Technikum eksternistyczne dla dorosłychna podbudowie programowej szkołY Średniej 3Pobieranie 0,83 Mb.
Strona1/14
Data05.02.2018
Rozmiar0,83 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   14

SPIS TREŚCI

INFORMATOR 3

TECHNIKUM EKSTERNISTYCZNE DLA DOROSŁYCHNA PODBUDOWIE PROGRAMOWEJ SZKOŁY ŚREDNIEJ 3

INFORMACJE O PROCEDURZE EGZAMINACYJNEJ, UPRAWNIENIACH I OBOWIĄZKACH OSÓB PRZYSTĘPUJĄCYCH DO EGZAMINÓW EKSTERNISTYCZNYCH. 4

REGULAMIN EGZAMINÓW EKSTERNISTYCZNYCH 7

Postanowienia ogólne 8

Organizacja egzaminów eksternistycznych 8

Uprawnienia i obowiązki osób przystępujących do egzaminów eksternistycznych. 10

Dokumentacja związana z przeprowadzeniem egzaminów eksternistycznych w Zespole. 11

Uwagi końcowe. 11

PODSTAWY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI 12

LITERATURA 14

PRODUKCJA ROŚLINNA 15

LITERATURA 28

PRODUKCJA ZWIERZĘCA 30

LITERATURA 41

MECHANIZACJA ROLNICTWA 42

LITERATURA 48

PRZEPISY RUCHU DROGOWEGO 50

LITERATURA 52

EKONOMIKA I ZARZĄDZANIE PRZEDSIĘBIORSTWEM W AGROBIZNESIE 53

LITERATURA 62

ROLNICTWO EKOLOGICZNE 63

LITERATURA 69

PODSTAWY AGROBIZNESU 70

LITERATURA 80

RYNEK ROLNY 81

LITERATURA 87

MARKETING PRODUKTÓW ROLNYCH 88

90

LITERATURA 90WARZYWNICTWO I OGRODNICTWO 91

LITERATURA 92

PRAKTYKA ZAWODOWA 93

LITERATURA 96

ZAJĘCIA PRAKTYCZNE 97

LITERATURA 100

NAUKA JAZDY CIĄGNIKIEM 101

LITERATURA 103

1.H. Próchniewicz – Podręcznik kierowcy; wyd. Image, 103

2.Akty prawne związane z przepisami ruchu drogowego, 103

3.Pytania testowe na kategorię T; wyd. Imane. 103

NAUKA OBSŁUGI MASZYN ROLNICZYCH 104

LITERATURA 105

1.J. Kuczewski, Z. Majewski – Podstawy eksploatacji maszyn rolniczych; wyd. WSiP, 105


INFORMATOR

TECHNIKUM EKSTERNISTYCZNE DLA DOROSŁYCHNA PODBUDOWIE PROGRAMOWEJ SZKOŁY ŚREDNIEJ

INFORMACJE O PROCEDURZE EGZAMINACYJNEJ, UPRAWNIENIACH I OBOWIĄZKACH OSÓB PRZYSTĘPUJĄCYCH DO EGZAMINÓW EKSTERNISTYCZNYCH.

 1. Informacje podstawowe o procedurze egzaminacyjnej, uprawnieniach i obowiązkach osób przystępujących do egzaminów eksternistycznych.
  1. Do egzaminów eksternistycznych może przystąpić osoba, która ukończyła 18 lat i nie jest uczniem szkoły.
  1. Do egzaminów eksternistycznych z zakresu szkoły policealnej dla dorosłych może przystąpić osoba, która posiada świadectwo ukończenia Szkoły Średniej.
  1. Osoba ubiegająca się o przystąpienie do egzaminów eksternistycznych składa w sekretariacie Zespołu przed każdą sesją egzaminacyjną wniosek o dopuszczenie do egzaminów z wybranych zajęć edukacyjnych objętych planem nauczania danego typu szkoły. Do wniosku należy dołączyć:

   • posiadane świadectwo ukończenia szkoły

   • świadectwo szkolne lub indeks, które będą stanowiły podstawę dopuszczenia do egzaminów eksternistycznych.

Egzaminy eksternistyczne przeprowadza się w stałych terminach, w dwóch sesjach   • jesienna – 1 października – 31 grudnia

   • wiosenna – 1 marca – 30 czerwca
   • Dokumenty należy składać na 15 dni przed rozpoczęciem sesji. (zgłoszenie zajęć edukacyjnych, z których osoba zdająca zdeklaruje przystąpienie do egzaminów eksternistycznych).
  1. Okres zdawania egzaminów eksternistycznych nie może przekraczać obowiązującego okresu kształcenia ustalonego ramowym planem nauczania szkoły publicznej dla dorosłych odpowiedniego typu szkoły na podbudowie szkoły średniej – 2 lata;
  1. Egzamin eksternistyczny jest odpłatny. Wysokość opłaty ustala Komisja Egzaminacyjna w oparciu o rozporządzenie MEiN z dnia 13 stycznia 2006 r. w sprawie egzaminów eksternistycznych [Dz. U. z 2006 r. Nr 6 poz. 36]. Osoba przystępująca do egzaminu eksternistycznego przekazuje opłatę za ten egzamin na rachunek bankowy środków specjalnych Zespołu Szkół Nr 3 Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Łosicach, którego numer otrzymuje w sekretariacie Zespołu.
  1. Na 7 dni przed terminem rozpoczęcia sesji egzaminacyjnej przewodniczący Komisji ogłasza harmonogram egzaminów eksternistycznych w danej sesji. Harmonogram ten jest udostępniony w sekretariacie Zespołu.

  2. Osoba przystępująca do egzaminu eksternistycznego pisemnego lub ustnego powinna posiadać przy sobie:Przed rozpoczęciem egzaminu przewodniczący zespołu egzaminacyjnego sprawdza tożsamość osoby zdającej.
  1. Egzaminy eksternistyczne przeprowadza się w formie ustnej. Są to: podstawy przedsiębiorczości, produkcja roślinna, produkcja zwierzęca, mechanizacja rolnictwa, ekonomika i zarządzanie przedsiębiorstwem w agrobiznesie, przepisy ruchu drogowego, przedmiot specjalizacyjny do wyboru: rolnictwo ekologiczne, rynek rolny, podstawy agrobiznesu, marketing produktów rolnych, podstawy sadownictwa i warzywnictwa, praktyka zawodowa, zajęcia praktyczne, nauka jazdy ciągnikiem rolniczym, nauka obsługi maszyn rolniczych  1. Przed przystąpieniem do egzaminu ustnego z danych zajęć edukacyjnych zdający losuje jeden z przygotowanych zestawów egzaminacyjnych i podaje jego numer przewodniczącemu zespołu egzaminacyjnego, który wpisuje go do protokołu z przebiegu egzaminu.

Zmiana wylosowanego zestawu jest niedozwolona
  1. Przebieg egzaminu ustnego:
   • czas trwania egzaminu ustnego - nie więcej niż 20 min  1. Ocenę ustaloną przez zespół egzaminacyjny członek zespołu egzaminacyjnego prowadzący egzamin wpisuje do indeksu osoby zdającej, a przewodniczący zespołu egzaminacyjnego do protokołu egzaminów eksternistycznych. Od tej oceny nie przysługuje odwołanie.
  1. Osoba, która nie zdała egzaminu eksternistycznego z danych zajęć edukacyjnych lub nie przystąpiła do niego, albo przerwała egzamin eksternistyczny, może go zdawać ponownie w kolejnych sesjach egzaminacyjnych.
  1. Kwestie sporne między osobą przystępującą do egzaminów eksternistycznych a komisją egzaminacyjną rozstrzyga Kurator Oświaty. Jego rozstrzygnięcia są ostateczne.
  1. Osoba, która zdała wszystkie egzaminy eksternistyczne ustalone w ramowym planie nauczania szkoły dla dorosłych uzyskuje świadectwo jej ukończenia.

Na tej podstawie może przystąpić do egzaminu z przygotowania zawodowego. Zasady przeprowadzania wyżej wymienionych egzaminów określają odrębne przepisy.
 1. Informacje szczegółowe.
  1. Zakresy egzaminów eksternistycznych oraz wymagania egzaminacyjne wraz z kryteriami ocen z zajęć edukacyjnych objętych podstawą programową kształcenia w zawodzie a wynikających z programu nauczania dla zawodu Technik Rolnik [2206] są warunkiem ukończenia szkoły dla dorosłych w trybie eksternistycznym.
  1. Wymagania egzaminacyjne wraz z kryteriami oceniania, wykaz literatury znajdują się w sekretariacie, bibliotece Zespołu.

Informacji dotyczących:

udziela Sekretariat Zespołu Szkół Nr 3 RCKUw Łosicach tel. (083) 357-25-80
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   14


©operacji.org 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna