Temat lekcjiPobieranie 353 Kb.
Strona1/4
Data24.02.2019
Rozmiar353 Kb.
  1   2   3   4

Klasa 8 – Rozkład wymagań na poszczególne oceny do programu nauczania „Wczoraj i dziś” wydawnictwa „Nowa Era”
Temat lekcji

Zagadnienia, materiał nauczania

Wymagania na poszczególne oceny

dopuszczająca

dostateczna

dobra

bardzo dobra

celująca

ROZDZIAŁ I: II WOJNA ŚWIATOWA

1. Napaść na Polskę

 1. Niemieckie przygotowania do wojny

 2. Polacy w przededniu wojny

 3. Wybuch wojny

 4. Przebieg walk

 5. Napaść sowiecka

 6. Zakończenie walk i bilans wojny obronnej

Uczeń:

1.wyjaśnia znaczenie terminu: wojna błyskawiczna (Blitzkrieg)

2. zna daty: agresji Niemiec na Polskę (1 IX 1939), wkroczenia Armii Czerwonej do Polski (17 IX 1939)

3. identyfikuje postacie: Adolfa Hitlera, Józefa Stalina

4. wymienia etapy wojny obronnej Polski

– wyjaśnia przyczyny klęski Polski we wrześniu 1939 r.
Uczeń:

1. wyjaśnia znaczenie terminów: bitwa graniczna, „dziwna wojna”, internowanie

2. zna daty: bitwy o Westerplatte (1–7 IX 1939), wypowiedzenia wojny Niemcom przez Francję i Wielką Brytanię (3 IX 1939), kapitulacji Warszawy (28 IX 1939)

3. identyfikuje postacie: Henryka Sucharskiego, Edwarda Rydza-Śmigłego, Stefana Starzyńskiego

4. wskazuje na mapie kierunki uderzeń armii niemieckiej i sowieckiej

5. charakteryzuje etapy wojny obronnej Polski

6.– opisuje przykłady bohaterstwa polskich żołnierzy

7. przedstawia przykłady zbrodni wojennych dokonanych przez Niemców w czasie wojny obronnej PolskiUczeń:

1. wyjaśnia znaczenie terminów: „polskie Termopile”, Korpus Ochrony Pogranicza (KOP)

2. zna daty: bitwy nad Bzurą (9–22 IX 1939), ewakuacji władz państwowych i wojskowych z Warszawy (6/7 IX 1939), internowania władz polskich w Rumunii (17/18 IX 1939), kapitulacji pod Kockiem (6 X 1939)

3. identyfikuje postacie: Władysława Raginisa, Franciszka Kleeberga

4. wymienia miejsca kluczowych bitew wojny obronnej Polski stoczonych z wojskami niemieckimi i sowieckimi

5. przedstawia polityczne i militarne założenia planu obrony Polski w 1939 r.6. omawia okoliczności wkroczenia wojsk sowieckich na terytorium Polski w kontekście paktu RibbentropMołotow


Uczeń:

1.wyjaśnia znaczenie terminów: prowokacja gliwicka, Grupy Specjalne (Einsatzgruppen)

2. zna daty:

prowokacji

gliwickiej (31 VIII 1939), kapitulacji Helu (2 X 1939),

3. identyfikuje postacie: Franciszka Dąbrowskiego, Józefa Unruga, Tadeusza Kutrzeby

4. porównuje plany Polski i Niemiec przygotowane na wypadek wojny

5. przedstawia stosunek sił ZSRS, Niemiec i PolskiUczeń:

1. ocenia postawę aliantów zachodnich wobec Polski

we wrześniu 1939 r.

2. ocenia postawę władz polskich we wrześniu 1939 r.
2. Podbój Europy przez Hitlera
i Stalina

 1. Wojna zimowa

 2. Atak III Rzeszy na kraje skandynawskie

 3. Agresja niemiecka na Europę Zachodnią

 4. Klęska Francji

 5. Bitwa o Anglię

 6. Wojna na Bałkanach

Uczeń:

1. wyjaśnia znaczenie terminów: alianci, bitwa o Anglię, kolaboracja

2. zna daty: ataku III Rzeszy na Francję (10 V 1940), bitwy o Anglię (VII–X 1940)

3. wymienia państwa, które padły ofiarą agresji sowieckiej oraz niemieckiej do 1941 r.Uczeń:

1. wyjaśnia znaczenie terminu: linia Maginota

2. zna daty: napaści niemieckiej na Danię i Norwegię (9 IV 1940), ataku Niemiec na Jugosławię i Grecję (6 IV 1941)

3. identyfikuje postacie: Winstona Churchilla, Charles’a de Gaulle’a

4. wskazuje na mapie obszary zagarnięte przez ZSRS i III Rzeszę do 1941 r.

5. przedstawia cele polityki Hitlera i Stalina w Europie w latach 1939–1941

6. przedstawia najważniejsze działania wojenne
w Europie z lat 1939–1941

7. wyjaśnia główne przyczyny pokonania Francji przez armię niemiecką w 1940 r.
Uczeń:

1. wyjaśnia znaczenie terminów: wojna zimowa, państwo marionetkowe, państwo Vichy

2. zna daty: wojny sowiecko-fińskiej (XI 1939 – III 1940), zajęcia republik bałtyckich przez ZSRS (VI 1940),

3. przedstawia ekspansję ZSRS w latach 1939–1941

4. opisuje kolejne etapy agresji Niemiec w latach 1940–1941

5. opisuje skutki bitwy o Anglię oraz omawia jej polityczne i militarne

znaczenie


Uczeń:

1. wyjaśnia znaczenie terminów: Komitet Wolnej Francji, linia Mannerheima

2. zna datę: ewakuacji wojsk alianckich z Dunkierki (V–VI 1940)

3. identyfikuje postacie: Vidkuna Quislinga, Philippe’a Pétaina

4. omawia sposób przejęcia kontroli nad republikami bałtyckimi przez ZSRS w 1940 r.


Uczeń:

1. ocenia sytuację polityczną i militarną w Europie w 1941 r.
3. Wojna III Rzeszy z ZSRS

 1. Przygotowania do wojny

 2. Atak niemiecki na ZSRS

 3. Wielka Wojna Ojczyźniana

 4. Stosunek ludności ZSRS do okupanta

 5. Walki o Leningrad i Stalingrad
Uczeń:

1. wyjaśnia znaczenie terminu: plan „Barbarossa”

2.zna daty: agresji Niemiec na ZSRS (22 VI 1941), bitwy pod Stalingradem (VIII 1942 – II 1943)

3. omawia przełomowe znaczenie bitwy stalingradzkiej dla przebiegu II wojny światowejUczeń:

1. wyjaśnia znaczenie terminu: Wielka Wojna Ojczyźniana

2. zna datę: bitwy pod Moskwą (XI–XII 1941)

3. identyfikuje postać: Gieorgija Żukowa

4. wskazuje na mapie przełomowe bitwy wojny Niemiec i ZSRS: pod Moskwą i pod Stalingradem

5. wyjaśnia przyczyny ataku III Rzeszy na Związek Sowiecki

6. przedstawia etapy wojny niemiecko-sowieckiej

7. wyjaśnia, jakie czynniki spowodowały klęskę ofensywy niemieckiej na Moskwę w 1941 r.Uczeń:

1. wyjaśnia znaczenie terminów: blokada Leningradu, Lend-Lease Act

2. zna datę: blokady Leningradu (1941–1944)

3. identyfikuje postać: Friedricha von Paulusa

4. przedstawia przebieg działań wojennych na froncie wschodnim w latach 1941–1943

5. charakteryzuje stosunek ludności do okupanta na zajmowanych terenach przez Niemców

6. przedstawia, w jaki sposób Niemcy traktowali jeńców sowieckich


Uczeń:

1. wskazuje powody zbliżenia Wielkiej Brytanii i USA do ZSRS

2. przedstawia warunki prowadzenia działań wojennych przez Niemcy na terenie ZSRS

3. wyjaśnia przyczyny i okoliczności zdobycia przewagi militarnej przez ZSRS
Uczeń:

1. ocenia postawę władz sowieckich w czasie Wielkiej Wojny Ojczyźnianej4. Polityka okupacyjna III Rzeszy

 1. Polityka niemiecka

wobec ziem okupowanych

 1. Ruch oporu w okupowanej Europie

 2. Polityka niemiecka wobec Żydów

 3. Holokaust

 4. Postawy wobec Holokaustu

Uczeń:

1. wyjaśnia znaczenie terminów: ruch oporu, getto, Holokaust, obóz koncentracyjny

– przedstawia założenia rasowej polityki hitlerowców oraz metody jej realizacji


Uczeń:

1. wyjaśnia znaczenie terminów: pacyfikacja, Generalny Plan Wschodni, gwiazda Dawida, obóz zagłady

2. zna datę: powstania Generalnego Planu Wschodniego (1942)

– identyfikuje postacie: Adolfa Eichmanna, Ireny Sendlerowej

3.wymienia założenia niemieckiego Generalnego Planu Wschód

4. charakteryzuje politykę okupacyjną Niemiec

5. wymienia kraje, w których powstały rządy kolaborujące z Niemcami, oraz kraje, gdzie rozwinął się ruch opo­ru

6. wyjaśnia, jakimi sposobami ludność terenów okupowanych niosła pomoc Żydom7. omawia bilans Holokaustu

Uczeń:

1. wyjaśnia znaczenie terminów: „przestrzeń życiowa” (Lebensraum), „ostateczne rozwiązanie kwestii żydowskiej”, „Szoah”, „Żegota”, szmalcownicy

2. zna datę: konferencji w Wannsee (I 1942)

3. identyfikuje postacie: Heinricha Himmlera, Oskara

Schindlera

4. wskazuje na mapie obozy koncentracyjne i obozy zagłady w Europie

5. przedstawia przebieg zagłady europejskich Żydów

6. omawia postawy ludności ziem okupowanych wobec Holokaustu

i niemieckich agresorów


Uczeń:

1. wyjaśnia znaczenie terminów: Babi Jar, Ponary, czetnicy

2. zna datę: wybuchu antyniemieckiego powstania w Paryżu (VIII 1942)

3. identyfikuje postacie: Josipa Broza-Tity, Raoula

Wallenberga, Henryka Sławika,

4. porównuje sytuację ludności na terytoriach okupowanych przez Niemców
Uczeń:

1. ocenia postawy wobec Holokaustu
5. Wojna poza

Europą


 1. Walki w Afryce Północnej

 2. Wojna na Atlantyku

 3. Przystąpienie Japonii do wojny

 4. Ofensywa japońska w Azji

Uczeń:

1. wyjaśnia znaczenie terminu: bitwa o Atlantyk

2. zna daty: ataku Japonii na USA (7 XII 1941), bitwy pod El Alamein (X–XI 1942), bitwy o Midway (VI 1942)

3. identyfikuje postać: Franklina Delano Roosevelta

4. wymienia główne strony konfliktu w Afryce i w rejonie Pacyfiku oraz ich najważniejsze cele strategiczne


Uczeń:

1. wyjaśnia znaczenie terminów: Afrika Korps, pakt trzech, wilcze stada, konwój, Enigma

2. zna daty: podpisania paktu trzech (IX 1940), bitwy na Morzu Koralowym (V 1942), kapitulacji wojsk włoskich i niemieckich w Afryce (V 1943)

3. identyfikuje postać: Erwina Rommla

4. wyjaśnia, na czym polegało strategiczne znaczenie bitew pod El Alamein i pod Midway i lokalizuje je na mapie

5. wyjaśnia znaczenie bitwy o Atlantyk dla losów II wojny światowejUczeń:

1. wyjaśnia znaczenie terminów: U-Boot, pancernik, lotniskowiec

2. zna daty: ataku Włoch na Egipt (VIII 1940), lądowania wojsk niemieckich w Afryce (1941), walk o Guadalcanal (VIII 1942 – II 1943)

3. identyfikuje postacie: Bernarda Montgomery’ego, Dwighta Davida Eisenhowera

4. przedstawia przebieg walk w Afryce

5. charakteryzuje ekspansję japońską w Azji

6. omawia działania wojenne na morzach i oceanach


Uczeń:

1. wyjaśnia znaczenie terminu: operacja „Torch”

2. zna datę: nalotów na Maltę (1940–1942)

3. wskazuje na mapie obszary opanowane przez Japończyków

do końca 1942 r.

4. przedstawia rozwiązania militarne, które obie strony

stosowały podczas zmagań na Oceanie Atlantyckim


Uczeń:

1. ocenia konsekwencje włączenia się USA do wojny
6. Droga do

zwycięstwa 1. Początek Wielkiej Koalicji

 2. Bitwa na Łuku Kurskim i jej następstwa

 3. Walki na Sycylii i we Włoszech

 4. Konferencja w Teheranie

 5. Otwarcie drugiego frontu w Europie
Uczeń:

1. wyjaśnia znaczenie terminów:Karta atlantycka, Wielka Koalicja, Wielka Trójka

2. zna datę: podpisania Karty atlantyckiej (14 VIII 1941 r.)

3. identyfikuje postacie: Józefa Stalina, Franklina Delano Roosevelta, Winstona Churchilla

4. wyjaśnia genezę powstania i cele Wielkiej Koalicji
Uczeń:

1. wyjaśnia znaczenie terminów: konferencja w Teheranie, operacja „Overlord”

2. zna daty: bitwy na Łuku Kurskim (VII 1943), konferencji w Teheranie (XI–XII 1943), lądowania wojsk alianckich na Sycylii (VII 1943), bitwy o Monte Cassino (V 1944), operacji „Overlord” (6 VI 1944)

3. przedstawia decyzje podjęte podczas obrad Wielkiej Trójki w Teheranie

4. wyjaśnia, na czym polegało strategiczne znaczenie bitew i operacji militarnych na froncie wschodnim i zachodnim w latach 1943–1944


Uczeń:

1. wyjaśnia znaczenie terminów: Lend-Lease Act, konferencja


w Casablance, operacja „Market Garden”, linia Gustawa

2. zna daty: konferencji w Casablance (I 1943), ofensywy Armii Czerwonej na froncie wschodnim (VI 1944), zamachu na A. Hitlera (VII 1944), bitwy pod Falaise (VIII 1944)

3. identyfikuje postacie: Dwighta Eisenhowera, Stanisława Maczka

4. przedstawia etapy formowania się Wielkiej Koalicji antyhitlerowskiej

5. przedstawia decyzje podjęte pod-czas konferencji w Casablance

6. opisuje walki na froncie zachodnim i we Włoszech w latach 1943–1944Uczeń:

1. wyjaśnia znaczenie terminu: operacja „Bagration”

2. identyfikuje postać: Clausa von Stauffenberga

3. przedstawia przyczyny, okoliczności i skutki zamachu na Hitlera

4. charakteryzuje założenia polityki zagranicznej wielkich mocarstw w czasie II wojny światowej


Uczeń:

1. przedstawia wizję powojennego świata zarysowaną

w Karcie atlantyckiej przez przywódców USA

i Wielkiej BrytaniiKoniec II wojny światowej

 1. Ład jałtański

 2. Koniec wojny w Europie

 3. Walki na Dalekim Wschodzie

 4. Kapitulacja Japonii

Uczeń:

1. wyjaśnia znaczenie terminu:

ład jałtański

2. zna daty: konferencji jałtańskiej (4–11 II 1945), bezwarunkowej kapitulacji III Rzeszy (8/9 V 1945)

3. identyfikuje postacie: Józefa Stalina, Franklina Delano Roosevelta, Winstona Churchilla

4. przedstawia decyzje podjęte podczas konferencji jałtańskiej
Uczeń:

1. wyjaśnia znaczenie terminów: operacja berlińska, bezwarunkowa kapitulacja, kamikadze

2. zna daty: operacji berlińskiej (IV 1945), zrzucenia bomb atomowych na Hiroszimę i Nagasaki (6 i 9 VIII 1945), bezwarunkowej kapitulacji Japonii (2 IX 1945)

3. przedstawia wielkie operacje strategiczne na froncie wschodnimi zachodnim

4. omawia okoliczności kapitulacji Japonii


Uczeń:

1. wyjaśnia znaczenie terminów: Wał Pomorski, taktyka „żabich skoków”

2. zna daty: bitwy o Iwo Jimę (II–III 1945), zdobycia Berlina (2 V 1945),

3. identyfikuje postać: Douglasa MacArthura

4. charakteryzuje działania na froncie wschodnim, zachodnim i na Pacyfiku w latach 1944-1945

5. omawia metody prowadzenia walki w rejonie Azji i Pacyfiku oraz przedstawia ich skutkiUczeń:

1. zna daty: bitwy na Morzu Filipińskim (VI 1944),

2. charakteryzuje założenia polityki zagranicznej wielkich mocarstw w czasie II wojny światowej

3. wyjaśnia, w jakich okolicznościach nastąpiła kapitulacja III Rzeszy
1. ocenia założenia ładu jałtańskiego

2. ocenia decyzję Amerykanów o użyciu bomby atomowej przeciwko JaponiiPOWTÓRZENIE WIADOMOŚCI I SPRAWDZIAN Z ROZDZIAŁU I

ROZDZIAŁ II: POLACY PODCZAS II WOJNY ŚWIATOWEJ

1. Dwie okupacje

 1. Podział ziem polskich

 2. Okupacja niemiecka

 3. Terror hitlerowski

 4. Okupacja sowiecka

 5. Deportacje w głąb ZSRS

Uczeń:

1. wyjaśnia znaczenie terminów: Generalne Gubernator­stwo, wysiedlenia, deportacja, sowietyzacja

2. wskazuje na mapie tereny pod okupacją niemiecką i sowiecką

3. charakteryzuje główne cele niemieckiej i sowieckiej polityki okupacyjnej
Uczeń:

1. wyjaśnia znaczenie terminów: traktat o granicach


i przyjaźni, łapanka, volkslista, akcja AB

2. zna daty: podpisania traktatu o granicach i przyjaźni (28 IX 1939), akcji AB (V–VI 1940), zbrodni katyńskiej (IV–V 1940)

3. wskazuje na mapie miejsca masowych egzekucji Polaków pod okupacją niemiecką oraz zsyłek i kaźni ludności polskiej w ZSRS

4. podaje przykłady terroru niemieckiego i sowieckiego

5. wyjaśnia, jaki cel zamierzali zrealizować Niemcy, mordując

polską inteligencję

6. omawia okoliczności i przebieg zbrodni katyńskiej


Uczeń:

1. wyjaśnia znaczenie terminów: volksdeutsch, „gadzinówka”, Akcja Specjalna „Kraków”, granatowa policja, Pawiak, paszportyzacja

2. zna daty: Akcji Specjalnej „Kraków” (XI 1939), paszportyzacji (1940)

3. identyfikuje postać: Hansa Franka

4. przedstawia i porównuje politykę okupanta niemieckiego na ziemiach wcielonych do III Rzeszy i w Generalnym Gubernatorstwie

5. charakteryzuje życie codzienne w kraju pod okupacją niemiecką na przykładzie WarszawyUczeń:

1. wyjaśnia znaczenie terminu: operacja „Tannenberg”

2. zna daty: wyborów do zgromadzeń na Kresach (X 1939), deportacji Polaków w głąb ZSRS (II, IV i VI 1940 oraz V/VI 1941)

3. przedstawia zmiany terytorialne na ziemiach polskich pod okupacją

4. przedstawia deportacji Polaków w głąb ZSRS


Uczeń:

1. porównuje i ocenia okupacyjną politykę władz niemieckich i sowieckich wobec polskiego społeczeństwa
2. Władze polskie na uchodźstwie


 1. Powstanie polskiego rządu na emigracji

 2. Stosunki polsko-sowieckie

 3. Armia Polska w ZSRS

 4. Sprawa katyńska

 5. Śmierć Sikorskiego

Uczeń:

1. wyjaśnia znaczenie terminu: rząd emigracyjny

2. identyfikuje postać: Władysława Sikorskiego

3. przedstawia okoliczności powstania polskiego rządu emigracyjnego

4. wyjaśnia, jakie znaczenie miała działalność rządu emigracyjnego dla Polaków w kraju i na uchodźstwie


Uczeń:

1. wyjaśnia znaczenie terminów: układ Sikorski–Majski, armia Andersa, sprawa katyńska, katastrofa gibraltarska

2. zna daty: powstania rządu emigracyjnego (IX 1939), układu Sikorski–Majski (30 VII 1941), zerwania stosunków rządu emigracyjnego z ZSRS (25 IV 1943), katastrofy gibraltarskiej (4 VII 1943)

3. identyfikuje postacie: Władysława Raczkiewicza, Władysława Andersa, Stanisława Mikołajczyka

4. omawia postanowienia układu Sikorski–Majski

5. przedstawia okoliczności formowania się Armii Polskiej w ZSRS

6. wyjaśnia przyczyny zerwania przez ZSRS stosunków dyplomatycznych z polskim rządem emigracyjnym w Londynie


Uczeń:

1. zna datę: ewakuacji armii Andersa na Bliski Wschód (VIII 1942)

2. identyfikuje postać: Kazimierza Sosnkowskiego

3. przedstawia okoliczności podpisania układu Sikorski–Majski4. opisuje okoliczności wyjścia z ZSRS Armii Polskiej gen. Władysława Andersa

5. omawia polityczne skutki katastrofy gibraltarskiej

6. przedstawia tworzące się w ZSRS i w kraju pod okupacją ośrodki przyszłych polskich władz komunistycznych


Uczeń:

1. wyjaśnia znaczenie terminu: Rada Narodowa RP

2. omawia losy polskich żołnierzy internowanych po klęsce wrześniowejUczeń:

1. ocenia znaczenie układu Sikorski–Majski dla sprawy polskiej w czasie II wojny światowej

3. Polskie Państwo Podziemne


 1. Początki działalności konspiracyjnej

 2. Powstanie Armii Krajowej

 3. Działalność ZWZ-AK

 4. Polityczne podziały polskiego podziemia

 5. Polskie Państwo Podziemne
7.


Uczeń:

1. wyjaśnia znaczenie terminów: Związek Walki Zbrojnej (ZWZ), Delegatura Rządu RP na Kraj, Rada Jedności Narodowej (RJN), Szare Szeregi, mały sabotaż, dywersja

2. zna datę: powstania Delegatury Rządu RP na Kraj (XII 1940)

3. identyfikuje postacie: Kazimierza Sosnkowskiego, Jana Bytnara ps. Rudy

4. wskazuje na mapie rejony najintensywniejszej działalności polskiej partyzantki

5. przedstawia struktury Polskiego Państwa Podziemnego

6. omawia rolę Rady Jedności Narodowej w strukturach Polskiego Państwa Podziemnego

7. wyjaśnia, na czym polegała działalność Delegata Rządu na KrajUczeń:

1. wyjaśnia znaczenie terminów: partyzantka Hubala, Służba Zwycięstwu Polski (SZP), cichociemni, Kedyw, akcja scaleniowa

2. zna daty: powstania SZP (IX 1939), ZWZ (XI 1939)
3. identyfikuje postacie: Henryka Dobrzańskiego, Jana Karskiego, Jana Nowaka-Jeziorańskiego

4. omawia proces budowania struktur wojskowych Polskiego Państwa Podziemnego

5. wyjaśnia, na czym polegała akcja scaleniowa

6. wymienia najważniejsze akcje zbrojne ZWZ-AK

7. charakteryzuje działalność polskich partii politycznych w okresie okupacji

8. przedstawia działalność Delegatury Rządu na KrajUczeń:

1. wyjaśnia znaczenie terminów: Polityczny Komitet Porozumiewawczy (PKP), Narodowa Organizacja Wojskowa, Bataliony Chłopskie, Narodowe Siły Zbrojne, Gwardia Ludowa, Armia Ludowa (AL)

2. zna daty: akcji pod Arsenałem (1943), zamachu na F. Kutscherę (II 1944)

3. identyfikuje postacie: Michała Karaszewicza-Tokarzewskiego, Cyryla Ratajskiego, Franza Kutschery

4. charakteryzuje działalność partyzantki majora Hubala

5. omawia strukturę i działalność Szarych Szeregów

6. wyjaśnia, w jaki sposób rząd emigracyjny utrzymywał kontakty z krajem pod okupacją

Pobieranie 353 Kb.

Share with your friends:
  1   2   3   4
©operacji.org 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna