Szpital specjalistyczny nr 1Pobieranie 57,29 Kb.
Data16.12.2017
Rozmiar57,29 Kb.

SZPITAL SPECJALISTYCZNY NR 1

ul. Żeromskiego 7, 41-902 Bytom
Tel.: (032) 39 63 200 Fax.: (032) 39 63 251

NIP: 626-034-01-73 REGON: 270235840 KRS 0000079907


Konto: ING o/Bytom 58 1050 1230 1000 0023 5039 0619

e-mail: info@szpital1.bytom.pl www.szpital1.bytom.pl


Szp.Specj.Nr1/ZP/PN/16/2012 Bytom 21.05.2012 r.
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE WYKONAWCY, WYKONAWCACH WYKLUCZONYCH Z POSTĘPOWANIA ORAZ

ODRZUCONYCH OFERTACH
Na podstawie art. 92 ust 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych informuję, że w postępowaniu o udzieleniu zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn: „GRUPOWE UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE PRACOWNIKÓW szpitala specjalistycznego nr 1 w bytomiu I ICH WSPÓŁMAŁŻONKÓW ORAZ DOROSŁYCH DZIECI - II
za najkorzystniejszą uznana została oferta Wykonawcy:

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie S.A.

Ul. Mikołowska 5

44-100 Gliwice

Oferta tego wykonawcy spełnia wymogi Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz uzyskała najwyższą liczbę punktów według kryterium wskazanego w SIWZ, spośród ofert niepodlegających odrzuceniu.


Streszczenie oceny i porównanie złożonych ofert:


L.p.

Wykonawca

Kryterium

cena 75%


Dodatkowe zachorowania

10%


Dodatkowe operacje

15%


Razem

1.

ING TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ NA ŻYCIE S.A.

ul. Topiel 12

00-342 Warszawa


75,00


10,00


10,20


95,20


2.

Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie „POLISA-Życie” S.A.

al. Mickiewicza 63

01-625 Warszawa


52,69


10,00


14,25


76,94


3.

Compensa Towarzystwo Ubezpieczeń na Zycie S.A. Vienna Insurance Group

Al. Jerozolimskie 162

02-342 Warszawa


54,12


10


15,00


79,12


4.

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie S.A.

Ul. Mikołowska 5

44-100 Gliwice


71,51


10


14,87


96,38

Na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 2 Ustawy prawo zamówień publicznych zamawiający odrzucił ofertę

Towarzystwa Ubezpieczeń na Życie Warta S.A. ul. Chmielna 85/87, 00-805 Warszawa, gdyż treść oferty nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. W ofercie wykonawca zaoferował 500 dodatkowych operacji chirurgicznych. Działając na mocy art. 87 ust. 1 Ustawy pzp., zamawiający wezwał do złożenia wyjaśnienia treści złożonej oferty, w której poprosił wykonawcę o wskazanie czy podana w formularzu ofertowym liczba dodatkowych operacji chirurgicznych 500 jest to liczba ponad 300 minimalnie wymaganych operacji chirurgicznych, czyli łączna oferowana liczba operacji chirurgicznych to 800, oraz o podanie wykazu (wyspecyfikowania) wszystkich ośmiuset obowiązujących operacji chirurgicznych. Wykonawca przedstawił „katalog podstawowych 535 operacji”, jak również listę operacji oraz wszystkich dodatkowych zabiegów i badań wykonywanych w ramach ubezpieczenia. Przedstawiony dokument to katalog operacji według Międzynarodowej Klasyfikacja Procedur Medycznych ICD 9. Zamawiający w ramach wyjaśnień do SIWZ z dnia 14.05.2012r., nie wyraził zgody na możliwość zastosowania otwartego katalogu operacji, zgodnego z Międzynarodową Klasyfikacja Procedur Medycznych ICD 9. Wykonawca nie przedstawił katalogu operacji (określającego rodzaj oraz nazwę) obejmującego 800 zaoferowanych operacji łącznie w tym 500 operacji jako nadwyżkę podlegającą ocenie, a 300 jako liczbę bezwzględnie wymaganą.


Umowa w sprawie zamówienia publicznego zostanie podpisana zgodnie z art. 94 ust.1 ustawy - Prawo zamówień publicznych.

Andrzej Barałkiewicz

Dyrektor


Szpitala Specjalistycznego nr 1

w BytomiuDo wiadomości:

- Wykonawcy,

- strona internetowa Zamawiającego,

- tablica informacyjna- a/a
Przygotowanie:

Elżbieta Wandycz©operacji.org 2017
wyślij wiadomość

    Strona główna