T: Zasady zabezpieczeń lokalnychPobieranie 177,95 Kb.
Strona1/3
Data22.04.2018
Rozmiar177,95 Kb.
  1   2   3

T: Zasady zabezpieczeń lokalnych.

Zasady grupy (ang. Group Policies) to obiekty zawierające zbiór ustawień konfiguracyjnych systemu. Zasady te obejmują ustawienia dla komputera oraz dla użytkownika. Dzięki zasadom grup można skonfigurować każdy element systemu Windows XP począwszy od instalacji oprogramowania przez konfiguracje środowiska użytkownika po zaawansowane opcje zabezpieczeń. Ustawienia zasad grup są przechowywane w obiektach GPO (ang. Group Policy Object). Obiekty GPO mogą być lokalne dla komputera lub domenowe, przechowywane w usłudze Active Directory. Jeżeli komputer należy do grupy roboczej dotyczą go wyłącznie ustawienie lokalnych zasad grup, natomiast gdy należy do domeny, na konfigurację komputera wpływają również obiekty GPO stworzone przez administratora domeny. W niniejszej instrukcji opiszemy lokalne zasady grup, które są wdrażane w momencie startu komputera i (lub) podczas logowania użytkownika. Wszystkie zasady grupy zostały podzielone na dwie zasadnicze części Konfiguracja komputera i Konfiguracja użytkownika. Pierwsze ustawienia dotyczą parametrów komputera, które są ładowane podczas startu systemu jeszcze przed logowanie użytkownika. Drugie dotyczą ustawień specyficznych dla użytkownika i są ładowane w momencie logowania do systemu.

Zasady zabezpieczeń lokalnych


Windows XP zawiera szereg przystawek do konsoli MMC, które ułatwiają zarządzanie obiektami GPO. Jedną z nich jest przystawka Zasady grupy, którą wykorzystano do utworzenia predefiniowanej konsoli Zasady zabezpieczeń lokalnych (ang. Local security policy).

Predefiniowana konsola Zasady zabezpieczeń lokalnych zawiera przystawkę Zasady grupy, jednakże w celu uproszczenia jej obsługi zostały wyłączone niektóre rozszerzenia.Za pomocą konsoli Zasady zabezpieczeń lokalnych użytkownik z uprawnieniami administratora może dowolnie skonfigurować zasady bezpieczeństwa komputera lokalnego. Zostały one podzielone na następujące grupy:

 • Zasady konta
  Do których należą ustawienia blokowania konta oraz zasady haseł.

 • Zasady lokalne
  Obejmujące zasady inspekcji, opcje zabezpieczeń i przypisywanie praw użytkownika.

 • Zasady kluczy publicznych
  Ustawienia szyfrowania plików.

 • Zasady ograniczeń oprogramowania

 • Zasady zabezpieczeń IP
Rysunek 1. Konsola Zasady zabezpieczeń lokalnych


Każda z ww. grup zawiera listę ustawień, które można konfigurować, często lista ta jest bardzo obszerna. Poniżej zostały opisane najważniejsze ustawienia oraz ich wpływ na działanie systemu.

Ustawienia z grupy Konfiguracja komputera\Ustawienia systemu Windows\Ustawienia zabezpieczeń\Zasady konta\Zasady haseł
Podając powyższą lokalizację grupy oraz wszystkie kolejne lokalizacje złożyliśmy, iż do konfiguracji używana jest przystawka konsoli MMC Zasady grupy. Jeżeli wykorzystujesz predefiniowaną konsolę Zasady zabezpieczeń lokalnych, należy pominąć dwa pierwsze człony.


 • Hasło musi spełniać wymagania co do złożoności

Określa ono, czy hasła do kont użytkowników muszą spełniać wymagania co do złożoności znaków. Wymagania są następujące:

  • Nie mogą zawierać fragmentu lub całej nazwy konta użytkownika.

  • Muszą mieć długość minimum sześciu znaków.

  • Muszą zawierać znaki z trzech kategorii: Wielkie litery od A do Z, małe litery od a do z, 10 cyfr podstawowych od 0 do 9, znaki specjalne (;!,@#$*&).

 • Minimalny okres ważności hasła

Określa czas ustalany w dniach, jaki musi obowiązywać hasło użytkownika, aby mógł je zmienić. Ustawienie to doskonale uzupełnia się z ustawieniem Wymuszaj tworzenie historii haseł i zapobiega zmienianiu hasła kilkakrotnie raz za razem, aby wrócić do poprzedniego.

 • Maksymalny okres ważności hasła

Definiuje, ile dni użytkownik może używać hasła, zanim wygaśnie jego ważność.

 • Minimalna długość hasła

Ustawia minimalną liczbę znaków, jaką musi posiadać hasło.

 • Wymuszaj tworzenie historii haseł

Jeżeli jest włączone, system zapamiętuje określoną liczbę zmian hasła w celu zmuszenia użytkowników do używania różnych haseł.

 • Zapisz hasła dla wszystkich użytkowników w domenie, korzystając z szyfrowania odwracalnego
  Niektóre protokoły do poprawnego działania wymagają, aby hasło było przechowywane w postaci zaszyfrowanej odwracalnym algorytmem.

Ustawienia z grupy Konfiguracja komputera\Ustawienia systemu Windows\Ustawienia zabezpieczeń\Zasady konta\Zasady konta
 • Próg blokady konta
  Określa, po ilu nieudanych próbach logowania konto zostanie zablokowane.

 • Czas trwania blokady
  Ustawia czas, po którym zablokowane konto automatycznie zostanie odblokowane.

 • Wyzeruj liczniki blokady konta po
  Określa, po jakim czasie pomiędzy jednym nieudanym logowaniem a następnym, licznik blokady zostanie wyzerowany.

Ustawienia z grupy Konfiguracja komputera\Ustawienia systemu Windows\Ustawienia zabezpieczeń\Zasady lokalne\Opcje zabezpieczeń
 • Logowanie interakcyjne: nie wyświetlaj nazwy ostatniego użytkownika
  Jeżeli ustawienie jest włączone, nazwa użytkownika, który ostatnio logował się do komputera, nie jest wyświetlana. Ustawienie znajduje zastosowanie w sytuacji, gdy nie jest stosowany ekran powitalny.

 • Logowanie interakcyjne: nie wymagaj naciśnięcia klawiszy CTRL+ALT+DEL
  Gdy włączone, nie wymaga od użytkownika naciśnięcia ww. kombinacji klawiszy w celu przejścia do okna logowania. Ustawienie to jest domyślnie wyłączone na komputerach należących do domeny. Gdy komputer pracuje w grupie roboczej, jest włączone.

 • Logowanie interakcyjne: tekst komunikatu dla użytkowników próbujących się zalogować
  Ustawienie pozwala na wpisanie treści komunikatu, który będzie się pojawiał po naciśnięciu kombinacji klawiszy CTRL+ALT+DEL.

  Aby komunikat się pojawił, musi być wyłączony ekran powitalny oraz wymagane naciśnięcie klawiszy CTRL+ALT+DEL. • Logowanie interakcyjne: tytuł komunikatu dla użytkowników próbujących się zalogować
  Definiuje tytuł pojawiający się na górnej belce okna komunikatu.

 • Logowanie interakcyjne: monituj użytkownika o zmianę hasła przed jego wygaśnięciem
  Ustala, ile dni przed wygaśnięciem hasła, użytkownik będzie informowany o potrzebie jego zmiany. Parametr ten powinien być ustawiony tak, aby ilość dni nie była większa niż wartość parametru Maksymalny okres ważności hasła pomniejszona o Minimalny okres ważności hasła.

 • Zamknięcie: zezwalaj na zamykanie systemu bez konieczności załogowania
  Ustala, czy komputer system może być wyłączany przez użytkownika, który nie jest zalogowany. Jeżeli ustawienie jest włączone, na ekranie powitalnym lub w oknie logowania uaktywnia się przycisk Zamknij system.

Ustawienia z grupy Konfiguracja komputera\Ustawienia systemu Windows\Ustawienia zabezpieczeń\Zasady lokalne\Przypisywanie praw użytkownika
 • Logowanie lokalne
  Zezwala wszystkim użytkownikom i grupom dodanym do ustawień tej zasady na logowanie lokalne do komputera.

 • Odmowa logowania lokalnego
  Zabrania logowania lokalnego użytkownikom i grupom dopisanym do tej zasady. Ustawienie odmowy nadpisuje ustawienie przyzwolenia.

 • Uzyskiwanie dostępu do tego komputera z sieci
  Zezwala na dostęp do komputera za pomocą sieci. Aby użytkownik mógł korzystać z udostępnionych zasobów, musi mieć nadane to uprawnienie na komputerze, który udostępnia wspomniane zasoby.

 • Odmowa dostępu do tego komputera z sieci
  Odmawia dostępu do komputera przez sieć. Odmowa nadpisuje przyzwolenie.

Ustawienia z grupy Konfiguracja użytkownika\Szablony administracyjne\System\Opcje klawiszy CTRL+ALT+DEL
 • Usuń Menedżera zadań
  Zabrania użytkownikom uruchamiania programu Menedżer zadań (taskmgr.exe).

 • Usuń opcję zablokuj komputer
  Zapobiega blokowaniu systemu przez komputer.

 • Usuń opcję Zmień hasło
  Uniemożliwia użytkownikom zmianę swoich haseł do systemu Windows. Blokuje przycisk Zmień hasło.

 • Usuń wylosowywanie
  Blokuje możliwość wylogowywania się użytkownika.

To tylko niektóre ustawienia zasad bezpieczeństwa. Lista ustawień jest znacznie dłuższa, lecz niepotrzebne jest dokładne omawianie wszystkich parametrów.


Modyfikowanie zasad zabezpieczeń


Każdą zasadę zabezpieczeń można zmodyfikować, należy jednak przy tym pamiętać, że nieprzemyślana modyfikacja może mieć negatywny wpływ na działanie systemu. Dobrą praktyką jest modyfikowanie zasad na komputerze testowym, zanim zostaną one wprowadzone na komputery pracujące w środowisku produkcyjnym. Aby ustrzec się przed nieoczekiwanymi problemami, zaleca się postępowanie w następujący sposób:

 1. Zainstaluj na komputerze system Windows XP w identycznej konfiguracji jak w środowisku produkcyjnym.

 2. Modyfikuj ustawienia zasad pojedynczo. Pozwoli to na szybki powrót do sytuacji z przed modyfikacji.

 3. Po każdej zmianie testuj ustawienia.

 4. Dopiero gdy wszystko zostało sprawdzone i przetestowane, powinno nastąpić wprowadzenie nowych zasad na pozostałe komputery.

Aby zmodyfikować ustawienia zasad:

 1. Otwórz odpowiednią konsolę np. Zasady zabezpieczeń lokalnych.

 2. Prawym przyciskiem myszy kliknij na ustawienie, które chcesz modyfikować i wybierz z menu podręcznego Właściwości.

 3. Ustaw parametry zasady. W większości przypadków będą to dwie opcje Włącz lub Wyłącz, jednakże niektóre zasady wymagają dodatkowych parametrów liczbowych lub tekstowych.

 4. Kliknij OK, aby zatwierdzić zmiany.  1   2   3


©operacji.org 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna