Temat lekcjiPobieranie 353 Kb.
Strona2/4
Data24.02.2019
Rozmiar353 Kb.
1   2   3   4

4. Społeczeństwo polskie pod okupacją

 1. Niemiecki terror

 2. Postawa Polaków wobec okupacji

 3. Zagłada polskich Żydów

 4. Powstanie w getcie warszawskim

 5. Polacy wobec Holokaustu

 6. Rzeź wołyńska

Uczeń:

1. wyjaśnia znaczenie terminów: łapanka, Holokaust, getto

2. wymienia postawy Polaków wobec polityki okupanta niemieckiego

3. przedstawia metody eksterminacji narodu żydowskiego
Uczeń:

1. wyjaśnia znaczenie terminów: Generalny Plan Wschód, Rada Pomocy Żydom „Żegota”, Sprawiedliwy wśród Narodów Świata, rzeź wołyńska

2. zna daty: powstania Generalnego Planu Wschód (1942), wybuchu powstania w getcie warszawskim (19 IV 1943), rzezi wołyńskiej (1943)

3. identyfikuje postacie: Marka Edelmana, Ireny Sendlerowej, Józefa i Wiktorii Ulmów

4. przedstawia założenia Generalnego Planu Wschód

5. wyjaśnia, w jakim celu okupanci prowadzili walkę z polską kulturą
Uczeń:

1. wymienia znaczenie terminów: kontyngent, czarny rynek, Żydowska Organizacja Bojowa (ŻOB), szmalcownik, Ukraińska Powstańcza Armia (UPA), czystki etniczne

2. zna daty: decyzji o przeprowadzeniu Holokaustu (1942), początku wysiedleń na Zamojszczyźnie (XI 1942), tzw. krwawej niedzieli (11 VII 1943)

3. identyfikuje postacie: Władysława Bartoszewskiego, Zofii Kossak-Szczuckiej, Witolda Pileckiego, Jana Karskiego

4. omawia wysiedlenia na Zamojszczyźnie i ich skutki

5. charakteryzuje warunki życia w getcie

6. opisuje postawy Polaków wobec Holokaustu

7. przedstawia przyczyny i przebieg konfliktu polsko-ukraińskiego na Kresach WschodnichUczeń:

1. zna daty: zamordowania rodziny Ulmów (24 III 1944)

2. identyfikuje postać: Stepana Bandery

3. opisuje przebieg powstania w getcie warszawskim

4. przedstawia stosunek państw zachodnich do Holokaustu


Uczeń:

1. ocenia postawy Polaków wobec polityki okupantów

2. ocenia postawy Polaków wobec Holokaustu


5. Plan „Burza” i powstanie

warszawskie 1. Plan „Burza” i jego przebieg

 2. Przyczyny wybuchu powstania warszawskiego

 3. Wybuch powstania

 4. Walki powstańcze

 5. Upadek i skutki powstania

Uczeń:

1. wyjaśnia znaczenie terminu:


godzina „W”

2. zna czas trwania powstania warszawskiego (1 VIII–2 X 1944)

3. przedstawia przyczyny i opisuje skutki powstania warszawskiego


Uczeń:

1. wyjaśnia znaczenie terminu: plan „Burza”, zrzuty

2. zna daty: opracowania planu „Burza” (1943/1944)

3. identyfikuje postać: Tadeusza Komorowskiego ps. Bór, Leopolda Okulickiego

4. przedstawia założenia planu „Burza”

5. charakteryzuje etapy przebiegu powstania warszawskiego
Uczeń:

1. wyjaśnia znaczenie terminu: operacja „Ostra Brama”

2. zna daty: operacji „Ostra Brama” (VII 1944)

3. identyfikuje postać: Antoniego Chruściela ps. Monter

4. opisuje realizację planu „Burza” na Kresach Wschodnich

5. przedstawia sytuację w Warszawie w przededniu powstania i opisuje jej wpływ na bezpośrednią decyzję wydania rozkazu o wybuchu powstania

6. omawia postawę wielkich mocarstw wobec powstania warszawskiego


Uczeń:

1. identyfikuje postać: Ericha von dem Bacha-Zelewskiego

2. omawia okoliczności polityczne i militarne, które wpłynęły na podjęcie decyzji o wybuchu powstania w WarszawieUczeń:

1. ocenia decyzję władz polskiego podziemia dotyczącą wybuchu powstania, uwzględniając sytuację międzynarodową i wewnętrzną

2. ocenia postawę aliantów zachodnich i ZSRS wobec powstania warszawskiego


6. Polacy
w koalicji anty-hitlerowskiej

 1. Armia Polska we Francji

 2. Polskie Siły Zbrojne w Wielkiej Brytanii

 3. Polacy podczas walk w Europie Zachodniej

 4. Wojsko Polskie w ZSRS
Uczeń:

1. wyjaśnia znaczenie terminu: Polskie Siły Zbrojne na Zachodzie

2. wymienia i wskazuje na mapie miejsca najważniejszych bitew II wojny światowej z udziałem Polaków (walki o Narwik, bitwa o Anglię, oblężenie Tobruku, Monte Cassino, Arnhem)


Uczeń:

1. zna daty: walk o Narwik (V 1940), walk o Tobruk (VIII 2. XII 1941), walk o Monte Cassino (V 1944), bitwy pod Lenino (X 1943)

3. identyfikuje postać: Władysława Andersa

4. wymienia polskie formacje wojskowe uczestniczące w najważniejszych bitwach II wojny światowej
Uczeń:

1. zna daty: powstania armii gen. Z. Berlinga w ZSRS (V 1943), bitwy pod Falaise (VIII 1944), bitwy pod Arnhem (IX 1944)

2. identyfikuje postacie: Stanisława Maczka, Stanisława Sosabowskiego, Zygmunta Berlinga

3. opisuje szlak bojowy polskich jednostek wojsko­wych walczących na lądzie, na morzu i w powietrzu na wszystkich frontach II wojny światowejUczeń:

1. identyfikuje postacie: Zygmunta Szyszko-Bohusza, Karola Świerczewskiego

2. charakteryzuje proces formowania się polskich oddziałów wojskowych we Francji


Uczeń:

1. ocenia udział Polaków w walkach na frontach II wojny światowej
7. Sprawa polska pod koniec wojny

 1. Polska lubelska

 2. Jałta a sprawa polska

 3. Represje wobec Polskiego Państwa Podziemnego

 4. Tymczasowy Rząd Jedności Narodowej
Uczeń:

1. wyjaśnia znaczenie terminów: Manifest PKWN, Polska lubelska, Tymczasowy Rząd Jedności Narodowej (TRJN)

2. zna daty: ogłoszenia Manifestu PKWN (22 VII 1944), powstania TRJN (VI 1945)

3. wyjaśnia, w jakich okolicznościach komuniści przejęli władzę w Polsce

4. omawia okoliczności i skutki powstania TRJN


Uczeń:

1. wyjaśnia znaczenie terminów: Polska Partia Robotnicza (PPR), proces szesnastu

2. zna daty: powstania PPR (1942), konferencji w Teheranie (1943), konferencji w Jałcie (II 1945), procesu szesnastu (VI 1945),

3. identyfikuje postacie: Stanisława Mikołajczyka, Leopolda Okulickiego, Bolesława Bieruta

4. wymienia postanowienia konferencji w Teheranie i w Jałcie dotyczące sprawy Polski

5. przedstawia najważniejsze etapy procesu przejmowania władzy w Polsce przez komunistów

6. przedstawia metody działania polskich komunistów w celu przejęcia władzy w państwie


Uczeń:

1. wyjaśnia znaczenie terminów: Krajowa Rada Narodowa (KRN), Niepodległość („NIE”)

2. zna daty: powołania KRN (31 XII 1943/1 I 1944), powstania Rządu Tymczasowego Rzeczypospolitej Polskiej (XII 1944), rozwiązania AK (19 I 1945)

3. identyfikuje postacie: Edwarda Osóbki-


-Morawskiego, Augusta Emila Fieldorfa ps. Nil

4. podaje przejawy zależności powojennej Polski od ZSRS

5. opisuje metody represji zastosowane przez komunistów wobec Polskiego Państwa Podziemnego


Uczeń:

1. identyfikuje postacie: Iwana Sierowa, Jana Stanisława Jankowskiego, Kazimierza Pużaka

2. wyjaśnia, w jaki sposób decyzje Wielkiej Trójki w Teheranie

łamały postanowienia Karty atlantyckiej

3. omawia postawy działaczy Polskiego Państwa Podziemnego wobec reżimu komunistycznego


Uczeń:

1. ocenia stosunek wielkich mocarstw do sprawy polskiejPOWTÓRZENIE WIADOMOŚCI I SPRAWDZIAN Z ROZDZIAŁU II

ROZDZIAŁ III: ŚWIAT PO II WOJNIE ŚWIATOWEJ

1. Powojenny podział świata

 1. Skutki II wojny światowej

 2. Konferencja w Poczdamie

 3. Procesy norymberskie

 4. Powstanie ONZ

 5. Plan Marshalla

 6. Okupacja Niemiec

Uczeń:

1. wyjaśnia znaczenie terminów: Organizacja Narodów Zjednoczonych, Karta Narodów Zjednoczonych

2. zna daty: podpisania Karty Narodów Zjednoczonych (VI 1945), konferencji poczdamskiej (VII–VIII 1945)

3. identyfikuje postacie: Józefa Stalina, Harry’ego Trumana

4. wymienia postanowienia konferencji w Poczdamie

5. przedstawia cele ONZUczeń:

1. wyjaśnia znaczenie terminów: układ dwubiegunowy, procesy norymberskie, Rada Bezpieczeństwa ONZ, Zgromadzenie Ogólne ONZ, sekretarz generalny ONZ, Powszechna deklaracja praw człowieka, strefa okupacyjna

2. zna daty: konferencji założycielskiej ONZ (IV 1945), I procesu norymberskiego (XI 1945 – X 1946), uchwalenia Powszechnej deklaracji praw człowieka (1948)

3. wskazuje na mapie podział Europy na blok zachodni i wschodni

4. przedstawia bilans II wojny światowej dotyczący strat ludności i zniszczeń

5. omawia strukturę ONZ i jej działalność w okresie powojennym

6. opisuje politykę zwycięskich mocarstw wobec Niemiec


Uczeń:

1. wyjaśnia znaczenie terminów: plan Marshalla (Europejski Plan Odbudowy), denazyfikacja, demilitaryzacja, dekartelizacja, demokratyzacja

2. zna daty: ogłoszenia planu Marshalla (VI 1947)

3. identyfikuje postacie: Clementa Attlee, George’a Marshalla

4. wskazuje na mapie państwa, które

przyjęły pomoc USA w ramach planu Marshalla

5. przedstawia polityczne skutki II wojny światowej

6. wyjaśnia przyczyny dominacji USA i ZSRS


w powojennym świecie


Uczeń:

1. wyjaśnia, dlaczego państwa Europy Wschodniej nie skorzystały

z planu Marshalla

2. wyjaśnia, w jaki sposób zrealizowano w Niemczech zasadę czterech D

3. porównuje politykę państw zachodnich i ZSRS wobec Niemiec pod okupacją


Uczeń:

1. ocenia znaczenie powstania ONZ i NATO2. Początek zimnej wojny

 1. Ekspansja komunizmu w Europie

 2. Doktryna Trumana

 3. Kryzys berliński

 4. Powstanie NATO

 5. Powstanie berlińskie

 6. Powstanie dwóch państw niemieckich

 7. Budowa muru berlińskiego

Uczeń:

1. wyjaśnia znaczenie terminów: żelazna kurtyna, zimna wojna, mur berliński

2. zna daty: proklamowania RFN (IX 1949), powstania NRD (X 1949), budowy muru berlińskiego (1961)

3. identyfikuje postać: Harry’ego Trumana

4. wskazuje na mapie terytorium RFN i NRD

5. wyjaśnia, czym była zimna wojna

6. przedstawia przyczyny powstania dwóch państw niemieckich


Uczeń:

1. wyjaśnia znaczenie terminów: doktryna Trumana, blokada Berlina Zachodniego, NATO

2. zna daty: ogłoszenia doktryny Trumana (III 1947), blokady Berlina Zachodniego (VI 1948–V 1949), powstania NATO (1949)

3. identyfikuje postać: Konrada Adenauera

4. wskazuje na mapie żelazną kurtynę

5. przedstawia sposób przejmowania władzy przez komunistów w państwach Europy Środkowo-Wschodniej

6. wyjaśnia, w jaki sposób doktryna Trumana miała powstrzymać rosnące wpływy komunistów na świecie

7. wskazuje okoliczności powstania NATO

8. opisuje okoliczności budowy muru berlińskiego


Uczeń:

1. wyjaśnia znaczenie terminów: Bizonia, powstanie berlińskie

2. zna daty: przemówienia W. Churchilla w Fulton (III 1946), powstania Bizonii (1947), powołania Trizonii (1949), powstania berlińskiego (VI 1953)

3. wskazuje na mapie podział Niemiec na strefy okupacyjne

4. przedstawia proces powstania dwóch państw niemieckich


Uczeń:

1. identyfikuje postać Waltera Ulbrichta

2. wyjaśnia genezę blokady Berlina Zachodniego

3. podaje przyczyny wybuchu powstania berlińskiego4. omawia różnice między państwami niemieckimi


Uczeń:

1. ocenia politykę ZSRS wobec państw Europy Środkowo-Wschodniej

2. ocenia politykę państw okupacyjnych wobec Niemiec


3. Za żelazną kurtyną

 1. ZSRS po II wojnie światowej

 2. Kraje demokracji ludowej

 3. Odwilż w bloku wschodnim

 4. Powstanie węgierskie

 5. Polityka odprężenia

Uczeń:

1. wyjaśnia znaczenie terminów: kraje demokracji ludowej, powstanie węgierskie

2. zna datę: wybuchu powstania węgierskiego (X 1956)

3. omawia cechy charakterystyczne państw demokracji ludowej

4. wymienia przyczyny i skutki powstania węgierskiego w 1956 r.


Uczeń:

1. wyjaśnia znaczenie terminów: odwilż, tajny referat Chruszczowa, destalinizacja, Układ Warszawski

2. zna daty: śmierci J. Stalina (5 III 1953 r.), powstania Układu Warszawskiego (1955), XX Zjazdu KPZR (II 1956)

3. identyfikuje postać: Nikity Chruszczowa

4. wyjaśnia znaczenie śmierci Stalina dla przemian w ZSRS i krajach demokracji ludowej

5. omawia przejawy odwilży w ZSRS

6. przedstawia najważniejsze tezy referatu N. Chruszczowa na XX Zjeździe KPZR i konsekwencje wygłoszenia tego przemówienia

7. omawia okoliczności powstania i znaczenie Układu Warszawskiego

8. wymienia przejawy odprężenia w relacjach międzynarodowych w latach 1953–1960


Uczeń:

1. wyjaśnia znaczenie terminów: Rada Wzajemnej Pomocy Gospodarczej (RWPG)

2. zna daty: powstania RWPG (1949), wkroczenia Armii Czerwonej na Węgry (XI 1956), końca okresu odprężenia między Wschodem a Zachodem (1960)

3. identyfikuje postacie: Josipa Broza-Tity, Ławrientija Berii, Imre Nagya

4. wyjaśnia, w jakich okolicznościach doszło do konfliktu między

ZSRS a komunistycznymi władzami Jugosławii

5. charakteryzuje sposób sprawowania władzy
i prowadzoną politykę przez N. Chruszczowa

6. przedstawia przebieg powstania węgierskiego z 1956 r.
Uczeń:

1. wyjaśnia znaczenie terminów: żdanowszczyzna, Kominform

2. zna daty: powstania Kominformu (IX 1947),

3. identyfikuje postać: Andrieja Żdanowa

4. charakteryzuje i porównuje sytuację społeczno-polityczną w ZSRS po zakończeniu II wojny światowej
i po śmierci StalinaUczeń:

-


4. Daleki Wschód po II wojnie

światowej 1. Wojna domowa w Chinach

 2. Polityka wewnętrzna Mao Zedonga

 3. Wojna koreańska

 4. Klęska Francji w Indochinach
Uczeń:

1. zna datę: wojny w Korei (1950–1953)

2. wskazuje na mapie Koreę, Wietnam i Chiny

3. wymienia komunistyczne kraje Dalekiego Wschodu

4. omawia przyczyny i skutki konfliktów w Azji w czasie zimnej wojny


Uczeń:

1. wyjaśnia znaczenie terminów: Wielki Skok, rewolucja kulturalna

2. zna daty: wojny domowej w Chinach (1946–1949), początku Wielkiego Skoku (1958), rewolucji kulturalnej (1966–1968)

3. identyfikuje postacie: Mao Zedonga, Kim Ir Sena, Ho Szi Mina

4. omawia sposoby realizacji i skutki tzw. Wielkiego Skoku w Chinach

5. wyjaśnia, w jaki sposób przebiegała rewolucja kulturalna w Chinach
Uczeń:

1. wyjaśnia znaczenie terminów: Kuomintang, reedukacja

2. zna daty: powstania Chińskiej Republiki Ludowej (X 1949), proklamowania Republiki Chińskiej (1949), bitwy pod Dien Bien Phu (1954)

3. identyfikuje postacie: Czang Kaj-szeka, Douglasa MacArthura

4. przedstawia przyczyny i skutki wojny domowej w Chinach po II wojnie światowej

5. opisuje skutki polityki gospodarczej i kulturalnej Mao Zedonga

6. opisuje proces dekolonizacji Indochin


Uczeń:

1. wyjaśnia znaczenie terminów: Czerwona Gwardia (hunwejbini), Czerwona książeczka

2. zna daty: rozejmu w Panmundżonie (1953)

3. opisuje komunistyczne reżimy w Chinach i Korei Północnej,

szczególnie uwzględniając stosunek władzy do jednostki

4. przedstawia rywalizację USA i ZSRS podczas wojny w Korei

Uczeń:

1. ocenia następstwa procesu dekolonizacji
5. Rozpad systemu kolonialnego

 1. Przyczyny rozpadu systemu kolonialnego

 2. Powstanie Indii i Pakistanu

 3. Konflikt indyjsko-pakistański

 4. Upadek kolonializmu w Afryce

 5. Kraje Trzeciego Świata
Uczeń:

1. wyjaśnia znaczenie terminów: dekolonizacja, Trzeci Świat

2. wskazuje przyczyny rozpadu systemu kolonialnego


Uczeń:

1. wyjaśnia znaczenie terminów: metoda tzw. biernego oporu, Rok Afryki

2. zna datę: Roku Afryki (1960)

3. identyfikuje postać: Mahatmy Gandhiego

4. przedstawia skutki rozpadu brytyjskiego imperium kolonialnego w Indiach

5. charakteryzuje problemy państw Trzeciego Świata po uzyskaniu niepodległości
Uczeń:

1. wyjaśnia znaczenie terminów: Indyjski Kongres Narodowy, Liga Muzułmańska, Organizacja Jedności Afrykańskiej (OJA), Ruch Państw Niezrzeszonych, neokolonializm

2. zna daty: powstania Indii i Pakistanu (1947), konferencji w Bandungu (1955)

3. wyjaśnia, jaką rolę w procesie dekolonizacji Indii odegrał Indyjski Kongres Narodowy

4. podaje przyczyny konfliktu indyjsko-pakistańskiego


Uczeń:

1. zna daty: wojny w Algierii (1954–1962), wojny w Biafrze (1967)

2. identyfikuje postać: Charles’a de Gaulle’a

3. charakteryzuje konflikty zbrojne w Afryce w dobie dekolonizacji i po 1960 r.
Uczeń:

1. przedstawia najważniejsze skutki polityczne i gospodarcze procesu dekolonizacji

2. ocenia rolę Mahatmy Gandhiego w procesie dekolonizacji Indii


6. Konflikt na Bliskim Wschodzie

 1. Powstanie państwa Izrael

 2. Kryzys sueski

 3. Wojna sześciodniowa i Jom Kippur

 4. Konflikt palestyński pod koniec XX w.

 5. Rewolucja islamska w Iranie

 6. I wojna w Zatoce Perskiej
Uczeń:

1. wyjaśnia znaczenie terminów: Bliski Wschód, konflikt żydowsko-palestyński

2. omawia charakter konfliktu bliskowschodniego


Uczeń:

1. wyjaśnia znaczenie terminów: syjonizm, wojna sześciodniowa, wojna Jom Kippur, Organizacja Wyzwolenia Palestyny (OWP)

2. zna daty: powstania Izraela (1948), wojny sześciodniowej (1967), wojny Jom Kippur (1973), I wojny w Zatoce Perskiej (1990)

– identyfikuje postacie: Dawida Ben Guriona, Jasira Arafata

3. wskazuje na mapie rejon Bliskiego Wschodu i Zatoki Perskiej

4. przedstawia okoliczności, w jakich powstało państwo Izrael

5. wymienia przyczyny i skutki konfliktów izraelsko-arabskich

6. omawia konflikt w rejonie Zatoki PerskiejUczeń:

1. wyjaśnia znaczenie terminów: intifada, Autonomia Palestyńska, operacja „Pustynna burza”

2. zna daty: wydania deklaracji Balfoura (1917), wojny o niepodległość Izraela (1948–1949), wojny izraelsko-egipskiej (X 1956), porozumienia w Camp David (1978), wybuchu intifady (1987), porozumienia z Oslo (1993)

3. identyfikuje postacie: Ruhollaha Chomeiniego, Saddama Husajna

4. omawia proces powstawania państwa Izrael i jego funkcjonowanie w pierwszych latach niepodległości

5. przedstawia przyczyny i skutki rewolucji islamskiej w IranieUczeń:

1. wyjaśnia znaczenie terminów: kibuc, szyici, zamach w Monachium

2. zna daty: rezolucji ONZ o podziale Palestyny (1947), nacjonalizacji Kanału Sueskiego (1956), zamachu w Monachium (1972)

3. identyfikuje postacie: Gamala Abdela Nasera, Menachema Begina

4. charakteryzuje i ocenia zjawisko terroryzmu palestyńskiego


Uczeń:

1. ocenia rolę światowych mocarstw w konflikcie bliskowschodnim7. Zimna wojna i wyścig zbrojeń

 1. Rywalizacja Wschód–Zachód

 2. Kryzys kubański

 3. Wojna w Wietnamie

 4. Rządy Breżniewa

 5. Praska wiosna
Uczeń:

1. wyjaśnia znaczenie terminów:

praska wiosna, wyścig zbrojeń

2. zna datę: praskiej wiosny (1968)

3. identyfikuje postać: Fidela Castro

4. omawia przyczyny i skutki praskiej wiosny

5. wyjaśnia, na czym polegała rywalizacja między USA i ZSRS w dziedzinach: wojskowości i podboju kosmosu


Uczeń:

1. wyjaśnia znaczenie terminów: kryzys kubański, lądowanie w Zatoce Świń, odprężenie

2. zna daty: desantu w Zatoce Świń (1961), ogłoszenia blokady morskiej Kuby (X 1962), wojny w Wietnamie (1957–1975), interwencji wojsk Układu Warszawskiego w Czechosłowacji (20/21 VIII 1968)

3. identyfikuje postacie: Nikity Chruszczowa, Johna F. Kennedy’ego, Richarda Nixona, Leonida Breżniewa, Alexandra Dubčeka

4. przedstawia przyczyny i skutki konfliktu kubańskiego

5. przedstawia przyczyny i skutki amerykańskiej interwencji w Wietnamie

6. wyjaśnia okoliczności interwencji sił Układu Warszawskiego w Czechosłowacji


Uczeń:

1. wyjaśnia znaczenie terminów: Vietcong, Konferencja Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie, Czerwoni Khmerzy

2. zna daty: przejęcia władzy na Kubie przez F. Castro (1959), Konferencji Bezpieczeństwa

i Współpracy w Europie (1973–1975), dyktatury Czerwonych Khmerów (1975–1979),

3. identyfikuje po-stać Dwighta Eisenhowera

4. omawia główne założenia polityki zagranicznej ZSRS


i USA w latach 60. i 70. XX w.

5. przedstawia skutki rządów Czerwonych Khmerów w Kambodży
Uczeń:

1. wyjaśnia znaczenie terminu: „gorąca linia” między Moskwą


i Waszyngtonem

2. zna daty: umieszczenia pierwszego sztucznego satelity w kosmosie (1947), wysłania pierwszego człowieka w kosmos (1961), lądowania na Księżycu (1969),

3. identyfikuje postacie: Pol Pota, Jurija Gagarina, Neila Armstronga


Uczeń:

1. omawia wpływy ZSRS na świecie i ocenia ich polityczne konsekwencje
8. Droga ku wspólnej Europie

 1. Demokratyzacja Europy Zachodniej

 2. Upadek europejskich dyktatur

 3. Początek integracji europejskiej

 4. Od EWG do Unii Europejskiej
Uczeń:

1. wyjaśnia znaczenie terminów: traktaty rzymskie, Unia Europejska, euro

2. zna daty: powstania EWWiS (1952), podpisania traktatów rzymskich (1957), powstania Unii Europejskiej (1993)

3. identyfikuje po-stać: Roberta Schumana

4. wskazuje na mapie państwa założycielskie

EWG


5. podaje przyczyny integracji europejskiej


Uczeń:

1. wyjaśnia znaczenie terminów: Europejska Wspólnota Węgla i Stali (EWWiS), Europejska Wspólnota Gospodarcza (EWG), Europejska Wspólnota Energii Atomowej (Euratom), Komisja Europejska,


Parlament Europejski, układ
z Schengen, traktat z Maasticht

2. zna daty: podpisania układu w Schengen (1985), zawarcia traktatu w Maastricht (1992)

3. identyfikuje postacie: Konrada Adenauera, Alcida De Gasperiego

4. wskazuje na mapie państwa należące do UE

5. wymienia zjawiska, które wpłynęły na umocnienie się demokracji w Europie Zachodniej po II wojnie światowej

6. przedstawia etapy tworzenia Unii EuropejskiejUczeń:

1. wyjaśnia znaczenie terminów: plan Schumana, Rada Europejska

2. zna daty: ogłoszenia planu Schumana (1950), powstania Komisji Wspólnot

Europejskich (1967)

3. wskazuje na mapie etapy rozszerzania EWG

4. omawia wpływ integracji europejskiej na rozwój gospodarczy i demokratyzację państw Europy Zachodniej

5. porównuje sytuację gospodarczą państw Europy Zachodniej i WschodniejUczeń:

1. wyjaśnia znaczenie terminów: Organizacja Europejskiej Współpracy Gospodarczej (OEEC), Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD)

2. zna daty: rewolucji goździków (1974), końca dyktatury F. Franco w Hiszpanii (1975)

3. identyfikuje postacie: Antonia de Oliveiry Salazara, króla Juana Carlosa

4. wyjaśnia, w jaki sposób doszło do demokratycznych

przemian w krajach Europy

Zachodniej i

Południowej
Uczeń:

1. ocenia gospodarcze i polityczne skutki integracji europejskiej
9. Przemiany społeczne i kulturowe

w drugiej połowie XX w. 1. Rewolucja obyczajowa

 2. Ruchy kontestatorskie

 3. Bunty studenckie

 4. Ruchy feministyczne

 5. Terroryzm polityczny

 6. Walka z segregacją rasową

 7. Sobór Watykański II
Uczeń:

1. wyjaśnia znaczenie terminu: rewolucja obyczajowa

2. omawia cechy charakterystyczne rewolucji obyczajowej i jej skutki


Uczeń:

1. wyjaśnia znaczenie terminów: ruch kontestatorski, hipisi, pacyfizm, feminizm, segregacja rasowa

2. zna daty: obrad Soboru Watykańskiego II (1962–1965), zniesienia segregacji rasowej w USA (1964)

3. identyfikuje postacie: Martina Luthera Kinga, Jana XXIII, Pawła VI

4. przedstawia przyczyny przemian społecznych i kulturowych w drugiej połowie XX w.

5. wymienia hasła ruchów kontestatorskich

6. przedstawia cele buntów studenckich w krajach zachodnich w latach 60.

7. wyjaśnia, na czym polegała walka z segregacją rasową w USA

8. wymienia skutki obrad Soboru Watykańskiego II


Uczeń:

1. wyjaśnia znaczenie terminów: rewolucja seksualna, kontrkultura, Greenpeace, Woodstock, terroryzm polityczny

2. zna daty: buntów studenckich we Francji (1968), festiwalu w Woodstock (1969), marszu w Waszyngtonie (1963)

3. wymienia przykłady zespołów rockowych, które miały wpływ na kształtowanie się kultury młodzieżowej lat 60. i 70.

4. omawia cechy charakterystyczne ruchów kontestatorskich

5. prezentuje poglądy ruchów feministycznych w XX w.

6. omawia przyczyny, przejawy i skutki buntów studenckich

7. opisuje walkę o równouprawnienie w USA
Uczeń:

1. wyjaśnia znaczenie terminów: Frakcja Czerwonej Armii, Czerwone Brygady

2. identyfikuje postacie: Adreasa

Baadera, Alda Moro

3. podaje przykłady wybitnych osobowości ruchów kontestatorskich

4. omawia genezę, przejawy i skutki terroryzmu politycznego
Uczeń:

1. ocenia skutki społeczne, kulturalne i polityczne przemian obyczajowych lat 60. XX w.

2. ocenia znaczenie reform Soboru Watykańskiego IIPobieranie 353 Kb.

Share with your friends:
1   2   3   4
©operacji.org 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna