Sztynwag, 04. 06. 2018 r. Obowiązujące w ramach naboru warunki udzielenia wsparcia w ramach konkursu nr 1/2018Pobieranie 1,01 Mb.
Data28.02.2019
Rozmiar1,01 Mb.Załącznik nr 7

do Ogłoszenia o naborze wniosków na operacje realizowane przez podmioty inne niż LGD w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

__________________________________________________________________________________________

Sztynwag, 04.06.2018 r.
OBOWIĄZUJĄCE W RAMACH NABORU WARUNKI UDZIELENIA WSPARCIA

W RAMACH KONKURSU NR 1/2018

_____________________________________________
  1. Podstawowe warunki udzielenia wsparcia:

W ramach naboru obowiązują warunki wynikające z Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 (Dz. U. poz. 1570 z późn. zm.). (Aktualna wersja: Dz. U. z 2017, poz. 1588).

  1. Dodatkowe warunki udzielenia wsparcia wynikające z zapisów LSR i procedur:
  1. Operacja jest zgodna z Lokalną Strategią Rozwoju Kierowanego przez Społeczność (LSR) na lata 2016-2023 dla obszaru Lokalnej Grupy Działania „Vistula-Terra Culmensis - Rozwój przez Tradycję”:  1. Zakłada realizację celów ogólnych i szczegółowych LSR, przez osiąganie zaplanowanych w LSR wskaźników

  2. Operacja jest zgodna z Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020,

w tym z warunkami udzielenia wsparcia oraz z formą wsparcia wskazaną w ogłoszeniu o naborze.

  1. Operacja jest zgodna z zakresem tematycznym, który został wskazany w ogłoszeniu o naborze.

  2. Wniosek z załącznikami został złożony w miejscu i terminie wskazanym w ogłoszeniu.

  1. Operacja uzyska wskazaną w ogłoszeniu minimalną wymaganą liczbę punktów w ramach oceny wg lokalnych kryteriów wyboru.

  2. Kwota wsparcia równa: 60.000,00 zł.

___________________________________________________________________________