcja „Wisła”, Polskie Stronnictwo Ludowe (PSL), „cuda nad urną”, demokracja ludowa

2. zna daty: pogromu kieleckiego (1946), akcji „Wisła”(1947)

3. identyfikuje postać: Józefa Cyrankiewicza

4. wskazuje na mapie kierunki powojennych przesiedleń ludności na ziemiach polskich

5. omawia zmiany terytorium Polski po II wojnie światowej w odniesieniu do granic z 1939 r.

6. przedstawia przyczyny i skutki migracji ludności na ziemiach polskich po II wojnie światowej

7. omawia przyczyny i skutki akcji „Wisła”

8. przedstawia okoliczności i skutki przeprowadzenia referendum ludowego

9. opisuje metody, dzięki którym komuniści zdobyli władzę w PolsceUczeń:

1. wyjaśnia znaczenie terminów: partie koncesjonowane, Urząd Bezpieczeństwa (UB), Milicja Obywatelska (MO), cenzura prewencyjna

2. zna daty: polsko-sowieckiego układu granicznego (VIII 1945), uchwalenia „małej konstytucji” (II 1947), uznania nienaruszalności polskiej granicy zachodniej przez NRD (1950) i RFN (1970)

3. charakteryzuje międzynarodowe uwarunkowania ukształtowania polskiej granicy państwowej


po II wojnie światowej

4. przedstawia stosunek polskich partii politycznych do referendum ludowego

5. podaje przejawy zależności powojennej Polski od ZSRS


Uczeń:

1. identyfikuje postacie: Karola Świerczewskiego, Augusta Hlonda

2. przedstawia proces odbudowy ośrodków uniwersyteckich w powojennej Polsce

3. przedstawia różne postawy społeczeństwa polskiego wobec nowej władzy oraz ich uwarunkowania polityczne, społeczne i ekonomiczne


Uczeń:

1. ocenia postawy Polaków wobec nowego reżimu
TSW – Jak Polacy zajmowali Ziemie Odzyskane?

 1. Przejmowanie kontroli

 2. Napływ osadników

 3. Zagospodarowywanie Ziem Odzyskanych

 4. Sami swoi

Uczeń:

1. wyjaśnia znaczenie terminu: Ziemie Odzyskane

2. zna datę: początku napływu osadników na Ziemie Odzyskane (1945)

3. wymienia, skąd pochodzili osadnicy, którzy znaleźli się na Ziemiach Odzyskanych
Uczeń:

1. wyjaśnia znaczenie terminu: szabrownictwo

2. zna datę: akcji „Wisła” (1947)

3. omawia proces przejmowania kontroli nad Ziemiami Odzyskanymi przez Polaków

4. omawia przyczyny napływu osadników na Ziemie Odzyskane

5. przedstawia postawy Polaków, którzy znaleźli się na Ziemiach Odzyskanych
Uczeń:

1. wyjaśnia znaczenie terminu: Ministerstwo Ziem Odzyskanych

2. zna datę: utworzenia dywizji rolniczo-gospodarczej do przejmowania Ziem Odzyskanych (1945)

3. identyfikuje postać: Władysława Gomułki

4. wyjaśnia, w jaki sposób propaganda komunistyczna upowszechniała ideę Ziem Odzyskanych

5. wyjaśnia, jak władze polskie traktowały Niemców zamieszkujących Ziemie Odzyskane
Uczeń:

1. identyfikuje postać: Augusta Hlonda

2. przedstawia rolę Kościoła katolickiego w integracji Ziem Odzyskanych z Polską

3. wymienia przykłady filmowych adaptacji losów Ziem Odzyskanych i ich mieszkańcówUczeń:

1. ocenia politykę władz komunistycznych wobec Ziem Odzyskanych
2. Opór społeczny wobec komunizmu

 1. Początek terroru

 2. Podziemie antykomunistyczne

 3. Represje komunistyczne

 4. Jak ujawniano kulisy bezpieki?

Uczeń:

1. wyjaśnia znaczenie terminu: żołnierze niezłomni (wyklęci)

2. identyfikuje postacie: Danuty Siedzikówny ps. Inka, Witolda Pileckiego

3. wymienia przykłady represji stosowanych wobec antykomunistycznego ruchu oporu
Uczeń:

1. wyjaśnia znaczenie terminów: podziemie niepodległościowe, Zrzeszenie „Wolność i Niezawisłość” (WiN)

2. zna daty: powołania WiN (IX 1945), wykonania wyroków śmierci na Witoldzie Pileckim (1948), Danucie Siedzikównie ps. Inka (1948) i Emilu Fieldorfie ps. Nil (1953)

3. identyfikuje postacie: Jana Rodowicza ps. Anoda, Emila Fieldorfa ps. Nil, Jana Nowaka-Jeziorańskiego

4. wyjaśnia, jakie cele przyświecały organizacjom podziemia niepodległościowego

5. przedstawia metody działania organizacji podziemia niepodległościowego
Uczeń:

1. wyjaśnia znaczenie terminów: Ministerstwo Bezpieczeństwa Publicznego (MBP), Urząd Bezpieczeństwa (UB), Radio Wolna Europa

2. zna daty: wykonania wyroków śmierci na Zygmuncie Szendzielarzu ps. Łupaszka (1948), ucieczki Józefa Światły na Zachód (1953), rozbicia ostatniego zgrupowania podziemia antykomunistycznego (1963)

3. identyfikuje postacie: Zygmunta Szendzielarza ps. Łupaszka, Józefa Światły

4. omawia sposób funkcjonowania komunistycznego aparatu terroru

5. wyjaśnia, jakie cele chciały osiągnąć władze komunistyczne poprzez stosowanie terroru wobec swoich przeciwnikówUczeń:

1. wyjaśnia znaczenie terminu: Narodowe Zjednoczenie Wojskowe

2. zna daty: powstania Radia Wolna Europa (1949) i jej rozgłośni polskiej (1951), procesu

IV Zarządu Głównego WiN (1950), wykonania wyroków na członków IV Zarządu Głównego WiN (1951)

3. identyfikuje postacie: Mariana Bernaciaka ps. Orlik, Hieronima Dekutowskiego ps. Zapora, Franciszka Jaskulskiego ps. Zagończyk, Józefa Franczaka ps. Lalek

4. przedstawia okoliczności, w jakich ujawniono kulisy działalności komunistycznych służb bezpieczeństwaUczeń:

1. ocenia postawy działaczy podziemia niepodległościowego i żołnierzy niezłomnych3. Powojenna odbudowa


 1. Zniszczenia wojenne

 2. Zagospodarowanie Ziem Odzyskanych

 3. Reforma rolna

 4. Nacjonalizacja przemysłu i handlu

 5. Plan trzyletni
Uczeń:

1. wyjaśnia znaczenie terminów: reforma rolna, nacjonalizacja przemysłu

2. zna datę: wydania dekretu o reformie rolnej (IX 1944)

3. omawia założenia i skutki realizacji dekretów o reformie rolnej i nacjonalizacji przemysłu
Uczeń:

1. wyjaśnia znaczenie terminów: bitwa o handel, plan trzyletni

2. zna daty: ustawy o nacjonalizacji (I 1946), tzw. bitwy o handel (1947), planu trzyletniego (1947–1949)

3. przedstawia bilans polskich strat wojennych w gospodarce

4. opisuje zniszczenia wojenne Polski

5. wyjaśnia, na czym polegała bitwa o handel i jakie były jej skutki

6. podaje założenia planu trzyletniego i efekt jego realizacji


Uczeń:

1. wyjaśnia znaczenie terminów: UNRRA, Centralny Urząd Planowania

2. przedstawia proces zagospodarowywania Ziem Odzyskanych

3. przedstawia straty dóbr kulturalnych w Polsce

4. określa społeczne i polityczne konsekwencje wprowadzenia dekretów o reformie rolnej oraz nacjonalizacji przemysłu


Uczeń:

1. wyjaśnia znaczenie terminu: Ministerstwo Ziem Odzyskanych

2. zna datę: powołania Ministerstwa Ziem Odzyskanych (1945)

3. wyjaśnia, jak nowi mieszkańcy traktowali Ziemie Odzyskane

4. omawia przebieg odbudowy Warszawy


Uczeń:

1. ocenia skutki społeczne reform gospodarczych i gospodarki planowej
4. Polska
w czasach stalinizmu

 1. Powstanie PZPR

 2. Przemiany gospodarczo-społeczne

 3. Próba kolektywizacji

 4. Stalinizm w Polsce

 5. Socrealizm

 6. Konstytucja stalinowska z 1952 roku

 7. Walka z Kościołem katolickim
Uczeń:

1. wyjaśnia znaczenie terminów: Polska Zjednoczona Partia Robotnicza (PZPR), Polska Rzeczpospolita Ludowa (PRL)

2. zna datę: przyjęcia konstytucji PRL (22 VII 1952)

3. identyfikuje postacie: Władysława Gomułki, Bolesława Bieruta

4. podaje główne cechy ustroju politycznego Polski
w okresie stalinowskim


Uczeń:

1. wyjaśnia znaczenie terminów: system monopartyjny, system centralnego sterowania, plan sześcioletni, kolektywizacja, stalinizm, socrealizm

2. zna daty: powstania PZPR (XII 1948), planu sześcioletniego (1950–1955)

3. identyfikuje postać: Stefana Wyszyńskiego

4. podaje założenia planu sześcioletniego

5. omawia przyczyny i skutki kolektywizacji w Polsce

6. wskazuje cechy charakterystyczne socrealizmu w kulturze polskiej

7. przedstawia założenia konstytucji PRL z 1952 r.

8. przytacza przykłady terroru w czasach stalinowskich


Uczeń:

1. wyjaśnia znaczenie terminów: odchylenie prawicowo-nacjonalistyczne, „wyścig pracy”, Państwowe Gospodarstwa Rolne, kułak, Związek Młodzieży Polskiej (ZMP)

2. zna datę: internowania S. Wyszyńskiego (1953–1956)

3. identyfikuje postacie: Jakuba Bermana, Hilarego Minca

4. przedstawia okoliczności powstania PZPR

5. przedstawia konsekwencje społeczne i ekonomiczne planu sześcioletniego

6. wymienia przykłady świadczące o stalinizacji Polski

7. omawia cele propagandy komunistycznej w czasach stalinizmuUczeń:

1. zna datę: podpisania porozumienia między rządem a Episkopatem (1950)

2. identyfikuje postacie: Konstantego Rokossowskiego, Czesława Kaczmarka

3. wyjaśnia, dlaczego w Wojsku Polskim nadal występowały silne wpływy sowieckie

4. opisuje system represji władz komunistycznych wobec Kościoła


Uczeń:

1. ocenia metody sprawowania władzy w Polsce na początku lat 50.

2. ocenia kult jednostki w Polsce w okresie stalinizmu


5. Polski Październik

 1. PRL po śmierci Stalina

 2. Spory wewnętrzne w PZPR

 3. Poznański Czerwiec

 4. Początki rządów Gomułki
Uczeń:

1. wyjaśnia znaczenie terminu: poznański Czerwiec

2. zna datę: polskiego Października (X 1956)

3. identyfikuje postać: Władysława Gomułki

4. wyjaśnia przyczyny i skutki wydarzeń poznańskiego Czerwca i polskiego Października
w 1956 r.


Uczeń:

1. wyjaśnia znaczenie terminów: „polska droga do socjalizmu”, Służba Bezpieczeństwa (SB), odwilż październikowa

2. zna daty: wydarzeń poznańskich (28–30 VI 1956), wyboru W. Gomułki na I sekretarza KC PZPR (X 1956),

3. identyfikuje postać: Józefa Cyrankiewicza

4. omawia przejawy odwilży październikowej w Polsce

5. przedstawia przebieg wydarzeń poznańskiego Czerwca i polskiego Października w 1956 r.

6. prezentuje okoliczności dojścia Władysława Gomułki do władzy

7. charakteryzuje zakończenia okresu odwilży w Polsce w kontekście ograniczenia wolności słowaUczeń:

1. wyjaśnia znaczenie terminów: puławianie, natolińczycy

2. zna daty: śmierci J. Stalina (5 III 1953),

obrad VIII Plenum KC PZPR (X 1956), końca odwilży w Polsce (1957)

3. identyfikuje postać: Edwarda Ochaba

4. wyjaśnia okoliczności zwołania VIII Plenum KC PZPR

5. omawia proces odwilży po dojściu W. Gomułki do władzy


Uczeń:

1.wyjaśnia znaczenie terminów: Ministerstwo Spraw

Wewnętrznych (MSW), „Po Prostu”

2. identyfikuje postacie: Adama Ważyka, Romana Strzałkowskiego

3. wyjaśnia, w jaki sposób Poemat dla dorosłych i publikacje w „Po Prostu” odzwierciedlały nastroje niezadowolenia społecznego w latach 50. XX w.

4. prezentuje poglądy natolińczyków i puławian

Uczeń:

1. ocenia postawy

Józefa Cyrankiewicza i Władysława Gomułki wobec wydarzeń poznańskich


6. PRL w latach 1956–1970

 1. Mała stabilizacja

 2. Spór z Kościołem

 3. Początek opozycji

 4. Marzec 1968 r.

 5. Grudzień 1970 r.
Uczeń:

1. wyjaśnia znaczenie terminów: obchody Tysiąclecia Chrztu Polski, Marzec ’68, Grudzień ’70

2. zna daty: obchodów Tysiąclecia Chrztu Polski (1966), wydarzeń marcowych (III 1968)

3. identyfikuje postać: Władysława Gomułki

4. wyjaśnia przyczyny i skutki wydarzeń z marca 1968 r. i grudnia 1970 r.


Uczeń:

1. wyjaśnia znaczenie terminu: mała stabilizacja

2. zna daty: układu PRL–RFN (7 XII 1970), wydarzeń grudniowych na Wybrzeżu (14–21 XII 1970)

3. identyfikuje postacie: Willy’ego Brandta, Stefana Wyszyńskiego, Edwarda Gierka

4. charakteryzuje okres rządów W. Gomułki, w tym politykę zagraniczną PRL

5. przedstawia przebieg obchodów milenijnych

6. przedstawia przebieg wydarzeń marcowych 1968 r.

7. opisuje przebieg wydarzeń na Wybrzeżu w 1970 r.
Uczeń:

1. wyjaśnia znaczenie terminów: peregrynacja, rewizjoniści, dogmatycy, List 34

2. zna daty: listu episkopatu polskiego do episkopatu niemieckiego (1965), opublikowania Listu 34 (1964), zdjęcia „Dziadów” z afisza w teatrze Narodowym (I 1968), ogłoszenia podwyżek cen żywności (12 XII 1970)

3. identyfikuje postacie: Andrzeja Wajdy, Jacka Kuronia, Karola Modzelewskiego, Adama Michnika, Henryka Szlajfera

4. charakteryzuje przyczyny i narastanie konfliktu władz z Kościołem katolickim

5. opisuje narodziny i działalność opozycjiUczeń:

1. wyjaśnia znaczenie terminów: polska szkoła filmowa, „Polityka”, „komandosi”, Zmotoryzowane Odwody Milicji Obywatelskiej

(ZOMO)

2. identyfikuje postacie: Antoniego Słonimskiego, Zbigniewa Cybulskiego, Tadeusza Różewicza, Andrzeja Munka, Wojciecha Jerzego Hasa3. omawia stosunek władz PRL do inteligencji

4. wyjaśnia przyczyny i skutki kampanii antysemickiej w Polsce w 1968 r.
Uczeń:

1. ocenia zachowanie władz PRL w obliczu wydarzeń na Wybrzeżu w 1970 r.

2. ocenia rolę Kościoła katolickiego i środowisk studenckich w kształtowaniu opozycji wobec władz PRL


7. Polska w latach 70. XX wieku

 1. „Druga Polska” Edwarda Gierka

 2. Rozwój na kredyt

 3. Niepowodzenia gospodarcze

 4. „Propaganda sukcesu”

 5. Nowelizacja konstytucji

Uczeń:

1. wyjaśnia znaczenie terminu: „druga Polska”

2. identyfikuje postać: Edwarda Gierka

3. wymienia cechy charakterystyczne rządów E. Gierka
Uczeń:

4. wyjaśnia znaczenie terminu: „propaganda sukcesu”

5. zna datę: nowelizacji konstytucji PRL (1976)

6. omawia wpływ zagranicznych kredytów na rozwój przemysłu ciężkiego i górnictwa

7. przedstawia zmiany w życiu codziennym Polaków za czasów rządów E. Gierka

8. wyjaśnia, na czym polegała propaganda sukcesu w czasie rządów E. Gierka
Uczeń:

1. wyjaśnia znaczenie terminów: ukryte bezrobocie, kino moralnego niepokoju

2. identyfikuje postacie: Andrzeja Wajdy, Krzysztofa

Zanussiego

3. wyjaśnia, dlaczego polityka gospodarcza E. Gierka zakończyła się niepowodzeniem

4. przedstawia okoliczności i skutki nowelizacji konstytucji w 1976 r.Uczeń:

1. identyfikuje postać: Piotra Jaroszewicza

2. przedstawia wpływ kina moralnego niepokoju na kształtowanie postaw Polaków


Uczeń:

– ocenia okres rządów Edwarda GierkaPOWTÓRZENIE WIADOMOŚCI I SPRAWDZIAN Z ROZDZIAŁU IV

ROZDZIAŁ V: UPADEK KOMUNIZMU

1. Początki opozycji demokratycznej w Polsce

 1. Czerwiec 1976 roku

 2. Powstanie opozycji

 3. Rozwój opozycji

 4. Papież w Polsce
Uczeń:

1. wyjaśnia znaczenie terminu: Czerwiec ’76

2. zna daty: wydarzeń czerwcowych (VI 1976), wyboru Karola Wojtyły na papieża (16 X 1978)

3. identyfikuje postacie: Edwarda Gierka, Jana Pawła II

4. przedstawia okoliczności narodzin opozycji demokratycznej w Polsce

5. wyjaśnia wpływ wyboru Karola Wojtyły na papieża

na sytuację w Polsce


Uczeń:

1. wyjaśnia znaczenie terminów: spekulacja, Komitet Obrony Robotników (KOR), tajny współpracownik (TW)

2. zna daty: powstania KOR (IX 1976), I pielgrzymki Jana Pawła II do Polski (VI 1979)

3. identyfikuje postacie: Jacka Kuronia, Adama Michnika, Antoniego Macierewicza, Stanisława Pyjasa

4. opisuje genezę, przebieg i skutki wydarzeń czerwcowych w 1976 r.

5. określa cele i opisuje działalność KOR-u
Uczeń:

1. wyjaśnia znaczenie terminów: ciche podwyżki, Ruch Obrony Praw Człowieka i Obywatela (ROPCiO), drugi obieg, Konfederacja Polski Niepodległej (KPN)

2. zna daty: powstania ROPCiO (1977), utworzenia KPN (1979)

3. identyfikuje postacie: Zbigniewa

i Zofii Romaszewskich, Leszka Moczulskiego, Anny Walentynowicz

4. wyjaśnia, dlaczego władze komunistyczne w mniejszym stopniu niż dotąd represjonowały ugrupowania opozycyjneUczeń:

1. wyjaśnia znaczenie terminów: Wolne Związki Zawodowe (WZZ), Ruch Młodej Polski (RMP)

2. zna datę: założenia WZZ (1978)

3. identyfikuje postacie: Stanisława Barańczaka, Andrzeja Gwiazdy, Krzysztofa Wyszkowskiego,

Bogdana Borusewicza

4. charakteryzuje rozwój organizacji opozycyjnych w latach 70. XX w.

2. Powstanie „Solidarności”

 1. Strajki sierpniowe

 2. Utworzenie NSZZ „Solidarność”

 3. I Zjazd NSZZ „Solidarność”

 4. Na drodze do konfrontacji
Uczeń:

1. wyjaśnia znaczenie terminów: wydarzenia sierpniowe, NSZZ „Solidarność”

2. zna datę: strajków sierpniowych (VIII 1980)

3. identyfikuje postać: Lecha Wałęsy

4. przedstawia przyczyny i skutki strajków sierpniowych w 1980 r.


Uczeń:

1. wyjaśnia znaczenie terminów: strajk okupacyjny, strajk solidarnościowy, 21 postulatów, porozumienia sierpniowe

2. zna daty: porozumień sierpniowych (31 VIII 1980), powstania NSZZ „Solidarność” (IX 1980)

3. identyfikuje postacie: Anny Walentynowicz, Stanisława Kani, Wojciecha Jaruzelskiego

4. omawia przebieg wydarzeń sierpniowych

5. wyjaśnia, w jaki sposób władze komunistyczne w Polsce przygotowywały się do konfrontacji siłowej z opozycjąUczeń:

1. wyjaśnia znaczenie terminów: Międzyzakładowy Komitet Strajkowy (MKS), karnawał „Solidarności”

2. zna daty: przejęcia władzy przez W. Jaruzelskiego (1981), I zjazdu NSZZ „Solidarność” (IX–X 1981) porozumień szczecińskich (VIII 1980), porozumień jastrzębskich (IX 1980)

3. identyfikuje postacie: Bogdana Borusewicza, Andrzeja Gwiazdy, Mieczysława Jagielskiego

4. omawia działalność NSZZ „Solidarność” w okresie tzw. karnawału „Solidarności”


Uczeń:

1. wyjaśnia znaczenie terminu: kryzys bydgoski

2. zna daty: zamachu na Jana Pawła II (V 1981), kryzysu bydgoskiego (III 1981)

3. identyfikuje postacie: Ryszarda Kuklińskiego, Jimmy’ego Cartera

4. przedstawia reakcję ZSRS na wydarzenia w Polsce w 1980 r.

3. Stan wojenny i schyłek PRL

 1. Wprowadzenie stanu wojennego

 2. Świat wobec sytuacji w Polsce

 3. Reakcja społeczeństwa

 4. Opozycja antykomunistyczna poza „Solidarnością”

 5. Ostatnie lata PRL

Uczeń:

1. wyjaśnia znaczenie terminu: stan wojenny

2. zna daty: wprowadzenia stanu wojennego (12/13 XII 1981), zniesienia stanu wojennego (22 VII 1983)

3. identyfikuje postacie: Wojciecha Jaruzelskiego, Lecha Wałęsy

4. przedstawia okoliczności wprowadzenia stanu wojennego w Polsce

5. wskazuje wydarzenia, które doprowadziły do upadku komunizmu w Polsce
Uczeń:

1. wyjaśnia znaczenie terminów: Wojskowa Rada Ocalenia Narodowego (WRON), ZOMO, internowanie

2. zna daty: pacyfikacji kopalni Wujek (16 XII 1981), przyznania Pokojowej Nagrody Nobla L. Wałęsie (1983)

3. identyfikuje postać: Jerzego Popiełuszki

4. charakteryzuje przebieg stanu wojennego w Polsce

5. przedstawia reakcję społeczeństwa na stan wojenny

6. omawia okoliczności zniesienia stanu wojennego w Polsce


Uczeń:

1. wyjaśnia znaczenie terminów: Tymczasowa Komisja Koordynacyjna NSZZ „Solidarność”, Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych (OPZZ)

2. zna daty: zawieszenia stanu wojennego (XII 1982), powstania OPZZ (1984), zamordowania ks. J. Popiełuszki (1984)

3 identyfikuje postacie: Grzegorza Przemyka, Zbigniewa Bujaka,

Władysława Frasyniuka, Bogdana Lisa

4. przedstawia reakcję świata na sytuację w Polsce w okresie stanu wojennego

5. charakteryzuje sytuację PRL po zniesieniu stanu wojennego


Uczeń:

1. zna daty: zamordowania G. Przemyka (1983)

2. identyfikuje postać: Kornela Morawieckiego

3. charakteryzuje opozycję antykomunistyczną w Polsce w latach 80. XX w.Uczeń:

1. ocenia postawy społeczeństwa wobec stanu wojennego4. Rozpad bloku wschodniego

 1. Kryzys ZSRS i zmiana sytuacji międzynarodowej

 2. Próby reform w ZSRS

 3. Jesień Ludów

 4. Rozpad ZSRS
Uczeń:

1. wyjaśnia znaczenie terminów: pierestrojka, Jesień Ludów

2. identyfikuje postacie: Ronalda Reagana, Michaiła Gorbaczowa

3. przedstawia rolę Michaiła Gorbaczowa w upadku komunizmu w państwach bloku wschodniego
Uczeń:

1. wyjaśnia znaczenie terminów: głasnost, uskorienie, aksamitna rewolucja, Wspólnota Niepodległych Państw (WNP)

2. zna daty: obalenia komunizmu w Polsce, Bułgarii, Rumunii i na Węgrzech (1989-1990), rozpadu ZSRS (1990), zjednoczenia Niemiec (1990), rozwiązania ZSRS (XII 1991)

3. identyfikuje postacie: Václava Havla, Borysa Jelcyna

4. przedstawia przejawy kryzysu ZSRS w latach 80. XX w.

5. wymienia próby reform w ZSRS i określa ich skutki polityczne

6. wyjaśnia okoliczności rozpadu ZSRS


Uczeń:

1. wyjaśnia znaczenie terminów: mudżahedini, dżihad, efekt domina, Konferencja Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie (KBWE), komitety helsińskie, Karta 77

2. zna daty: interwencji zbrojnej ZSRS w Afganistanie (1979–1989), przejęcia władzy przez M. Gorbaczowa (1985), katastrofy w Czarnobylu (1986), ogłoszenia niepodległości przez Litwę (1990)

3. identyfikuje postać: Nicolae Ceauşescu

4. charakteryzuje politykę R. Reagana i jej wpływ na zmianę sytuacji międzynarodowej

5. charakteryzuje wydarzenia Jesieni Ludów w państwach bloku wschodniego

6. omawia proces rozpadu ZSRS, uwzględniając powstanie niepodległych państw w Europie


Uczeń:

1. wyjaśnia znaczenie terminów: „imperium zła”, pucz Janajewa

2. zna daty: puczu Janajewa (1991), rozwiązania RWPG i Układu Warszawskiego (1991)

3. identyfikuje postać: Giennadija Janajewa

4. wyjaśnia, jakie były przyczyny rozwiązania RWPG

i Układu Warszawskiego

5. wyjaśnia znaczenie katastrofy w Czarnobylu dla Europy i ZSRS


Uczeń:

1. ocenia rolę M. Gorbaczowa i R. Reagana w zmianie układu sił w polityce międzynarodowej
5. Początek III Rzeczypospolitej

 1. Geneza Okrągłego Stołu

 2. Okrągły Stół

 3. Wybory czerwcowe

 4. Budowa III Rzeczypospolitej

Uczeń:

1. wyjaśnia znaczenie terminów: obrady Okrągłego Stołu, wybory czerwcowe

2. zna daty: obrad Okrągłego Stołu (II–IV 1989), wyborów czerwcowych (4 VI 1989)

3. identyfikuje postacie: Lecha Wałęsy, Wojciecha Jaruzelskiego

4. wskazuje wydarzenia, które doprowadziły do upadku komunizmu w Polsce


Uczeń:

1. wyjaśnia znaczenie terminów: Obywatelski Klub Parlamentarny (OKP), sejm kontraktowy, hiperinflacja

2. zna daty: wyboru W. Jaruzelskiego na prezydenta (VII 1989), powołania rządu T. Mazowieckiego (12 IX 1989)

3. identyfikuje postacie: Tadeusza Mazowieckiego, Bronisława Geremka, Jarosława Kaczyńskiego

4. podaje postanowienia i skutki obrad Okrągłego Stołu

5. prezentuje następstwa wyborów czerwcowychUczeń:

1. wyjaśnia znaczenie terminów: Urząd Ochrony Państwa (UOP), weryfikacja

2. zna daty: ponownego zalegalizowania NSZZ „Solidarność” (IV 1989), przyjęcia nazwy Rzeczpospolita

Polska (29 XII 1989)

3. identyfikuje postacie: Czesława Kiszczaka, Leszka Balcerowicza, Krzysztofa Skubiszewskiego

4. omawia okoliczności zwołania Okrągłego Stołu

5. przedstawia reformy rządu T. Mazowieckiego


Uczeń:

1. wyjaśnia znaczenie terminu „gruba linia”/„gruba kreska” i problem z jego rozumieniem

2. zna datę: debaty Miodowicz–Wałęsa (XI 1988)

3. identyfikuje postacie: Alfreda Miodowicza, Mieczysława Rakowskiego
Uczeń:

1. ocenia znaczenie obrad Okrągłego Stołu dla przemian politycznych w Polsce

Pobieranie 353 Kb.

Share with your friends:
1   2   3   4
©operacji.org 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna