Szpital powiatowyPobieranie 461,43 Kb.
Strona1/5
Data05.07.2018
Rozmiar461,43 Kb.
  1   2   3   4   5

SZPITAL POWIATOWY
UL. I-GO PUŁKU UŁANÓW NR 9
76-100 S Ł A W N O

NIP: 499-03-67-137

REGON: 331308664

BANK: BBS DARŁOWO NR: 58 8566 0003 0112 1751 2000 0001

SPECYFIKACJA

ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

( SIWZ)

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:NARZĘDZIA CHIRURGICZNE

TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:PRZETARG NIEOGRANICZONY

o wartości mniejszej niż 193 000 EURO

NUMER POSTĘPOWANIA: NARZĘDZIA CHIRURGICZNE/39 /2012

PODSTAWA PRAWNA: Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych

( tj. z 2010 r. Dz. U. Nr 113, poz. 759)

I. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest dostawa narzędzi chirurgicznych- CPV – 33169000-2

Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia określony jest w Załączniku Nr 2 do SIWZ.

Zamawiający zastrzega sobie prawo niewykonania umowy w pełnym zakresie jednak nie

mniejszym niż 50% przy czym w przypadku wzrostu popytu na przedmiot zamówienia a

poszczególnych asortymentach wzrost realizacji zadań nie przekroczy 20% przedmiotu

zamówienia.
II. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Termin realizacji umowy : 12 miesięcy od momentu podpisania umowy
III. CZĘŚCI ZAMÓWIENIA

Zamawiający nie dopuszcza składanie ofert częściowych:
IV. ZAMÓWIENIA UZUPEŁNIAJĄCE

Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających.
V. OFERTY WARIANTOWE

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
VI. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
 1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

 1. Prowadzą zarejestrowana działalność gospodarcza w zakresie objętym przedmiotowym zamówieniem;

 2. nie zalegają z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub uzyskali przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub mają wstrzymane w całości wykonanie decyzji właściwego organy;

 3. nie figurują w Krajowym Rejestrze Karnym na podstawie art. 24 ustawy Prawo zamówień publicznych.
 1. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego zostanie dokonana wg formuły „ spełnia – nie spełnia”.
VII. WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, JAKIE MUSZA DOSTARCZYĆ WYKONAWCY

WRAZ Z OFERTĄ
 1. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych, Wykonawca składa następujące dokumenty:

 1. oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;

 2. Aktualny odpis z właściwego rejestru , jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia, albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenia w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy;

 3. Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;

 4. Aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające , że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;

 5. Aktualna informacje z Krajowego rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

 6. Aktualna informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

2.1. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej

Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w ust. 1:


 1. pkt 2, 3 i 5 – składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:

 1. nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości,

 2. nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,

 3. nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie;

 1. pkt 4 – składa zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego kraju pochodzenia albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy.

2.2. Dokumenty, o których mowa w ust. 2.1 pkt 1 lit a i c oraz pkt 2, powinny być wystawione

nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie

do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.

Dokument, o którym mowa w ust. 2.1 pkt 1 lit. b, powinien być wystawiony nie wcześniej

niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału

w postępowaniu o udzielenie zmówienia albo składania ofert.

2.3. Jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub

miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, którym mowa w ust. 2.1, zastępuje się

je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym

organem sądowym. Administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub

gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym Wykonawca

ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. Przepis ust. 2.2. stosuje się odpowiednio.

3. W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym

przez Zamawiającego, Wykonawca składa następujące dokumenty: 1. formularz ofertowy – Załącznik Nr 1 do SIWZ;

 2. opis przedmiotu zamówienia – Załącznik Nr 2a

 3. formularz asortymentowo-cenowy – Załącznik Nr 2 do SIWZ;

 4. projekt umowy – Załącznik Nr 3 do SIWZ;

 5. oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu - Załącznik Nr 4 do SIWZ;

 6. oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania – Załącznik Nr 5 do SIWZ;

 7. oświadczenie Wykonawcy o klasie wyrobu medycznego (klasa I, IIa, IIb, lub III);

 8. Oświadczenie Wykonawcy, że zaoferowany asortyment jest dopuszczony do obrotu zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa tj. ustawą z dnia 20 maja 2010 roku o wyrobach medycznych (Dz. U. Nr 107 z 2010 roku poz. 679) oraz dokument potwierdzający, że jest oznakowany znakiem CE;

 9. Oświadczenie Wykonawcy o posiadaniu aktualnych świadectw rejestracyjnych i okazaniu ich na każde żądanie Zamawiającego

4. Dokumenty wymagane w przypadku składania oferty wspólnej:

1) pełnomocnictwo ustanawiające reprezentację Wykonawców wspólnie ubiegających się

o udzielenie zamówienia;

2) w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia

oraz w przypadku podmiotów, o których mowa w & 2 ust. 2 Rozporządzenia Prezesa Rady

Ministrów z dnia 20.12.2009 roku w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać

Zamawiający od Wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane, kopie

dokumentów dotyczących każdego z tych podmiotów są poświadczone za zgodność z

oryginałem prze te podmioty.Wyżej wymienione dokumenty Wykonawca zobowiązany jest złożyć w formie oryginałów lub kserokopii potwierdzonych na każdej stronie za zgodność z oryginałem przez osobę/osoby

uprawnioną do podpisania oferty z dopiskiem „ za zgodność z oryginałem” i naniesioną datą.


VIII. INFORMACJA O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI

Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują faksem i potwierdzają pisemnie.


IX. OSOBY UPRAWNIONE DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI

Osobą upoważnioną ze strony Zamawiającego do kontaktowania się z Wykonawcami jest:

Wiesława CHOLEWA – Oddziałowa - tel.: (59) 810-63-12; fax (59)-810-24-23

Teresa GRUPA - tel.: (59) 810-63-63

UWAGA:

Czas pracy od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 – 14:00X. WADIUM

Wykonawca przystępując do przetargu nie wnosi wadium.
XI. OKRES ZWIĄZANIA OFERTĄ

Wykonawcy pozostają związani ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu do składania ofert.
XII. OPIS PRZYGOTOWANIA OFERTY

1. Przygotowanie oferty:
 1. Oferta musi być sporządzona w języku polskim, pismem czytelnym.

 2. Dokumenty sporządzone w języku obcym należy złożyć wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez Wykonawcę.

 3. Koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi składający ofertę.

 4. Wykonawca może złożyć w prowadzonym postępowaniu wyłącznie jedną ofertę.

 5. Oferta oraz wszystkie załączniki wymagają podpisu uprawnionych do reprezentowania firmy w obrocie gospodarczym, zgodnie z aktem rejestracyjnym, wymaganiami ustawowymi oraz innymi przepisami prawa.

 6. Jeżeli oferta i załączniki zostaną podpisane przez upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy należy dołączyć właściwe umocowanie prawne.

 7. Zamawiający nie jest podmiotem wykonującym zadania z zakresu administracji publicznej i nie wymaga dokonania opłaty skarbowej, związanej z udzielonym pełnomocnictwem osoby do reprezentowania Wykonawcy.

 8. Oferta powinna zawierać wszystkie wymagane dokumenty, oświadczenia i załączniki, o których mowa w treści niniejszej specyfikacji.

 9. Dokumenty powinny być sporządzone zgodnie z zaleceniami oraz przedstawionymi przez Zamawiającego wzorcami – załącznikami, a w szczególności zawierać wszystkie informacje oraz dane.

 10. Poprawki w ofercie muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem osoby podpisującej ofertę.

 11. Wszystkie strony oferty powinny być spięte (zszyte) w sposób trwały, zapobiegający możliwości dekompletacji zawartości oferty.

2. Oferta wspólna
 1. W przypadku, kiedy ofertę składa kilka podmiotów, oferta musi spełniać następujące warunki:

 1. Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

 2. Oferta winna być podpisana przez ustanowionego pełnomocnika.

 3. Upoważnienie do pełnienia funkcji pełnomocnika wymaga podpisu prawnie upoważnionych przedstawicieli każdego z partnerów - należy załączyć je do oferty.

 4. Pełnomocnik winien być upoważniony do zaciągania zobowiązań i płatności w imieniu każdego na rzecz każdego z partnerów oraz do wyłącznego występowania w realizacji kontraktu – do oferty należy załączyć oświadczenie.

 5. Podmioty występujące wspólnie ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań.

 6. Jeżeli oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego zostanie wybrana Zamawiający może żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.

3. Inne wymagania dotyczące przygotowania oferty


Ofertę należy złożyć w nieprzejrzystym opakowaniu/zamkniętej kopercie w siedzibie

Zamawiającego (sekretariat) oraz opisać według poniższego wzoru:

NAZWA WYKONAWCY

NR POSTĘPOWANIA: NARZĘDZIA CHIRURGICZNE/39 / 2012

SZPITAL POWIATOWY

UL. IGO PUŁKU UŁANÓW NR 9

76-100 S Ł A W N O

S E K R E T A R I A T
XIII. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT
 1. Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego – SEKRETARIAT

do dnia 31 października roku do godz. 08:00

 1. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 31 października 2012 roku o godz. 08:30

w siedzibie Zamawiającego – DZIAŁ ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH.

Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający przekaże zebranym Wykonawcom

informację o wysokości kwoty jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie danego

zamówienia.

Otwarcie ofert jest jawne i nastąpi bezpośrednio po odczytaniu ww. informacji. Po otwarciu

ofert przekazane zostaną następujące informacje: nazwa i siedziba Wykonawcy, którego

oferta jest otwierana, cena , a także termin wykonania zamówienia, okres gwarancji, warunki

płatności.
XIV. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY
 1. Cena oferty musi uwzględniać wszystkie zobowiązania, musi być podana w PLN cyfrowo

i słownie z wyodrębnieniem należnego podatku VAT.

 1. Cena podana w ofercie powinna obejmować wszystkie koszty i składniki związane z wykonaniem zamówienia.

 2. Cena może być tylko jedna.

 3. Cena (wartość brutto) = ilość x cena jednostkowa netto + wartość VAT
XV. KRYTERIA OCENY OFERTY

1. Przy wyborze oferty najkorzystniejszej Zamawiający będzie kierował się następującymi

kryteriami:L.p.

KRYTERIUM

%

SPOSÓB OBLICZENIA

1.

Cena

100%

Cena oferowana minimalna brutto

-------------------------------------------- x 100

Cena badanej oferty brutto

2. Wynik:

Oferta, która przedstawia najkorzystniejszy bilans (maksymalna liczba przyznanych punktów

( w oparciu o ustalone kryteria) zostanie uznana za najkorzystniejszą, pozostałe oferty zostaną

sklasyfikowane zgodnie z ilością uzyskanych punktów. Realizacja zamówienia zostanie

powierzona Wykonawcy, który uzyska najwyższą ilość punktów.
XVI. ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY

Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
XVII. WARUNKI UMOWY

1. Zamawiający podpisze umowę w Wykonawcą, który przedłoży najkorzystniejszą ofertę z

punktu widzenia kryteriów przyjętych w niniejszej specyfikacji.

2. Umowa zawarta zostanie z uwzględnieniem postanowień wynikających z treści niniejszej

specyfikacji oraz danych zawartych w ofercie.

3. Postanowienia umowy zawarto w projekcie umowy, który stanowi Załącznik Nr 3 do SIWZ.
XVIII. INFORMACJA O MOŻLIWOŚCI ZMIANY POSTANOWIEŃ UMOWY

1. Dopuszcza się możliwość zmiany przedmiotu zamówienia wynikającego z oferty na podstawie

której zawarta została umowa, przy niższej lub niezwiększonej cenie, w przypadku gdy:


 1. Wykonawca zaproponuje nowszy technologicznie produkt spełniający parametry określone w opisie przedmiotu zamówienia;

 2. Wykonawca wstrzyma wprowadzanie przedmiotu umowy do obrotu handlowego i zaproponuje produkt równoważny spełniający parametry określone w opisie przedmiotu zamówienia;

 3. Wystąpi incydent medyczny związany z przedmiotem umowy i Wykonawca zaproponuje produkt równoważny, spełniający parametry określone w przedmiocie zamówienia;

 4. Producent przedmiotem umowy wstrzyma produkcję i Wykonawca zaproponuje produkt równoważny, spełniający parametry określone w opisie przedmiotu zamówienia;

 5. Producent zmieni sposób konfekcjonowania przedmiotu umowy.

3. Dopuszcza się możliwość zmiany numeru katalogowego, kodu produktu i nazwy własnej

przedmiotu umowy, w przypadku gdy Wykonawca zaproponuje taką zmianę.

4. Dopuszcza się możliwość obniżenia wielkości ceny, w przypadku gdy Wykonawca w okresie

realizacji umowy zaproponuje ten sam produkt w niższej cenie.
XIX. ŚRODKI OCHRONY PRAWNEJ

1. Odwołanie

1) Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności

Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania

czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.


 1. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego,

której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

 1. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

 2. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia za pomocą sposobu określonego

w Dziale VIII SIWZ.

 1. Wykonawca może w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować

Zamawiającego o niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez niego lub zaniechaniu czynności, do której jest on zobowiązany na podstawie ustawy, na które nie przysługuje odwołanie na podstawie art. 180 ust. 2 ustawy.

 1. W przypadku uznania zasadności przekazanej informacji Zamawiający powtarza czynność

albo dokonuje czynności zaniechanej, informując o tym wykonawców w sposób przewidziany w ustawie dla tej czynności.

 1. Na czynności , o których mowa w pkt 7, nie przysługuje odwołanie, z zastrzeżeniem

art. 180 ust. 2 ustawy.

 1. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia.

 2. Odwołanie wobec treści ogłoszenia, a także wobec postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej.

 3. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt 9 i 10 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

2. Skarga do sądu

1) Na orzeczenie Izby stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje

skarga do sądu.

2) W postępowaniu toczącym się wskutek wniesienia skargi stosuje się odpowiednio przepisy

ustawy z dnia 17 listopada1964 roku – Kodeks postępowania cywilnego o apelacji, jeżeli

przepisy niniejszego rozdziału nie stanowią inaczej.

3) Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby albo miejsca zamieszkania

Zamawiającego.

4) Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Izby w terminie 7 dni od dnia doręczenia

orzeczenia Izby, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi

w placówce pocztowej operatora publicznego jest jednoznaczne z jej wniesieniem.

5) Prezes Izby przekazuje skargę wraz z aktami postępowania odwoławczego właściwemu

sądowi w terminie 7 dni od dnia jej otrzymania.


 1. W terminie 21 dni od dnia wydania orzeczenia skargę może wnieść także Prezes Urzędu. Prezes Urzędu może także przystąpić do toczącego się postępowania.

 2. Do czynności podejmowanych przez Prezesa Urzędu stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 17 listopada 1964 roku – Kodeks postępowania cywilnego o prokuraturze.

 3. Skarga powinna czynić zadość wymaganiom przewidzianym dla pisma procesowego oraz zawierać oznaczenie zaskarżonego orzeczenia, przytoczenie zarzutów, zwięzłe ich uzasadnienie, wskazanie dowodów, a także wniosek o uchylenie orzeczenia lub o zmianę orzeczenia w całości lub w części.

 4. W postępowaniu toczącym się na skutek wniesienia skargi nie można rozszerzyć żądania odwołania ani występować z nowymi żądaniami.

 5. Sąd na posiedzeniu niejawnym odrzuca skargę wniesioną po upływie terminu lub niedopuszczalną z innych przyczyn, jak również skargę, której braków strona nie uzupełniła w terminie.

3. Szczegółowe informacje na temat środków ochrony prawnej znajdują się w ustawie Prawo

zamówień publicznych w Dziale VI.
XX. PODWYKONAWSTWO

1. Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie części zamówienia, której

wykonanie powierzy podwykonawcom.

2. W przypadku braku wskazania podwykonawców Zamawiający uzna, że całość zamówienia

zrealizowana zostanie przez Wykonawcę.


XXI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Zasady udostępniania dokumentów
 1. Uczestnicy postępowania mają prawo do wglądu do treści protokołu oraz ofert w trakcie prowadzonego postępowania z wyjątkiem dokumentów stanowiących załączniki do protokołu ( jawne po zakończeniu postępowania) oraz stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i dokumentów lub informacji zastrzeżonych przez uczestników postępowania.
 1. Udostępnienie zainteresowanym odbywać się będzie wg poniższych zasad:

 1. Zamawiający udostępnia wskazane dokumenty po złożeniu pisemnego wniosku;

 2. Zamawiający wyznacza termin, miejsce oraz zakres udostępnianych dokumentów;

 3. Zamawiający wyznaczy członka komisji, w którego obecności udostępnione zostaną dokumenty;

 4. Zamawiający umożliwi kopiowanie dokumentów odpłatnie, cena za jedną stronę

1,00 zł. netto;

 1. Udostępnienie może mieć miejsce wyłącznie w siedzibie Zamawiającego oraz w czasie godzin jego urzędowania

W sprawach nieuregulowanych zastosowanie maja przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych oraz Kodeksu Cywilnego.
XXII. ZAŁĄCZNIKI  1   2   3   4   5


©operacji.org 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna