Tabela spełnienia zgodności oferowanego przedmiotu zamówienia wymagania taktyczno – techniczne (wtt) dla samochodów osobowo-terenowych w specjalizowanej policyjnej wersji „oznakowanej”


WYMAGANIA DOTYCZĄCE MONTAŻU RADIOTELEFONÓW I INSTALACJI ANTENOWYCHPobieranie 1.01 Mb.
Strona4/4
Data24.02.2019
Rozmiar1.01 Mb.
1   2   3   4
WYMAGANIA DOTYCZĄCE MONTAŻU RADIOTELEFONÓW I INSTALACJI ANTENOWYCHPojazd musi być przystosowany konstrukcyjnie do montażu w kabinie kierowcy przynajmniej jednego z niżej wymienionych urządzeń:

  1. radiotelefonu przewoźnego na pasmo VHF (147÷174 MHz) o przybliżonych wymiarach: szerokość 215 mm, wysokość 90 mm, głębokość 210 mm, masa ok. 1,7 kg. w układzie rozłącznym.

  2. Radiotelefon wchodzi w zakres zamówienia. Zamontowane urządzenie musi spełniać minimalne wymagania techniczno-funkcjonalne określone w zał. nr 7 do SIWZ


Radiotelefon przeznaczony jest do pracy ciągłej, w trybach pracy: czuwania, odbioru i nadawania.  1. Instalację radiotelefonu należy przeprowadzić przy pomocy zestawu do montażu, w którego w skład wchodzą przewód do połączenia panelu przedniego radiotelefonu z pozostałą częścią radiotelefonu, uchwyt do montażu panelu przedniego, interfejs panelu przedniego, interfejs radiotelefonu, śruby mocujące.

  2. Panel przedni radiotelefonu zostanie zamontowany śrubami przy wykorzystaniu uchwytu do montażu panelu przedniego w schowku pojazdu.

  3. Pozostała część radiotelefonu zostanie zamontowana przy pomocy standardowego uchwytu będącego na wyposażeniu radiotelefonu w bagażniku pojazdu.


Wykonawca zainstaluje w pojeździe:

a) przewody zasilające o przekroju min. 3,0 mm², przeznaczone dla zasilania urządzeń łączności radiowej. Przewód zasilający (dodatni) należy podłączyć do dodatniego zacisku akumulatora oraz musi on posiadać zabezpieczenie 25 A zainstalowane na przewodzie jak najbliżej źródła zasilania (do 40 cm).Przewód „ujemny” może być podłączony do karoserii pojazdu pod warunkiem, że punkt ten ma elektryczne połączenie z biegunem ujemnym akumulatora.

b) gniazdo bezpiecznikowe, które musi być przystosowane do bezpieczników nożowych.

c) przewód połączeniowy panelu przedniego radiotelefonu z pozostałą częścią radiotelefonu
  1. Zarówno przewód zasilający jak i gniazdo bezpiecznikowe muszą być zabezpieczone przed zwarciem do masy pojazdu oraz przed uszkodzeniami mechanicznymi szczególnie w miejscu przeprowadzania przewodu przez otwory w karoserii. Wolny koniec przewodów zasilających musi być wyprowadzony w okolicach środkowej części konsoli od strony nóg pasażera. Zapas przewodów musi wynosić około 1,5 m i należy go zakończyć gniazdem typu „T”. Wolny wtyk typu „T” musi być wpięty w gniazdo.

  2. Podczas układania kabli na poziomie podłogi lub pod progiem, należy przykryć kable specjalną osłoną przed uszkodzeniami mechanicznymi i stosowanymi zwykle w takich miejscach pokryciami ochronnymi. Między punktami przyłączy i mocowań musi być przewidziany o dostatecznej długości luźny kabel, jako zapas.


Antena musi być zainstalowana na dachu, w podłużnej osi symetrii pojazdu oraz zgodnie z wytycznymi producenta.

Antena musi spełniać minimalne wymagania techniczno-funkcjonalne opisane w zał. nr 7 do SIWZ


Miejsce przewidziane do instalacji anteny musi zapewniać odpowiednią przeciwwagę elektromagnetyczną oraz gwarantować właściwą charakterystykę promieniowania anteny. Lokalizacja punktu instalacji musi gwarantować właściwą separację od zakłóceń elektromagnetycznych generowanych przez pokładowe urządzenia elektryczne i elektroniczne pojazdu


Przewód antenowy o małym tłumieniu (<1,1 dB) i impedancji 50 Ω musi być doprowadzony w sposób niewidoczny, wykorzystując otwory i przestrzenie technologiczne pojazdu np. wnętrze słupka, chroniony na całej długości przed uszkodzeniami mechanicznymi oraz źródłem ciepła.


Konstrukcja i sposób instalacji zewnętrznej anteny musi umożliwiać mycie pojazdu w automatycznej myjni – zgodnie z jej instrukcją (np. poprzez odkręcenie promiennika).


Wykonawca dostarczy dokumentację dotyczącą parametrów zastosowanych
w pojeździe anten (na etapie dostawy)Instalacja elektryczna pojazdu musi być przystosowana do zasilania urządzeń łączności radiowej o napięciu znamionowym 12V DC z minusem na masie, a poziom przewodowych zaburzeń elektrycznych i elektromagnetycznych w instalacji nie może powodować zakłóceń w pracy radiotelefonów z przyłączonymi do nich zestawami nie kamuflowanymi, kamuflowanymi, przewodowymi i bezprzewodowymi


Fabryczne wyposażenie pojazdu oraz urządzenia wyposażenia sygnalizacyjnego w szczególności urządzenia uprzywilejowania w ruchu drogowym, nie mogą powodować zakłóceń łączności radiowej, o której mowa powyżej.


Instalacja elektryczna i antenowa musi być wykonana zgodnie z wymaganiami zawartymi w punkcie zatytułowanym „Wskazówki dotyczące montażu w pojeździe oznakowanym” oraz z zaleceniami producentów anten oraz przewodów.


Wskazówki dotyczące montażu w pojeździe oznakowanym:

   1. Wykonawca zainstaluje na dachu w osi symetrii pojazdu antenę dla pasma VHF i UHF z wymiennymi promiennikami.

   2. Przy układaniu przewodów antenowych należy zwrócić uwagę na zachowanie bezpiecznej odległości od instalacji elektrycznej i elektronicznej pojazdu lub właściwe ich odseparowanie.

   3. Przy instalacji anteny należy zwrócić uwagę na prawidłowy kontakt (galwaniczny) elementów masowych z masą pojazdu.

   4. Przewody antenowe o małym tłumieniu dla pasm VHF 164-174 MHz i pasma UHF 380 - 400 MHz, impedancji 50 Ω i zakresie temperatury pracy -35º C ÷ +80º C muszą być dostarczone i zainstalowane przez Wykonawcę. Przewody należy zakończyć odpowiednio wtykami BNC dla VHF/UHF oraz SMA dla GPS.

   5. Przewody antenowe należy doprowadzić do miejsca montażu radiotelefonu w bagażniku i pozostawić niezbędny zapas przewodów zasilających i sygnałowych tak, aby można bezproblemowo deinstalować i instalować radiotelefon.


Uwagi ogólne do montażu.

 1. Do zamontowanego radiotelefonu musi być dołączona gwarancja producenta oraz deklaracja zgodności z wymaganiami zasadniczymi odpowiedniej dyrektywy ( lub kilku dyrektyw), szczegółowo określonymi w :

- aktach normatywnych wprowadzających,

- aktualnie obowiązujących normach włącznie z Normami Europejskimi Zharmonizowanymi,

- innych dokumentach normatywnych ( w przypadku ich zastosowania).


 1. Deklaracja zgodności musi być sporządzona w języku polskim lub przetłumaczona na język polski przez tłumacza przysięgłego i dostarczona wraz z kopią dokumentu w języku oryginalnym.

 2. Do zamontowanego radiotelefonu musi być dostarczone odpowiednie licencjonowane oprogramowanie umożliwiające prawidłowe zaprogramowanie i serwisowanie zamontowanego urządzenia.

 3. Do pojazdu musi być dołączona instrukcja instalacji, która zawierać będzie następujące elementy:

- opis miejsc dot. montażu urządzeń i anten,

- opis tras i sposobu prowadzenia przewodów antenowych i zasilających,

- odpowiednie schematy montażowe

- zdjęcia

UWAGA! Zamawiający zastrzega, że montaż instalacji, anten i radiotelefonów może nastąpić dopiero po przeprowadzeniu szczegółowych uzgodnień z Zamawiającym ( specjalistami Wydziału Łączności i Informatyki KWP w Gorzowie Wlkp.) i po uzyskaniu akceptacji dla proponowanych rozwiązań.

W tym celu wykonawca wykona instalację wg w/w wytycznych w pojeździe i przedstawi wykonane prace do konsultacji i ewentualnej akceptacji.


UPRZYWILEJOWANIE W RUCHU1. Na dachu każdego pojazdu należy zamontować symetrycznie i prostopadle do podłużnej osi symetrii pojazdu, specjalną lampę ostrzegawczą. Lampa nie może wystawać poza obrys dachu i musi być zamontowana do fabrycznych relingów w sposób, jak najmniej ingerujący w strukturę pojazdu oraz umożliwiający mycie pojazdu w myjni automatycznej szczotkowej bez konieczności jej demontażu. Wysokość lampy maksimum 62 mm .

Wszelkie przewody doprowadzone do lampy ostrzegawczej muszą być poprowadzone w sposób wykorzystujący fabryczne otwory i elementy zabudowy pojazdu np. wewnątrz relingu.

2. Specjalna lampa ostrzegawcza musi posiadać:

a) min. dwie niebieskie lampy LED o barwie światła niebieskiej umieszczone w dwóch skrajnych częściach lampy zespolonej, widoczne z każdej strony pojazdu,

b) umieszczony z jej przodu i z tyłu świetlny napis „POLICJA” wypełniający białe pole pomiędzy lampami ostrzegawczymi widoczny w warunkach nocnych w kolorze niebieskim o tej samej barwie, co niebieski pas wyróżniający,

c) lampę LED o barwie światła czerwonej umieszczoną miedzy lewą lampą o barwie światła niebieskiej, a świetlnym napisem „POLICJA” widoczne co najmniej z przodu i tyłu pojazdu,

d) dwie pomocnicze lampy LED o barwie światła białej umieszczone w przedniej części lampy ostrzegawczej służące do oświetlania obszaru przed pojazdem podczas wykonywania czynności służbowych .

e) pomocnicze lampy LED barwy białej umieszczone po prawej i lewej stronie lampy ostrzegawczej [ wbudowane w Lampe – nie podwieszone ] służące do oświetlania obszaru z boku pojazdu podczas wykonywania czynności służbowych .

Zamawiający wymaga możliwości niezależnego załączania pomocniczych lamp halogenowych z każdej strony pojazdu.

3. W przedniej części pojazdu, w atrapie chłodnicy lub w zderzaku przednim lub na masce przedniej muszą być zamontowane dwie niebieskie lampy LED o barwie światła niebieskiej. Każda z lamp musi posiadać jeden rząd, z co najmniej 3 diodami LED o wysokiej światłości.

4. Za szybą każdego pojazdu w części centralnej u góry zamontowana dodatkowa lampa ostrzegawcza koloru niebieskiego.

5. Pojazd musi posiadać po wewnętrznej stronie dolnej, lewej i prawej, skrajnej części drzwi/klapy tyłu nadwozia zamontowane dwie niebieskie lampy LED o barwie światła niebieskiej. Każda z lamp musi posiadać jeden rząd, z co najmniej 3 diodami LED o wysokiej światłości. Lampy te muszą załączać się automatycznie po otwarciu drzwi/klapy tyłu nadwozia w przypadku działania głównych świateł uprzywilejowania i być widoczne z tyłu pojazdu. Sposób montażu lamp nie może ograniczać przestrzeni bagażowej oraz musi zabezpieczać lampy przed uszkodzeniem przez wyposażenie przewożone w przestrzeni bagażowej.

6. Wszystkie zastosowane w pojeździe lampy uprzywilejowania w ruchu drogowym muszą:

a) posiadać homologację,

b) być zamontowane w taki sposób, aby źródło światła było umieszczone prostopadle do osi poziomej pojazdu,

c) posiadać klosze wykonane z poliwęglanu,

d) być zamontowane w sposób umożliwiający mycie pojazdu w myjni automatycznej szczotkowej bez konieczności ich demontażu,

7. Urządzenie wysyłające ostrzegawcze sygnały dźwiękowe uprzywilejowania pojazdu w ruchu drogowym i rozgłaszające komunikaty po zamontowaniu w pojeździe musi:

a) wytwarzać dźwięki, których ekwiwalentny poziom ciśnienia akustycznego wg krzywej korekcyjnej A mierzony całkującym miernikiem poziomu dźwięku umieszczonym w odległości 7 m od przedniego zderzaka pojazdu musi zawierać się w granicach 100 dB(A) ÷ 115 dB(A), dla każdego rodzaju dźwięku. Warunki badań wg PN-92/S-76004 lub regulaminu 28 EKG ONZ.

b) wytwarzać dźwięki, których ekwiwalentny poziom ciśnienia akustycznego wg krzywej korekcyjnej A mierzony całkującym miernikiem poziomu dźwięku w kabinie, na postoju nie może przekraczać 80 dB (A), dla każdego rodzaju dźwięku. Warunki badań wg PN-90/S-04052 ISO 5128.

c) być zamontowane w komorze silnika w sposób nieutrudniający dostępu do innych elementów pojazdu,

d) spełniać wymagania dla obudów ochronnych w klasie min. IP 54 wg normy PN-EN 60529:2003.

8. We wnętrzu pojazdu musi być zamontowany manipulator (z wbudowanym mikrofonem) umożliwiający sterowanie zespolonym urządzeniem rozgłoszeniowo-alarmowym przez dysponenta lub kierowcę, które musi posiadać funkcje:

a) wytwarzania, co najmniej 3 rodzaje dźwięków,

b) przełączania tonu sygnału uprzywilejowania: „Le-on”, „Wilk”, „Pies” (Hi-lo, Yelp, Wail),

c) sterowania sygnalizacją świetlną,

d) sterowania urządzeniem rozgłoszeniowym,

e) sterowanie oświetleniem pomocniczym.

9. Działanie urządzeń sygnalizacji uprzywilejowania pojazdu w ruchu drogowym musi spełniać następujące warunki:

a) włączenie sygnalizacji dźwiękowej musi pociągać za sobą jednocześnie włączenie sygnalizacji świetlnej o barwie światła niebieskiej (nie może być możliwości włączenia samej sygnalizacji dźwiękowej, tj. bez równoczesnej sygnalizacji świetlnej),

b) musi istnieć możliwość włączenia samej sygnalizacji świetlnej o barwie światła niebieskiej (bez sygnalizacji dźwiękowej),

c) włączenie lamp uprzywilejowania pojazdu w ruchu drogowym musi być sygnalizowane lampką kontrolną,

d) włączenie sygnalizacji świetlnej o barwie światła czerwonej musi za sobą pociągać włączenie sygnalizacji świetlnej o barwie światła niebieskiej,

e) włączenie urządzenia rozgłoszeniowego musi przerywać emisję dźwiękowych sygnałów ostrzegawczych, zaś jego wyłączenie powodować dalszą pracę sygnalizacji dźwiękowej, o ile była ona wcześniej włączona,

f) działanie sygnalizacji świetlnej musi być możliwe również przy wyjętym kluczyku ze stacyjki pojazdu,

g) włączenie świateł pozycyjnych, mijania lub drogowych w pojeździe musi powodować włączenie napisu „POLICJA” umieszczonego w zespolonej lampie ostrzegawczej.

KOLORYSTYKA POJAZDU


11. Każdy pojazd musi:

 1. posiadać barwę nadwozia „srebrny metalik” jednakową dla wszystkich dostarczonych pojazdów, włącznie ze zderzakami i lusterkami, o parametrach określonych w Tabeli 1 przedstawiającej granice pól tolerancji barwnych współrzędnych trójchromatycznych barwy srebrny metalik,

 2. być oznakowany zgodnie z wymaganiami określonymi w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz ich niezbędnego wyposażenia (Dz. U. z 2003 r. Nr 32, poz. 262 z późn. zm.). Rysunki poglądowe oznakowania pojazdów przedstawiono w Załączniku nr 3. Pojazd musi posiadać odblaskowy napis „POLICJA” barwy białej umieszczony z przodu i z tyłu pojazdu, przy czym napis z przodu musi znajdować się na nie odblaskowej powierzchni o barwie niebieskiej, a z tyłu na pasie wyróżniającym; na obydwu bokach pojazdu na pasie wyróżniającym musi być umieszczony znak gwiazdy policyjnej. Szczegółowe parametry geometryczne oznakowania oferowanego pojazdu przedstawi Wykonawca do zaakceptowania przez Zamawiającego, po rozstrzygnięciu przetargu,

 3. posiadać z tyłu pojazdu pas wyróżniający,

 4. parametry folii muszą zapewniać możliwość jej demontażu bez uszkodzeń powłoki lakierniczej zgodnie z instrukcją dostarczoną przez Wykonawcę.

 1. Materiały użyte do wykonania oznakowania muszą spełniać, co najmniej wymagania:

a) Punkt 1.3.2 Załącznika nr 1 do Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczenia na drogach w zakresie dla folii odblaskowych koloru niebieskiego i białego 2 generacji (Dz. U. z 2003 Nr 220 poz. 2181),

b) Punkt 2.27, 2.28, 2.29, 2.30, 4.14, 4.15, 4.16, oraz 4.17 Załącznika nr 8 do Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 22 lipca 2002 r. w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów (Dz. U. z 2007 r. Nr 186, poz. 1322 z późn. zm.). 1. Współrzędne trójchromatyczne barwy białej i niebieskiej odblaskowej muszą zawierać się w granicach pól tolerancji barwnych przedstawionych w Tabeli 2.

Tabela 1

Tabela 2Barwa materiału

Współrzędne punktów narożnych

Wartość współczynnika luminacji

1

2

3

4

Srebrny metalik

X

0,311

0,303

0,311

0,319

0,25 ÷ 0,40

Y

0,321

0,329

0,337

0,329Barwa

materiałuWspółrzędne punktów narożnych

Minimalne wartości
współczynnika luminacji

1

2

3

4

Biała

X

0,355

0,305

0,285

0,335

0,27

Y

0,355

0,305

0,325

0,375

Niebieska

X

0,078

0,150

0,210

0,137

0,01

Y

0,171

0,220

0,160

0,038

Z oferowanych pojazdów należy usunąć wszelkie napisy, które nie są związane z identyfikacją Policji. Oznaczenie marki i modelu pojazdu w miarę możliwości należy przesunąć poza oznakowanie pojazdu.


OGÓLNE WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE MONTAŻU POJAZDU


  1. Wszystkie stosowane przewody instalacji elektrycznej muszą spełniać wymogi określone w obowiązujących normach i przepisach dotyczących instalacji elektrycznej w motoryzacji. Przewody muszą znajdować się w osłonie w kolorze czarnym lub szarym. Wszystkie przewody należy odpowiednio oznaczyć. Przy układaniu przewodów należy koniecznie uwzględnić minimalny promień zagięcia przewodu zgodny z wymaganiami producenta,

  2. Wszystkie przewody należy ułożyć w sposób zapobiegający wibracji oraz możliwości samoczynnego przemieszczania się. Do łączenia przewodów należy stosować specjalistyczne łączniki albo kostki, które podczas zwarcia instalacji się nie stopią. Podczas układania przewodów na poziomie podłogi lub pod progiem, przewody należy dodatkowo zabezpieczyć przed uszkodzeniami mechanicznymi. Wszystkie przewody muszą być ułożone z odpowiednim zapasem długości zapobiegającym ich naprężeniu podczas eksploatacji,

  3. Przewody antenowe urządzeń łączności radiowej nie mogą być układane razem z przewodami instalacji elektrycznej,

  4. W przypadku zmian kierunku ułożenia przewodu, przed i za łukiem należy przymocować uchwyty przewodowe; jeśli przewód prowadzony jest po linii prostej, trzeba przewidzieć dostateczną ilość uchwytów. Należy stosować uchwyty pierścieniowe z tworzywa sztucznego dopasowane do liczby i grubości układanych przewodów.

  5. Wszystkie otwory i przewierty należy wygładzić i zabezpieczyć tulejkami ochronnymi krawędziowymi lub gumowymi prowadnicami,

  6. Każde miejsce ingerencji w metalowe elementy nadwozia pojazdu musi zostać dodatkowo zabezpieczone antykorozyjnie,

  7. Zamawiający dopuszcza jedynie stosowanie następujących technologii mocowania elementów i podzespołów zabudowy do nadwozia pojazdu: nitowanie za pomocą nitów zrywanych stalowych, łączenie za pomocą śrub, wkrętów, śrub i nitonakrętek sześciokątnych,

  8. Śruby mocujące do blachy mogą być użyte tylko w takich miejscach, w których nie ma żadnego zagrożenia skaleczeniem ani nie istnieją żadne inne możliwości mocowania. Części obciążone mechanicznie należy umocować przy pomocy śrub łączących. Należy używać śrub i nakrętek w wykonaniu antykorozyjnym. Wszystkie śruby mocujące i nakrętki muszą być łatwo dostępne, aby zapewnić możliwość szybkiego demontażu elementów przymocowanych przy pomocy śrub i uchwytów,

  9. Wszystkie zastosowane elementy zabudowy pojazdu wykonane z metalu oraz wszystkie elementy łączące muszą być wykonane w technologii antykorozyjnej,

  10. Wszystkie elementy zabudowy należy umieścić w pojeździe w taki sposób, aby w przypadku uszkodzenia lub prac konserwacyjnych możliwe było ich jak najłatwiejsze wymontowanie i ponowne zamontowanie,

  11. Wszystkie elementy zabudowy muszą być zamontowane w pojeździe zgodnie ze wskazówkami montażu podanymi przez producentów tych elementów,

  12. Wtyczki i gniazdka należy zamontować zgodnie z podanymi przez producenta wskazówkami dotyczącymi montażu i łączenia,

  13. Wszystkie moduły i części specjalnego wyposażenia techniki policyjnej należy umieścić w pojeździe w taki sposób, aby w przypadku uszkodzenia lub prac konserwacyjnych możliwe było ich jak najłatwiejsze wymontowanie i ponowne zamontowanie.


WYMAGANIA ODNOŚNIE OZNACZANIA I ZNAKOWANIA


1. Każdy pojazd musi posiadać trwale umieszczone w miejscu łatwo dostępnym wewnątrz pojazdu:

 1. tabliczkę zawierającą naniesione w sposób trwały, co najmniej dane o producencie, typie roku produkcji oraz numerze fabrycznym pojazdu,

 2. tabliczkę wskazującą dopuszczalną liczbę przewożonych osób łącznie z kierowcą,

 1. WWszystkie urządzenia zamontowane, jako elementy zabudowy pojazdu muszą posiadać tabliczki znamionowe zawierające, co najmniej następujące dane:

 1. a) symbol lub numer producenta,

 2. b) numer kolejny wyrobu,

 3. c) rok produkcji.

 1. Wszystkie elementy zabudowy pojazdu, takie jak: przełączniki, gniazda itp., sterujące wyposażeniem pojazdu, muszą być oznaczone tabliczkami z opisem (słownym lub graficznym) ich funkcji i przeznaczenia. Tabliczki muszą być czytelne oraz wykonane i zamocowane w sposób trwały.


WYMAGANIA DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA


  1. Instrukcja obsługi pojazdu musi zawierać zapisy dotyczące bezpiecznego użytkowania i obsługi pojazdu,

  2. Zastosowane rozwiązania konstrukcyjne pojazdu muszą spełniać wymagania BHP,

  3. Niezbędne ostrzeżenia w zakresie BHP muszą być umieszczone w sposób trwały w widocznych miejscach,

  4. Wnętrze pojazdu nie może posiadać ostrych krawędzi, które mogłyby powodować zranienia i kontuzje osób podczas użytkowania pojazdu,

  5. Konstrukcja pojazdu musi zapewniać bezpieczeństwo pożarowe. Elementy zabudowy oraz materiały zastosowane do zabudowy wnętrza pojazdu musza spełniać wymagania w zakresie palności wg Dyrektywy 95/28/WE.

  6. Zabudowa pojazdu nie może utrudniać dostępu do elementów i wyposażenia pojazdu związanych z bezpieczeństwem użytkowania.UWAGA:

   • Należy wpisać, czy przedmiot zamówienia oferowany przez Wykonawcę spełnia lub nie spełnia dany warunek. W przypadku jeżeli wartość danego parametru oferowanego przewyższa wymagana min. wartości, należy podać wartość oferowaną.

............................................................. dnia .......................................(miejscowość) (data)

.............................................................(podpis osoby uprawnionej/upoważnionej

do reprezentowania Wykonawcy)


Operacja pn.: „Zwalczanie kłusownictwa wodnego na terenie ”Łużyckiej Lokalnej Grupy Rybackiej”
przez Komendę Powiatową Policji w Żarach w celu zachowania różnorodności biologicznej
i chronionych gatunków ryb lub innych organizmów wodnych.”
współfinansowana przez Unię Europejską ze środków finansowych Europejskiego Funduszu Rybackiego
zapewniającą inwestycje w zrównoważone rybołówstwo

Strona z
Pobieranie 1.01 Mb.

Share with your friends:
1   2   3   4
©operacji.org 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna
warunków zamówienia
istotnych warunków
przedmiotu zamówienia
wyboru operacji
Specyfikacja istotnych
produktu leczniczego
oceny operacji
rozwoju lokalnego
strategii rozwoju
kierowanego przez
specyfikacja istotnych
Nazwa przedmiotu
Karta oceny
ramach działania
przez społeczno
obszary wiejskie
dofinansowanie projektu
lokalnego kierowanego
Europa inwestująca
Regulamin organizacyjny
przetargu nieograniczonego
kryteria wyboru
Kryteria wyboru
Lokalne kryteria
Zapytanie ofertowe
Informacja prasowa
nazwa produktu
Program nauczania
Instrukcja obsługi
zamówienia publicznego
Komunikat prasowy
programu operacyjnego
udzielenie zamówienia
realizacji operacji
opieki zdrowotnej
przyznanie pomocy
ramach strategii
Karta kwalifikacyjna
oceny zgodno
Specyfikacja techniczna
Instrukcja wypełniania
Wymagania edukacyjne
Regulamin konkursu
lokalnych kryteriów
strategia rozwoju
sprawozdania finansowego
ramach programu
ramach poddziałania
kryteriów wyboru
operacji przez
trybie przetargu