TechNet 3 kwartał


Demo 4: Zagadnienia poinstalacyjnePobieranie 3,43 Mb.
Strona11/11
Data24.02.2019
Rozmiar3,43 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11


Demo 4: Zagadnienia poinstalacyjne


Ta demonstracja pokazuje uczestnikom jak postępować w niektórych sytuacjach które mogą się pojawić lub takich, które są obowiązkowe przy aktualizacji z wersji 6.5 lub 7.0 do 2000.Zadanie

Uwagi

Kroki

Odświeżenie indeksów
Full-Text

 1. Uruchom program Start | Programs | Microsoft SQL Server | Query Analyzer.


 1. W oknie dialogowym Connect to SQL Server, z listy rozwijanej wybierz element SERVER1\SQL2000 i połącz się korzystając z konta SA i pustego hasła.Ze względu na zmiany wprowadzone w wewnętrznej strukturze indeksów pełnotekstowych, konieczne jest ich odświeżenie po aktualizacji.

 1. Wybierz z menu polecenie File | Open. W folderze ze skryptami otwórz plik nazwany C:\FIELDCONTENT\TNT1-04\Demo\Demo Files\scripts\Full_Text_Repopulate.sql.
W tej sekcji skryptu zostaje włączona możliwość wykorzystania funkcji pełnotekstowych. Funkcja Full-Text Search jest wyłączona jeśli wykonano aktualizację bazy danych.

Procedura składowana nie ma parametru określającego bazę danych, dlatego musi zostać uruchomiona w bazie danych, w której ma zostać włączona ta opcja. 1. Zaznacz sekcję #1 skryptu, a następnie wybierz z menu polecenie Query | Execute.
Sekcja #2 skryptu rozpoczyna odświeżanie katalogu pełnotekstowego wymienionego w procedurze składowanej. Czynność ta powinna być wykonana dla wszystkich katalogów pełnotekstowych.

Uczestnikom, którzy nie znają indeksów pełnotekstowych należy przypomnieć, że indeksy pełnotekstowe zachowują się inaczej niż zwykłe indeksy.

Indeksy pełnotekstowe nie są uaktualniane w momencie dodania danych do tabeli. Harmonogram ich odświeżania jest określany w katalogu. Katalog jest zbiorem indeksów pełnotekstowych, które mogą pochodzić z wielu tablic.


 1. Zaznacz sekcję #2 skryptu, a następnie wybierz z menu polecenie Query | Execute.

Aktualizacja statystyk

Ze względu na zmiany wprowadzone w obsłudze danych statystycznych, po aktualizacji bazy danych należy je odświeżyć.

 1. Zaznacz sekcję #3 skryptu, a następnie wybierz z menu polecenie Query | Execute.

Ogólne ustawienia serwera

Security, Memory, Connection Limits, Lock LimitsPrzegląd:

Integralną częścią aktualizacji lub instalacji jest określenie wartości parametrów, takich jak: pamięć, połączenia użytkowników, automatyczny start usług i in. W większości przypadków parametrów tych nie można ustawić w trakcie instalacji, ale dopiero po zakończeniu procesu aktualizacji/instalacji.

 1. Uruchom aplikację Start | Programs | Microsoft SQL Server | Enterprise Manager.


 1. Przejdź do elementu SERVER1\SQL2000.

  Kliknij prawym klawiszem myszy element Server i z menu podręcznego wybierz polecenie Properties.

Jest to sposób na rozwiązanie jednego z problemów po instalacji serwera, o którym zapomina wielu użytkowników: po restarcie serwera SQL Agent nie działa, mimo tego, że został uruchomiony ręcznie. Problem jest spowodowany faktem, że usługa MSSQLSERVER startuje automatycznie, zaś usługa SQLSERVERAGENT – nie.

 1. Na zakładce General, kliknij pole wyboru AutoStart SQL Server Agent.Ten ekran powinien być znajomy dla administratorów serwera SQL Server 7. Jedyną zmianą jest możliwość porównania wartości skonfigurowanych z rzeczywistymi. W stosunku do serwera 6.5 okno to zmieniło się dużo bardziej.

Przede wszystkim, cała alokacja pamięci w wersji 6.5 była statyczna. Pamięć była rozszerzana o strony wielkości 2k, a użytkownicy często, błędnie zakładali, że wprowadzane wartości dotyczą stron o wielkości 1k, przez co procesy zajmowały zbyt dużo pamięci.Bardzo ważne jest zwrócenie uwagi na fakt, iż wprowadzone w tym miejscu zmiany zaczynają obowiązywać dopiero po restarcie serwera.

 1. Następnie kliknij zakładkę Memory.Warto wspomnieć, że administrator może śledzić sposób wykorzystania pamięci dzięki monitorowi wydajności lub programowi SQL Server Profiler. Program SQL Server Profiler rejestruje zmiany zajętości pamięci o wartości co najmniej 1MB lub 5% (która z nich będzie większa).

 1. Zmień położenie suwaków dynamic memory tak, aby parametr minimum memory miał wartość 64MB, a parametr maximum memory -192MB lub dostosuj wartości do możliwości maszyny z której korzystasz w trakcie demonstracji.Należy wspomnieć uczestnikom, że zakładka ta umożliwia zmianę zasad inspekcji serwera oraz metody uwierzytelniania. Mały słowniczek:

NT Authentication or Trusted Authentication = Uwierzytelnianie tylko przez system Windows


Mixed = Uwierzytelnianie przez system Windows lub serwer SQL

Opcja Standard Security (6.5) została usunięta. 1. Kliknij zakładkę Security.Uwaga ważna dla administratorów serwerów 6.5. Liczba połączeń z bazą danych jest ustalana automatycznie. SQL Server nie wymaga sztywnego określenia liczby połączeń, które może obsłużyć.

SQL Server 6.5 po instalacji dopuszczał 15 połączeń. Wartość ta zwykle musiała być zwiększona. 1. Kliknij zakładkę Connections.Nowością, która zainteresuje administratorów serwerów w obu wersjach: 7.0 i 6.5, jest możliwość zmiany domyślnego położenia baz danych i dzienników w programie Enterprise Manager.

Dla administratorów wersji 6.5 nowością będzie ustawienie Automatic Recovery Interval, które jest traktowane odmiennie w serwerach SQL Server 7.0/2000. Domyślną wartością jest 0, które oznacza automatyczny dobór czasu zamiast domyślnych 5 minut w serwerze SQL Server 6.5. 1. Kliknij zakładkę Database Settings. Wprowadź ścieżkę dostępu wskazującą domyślne położenie plików z danymi oraz dzienników. 1. Kliknij przycisk OK. Możesz zostać poinformowany o konieczności ponownego uruchomienia serwera z powodu wprowadzonych zmian.


 1. Kliknij prawym klawiszem myszy element SERVER1\SQL2000 i z menu podręcznego wybierz polecenie Stop. Na pytanie odpowiedz Yes. 1. Kliknij prawym klawiszem myszy element SERVER1\SQL2000 i z menu podręcznego wybierz polecenie Start.


 1. Jeśli pojawi się informacja o utracie połączenia – kliknij przycisk OK. 1. Wybierz z menu polecenie Tools | SQL Query Analyzer. 1. W pasku narzędziowym wybierz z listy rozwijanej bazę danych migrate, a następnie wybierz z menu polecenie File | Open i otwórz plik C:\FIELDCONTENT\TNT1-04\Demo\Demo Files\Scripts\Recovery Models.sql znajdujący się w folderze ze skryptami.W sekcji #1 skryptu tworzona jest nowa tabela przy pomocy rozkazu select into. Rozkaz ten działa obecnie we wszystkich trybach odzyskiwania. Select into umożliwia prześledzenie różnic, które są rejestrowane w różnych trybach odzyskiwania.

Kod w sekcji #1 działa w trybie full recovery mode, wybranej przed chwilą w programie Enterprise Manager.

Pierwszą czynnością w sekcji #1 jest obcięcie dziennika.

Drugą czynnością sekcji #1 jest sprawdzenie bieżącego statusu odzyskiwania.


Następnie sprawdzany jest aktualny stopień zajętości dziennika. Wartość ta będzie porównana z stopniem zajętości dziennika po wykonaniu komendy select into. Będzie można zaobserwować wzrost stopnia zajętości dziennika świadczący o tym, że wykonanie rozkazu było śledzone i rzeczywiście zostało zapisane w dzienniku.Uwaga: W środowisku produkcyjnym taka zmiana stopnia wykorzystania dziennika prawdopodobnie nie zostałaby zauważona, ze względu na fakt wykorzystania bazy danych przez wielu użytkowników. Serwer wykorzystywany do demonstracji nie jest wykorzystywany przez nikogo poza prowadzącym, więc powyższy problem nie wystąpi.

 1. Zaznacz sekcję #1 skryptu, a następnie wybierz z menu polecenie Query | Execute.

  W pierwszym panelu wyświetlającym wyniki przejdź na lewą stronę, tak aby była widoczna kolumna statusu. Jeśli na ekranie nie pojawiły się wyniki, to musisz przewinąć ekran jeszcze bardziej w lewo.

W sekcji #2 skryptu tryb odzyskiwania zmieniany jest na simple.
Następnie wyświetlany jest aktualny procent wykorzystania dziennika i wykonywany jest rozkaz select into. Po sprawdzeniu stopnia wykorzystania dziennika można zauważyć minimalny wzrost jego rozmiaru.
Na koniec wykonywana jest próba wykonania kopii zapasowej dziennika, która kończy się niepowodzeniem. Jest to jedna z podstawowych różnic pomiędzy trybem simple a pozostałymi. W przedstawionym przykładzie ograniczono rozmiar dziennika w czasie wykonania operacji select into, tracąc równocześnie możliwość utworzenia kopii zapasowej dziennika, która mogłaby posłużyć do odzyskania bazy danych.

Opcja ta jest podobna do opcji select into/bulkcopy database używanej w serwerach 7.0 i 6.5. 1. Zaznacz sekcję #2 skryptu, a następnie wybierz z menu polecenie Query | Execute.Na koniec, w sekcji #3 skryptu tryb odzyskiwania jest zmieniany na bulk-logged, po czym wykonywane są operacje identyczne jak we wcześniejszych przykładach. W tym przypadku rozmiar dziennika powiększa się nieco więcej niż w przypadku trybu simple, ale możliwe jest wykonanie kopii zapasowej dziennika.

Wzrost rozmiaru dziennika nie jest tak duży, jak w przypadku trybu full recovery.


Oznacza to, że zachowana zostaje możliwość wykonywania kopii zapasowych, ale nie musimy płacić za nią tak dużej ceny (liczonej ilością wpisów w dzienniku transakcyjnym), jak w przypadku trybu full recovery.
Warto wspomnieć, że tryb bulk-logged ma jedną niedogodność: uniemożliwia on odzyskanie bazy danych do określonego momentu w czasie (point in time recovery).

 1. Zaznacz sekcję #3 skryptu, a następnie wybierz z menu polecenie Query | Execute.

SQLDIAG.EXE
Przegląd:

Po zainstalowaniu/aktualizacji serwera SQL Server 2000 należy przejrzeć informacje o aktualnym stanie serwera.

Narzędzie SQLDIAG.EXE pomaga uzyskać informacje o: • Konfiguracji i rozmiarze bazy danych

 • Aktualnych połączeniach i procesach

 • Zawartości dzienników błędów serwera SQL

 • Systemie Windows

 • Sprzęcie

 • Wersji

Wszystkie informacje są umieszczane w jednym pliku. 1. Otwórz okno linii poleceń Start | Programs Accessories | Command Prompt.Program sqldiag jest bardzo prosty w użyciu. Po dwukrotnym kliknięciu zapisuje on zgromadzone informacje w katalogu mssql7\data (można to łatwo zmienić).

 1. Przejdź do następującego katalogu

  \
  program files\
  Microsoft Sql Server\
  mssql$sql2000\binn

  Będąc w tym katalogu wpisz  “sqldiag /?”Parametry programu SQLDIAG.exe są oczywiste:

-U NazwaUżytkownika

-P Hasło

-E Zaufane połączenie

-O Nazwa i ścieżka pliku wyjściowego

-I NazwaWystąpienia (tylko nazwa wystąpienia,


nie :
-I Maszyna\NazwaWystąpienia

ale :


-I NazwaWystąpienia )

 1. Wpisz następujące polecenie:

  SQLDIAG.EXE –I sql2000B –O c:\sqldiag.txt

  i naciśnij “Enter”. 1. Efekt działania zostanie zapisany w pliku c:\sqldiag.txt. 1. Otwórz plik wyjściowy przy pomocy programu Windows Explorer.
Oto niektóre informacje zawarte w pliku wyjściowym.
Zawartość wszystkich dzienników błędów


 • Dzienniki błędów zawierają informacje m.in. o statusie odzyskiwania baz danych, o uruchomionych usługach itd.

Informacje o rejestrze i bibliotekach DLLWyniki działania następujących procedur składowanych:
 • Sp_configure

  Podstawowe informacje o konfiguracji serwera, pamięci, ustawieniach zabezpieczeń, wydajności itd. • Sp_who

  Dokładna informacja o wszystkich aktualnie używanych połączeniach z serwerem.

 • Sp_lock

  Wszystkie bieżące blokady (być może nie jest to tak ważne po aktualizacji) • Sp_helpdb

  Szczegółowe informacje o bazach danych takie jak: rozmiar, ustawione opcje, tryb odzyskiwania i in. • Xp_msver

  Szczegółowe informacje o serwerze SQL i bieżącej konfiguracji systemu operacyjnego

 • Diagnostic Report from Windows

  Stopień wykorzystania dysku, zatrzymanie uruchomionych usług, ustawienia automatyczne, i inne dane statystyczne dotyczące systemu operacyjnego.
Wszystkie informacje mogą być przydatne jako podstawa przy rozwiązywaniu problemów związanych z konfigurację serwera SQL.

 1. Na podstawie uwag po lewej stronie omów najważniejsze sekcje pliku wyjściowego.Microsoft Developer Network


1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11


©operacji.org 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna