TechNet 3 kwartałPobieranie 3,43 Mb.
Strona7/11
Data24.02.2019
Rozmiar3,43 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11

SQL Executive Settings umożliwia przeniesienie informacji związanych z Scheduled Tasks i przekształcenie ich w zadania SQL Server 2000.

Ansi Nulls umożliwia przechowywanie pustych wartości w bazie. Domyślnie ustawienie to jest wyłączone. W nowo utworzonych kolumnach domyślnie nie można wstawiać pustych wartości. Jeśli opcja jest ustawiona, to w nowo tworzonych kolumnach domyślnie można wstawiać puste wartości.

Następnie pojawi się kilka okien informujących o wykonywanych testach. Jeden z nich został opisany poniżej.Stored Procedures have entries in Syscomments

Poprzednio przy szyfrowaniu użytkownicy mogli usuwać wpisy z bazy danych syscomments. Jest to postępowanie niezalecane i może spowodować problemy przy aktualizacji. Wymaga ono sprawdzenia, czy tekst procedury przechowywanej znajduje się w bazie danych syscomments.


Inny problem pojawia się, gdy zmieniono nazwę procedury przechowywanej przy pomocy sp_rename. Treść procedury przechowywanej w bazie danych syscomments nie jest wtedy aktualizowana. Treść procedury przechowywanej w bazie syscomments należy usunąć i utworzyć ponownie. (w systemie SQL 6.5 nie ma polecenia alter procedure)

 1. W oknie System Configuration usuń zaznaczenie Server configuration i SQL Executive settings. Następnie kliknij przycisk Next.


 1. W oknie Finish kliknij przycisk View warnings and choices in notepad….


 1. Zamknij okno programu Notepad i kliknij przycisk Finish, aby rozpocząć proces aktualizacji.
Szczegóły dotyczące kolejnych etapów aktualizacji.
Uwaga: Prowadzący nie musi dokładnie omawiać poniższych zagadnień. Warto jednak, aby wspomniał o kluczowych etapach aktualizacji.

Pobranie informacji o bazie danych SQL Server 6.x w celu sprawdzenia ich poprawności.

W trakcie aktualizacji tworzone są pliki dziennika zawierające nazwy wszystkich obiektów i tabel (wraz z ilością wierszy). Pliki te są wykorzystywane jako odniesienie przy sprawdzaniu poprawności aktualizacji. Podobne pliki są generowane dla baz danych SQL Server 7.0.

Eksport ustawień i loginów z serwera SQL Server 6.x.

Zestawy znaków i porządek sortowania jest kopiowany podczas instalacji.

Wybrany model zabezpieczeń (zintegrowane lub standardowe).

Informacje dotyczące skryptu sp_configure oraz wszystkie loginy.

Eksport obiektów bazy danych SQL Server 6.x.

Dla każdego obiektu w bazie tworzony jest skrypt.

Moduły eksportujące wykorzystują program Scptxfr70.exe w celu utworzenia skryptów opisujących obiekty.

Przeniesienie ustawień serwera SQL w wersji 6.x do wersji 7.0.

Istotne informacje dotyczące sp_configure są przenoszone do bazy danych master serwera SQL 7.0.

Utworzenie baz danych SQL Server 7.0.

Dla każdej bazy danych z serwera SQL Server 6.x jest tworzona nowa baza danych przy pomocy rozkazu CREATE DATABASE.

Domyślnie wszystkie nowe bazy danych mają ustawiony parametr Autogrow. Początkowa baza danych ma rozmiar 2 MB i jest powiększana tak, aby pomieścić wszystkie dane. Więcej informacji dotyczących opcji Autogrow znajduje się w dokumentacji Books Online.

Import obiektów bazy danych z serwera SQL Server 6.x do SQL Server 7.0.

Program Execstmt.exe wykonuje skrypty na nowym serwerze SQL Server 7.0.

Uwaga: Obiekty, które już istnieją nie są tworzone na nowo.

Obiekty jednego typu (np.: typy danych definiowane przez użytkownika, tabele, indeksy, reguły, wartości domyślne, procedury przechowywane, wyzwalacze i widoki) są tworzone równocześnie we wszystkich bazach danych.

Dane są eksportowane z serwera SQL Server 6.x i importowane do serwera SQL Server 7.0.

Jeśli w komputerze zainstalowano wiele procesorów, to tworzone są równoległe strumienie eksportu/importu.

Program Export.exe eksportuje dane z serwera SQL Server 6.x (przez dostawcę danych OLEDB).

Program bcp nie jest używany.

W dzienniku zapisywane są tylko zdarzenia zajęcia stron (UNDO, a nie REDO).

W celu minimalizacji obciążenia systemu I/O wykorzystywane są równoległe przepływy danych.

Po każdej tabeli wykonywane jest polecenie COMMIT. W razie błędu czynność jest powtarzana.

Indeksy niegrupowane są tworzone po zakończeniu importu danych

Sprawdzenie poprawności transferu obiektów i danych.

Aplikacja sprawdza poprawność przeniesienia obiektów dla każdej bazy danych.

Sprawdzenie, czy wszystkie obiekty zostały przeniesione poprawnie.

Sprawdzenie, czy zgadza się liczba wierszy.

Można skonfigurować sprawdzenie poprawności przeniesienia danych przy pomocy sum CRC. W kreatorze Update Wizard opcja ta jest domyślnie wyłączona. Włączenie jej może znacząco wydłużyć czas przenoszenia danych. Dla każdego wiersza danych z bazy danych w wersji 6.x obliczana jest wartość CRC, która jest porównywana z wartością CRC obliczoną na podstawie wiersza w wersji 7.0 po zakończeniu konwersji.

Zakończenie aktualizacji.Na zakończenie procesu aktualizacji porównywane są utworzone pliki dziennika zdarzeń oraz zgłaszane są wszystkie niezgodności.


 1. Aktualizacja może potrwać od 3 do 4 minut. W trakcie aktualizacji przedyskutuj z widownią kolejne etapy aktualizacji.Należy poinformować widzów, że informacje o błędach w trakcie aktualizacji można znaleźć w dwóch miejscach.

Błędy ogólne

MSSQL\Upgrade\ folder dla plików *.errNiespójności w obiektach bazy danych.

MSSQL\Upgrade\ folder z plikami w następującym formacie:check65--_err.out

 1. Po zakończeniu aktualizacji kliknij przycisk OK. Następnie kliknij przyciski Close, a następnie Yes.

Zmiana poziomu zgodności utworzonej bazy danych

Przegląd:

SQL Server 2000 obsługuje różne tryby zgodności: 60, 65, 70, 80. Efekty wyboru trybu dotyczą przede wszystkim wydajności poszczególnych rozkazów języka transact-sql. Istnieje między nimi zasadnicza różnica: zarezerwowane słowa kluczowe.Przykładowo: tryb 80 rezerwuje następujące słowa kluczowe: OPENXML, COLLATE, FUNCTION. Sposób użycia zostanie zaprezentowany w następnej demonstracji.


 1. Uruchom z menu program Start | Programs | Microsoft SQL Server | Query Analyzer. 1. Po uruchomieniu programu wybierz opcję Start SQL Server if it is stopped i zaloguj się na konto SA z pustym hasłem. 1. Z menu wybierz polecenie File | Open. Otwórz skrypt o nazwie: C:\FIELDCONTENT\TNT1-04\Demo\Demo Files\script\sp_dbmcmptlevel.sql.Jeśli używany jest hypercam to demonstracja rozpoczyna się od tego miejsca.

Pierwsza sekcja skryptu próbuje poznać aktualną wartość poziomu zgodności bazy danych migrate65.Warto zwrócić uwagę, że po aktualizacji poziom zgodności pozostaje na poziomie 65

 1. Zaznacz tekst w sekcji #1 skryptu, a następnie wybierz z menu polecenie Query | Execute.Kod w sekcji #2 tworzy dwie tabele o nazwach, które nie są słowami kluczowymi w wersji 6.5.

W trybie zgodności z wersją 6.5 rozkazy utworzenia tabel nie spowodują powstania błędów, tak jak nie spowodowałoby ich wykonanie tych rozkazów na oryginalnej bazie przed aktualizacją. 1. Zaznacz tekst w sekcji #2 skryptu, a następnie wybierz z menu polecenie Query | Execute.Pierwsza linia sekcji #3 zmienia poziom zgodności bazy danych z 65 na 80 (SQL Server 2000).

 1. Zaznacz pierwszą linię tekstu w sekcji #3 skryptu, a następnie wybierz z menu polecenie Query | Execute.Druga linia sekcji of #3 próbuje usunąć, a następnie utworzyć na nowo jedną z tabel. W tym trybie nazwa stała się słowem kluczowym i nie może być wykorzystana w inny sposób.

 1. Zaznacz drugą linię tekstu w sekcji #3 skryptu, a następnie wybierz z menu polecenie Query | Execute.Trzecia linia sekcji #3 usuwa tabelę. Usunięcie tabeli było możliwe dzięki ujęciu nazwy w nawiasy (użyta wcześniej nazwa stała się słowem kluczowym).

 1. Zaznacz drugą linię tekstu w sekcji #3 skryptu, a następnie wybierz z menu polecenie Query | Execute.

1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11


©operacji.org 2017
wyślij wiadomość

    Strona główna