Technologia I materiałoznawstwo elektrycznePobieranie 18,97 Kb.
Data23.04.2018
Rozmiar18,97 Kb.

Technologie mechatroniczne

Klasa I – 2 godziny tygodniowo

Zawód: monter mechatronik
Rozkład materiału nauczania
1.....6 – Informacja techniczna

7....10 – Przyrządy pomiarowe i sprawdzające

11.12 – Podstawy obróbki ręcznej

13...16 – Operacje ślusarskie

17.18 – Podstawy mechanicznej obróbki skrawaniem

19.20 – Toczenie

21.22 – Frezowanie i struganie

23.24 – Wiercenie i rozwiercanie

25.26 – Szlifowanie

27....30 – Obróbka powierzchniowa

31...34 – Technologia tworzyw sztucznych

35.36 – Odlewanie

36...40 – Obróbka plastyczna

41...44 – Obróbka cieplna i cieplno-chemiczna

45...54 – Technologia połączeń nierozłącznych

55...64 – Technologia połączeń rozłącznych

65...72 – Godziny do dyspozycji nauczyciela

Wanda Stelnik

Technologie mechatroniczne


 1. Szczegółowe cele kształcenia

W wyniku procesu kształcenia uczeń/słuchacz powinien umieć:
  1. rozpoznać i odczytać dokumentacje technologiczne,

  2. rozróżnić podstawowe metody i technologie wytwarzania części maszyn i urządzeń (odlewnictwo, obróbka skrawaniem, obróbka plastyczna),

  3. rozróżnić i scharakteryzować technologie wytwarzania połączeń rozłącznych i nierozłącznych,

  4. rozróżnić i scharakteryzować technologie wytwarzania elementów sprężystych, bimetali,

  5. określić technologię montażu i demontażu przekładni i napędów,

  6. określić i zastosować zasady technologii montażu i demontażu przyrządów precyzyjnych,

  7. scharakteryzować wpływ technologii wykonania części i ich połączeń na trwałość i niezawodność konstrukcji,

  8. zastosować techniki pomiarowe w procesach technologicznych,

  9. posłużyć się normami technicznymi, katalogami przy doborze materiałów i części,

  10. rozpoznać i odczytać dokumentacje techniczne urządzeń (w tym instrukcje obsługi),

  11. omówić znaczenie kontroli jakości wyrobu oraz zarządzania jakością,

  12. zastosować zasady bezpieczeństwa i higieny pracy obowiązujące w procesie produkcyjnym oraz w trakcie eksploatacji urządzeń mechatronicznych,

  13. opisać wpływ technologii przemysłowych na środowisko oraz znaczenie działań proekologicznych.

Technologie mechatroniczne


Monter mechatronik – klasa pierwsza – 2 h tygodniowo
Kryteria oceniania:
Ocena dopuszczającawymagania konieczne – dotyczą gotowości ucznia do przypomnienia sobie podstawowych terminów i faktów, np. wymienić podstawowe technologie montażu, techniki pomiarowe itd.
Ocena dostatecznawymagania podstawowedotyczą zrozumienia wiadomości, co oznacza, że uczeń potrafi je przedstawić w innej formie niż je zapamiętał, uporządkować i streścić – np. posłużyć się normami i katalogami przy doborze materiałów i części, scharakteryzować technologie wytwarzania połączeń rozłącznych i nierozłącznych i inne.
Ocena dobrawymagania rozszerzone – dotyczą stosowania zdobytych przez ucznia wiadomości i umiejętności w sytuacjach typowych, np. zastosować techniki pomiarowe w procesach technologicznych, omówić znaczenie kontroli jakości wyrobu oraz zarządzania jakością, itd.
Ocena bardzo dobra i celującawymagania dopełniające – dotyczą pełnego opanowania zakresu wiedzy przewidzianej programem nauczania oraz stosowania zdobytej wiedzy i umiejętności w sytuacjach nietypowych (problemowych) – np. określić wpływ technologii wykonania części na trwałość i niezawodność konstrukcji, opisać wpływ technologii przemysłowych na środowisko, i inne.
Uwaga – Uczeń ma obowiązek prowadzenia notatek, posiadania na każdej lekcji uzupełnionego zeszytu oraz wymaganych materiałów i przyborów.
©operacji.org 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna