Tabela spełnienia zgodności oferowanego przedmiotu zamówienia wymagania taktyczno – techniczne (wtt) dla samochodów osobowo-terenowych w specjalizowanej policyjnej wersji „oznakowanej”Pobieranie 1.01 Mb.
Strona2/4
Data24.02.2019
Rozmiar1.01 Mb.
1   2   3   4

ZP-8/15 Zakup i dostawa 5 szt. samochodów osobowo - terenowych w specjalizowanej policyjnej wersji „OZNAKOWANEJ” przeznaczonych do przewozu policjantów oraz specjalistycznego sprzętu i wyposażenia w celu realizacji operacji pn. „Zwalczanie kłusownictwa wodnego na terenie ”Łużyckiej Lokalnej Grupy Rybackiej” przez Komendę Powiatową Policji w Żarach w celu zachowania różnorodności biologicznej i chronionych gatunków ryb lub innych organizmów wodnych.”
Wzór - Załącznik nr 8 do SIWZ PO ZMIANACHTABELA SPEŁNIENIA ZGODNOŚCI OFEROWANEGO PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

WYMAGANIA TAKTYCZNO – TECHNICZNE (WTT) DLA

SAMOCHODÓW OSOBOWO-TERENOWYCH W SPECJALIZOWANEJ POLICYJNEJ WERSJI „OZNAKOWANEJ”.
Nazwa Wykonawcy/Lidera Konsorcjum*/: .................................................................................................

Adres Wykonawcy/Lidera Konsorcjum*/: ..................................................................................................


*/ niepotrzebne skreślićMARKA/TYP / WARIANT / WERSJA/ NAZWA HANDLOWA POJAZDU:
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..**/


**/ wpisać zgodnie z nazewnictwem w homologacji pojazdu
Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu wymagań Zamawiającego w zakresie przedmiotowych pojazdów
w ilości 5 szt.- wg stanu na dzień składania ofert


L.p.

WYMAGANE WARUNKI TAKTYCZNO - TECHNICZNE

OFEROWANE WARUNKI TAKTYCZNO - TECHNICZNE

WYMAGANIA OGÓLNE
Samochody osobowo - terenowy w specjalizowanej policyjnej wersji „OZNAKOWANEJ” przeznaczone do przewozu policjantów oraz specjalistycznego sprzętu i wyposażenia oraz do wykonywania zadań przez służbę policyjną oraz do zadań szczególnych m.in. do patrolowania terenów przywodnych, zatrzymywania, konwojowania osób, które zajmują się kłusownictwem wodnym

(Pojazd „OZNAKOWANY – OK.” – 5 szt.)

Wnętrze przedmiotowych pojazdów „OZNAKOWANYCH - OK” umożliwia wykonywanie podstawowych czynności służbowych takich jak: sporządzanie dokumentacji służbowej, wykonywania zadań obserwacyjno-konwojowych w terenie, inne.

Dodatkowo konstrukcja każdego pojazdu umożliwia bezpieczne holowanie przyczepki


z łodzią pontonową.Konstrukcja pojazdów umożliwia ich użytkowane we wszystkich porach roku i doby, w warunkach atmosferycznych spotykanych w polskiej strefie klimatycznej, użytkowane na drogach twardych a także w trudnych warunkach terenowych oraz mycie w myjni automatycznej szczotkowej,Oferowane pojazdy będą:

  1. w jednej wersji homologacyjnej,

  2. fabrycznie nowe, w pełni sprawne, wolne od wad fizycznych i prawnych,

  3. zgodne co do wymagań funkcjonalnych, konstrukcyjnych i parametrów technicznych,

  4. wolne od wad uniemożliwiających ich użycie zgodnie z przeznaczeniem.

  5. ukompletowane w elementy zabudowy wnętrza oraz dodatkowe wyposażenie
   (w szczególności w sygnalizację uprzywilejowania i instalację łączności radiowej) identyczne i pochodzące od tych samych producentów.

  6. wykonane zgodnie z wymaganiami określonymi w SIWZ i jej załącznikach oraz zasadami wiedzy technicznej, powszechnie obowiązującymi w tym zakresie normami i standardami, z uwzględnieniem obowiązujących przepisów.
WYMAGANIA FORMALNEPojazdy „oznakowane” muszą posiadać homologację na pojazd bazowy wystawioną zgodnie z Ustawą z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym lub posiadać świadectwo zgodności WE albo świadectwo zgodności wraz z oświadczeniem zawierającym dane i informacje o pojeździe niezbędne do rejestracji i ewidencji pojazdu lub Dyrektywą 2007/46/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5 września 2007 r., ustanawiającą ramy dla homologacji pojazdów silnikowych i ich przyczep oraz układów, części i oddzielnych zespołów technicznych przeznaczonych do tych pojazdów (Dz. U L 263 z 09.10.2007, str. 1 z późn. zm.)


Pojazd musi spełniać wymagania Rozporządzenia Ministrów: Spraw Wewnętrznych
i Administracji, Obrony Narodowej, Finansów oraz Sprawiedliwości z dnia 2 sierpnia 2011 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów specjalnych i używanych do celów specjalnych Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, kontroli skarbowej, Służby Celnej, Służby Więziennej i straży pożarnej.


Wszystkie urządzenia elektryczne i elektroniczne pojazdu muszą spełniać Dyrektywę Komisji 2004/104/WE z dnia 14.10.2004r. „dostosowującą do postępu technicznego Dyrektywę Rady 72/245/EWG odnoszącą się do zakłóceń radioelektrycznych (zgodności elektromagnetycznej) pojazdów oraz zmieniającą Dyrektywę 70/156/EWG w sprawie zbliżenia ustawodawstwa Państw Członkowskich odnoszących się do zatwierdzenia typu pojazdów silnikowych i ich przyczep”;


Urządzenia świetlne sygnalizacji uprzywilejowania muszą posiadać świadectwo homologacji na zgodność z Regulaminem 65 EKG/ONZ.


Wszystkie podzespoły elektroniczne montowane dodatkowo muszą posiadać świadectwo homologacji na zgodność z Regulaminem 10 EKG/ONZ.


Pojazdy stanowiące przedmiot zamówienia muszą spełniać wymagania określone w rozporządzeniu wydanym na podstawie art. 66 ust. 7 Ustawy Prawo o ruchu drogowym (t.j. Dz.U. z 2005r., nr 108, poz. 908 z poźn. zm.).


Pojazd musi posiadać zaświadczenie stacji kontroli pojazdów upoważnionej do przeprowadzania badań technicznych pojazdów przed dopuszczeniem do ruchu pojazdu uprzywilejowanego. Dokument potwierdzający spełnianie tego wymogu być przedstawiony przez Wykonawcę w fazie odbioru pojazdu.


Dostarczony pojazd musi mieć wykonany przez Wykonawcę i na jego koszt przegląd zerowy, co musi być potwierdzone w książce gwarancyjnej pojazdu


Wykonawca zobowiązany jest do skompletowania oferowanej wersji pojazdu bazowego
w sposób, co najmniej zgodny z handlową ofertą wyposażenia oferowanych dla odbiorców indywidualnych.


W celu potwierdzenia spełniania przez oferowane pojazdy poszczególnych punktów specyfikacji technicznej Wykonawca na żądanie Zamawiającego (na etapie dostawy) przedstawi niezbędne dokumenty, w szczególności dokumentację techniczną pojazdu i wyników badań laboratoryjnych (w tym np. protokołów z badań).Wykonawca zobowiązany jest do przekazania Zamawiającemu, przy odbiorze pojazdu, dokumentu z treści, którego wynikać będą czasookresy przeprowadzenia przeglądów w okresie trwania gwarancji na podzespoły mechaniczne, elektryczne i elektroniczne oraz sygnalizację uprzywilejowania wraz ze wskazaniem autoryzowanych stacji obsług na terenie województwa lubuskiego i sąsiednich. Wykaz stacji Wykonawca załączy do oferty.


W ramach przedmiotu umowy Wykonawca zobowiązany jest m.in. do:

  1. uzgodnienia z Zamawiającym sposobu i miejsca montażu w przedmiotowych pojazdach wyposażenia, a w szczególności montażu instalacji zasilającej urządzenia łączności radiowej oraz anten, w porozumieniu z specjalistami Wydziału Łączności i Informatyki KWP w Gorzowie Wlkp. W tym celu Wykonawca wykona instalację wg w/w wytycznych w pojeździe i przedstawi wykonane prace w formie dokumentacji fotograficznej do konsultacji i akceptacji.

  2. bezpłatnego udzielania konsultacji użytkownikom pojazdów w zakresie napraw i przeglądów pojazdów, w tym porad technicznych związanych z eksploatacją i naprawą pojazdów,

  3. bezpłatnego udzielania konsultacji użytkownikom pojazdów w zakresie możliwości zabudowania oraz zaleceń dotyczących montażu w przedmiotowych pojazdach:

 • instalacji antenowych,

 • instalacji zasilania urządzeń łączności radiowej,

 • urządzeń do pomiaru zużycia paliwa,

 • innego sprzętu służbowego,

  1. zapewnienia obsługi technicznej dostarczonych pojazdów oraz napraw bieżących
   w okresie gwarancji w oparciu o serwisowe stacje obsługi pojazdów oraz policyjne stacje obsługi pojazdów


W książce gwarancyjnej pojazdu będzie wprowadzić zapis, że zmiany adaptacyjne przedmiotowych pojazdów, dotyczące montażu wyposażenia służbowego dokonane przez Zamawiającego w uzgodnieniu z Wykonawcą, nie mogą powodować utraty ani ograniczenia uprawnień wynikających z fabrycznej gwarancji


Wykonawca zobowiązuje się do przygotowania i przekazania Zamawiającemu zakupionego sprzętu ologowanego zgodnie z Księgą wizualizacji znaku Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013.”Wykonawca do każdego zamawianego z pojazdu w dniu dostawy dołączy kompletną dokumentację sporządzoną w języku polskim zawierającą, w szczególności:

  1. książkę gwarancyjną pojazdu,

  2. kartę pojazdu,

  3. książkę przeglądów serwisowych,

  4. wyciąg ze świadectwa homologacji na pojazd bazowy, dopuszczającego pojazd do użytkowania na terenie RP,

  5. wykaz wyposażenia, w tym wyposażenia dodatkowego.

  6. instrukcję obsługi pojazdu bazowego oraz elementów zabudowy i wyposażenia, która musi zawierać (w postaci opisów, schematów, rysunków i zdjęć) zagadnienia związane m.in. z:

f.1) miejscami montażu przewodów i anten, trasami i sposobem przeprowadzenia przewodów antenowych oraz zasilających, a także z miejscem i sposobem podłączenia zasilania;

f.2) bezpiecznym użytkowaniem i obsługą pojazdu,  1. dokument potwierdzający przeprowadzenie pierwszego badania technicznego pojazdu uprzywilejowanego przed pierwszą rejestracją, zgodnie z przepisami ustawy Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. z 2005r., nr 108, poz. 908 z poźn. zm.),

  2. Wykonawca dostarczy (wraz z każdym pojazdem) katalog części zamiennych oferowanego pojazdu (dopuszcza się w formie elektronicznej).
WYMAGANIA DOTYCZĄCE POJAZDU BAZOWEGO OSOBOWO - TERENOWEGO PRZEZNACZONEGO POD ADAPTACJĘ NA POJAZD W WERSJI „OZNAKOWANY


Rodzaj silnika: 4 suwowy wysokoprężny z turbodoładowaniem


Silnik spełnia normę emisji substancji szkodliwych EURO 5 lub późniejszą


Moc KM min. 135Prędkość maksymalna Km/h min. 180


Moment obrotowy Nm min. 320


ABS


ESP


Klimatyzacja


Poduszka powietrzna min. dla kierowcy, pasażera, boczna kurtyna


Trzypunktowe pasy bezpieczeństwa. Pasy bezpieczeństwa z regulacją górnych mocowań
i pirotechnicznymi napinaczami dla foteli przednich kierowcy i dysponenta.


Wspomaganie układu kierowniczego


Regulacja kolumny kierowniczej min. w jednej płaszczyźnie


Regulacja siedzenia kierowcy przód-tył, góra-dół


Światła przeciwmgielne przednie


Centralny zamek i auto-alarm sterowany pilotem


Długość całkowita min. 4430 mm


Wysokość min. 1630 mm


Prześwit podwozia min. 165 mm


Szerokość pojazdu min. 1850 mm


Ogumienie letnie na tarczach ze stopów metali lekkich (w tym pełno wymiarowe koło zapasowe wraz z pokrowcem) – szt. 5


Ogumienie zimowe na tarczach ze stali - szt. 5


Pojemność silnika min. 1990 cm3


Skrzynia biegów mechaniczna min. 6 biegów do przodu i wsteczny


Pojemność zbiornika paliwa min. 55 dm3


Rok produkcji 2014/2015


Światła do jazdy dziennej


Rozstaw osi max. 2600 mm


Dopuszczalne zużycie paliwa max 10 l/100 km


Dopuszczalna masa całkowita max. 3500 kg


Kąt natarcia min.16 o


Kąt zejścia min. 20 o


Kąt rampowy min.17 o


Dywaniki gumowe – komplet (przód ,tył oraz bagażnik)
WYMAGANIA TECHNICZNE DLA SAMOCHODÓWNadwozie:

  1. Rodzaj nadwozia: wg. kategorii M1 (osobowo- terenowy) o nadwoziu zamkniętym hatchback AB lub wielozadaniowy AF, 5- drzwiowy, przeszklony ze wszystkich stron o ilości miejsc min. 5.

  2. Para drzwi bocznych skrzydłowych po obu stronach pojazdu,

  3. Wszystkie drzwi przeszklone łącznie z tylnymi,

  4. Drzwi tylne otwierane do góry.

  5. Siedzenia – miękkie wykonane z materiału odpornego na zabrudzenia i uszkodzenia mechaniczne, nienasiąkliwego, łatwe do utrzymania w czystości, koloru ciemnego. Siedzenia muszą być tak skonfigurowane, aby zajmowanie miejsca nie wymagało odchylania/ składania innego fotela.

  6. Przyjmuje się umowny podział przestrzeni pasażerskiej na przedział I (pierwszy rząd siedzeń) i II (drugi rząd siedzeń) oraz przestrzeń bagażową/bagażnik obejmującą przedział III.

  7. Przedział III musi być wyposażony w uchwyty do mocowania wyposażenia służbowego.

  8. Szyby boczne przednie od strony kierowcy i pasażera obok kierowcy w I przedziale przyciemnione fabrycznie w kolorze ciemnym do 75% przepuszczalności światła.

  9. Pozostałe szyby boczne w przedziale II i III oraz tylna przyciemnione fabrycznie w kolorze ciemnym tak, aby nie było widać postaci osób przewożonych.

  10. wyposażone w relingi dachowe.

Układ hamowania wyposażony, co najmniej we wspomaganie, system zapobiegający blokowaniu kół (np. ABS).


Układ stabilizacji toru jazdy (np. ESP).Układ kierowniczy:

  1. Regulacja kolumny kierowniczej: góra – dół, przód – tył,

  2. Wspomaganie układu kierowniczego.

Przenoszenie napędu:

  1. 4x4

Bezpieczeństwo:

  1. Trzypunktowe pasy bezpieczeństwa. Pasy bezpieczeństwa z regulacją górnych mocowań i napinaczami dla foteli przednich,

  2. Poduszki powietrzne, co najmniej dla kierowcy i dysponenta wraz z kurtyną chroniącą przedział I i II z możliwością dezaktywacji poduszki dysponenta. Dezaktywacja musi być sygnalizowana w sposób widoczny dla kierowcy.

  3. Konstrukcja nadwozia samochodu dla danego typu musi zapewnić poziom bezpieczeństwa równoważny, co najmniej 4 gwiazdkom w testach według programu EURO-NCAP, co musi być potwierdzone certyfikatem lub raportem z badań.
Pobieranie 1.01 Mb.

Share with your friends:
1   2   3   4
©operacji.org 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna
warunków zamówienia
istotnych warunków
przedmiotu zamówienia
wyboru operacji
Specyfikacja istotnych
produktu leczniczego
oceny operacji
rozwoju lokalnego
strategii rozwoju
kierowanego przez
specyfikacja istotnych
Nazwa przedmiotu
Karta oceny
ramach działania
przez społeczno
obszary wiejskie
dofinansowanie projektu
lokalnego kierowanego
Europa inwestująca
Regulamin organizacyjny
przetargu nieograniczonego
kryteria wyboru
Kryteria wyboru
Lokalne kryteria
Zapytanie ofertowe
Informacja prasowa
nazwa produktu
Program nauczania
Instrukcja obsługi
zamówienia publicznego
Komunikat prasowy
programu operacyjnego
udzielenie zamówienia
realizacji operacji
opieki zdrowotnej
przyznanie pomocy
ramach strategii
Karta kwalifikacyjna
oceny zgodno
Specyfikacja techniczna
Instrukcja wypełniania
Wymagania edukacyjne
Regulamin konkursu
lokalnych kryteriów
strategia rozwoju
sprawozdania finansowego
ramach programu
ramach poddziałania
kryteriów wyboru
operacji przez
trybie przetargu