Szpital Powiatowy im dr Tytusa Chałubińskiego w ZakopanemPobieranie 449,83 Kb.
Data23.04.2018
Rozmiar449,83 Kb.


Szpital Powiatowy im. dr Tytusa Chałubińskiego w Zakopanem

 34-500 Zakopane, ul. Kamieniec 10,

 tel. (0-18) 20-120-21, fax (0-18) 20-153-51

 e-mail: szpital_zakopane@wp.pl http://www.szpital-zakopane.plZnak sprawy: ZP / 05 / 15
Załącznik Nr 1

do pisma z dnia 15 kwietnia 2015 roku – dot. pyt. i odp. do SIWZ – Nr 1

Załącznik numer 1
............................................ dnia ......................... 2015 roku


OFERTA

PRZETARGOWA


Odpowiadając na ogłoszone postępowanie przetargowe prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego przez Szpital Powiatowy im. dr Tytusa Chałubińskiego w Zakopanem na: Dostawę do Szpitala Powiatowego im. dr Tytusa Chałubińskiego w Zakopanem implantów do zastosowania w operacjach chirurgii urazowo – ortopedycznejzgodnie z wymaganiami określonymi w specyfikacji istotnych warunków zamówienia składamy niniejszą ofertę

    1. Niniejszą ofertę składam jako samodzielny Wykonawca *

    2. Niniejszą ofertę składamy wspólnie zgodnie w warunkami określonymi

w punkcie 13.6. SIWZ *
* niepotrzebne skreślić
W przypadku wyboru punktu 1) poniżej należy podać dane Wykonawcy

W przypadku wyboru punktu 2) powyżej, tj. składania oferty wspólnej przez dwóch lub więcej Wykonawców (konsorcjum Firm), poniżej należy podać dane pełnomocnika (lidera konsorcjum) zgodnie z warunkami określonymi w punkcie 13.6.5) SIWZ

Nazwa Wykonawcy: ......................................................................................................................
.......................................................................................................................
Adres siedziby: ul. ................................................ miejscowość: ………………..………….
kod: ............................................ województwo: ……………………………
Nr telefonu: ..................................................... Nr faksu: .......................................
NIP: ..................................................... Regon: .......................................
e-mail: ..................................................... www: .......................................

Wszelką korespondencję w sprawie przedmiotowego zamówienia proszę kierować na powyższy adres oraz podane dane.


PAKIET – Nr 1
1. Oferuję wykonanie zamówienia w zakresie objętym przedmiotem postępowania określonym w SIWZ do udziału w niniejszym postępowaniu za całkowitą łączną cenę ryczałtową brutto dostawy 150 endoprotez bezcementowych stawu biodrowego, o których mowa w punkcie 3.10. SIWZ w wysokości:

......................................... , ........... złotych brutto

(słownie: ............................................................................................................................. )

Powyższa cena zawiera doliczony zgodnie z obowiązującymi w Polsce przepisami podatek VAT, który na datę złożenia oferty wynosi .......... %
Na wynagrodzenie, o którym mowa wyżej w szczególności składa się wynagrodzenie za:


   1. Wykonanie dostawy jednej endoprotezy bezcementowej stawu biodrowego w wysokości:

................................. , .......... zł brutto w tym ...... % należnego podatku VAT


Oferuję dostawę endoprotez bezcementowych stawu biodrowego:
ENDOPROTEZA BEZCEMENTOWA STAWU BIODROWEGO

- w ilości 150 sztuk:
Trzpień tytanowy, prosty, bezkołnierzowy, zwężający się dystalnie, samocentrujący lub w wersji anatomicznej (lewy/prawy). W 1/3 bliższej napylany porowatą okładziną tytanową lub/i hydroksyapatytem, opcja trzpienia z tzw. offsetem (zmienna odległość pomiędzy osią trzpienia środkiem głowicy), stożek 12/14 mm.

Min. 10 rozmiarów.

Głowa ceramiczna (dedykowana wkładom panewkowym ceramicznym) oraz głowa metalowa (dedykowana wkładom panewkowym z polietylenu stabilizowanego witaminą E) o średnicy 28 mm lub 32 mm z czterema długościami szyjki.

Panewka typu press fit lub częściowy press fit, napylana porowatą okładziną tytanową lub/i hydroksyapatytem, z gwintem na obrzeżu (dla wersji częściowy press fit), średnica zewnętrzna od min. 46 mm do min. 64 mm. Wkład panewki asymetryczny z nadbudową wykonany z polietylenu stabilizowanego witaminą E (dla głów metalowych), średnica wewnętrzna wkładu 28 mm lub 32 mm oraz wkład panewki ceramiczny (dla głów ceramicznych) o średnicy wewnętrznej wkładu 28 mm lub 32 mm.


*Niewłaściwe skreślić

LUB
Endoproteza bezcementowa, ze stopu tytanu, w 1/3 bliższej pokryta napyleniem porowatym z czystego tytanu, trzpień prosty w części bliższej zaopatrzony w dwa łukowato wygięte „skrzydła” gwarantujące stabilność rotacyjną i otwór umożliwiający zamocowanie specjalnego narzędzia do ekstrakcji trzpienia. Alternatywnie możliwość zamówienia trzpienia dysplastycznego. Stożek konusa 12/14, kąt szyjkowo-trzonowy trzpienia 135 stopni. Offset zmianny wraz ze wzrostem rozmiaru od 39,1 mm do 50,1 mm włącznie. Dostępny w opcji trzpień o kącie szyjkowo-trzonowym 128 stopni i zwiększonym offsecie o 6 mm w stosunku do trzpieni standardowych. Trzpień min. w 11 rozmiarach. Głowa ceramiczna fi 32 w 3-ch rozmiarach długości szyjni. Głowa metalowa ze stopu Co Cr Mo fi 28 w 5 rozmiarach długości szyjki. Panewka Press fit z trzema otworami na śruby stabilizujące, ze stopu tytanu w min. 15 rozmiarach (o skoku co 2 mm) oraz do wyboru operatora panewki wkręcane, tytanowe o kształcie sferycznym, gwint na całej wysokości, część centralna zaślepiana talerzykiem. Rozmiary: 48 do 60 mm co 2 mm oraz 64 i 68 mm bez otworów na śruby a także z 7-oma otworami do zastosowań rewizyjnych. Wkłady ceramiczne symetryczne o średnicy wewnętrznej dostosowanej do rozmiaru głowy. Wkłady polietylenowe symetryczne i asymetryczne do wyboru operatora o średnicy wewnętrznej dostosowanej do rozmiaru głowy. Śruby stabilizujące ze stopu tytanu o długościach od 16 do 68 mm włącznie.


*Niewłaściwe skreślić
LUB
Trzpień tytanowy, prosty, bezkołnierzowy, dostępny w 12 rozmiarach o stałym kącie CCD 135 stopni. Trzpień w kształcie klina w 1/3 bliższej pokryty okładziną tytanową, w cześci środkowej korundowany. Część dystalna polerowana i zwężona w celu uniknięcia odczuć bólowych u pacjenta, stożek 12/14.

Panewka typu pressfit wykonana ze stopu tytanu, której zewnętrzna płaszczyzna wykonana jest z drobnych ząbków dla zapewnienia, wysokiej pierwotnej stabilizacji, w rozmiarach 44-74 mm w wersji bez lub z otworami na śruby z możliwością użycia wkładek ceramicznych.

Panewka wykonana ze stopu tytanowego w rozmiarach 36-80 mm ze skokiem co 2 mm. Panewka dostępna w wersji bezotworowej, z trzema otworami lub wielootworowa. Czasza panewki posiadająca anyrotacyjny mechanizm blokowania wkładki, dający możliwość śródoperacyjnej wymiany na inny.
*Niewłaściwe skreślić

LUB
Trzpień prosty o dwóch rodzajach kąta szyjkowo-trzonowego (127 i 132 st.) w min. 10 rozmiarach, wykonany ze stopu tytanu w części bliższej pokryty porowatym czystym tytanem i hydroksyapatytem, posiadający wzdłużone rowki antyrotacyjne, głowa metalowa CoCr o średnicy 28mm lub 32mm w min. 3 rozmiarach długości szyjki, panewka bezcementowa typu press-fit pokryta porowatością tytanową i hydroksyapatytem, z podwójnym mechanizmem zamykającym dająca możliwość zastosowania śródoperacyjnie wkładu ceramicznego lub polietylenowego, w dwóch rodzajach: bezotworowa lub z min. 5 otworami z możliwością dodatkowej stabilizacji za pomocą śrub w rozmiarach średnicy zewnętrznej od 44 do 74 mm, wkład polietylenowy z polietylenu III generacji w rozmiarach średnicy wewnętrznej 28mm lub 32mm symetryczny lub asymetryczny z możliwością zastosowania wkładu ekscentrycznego dającego, co najmniej 6 mm lateralizacji, oraz wkładu typu związanego (constrained) zapobiegającego dyslokacji, możliwość zastosowania panewki wkręcanej ze wszystkimi opcjami wkładek jak dla panewki press-fit, panewka bezcementowa typu press-fit pokryta hydroksyapatytem w dwóch rodzajach: bezotworowa z możliwością stabilizacji nakręcanymi od zewnątrz szpilkami oraz z min. 4 otworami z możliwością dodatkowej stabilizacji za pomocą śrub i szpilek, w rozmiarach średnicy zewnętrznej od 42 do 70 mm. Wkładka polietylenowa z okapem.


*Niewłaściwe skreślić
LUB
Trzpień tytanowy, prosty, bezkołnierzowy, dostępny w 10 rozmiarach o stałym kącie CCD 135 stopni. Trzpień w kształcie klina w 1/3 bliższej pokryty okładzina tytanową, w części środkowej korundowany. Część dystalna polerowana i zwężona w celu uniknięcia odczuć bólowych u pacjenta, stożek 12/14.

Głowa ceramiczna w 3 długościach szyjki że skokiem co 3,5mm lub głowa metalowa w 5 długościach szyjki że skokiem co 3,5mm.

Wkładka wykonana z polietylenu o podwyższonej odporności na ścieranie, standardowa lub z 10 stopniowym offsetem antyluksacyjnym.

Panewka bezcementowa, pressfitowa, wykokana ze stopu tytanowego w rozmiarach

38-70 ze skokiem co 2mm. Panewka dostępna w wersjach bezotworowej, z 3 otworami lub wielootworowa. Czasza panewki posiadająca antyrotacyjny mechanizm blokowania wkładki, dający możliwość śródoperacyjnej wymiany na inny.
*Niewłaściwe skreślić
LUB
Trzpień tytanowy, prosty, bezkołnierzowy, dostępny w minimum 10 rozmiarach o stałym kącie CCD 135 stopni. Trzpień w kształcie klina w 1/3 bliższej pokryty okładziną tytanową, w części środkowej korundowany. Część dystalna polerowana i zwężona w celu uniknięcia odczuć bólowych u pacjenta, stożek 12/14.

Panewka typu pressfit wykonana ze stopu tytanu i pokryta porowatą okładziną tytanową, której zewnętrzny obrąbek wykonany jest z drobnych ząbków dla zapewnienia wysokiej pierwotnej stabilizacji, w rozmiarach 38-70 mm, w wersji z otworami na śruby zaślepionymi fabrycznie. Głowa metalowa CoCr w średnicach 28mm, 32mm i 36mm. Wkładka z polietylenu o podwyższonej odporności na ścieranie HXLPE w wersjach standard, z nadbudową 10 stopni, z nadbudową 20 stopni.


*Niewłaściwe skreślić
LUB
Trzpień tytanowy, prosty, bezkołnierzowy, zwężający się dystalnie, samocentrujący. W 1/3 bliższej napylany porowatą okładziną tytanową, opcja trzpienia z tzw. offsetem lateralnym (zmienna odległość pomiędzy osią trzpienia a środkiem głowy). Stożek 12/14. 10 rozmiarów.

Glowa ceramiczna 28 lub 32 mm w 3 długościach szyjki ze skokiem co 3,5mm oraz alternatywnie głowa metalowa 28 lub 32 mm w 5 długościach szyjki ze skokiem co 3,5mm.

Wkładka wykonana z polietylenu o podwyższonej odporności na ścieranie, standardowa lub z 10 stopniowych offsetem antyluksacyjnym.

Panewka bezcementowa, pressfitowa, wykonana ze stopu tytanu w rozmiarach 38-70mm, ze skokiem co 2mm. Panewka dostępna w wersjach bezotworowej, z 3 otworami lub wielootworowa. Czasza panewki posiadająca antyrotacyjny mechanizm blokowania wkładki dający możliwość śródoperacyjnej, bezszkodowej wymiany na inny wkład.


*Niewłaściwe skreślić


Zobowiązuję* (Zobowiązujemy)* się do utworzenia i ciągłego utrzymywania u Zamawiającego depozyt w ilości …. sztuk każdego z oferowanego powyżej asortymentu (pełen zakres rozmiarów wymaganych przez Zamawiającego każdego elementu przedmiotu puźniejszej umowy).
PAKIET – Nr 2
1. Oferuję wykonanie zamówienia w zakresie objętym przedmiotem postępowania określonym w SIWZ do udziału w niniejszym postępowaniu za całkowitą łączną cenę ryczałtową brutto dostawy 50 endoprotez cementowanych stawu biodrowego, o których mowa w punkcie 3.11. SIWZ w wysokości:

......................................... , ........... złotych brutto

(słownie: ............................................................................................................................. )

Powyższa cena zawiera doliczony zgodnie z obowiązującymi w Polsce przepisami podatek VAT, który na datę złożenia oferty wynosi .......... %
Na wynagrodzenie, o którym mowa wyżej w szczególności składa się wynagrodzenie za:


   1. Wykonanie dostawy jednej endoprotezy cementowanej stawu biodrowego w wysokości:

................................. , .......... zł brutto w tym ...... % należnego podatku VAT


Oferuję dostawę endoprotez cementowanych stawu biodrowego:
ENDOPROTEZA CEMENTOWANA STAWU BIODROWEGO

- w ilości 50 sztuk:
Trzpień prosty, bezkołnierzowy, stożek 12/14 mm. Trzpień zwężający się dystalnie, niewymagający stosowania centralizera (samocentralizujący się w kanale) lub z centralizerem lub w wersji anatomicznej (lewy/prawy). Opcja trzpienia z tzw. offsetem (zmienna odległość pomiędzy osią trzpienia środkiem głowicy).

Min. 5 rozmiarów.

Głowa metalowa o średnicy 28 mm lub 32 mm z czterema długościami szyjki.

Panewka polietylenowa typu Műllera wykonana z polietylenu o wysokiej gęstości ze znacznikiem rentgenowskim, średnica wewnętrzna 28 mm lub 32 mm, średnica zewnętrzna od min. 46 mm do min. 58 mm, zmienna co 2 mm.

Komplet cementu kostnego 2 x 40 g.

Zobowiązuję* (Zobowiązujemy)* się do utworzenia i ciągłego utrzymywania u Zamawiającego depozyt w ilości …. sztuk każdego z oferowanego powyżej asortymentu (pełen zakres rozmiarów wymaganych przez Zamawiającego każdego elementu przedmiotu puźniejszej umowy).
PAKIET – Nr 3
1. Oferuję wykonanie zamówienia w zakresie objętym przedmiotem postępowania określonym w SIWZ do udziału w niniejszym postępowaniu za całkowitą łączną cenę ryczałtową brutto dostawy 50 endoprotez kłykciowych stawu kolanowego – cementowanych, o których mowa w punkcie 3.12. SIWZ w wysokości:

......................................... , ........... złotych brutto

(słownie: ............................................................................................................................. )

Powyższa cena zawiera doliczony zgodnie z obowiązującymi w Polsce przepisami podatek VAT, który na datę złożenia oferty wynosi .......... %
Na wynagrodzenie, o którym mowa wyżej w szczególności składa się wynagrodzenie za:


   1. Wykonanie dostawy jednej endoprotezy kłykciowej stawu kolanowego – cementowanej w wysokości:

................................. , .......... zł brutto w tym ...... % należnego podatku VAT


Oferuję dostawę endoprotez kłykciowych stawu kolanowego – cementowanych:
ENDOPROTEZA KŁYKCIOWA STAWU KOLANOWEGO - CEMENTOWANA

- w ilości 50 sztuk:
Endoproteza kłykciowa tylnie stabilizowana lub zachowująca PCL (instrumentarium powinno umożliwiać wybór śródoperacyjny), cementowana.

Elementy metalowe endoprotezy wykonane ze stopu kobaltowo-chromowego lub element piszczelowy wykonany ze stopu tytanowego. Komponent udowy uniwersalny (jednakowy dla prawego i lewego kolana) w min. 5 rozmiarach lub anatomiczny dla prawego i lewego uda w min. 5 rozmiarach. Komponent piszczelowy typu monoblok (wkładka polietylenowa trwale łączona z metalową podstawą) lub z wkładką polietylenową wymienną, w min. 20 rozmiarach (dla różnych wielkości komponentu piszczelowego i grubości wkładki polietylenowej). Element polietylenowy wykonany z polietylenu o wysokiej gęstości i/lub stabilizowanego witaminą E.

Komplet cementu kostnego 2 x 40 g.

Zobowiązuję* (Zobowiązujemy)* się do utworzenia i ciągłego utrzymywania u Zamawiającego depozyt w ilości …. sztuk każdego z oferowanego powyżej asortymentu (pełen zakres rozmiarów wymaganych przez Zamawiającego każdego elementu przedmiotu puźniejszej umowy).
PAKIET – Nr 4
1. Oferuję wykonanie zamówienia w zakresie objętym przedmiotem postępowania określonym w SIWZ do udziału w niniejszym postępowaniu za całkowitą łączną cenę ryczałtową brutto dostawy 30 endoprotez kłykciowych stawu kolanowego – bezcementowych, o których mowa w punkcie 3.13. SIWZ w wysokości:

......................................... , ........... złotych brutto

(słownie: ............................................................................................................................. )

Powyższa cena zawiera doliczony zgodnie z obowiązującymi w Polsce przepisami podatek VAT, który na datę złożenia oferty wynosi .......... %
Na wynagrodzenie, o którym mowa wyżej w szczególności składa się wynagrodzenie za:


   1. Wykonanie dostawy jednej endoprotezy kłykciowej stawu kolanowego – bezcementowej w wysokości:

................................. , .......... zł brutto w tym ...... % należnego podatku VAT


Oferuję dostawę kłykciowych stawu kolanowego – bezcementowych:
ENDOPROTEZA KŁYKCIOWA STAWU KOLANOWEGO – BEZCEMENTOWA

w ilości 30 sztuk:


Endoproteza kłykciowa tylnie stabilizowana lub zachowująca PCL (instrumentarium powinno umożliwiać wybór śródoperacyjny).

Elementy metalowe endoprotezy wykonane ze stopu kobaltowo-chromowego lub element piszczelowy wykonany ze stopu tytanowego lub tantalu. Komponent udowy uniwersalny (jednakowy dla prawego i lewego kolana) w min. 5 rozmiarach lub anatomiczny dla prawego i lewego uda w min. 5 rozmiarach. Komponent piszczelowy typu monoblok (wkładka polietylenowa trwale łączona z metalową podstawą) lub z wkładką polietylenową wymienną, w min. 20 rozmiarach (dla różnych wielkości komponentu piszczelowego i grubości wkładki polietylenowej). Element polietylenowy wykonany z polietylenu o wysokiej gęstości i/lub stabilizowanego witaminą E.Zobowiązuję* (Zobowiązujemy)* się do utworzenia i ciągłego utrzymywania u Zamawiającego depozyt w ilości …. sztuk każdego z oferowanego powyżej asortymentu (pełen zakres rozmiarów wymaganych przez Zamawiającego każdego elementu przedmiotu puźniejszej umowy).
PAKIET – Nr 5
1. Oferuję wykonanie zamówienia w zakresie objętym przedmiotem postępowania określonym w SIWZ do udziału w niniejszym postępowaniu za całkowitą łączną cenę ryczałtową brutto dostawy 30 endoprotez jednoprzedziałowych stawu kolanowego, o któryh mowa w punkcie 3.14. SIWZ w wysokości:

......................................... , ........... złotych brutto

(słownie: ............................................................................................................................. )

Powyższa cena zawiera doliczony zgodnie z obowiązującymi w Polsce przepisami podatek VAT, który na datę złożenia oferty wynosi .......... %
Na wynagrodzenie, o którym mowa wyżej w szczególności składa się wynagrodzenie za:


   1. Wykonanie dostawy jednej endoprotezy jednoprzedziałowej stawu kolanowego w wysokości:

................................. , .......... zł brutto w tym ...... % należnego podatku VAT


Oferuję dostawę jednoprzedziałowych stawu kolanowego:
ENDOPROTEZA JEDNOPRZEDZIAŁOWA STAWU KOLANOWEGO

- w ilości 30 sztuk:
Komplet udowy i piszczelowy wykonany ze stopu kobaltowo-chromowego. Komponent udowy w min. 4 rozmiarach. Komponent piszczelowy w min. 6 rozmiarach. Wkładka wykonana z polietylenu o wysokiej gęstości. Wkładka niezwiązana z komponentem piszczelowym w min. 7 rozmiarach.

Komplet cementu kostnego 2 x 20 g.


*Niewłaściwe skreślić

LUB
Element udowy anatomiczny, wykonany ze stopu CoCr w 7 rozmiarach, element piszczelowy anatomiczny wykonany ze stopu tytanu w 6 rozmiarach. Wkładka polietylenowa zatrzaskowa w rozmiarach od 8-14 mm wysokości.

Komplet cementu kostnego 2 x 20 g.
*Niewłaściwe skreślić

Zobowiązuję* (Zobowiązujemy)* się do utworzenia i ciągłego utrzymywania u Zamawiającego depozyt w ilości …. sztuk każdego z oferowanego powyżej asortymentu (pełen zakres rozmiarów wymaganych przez Zamawiającego każdego elementu przedmiotu puźniejszej umowy).
PAKIET – Nr 6
1. Oferuję wykonanie zamówienia w zakresie objętym przedmiotem postępowania określonym w SIWZ do udziału w niniejszym postępowaniu za całkowitą łączną cenę ryczałtową brutto dostawy 30 endoprotez połowicznych stawu biodrowego typu AUSTIN-MOORE, o których mowa w punkcie 3.15. SIWZ w wysokości:

......................................... , ........... złotych brutto

(słownie: ............................................................................................................................. )

Powyższa cena zawiera doliczony zgodnie z obowiązującymi w Polsce przepisami podatek VAT, który na datę złożenia oferty wynosi .......... %
Na wynagrodzenie, o którym mowa wyżej w szczególności składa się wynagrodzenie za:


   1. Wykonanie dostawy jednej endoprotezy połowicznej stawu biodrowego typu AUSTIN-MOORE w wysokości:

................................. , .......... zł brutto w tym ...... % należnego podatku VAT


Oferuję dostawę połowicznych stawu biodrowego typu AUSTIN-MOORE:
ENDOPROTEZA POŁOWICZNA STAWU BIODROWEGO TYPU AUSTIN-MOORE

- w ilości 30 sztuk.


Zobowiązuję* (Zobowiązujemy)* się do utworzenia i ciągłego utrzymywania u Zamawiającego depozyt w ilości …. sztuk każdego z oferowanego powyżej asortymentu (pełen zakres rozmiarów wymaganych przez Zamawiającego każdego elementu przedmiotu puźniejszej umowy).
PAKIET – Nr 7
1. Oferuję wykonanie zamówienia w zakresie objętym przedmiotem postępowania określonym w SIWZ do udziału w niniejszym postępowaniu za całkowitą łączną cenę ryczałtową brutto dostawy 10 panewek dwumobilnych, bezcementowych stawu biodrowego, o których mowa w punkcie 3.16. SIWZ w wysokości:

......................................... , ........... złotych brutto

(słownie: ............................................................................................................................. )

Powyższa cena zawiera doliczony zgodnie z obowiązującymi w Polsce przepisami podatek VAT, który na datę złożenia oferty wynosi .......... %
Na wynagrodzenie, o którym mowa wyżej w szczególności składa się wynagrodzenie za:


   1. Wykonanie dostawy jednej panewki dwumobilnej, bezcementowej stawu biodrowego w wysokości:

................................. , .......... zł brutto w tym ...... % należnego podatku VAT


Oferuję dostawę panewek dwumobilnych, bezcementowych stawu biodrowego:
PANEWKA DWUMOBILNA, BEZCEMENTOWA STAWU BIODROWEO

- w ilości 10 sztuk:
Panewka typu dwumobilna bezcementowa, stalowa, pokryta hydroksyapatytem w wersji press-fit. Panewka na wewnętrznej powierzchni polerowana. Średnica zewnętrzna od 44 do 64 mm, zmiana co 2 mm. Wkładka panewkowa wykonana z polietylenu wysokiej gęstości. Wkładka panewkowa ruchoma w panewce stalowej (rozwiązanie typu Bi-Polar) przystosowana do głowy 28 mm lub 22,2 mm dla najmniejszych rozmiarów panewek.


Zobowiązuję* (Zobowiązujemy)* się do utworzenia i ciągłego utrzymywania u Zamawiającego depozyt w ilości …. sztuk każdego z oferowanego powyżej asortymentu (pełen zakres rozmiarów wymaganych przez Zamawiającego każdego elementu przedmiotu puźniejszej umowy).
PAKIET – Nr 8
1. Oferuję wykonanie zamówienia w zakresie objętym przedmiotem postępowania określonym w SIWZ do udziału w niniejszym postępowaniu za całkowitą łączną cenę ryczałtową brutto dostawy 15 panewek dwumobilnych, cementowanych stawu biodrowego, o których mowa w punkcie 3.17. SIWZ w wysokości:

......................................... , ........... złotych brutto

(słownie: ............................................................................................................................. )

Powyższa cena zawiera doliczony zgodnie z obowiązującymi w Polsce przepisami podatek VAT, który na datę złożenia oferty wynosi .......... %
Na wynagrodzenie, o którym mowa wyżej w szczególności składa się wynagrodzenie za:


   1. Wykonanie dostawy jednej panewki dwumobilnej, cementowanej stawu biodrowego w wysokości:

................................. , .......... zł brutto w tym ...... % należnego podatku VAT


Oferuję dostawę panewek dwumobilnych, cementowanych stawu biodrowego:
PANEWKA DWUMOBILNA, CEMENTOWANA STAWU BIODROWEO

- w ilości 15 sztuk:
Panewka typu dwumobilna cementowana, stalowa, na wewnętrznej powierzchni polerowana. Średnica zewnętrzna od 44 do 64 mm, zmiana co 2 mm.

Wkładka panewkowa wykonana z polietylenu wysokiej gęstości. Wkładka panewkowa ruchoma w panewce stalowej (rozwiązanie typu Bi-Polar) przystosowana do głowy 28 mm lub 22,2 mm dla najmniejszych rozmiarów panewek.

Komplet cementu kostnego 1 x 40 g.

Zobowiązuję* (Zobowiązujemy)* się do utworzenia i ciągłego utrzymywania u Zamawiającego depozyt w ilości …. sztuk każdego z oferowanego powyżej asortymentu (pełen zakres rozmiarów wymaganych przez Zamawiającego każdego elementu przedmiotu puźniejszej umowy).
PAKIET – Nr 9
1. Oferuję wykonanie zamówienia w zakresie objętym przedmiotem postępowania określonym w SIWZ do udziału w niniejszym postępowaniu za całkowitą łączną cenę ryczałtową brutto dostawy 220 gwoździ blokowanych śródszpikowych oraz 75 systemów dynamicznych śrub typu DHS i typu DCS, o których mowa w punkcie 3.18. SIWZ w wysokości:

......................................... , ........... złotych brutto

(słownie: ............................................................................................................................. )

Powyższa cena zawiera doliczony zgodnie z obowiązującymi w Polsce przepisami podatek VAT, który na datę złożenia oferty wynosi .......... %
Na wynagrodzenie, o którym mowa wyżej w szczególności składa się wynagrodzenie za:


   1. Wykonanie dostawy jednego gwoździa do kości ramiennej w wysokości:

................................. , .......... zł brutto w tym ...... % należnego podatku VAT
   1. Wykonanie dostawy jednego gwoździa do kości udowej w wysokości:

................................. , .......... zł brutto w tym ...... % należnego podatku VAT
   1. Wykonanie dostawy jednego gwoździa do kości piszczelowej w wysokości:

................................. , .......... zł brutto w tym ...... % należnego podatku VAT
   1. Wykonanie dostawy jednego gwoździa typu „gamma” w wysokości:

................................. , .......... zł brutto w tym ...... % należnego podatku VAT
   1. Wykonanie dostawy jednego gwoździa do kości udowej wstecznego (odkolanowego) w wysokości:

................................. , .......... zł brutto w tym ...... % należnego podatku VAT
   1. Wykonanie dostawy jednego systemu dynamicznego śrub typu DHS w wysokości:

................................. , .......... zł brutto w tym ...... % należnego podatku VAT

   1. Wykonanie dostawy jednego systemu dynamicznego śrub typu DCS w wysokości:

................................. , .......... zł brutto w tym ...... % należnego podatku VAT


Oferuję dostawę 220 gwoździ blokowanych śródszpikowych oraz 75 systemów dynamicznych śrub typu DHS i typu DCS:


 1. Gwoździe blokowane śródszpikowe z możliwością kompresji oraz celowania dystalnych śrub z ramienia zewnętrznego (montowanego na gwoździu) do zespalania złamań, (komplet obejmujący gwóźdź śródszpikowy oraz 4 śruby blokujące):

 1. kości ramiennej – w ilości 30 sztuk,

 2. kości udowej – w ilości 40 sztuk,

 3. kości piszczelowej – w ilości 100 sztuk,

 4. gwóźdź typu “gamma” – w ilości 20 sztuk,

 5. kości udowej – wsteczny (odkolanowy) – w ilości 30 sztuk.

 1. System dynamicznych śrub do zespalania złamań bliższej i dalszej nasady kości udowej typu DHS – w ilości 60 sztuk i kłykciowe typu DCS – w ilości 15 sztuk, (komplet śruba, płytka i śruba kompresyjna).


Zobowiązuję* (Zobowiązujemy)* się do utworzenia i ciągłego utrzymywania u Zamawiającego depozyt w ilości …. sztuk każdego z oferowanego powyżej asortymentu (pełen zakres rozmiarów wymaganych przez Zamawiającego każdego elementu przedmiotu puźniejszej umowy).
PAKIET – Nr 10
1. Oferuję wykonanie zamówienia w zakresie objętym przedmiotem postępowania określonym w SIWZ do udziału w niniejszym postępowaniu za całkowitą łączną cenę ryczałtową brutto dostawy 1210 systemów stabilizacji kostnej płytkowej typu AO, 280 grotów, gwoździ i drutów, 140 gwoździ śródszpikowych Endera, 60 gwoździ śródszpikowych dla dzieci, 150 wkrętów kaniulowanych, 10 klamer kostnych, 10 płytek rekonstrukcyjnych do złamań miedniy oraz 150 płytek rekonstrukcyjnych różnych rozmiarów, o których mowa w punkcie 3.19. SIWZ w wysokości:

......................................... , ........... złotych brutto

(słownie: ............................................................................................................................. )

Powyższa cena zawiera doliczony zgodnie z obowiązującymi w Polsce przepisami podatek VAT, który na datę złożenia oferty wynosi .......... %
Na wynagrodzenie, o którym mowa wyżej w szczególności składa się wynagrodzenie za:
System stabilizacji kostnej płytkowej typu AO:


   1. Wykonanie dostawy jednego wkrętu do kości korowej w wysokości:

................................. , .......... zł brutto w tym ...... % należnego podatku VAT
   1. Wykonanie dostawy jednego wkrętu do kości gąbczastej w wysokości:

................................. , .......... zł brutto w tym ...... % należnego podatku VAT
   1. Wykonanie dostawy jednego wkrętu do kości drobnej w wysokości:

................................. , .......... zł brutto w tym ...... % należnego podatku VAT
   1. Wykonanie dostawy jednego wkrętu kostkowego samogwintującego w wysokości:

................................. , .......... zł brutto w tym ...... % należnego podatku VAT
   1. Wykonanie dostawy jednej podkładki pod wkręty w wysokości:

................................. , .......... zł brutto w tym ...... % należnego podatku VAT

   1. Wykonanie dostawy jednej płytki wąskiej (grubości 2,5mm i 4,0mm) w wysokości:

................................. , .......... zł brutto w tym ...... % należnego podatku VAT
   1. Wykonanie dostawy jednej płytki szerokiej (grubości 2,5mm i 4,5mm) w wysokości:

................................. , .......... zł brutto w tym ...... % należnego podatku VAT
   1. Wykonanie dostawy jednej płytki samodociskowej wąskiej w wysokości:

................................. , .......... zł brutto w tym ...... % należnego podatku VAT
   1. Wykonanie dostawy jednej płytki samodociskowej szerokiej w wysokości:

................................. , .......... zł brutto w tym ...... % należnego podatku VAT
   1. Wykonanie dostawy jednej płytki rynnowej w wysokości:

................................. , .......... zł brutto w tym ...... % należnego podatku VAT
   1. Wykonanie dostawy jednej płytki do kości drobnej w wysokości:

................................. , .......... zł brutto w tym ...... % należnego podatku VAT
   1. Wykonanie dostawy jednej płytki różnokątowej T, Y, L w wysokości:

................................. , .......... zł brutto w tym ...... % należnego podatku VAT


Groty, gwoździe i druty:


   1. Wykonanie dostawy jednego drutu Kirschnera w wysokości:

................................. , .......... zł brutto w tym ...... % należnego podatku VAT
   1. Wykonanie dostawy jednego grotu Steinmanna w wysokości:

................................. , .......... zł brutto w tym ...... % należnego podatku VAT
   1. Wykonanie dostawy jednego grotu Schanza w wysokości:

................................. , .......... zł brutto w tym ...... % należnego podatku VAT
   1. Wykonanie dostawy jednego drutu do stabilizacji odłamów w wysokości:

................................. , .......... zł brutto w tym ...... % należnego podatku VAT

Gwoździe śródszpikowe Endera:


   1. Wykonanie dostawy jednego gwoździa śródszpikowego Endera - gładkie w wysokości:

................................. , .......... zł brutto w tym ...... % należnego podatku VAT
   1. Wykonanie dostawy jednego gwoździa śródszpikowego Endera - moletowane w wysokości:

................................. , .......... zł brutto w tym ...... % należnego podatku VAT
   1. Wykonanie dostawy jednego gwoździa śródszpikowego dla dzieci w wysokości:

................................. , .......... zł brutto w tym ...... % należnego podatku VAT
   1. Wykonanie dostawy jednego wkrętu kaniulowanego w wysokości:

................................. , .......... zł brutto w tym ...... % należnego podatku VAT
   1. Wykonanie dostawy jednej klamry kostnej w wysokości:

................................. , .......... zł brutto w tym ...... % należnego podatku VAT
   1. Wykonanie dostawy jednej płytki rekonstrukcyjnej do złamań miednicy w wysokości:

................................. , .......... zł brutto w tym ...... % należnego podatku VAT
   1. Wykonanie dostawy jednej płytki rekonstrukcyjnej różnej w wysokości:

................................. , .......... zł brutto w tym ...... % należnego podatku VAT


Oferuję dostawę 1210 systemów stabilizacji kostnej płytkowej typu AO, 280 grotów, gwoździ i drutów, 140 gwoździ śródszpikowych Endera, 60 gwoździ śródszpikowych dla dzieci, 150 wkrętów kaniulowanych, 10 klamer kostnych, 10 płytek rekonstrukcyjnych do złamań miedniy oraz 150 płytek rekonstrukcyjnych różnych rozmiarów:


 1. System stabilizacji kostnej płytkowej typu AO (komplety: wkręty, płytki i podkładki):

 1. Wkręty do kości korowej – 500 szt.

 2. Wkręty do kości gabczastej – 120 szt.

 3. Wkręty do kości drobnych – 150 szt.

 4. Wkręty kostkowe samogwintujące – 80 szt.

 5. Podkładki pod wkręty – 120 szt.

 6. Płytki wąskie (grubość 2,5 mm i 4,0 mm) – 60 szt.

 7. Płytki szerokie (grubość 2,5 mm i 4,5 mm) – 30 szt.

 8. Płytki samodociskowe wąskie – 30 szt.

 9. Płytki samodociskowe szerokie – 20 szt.

 10. Płytki rynnowe (standardowe i małe) – 30 szt.

 11. Płytki do kości drobnych – 40 szt.

 12. Płytki różnokształtne: T, Y, L – 30 szt.

 1. Groty, gwoździe i druty:

 1. Druty Kirschnera – 200 szt.

 2. Groty Steinmanna – 40 szt.

 3. Groty Schanza – 30 szt.

 4. Druty do stabilizacji odłamów – 10 szt.

 1. Gwoździe śródszpikowe Endera:

 1. Gładkie – 60 szt.

 2. Moletowane – 80 szt.

 1. Gwoździe śródszpikowe dla dzieci wygięte i proste – 60 szt.

 2. Wkręty kaniulowane wraz z nieodpłatnym udostępnieniem instrumentarium – 150 szt.

 3. Klamry kostne – 10 szt.

 4. Płytki rekonstrukcyjne do złamań miednicy – 10 szt.

 5. Płytki rekonstrukcyjne różnych rozmiarów (różniące się długością i ilością otworów) – 150 szt.


Zobowiązuję* (Zobowiązujemy)* się do utworzenia i ciągłego utrzymywania u Zamawiającego depozyt w ilości …. sztuk każdego z oferowanego powyżej asortymentu (pełen zakres rozmiarów wymaganych przez Zamawiającego każdego elementu przedmiotu puźniejszej umowy).
PAKIET – Nr 11
1. Oferuję wykonanie zamówienia w zakresie objętym przedmiotem postępowania określonym w SIWZ do udziału w niniejszym postępowaniu za całkowitą łączną cenę ryczałtową brutto dostawy 1 zestawu do stabilizacji zewnętrznej złamań kości oraz 2 zestawów do stabilizacji zewnętrznej złamań kości miednicy, o których mowa w punkcie 3.20. SIWZ w wysokości:

......................................... , ........... złotych brutto

(słownie: ............................................................................................................................. )

Powyższa cena zawiera doliczony zgodnie z obowiązującymi w Polsce przepisami podatek VAT, który na datę złożenia oferty wynosi .......... %
Na wynagrodzenie, o którym mowa wyżej w szczególności składa się wynagrodzenie za:


   1. Wykonanie dostawy jednego zestawu do stabilizacji zewnętrznej złamań kości w wysokości:

................................. , .......... zł brutto w tym ...... % należnego podatku VAT
   1. Wykonanie dostawy jednego zestawu do stabilizacji zewnętrznej złamań kości miednicy w wysokości:

................................. , .......... zł brutto w tym ...... % należnego podatku VAT


Oferuję dostawę 2 zestawu do stabilizacji zewnętrznej złamań kości oraz 2 zestawu do stabilizacji zewnętrznej złamań kości miednicy:


 1. Zestaw do stabilizacji zewnętrznej złamań kości – 1 komplet o różnych wielkościach (Stabilizator zewnętrzny o konstrukcji ramowej z możliwością wykonania konstrukcji ramowej, klamrowej, dwuklamrowej i kombinowanej).

 2. Zestaw do stabilizacji zewnętrznej złamań kości miednicy – 2 komplety.


Zobowiązuję* (Zobowiązujemy)* się do utworzenia i ciągłego utrzymywania u Zamawiającego depozyt w ilości …. sztuk każdego z oferowanego powyżej asortymentu (pełen zakres rozmiarów wymaganych przez Zamawiającego każdego elementu przedmiotu puźniejszej umowy).
PAKIET – Nr 12
1. Oferuję wykonanie zamówienia w zakresie objętym przedmiotem postępowania określonym w SIWZ do udziału w niniejszym postępowaniu za całkowitą łączną cenę ryczałtową brutto dostawy 70 systemów stabilizacji kostnej płytkowej typu LCP i LISS, o których mowa w punkcie 3.21. SIWZ w wysokości:

......................................... , ........... złotych brutto

(słownie: ............................................................................................................................. )

Powyższa cena zawiera doliczony zgodnie z obowiązującymi w Polsce przepisami podatek VAT, który na datę złożenia oferty wynosi .......... %
Na wynagrodzenie, o którym mowa wyżej w szczególności składa się wynagrodzenie za:


   1. Wykonanie dostawy jednego systemu stabilizacji kostnej płytkowej typu LCP i LISS w wysokości:

................................. , .......... zł brutto w tym ...... % należnego podatku VAT


Oferuję dostawę 20 systemów stabilizacji kostnej płytkowej typu LCP i LISS:
System stabilizacji kostnej płytkowej typu LCP i LISS (komplety: wkręty i płytki) – w ilości 70 sztuk.


Zobowiązuję* (Zobowiązujemy)* się do utworzenia i ciągłego utrzymywania u Zamawiającego depozyt w ilości …. sztuk każdego z oferowanego powyżej asortymentu (pełen zakres rozmiarów wymaganych przez Zamawiającego każdego elementu przedmiotu puźniejszej umowy).
PAKIET – Nr 13
1. Oferuję wykonanie zamówienia w zakresie objętym przedmiotem postępowania określonym w SIWZ do udziału w niniejszym postępowaniu za całkowitą łączną cenę ryczałtową brutto dostawy 100 systemów stabilizacji przy operacjach rekonstrukcji więzadeł stawu kolanowego, o których mowa w punkcie 3.22. SIWZ w wysokości:

......................................... , ........... złotych brutto

(słownie: ............................................................................................................................. )

Powyższa cena zawiera doliczony zgodnie z obowiązującymi w Polsce przepisami podatek VAT, który na datę złożenia oferty wynosi .......... %
Na wynagrodzenie, o którym mowa wyżej w szczególności składa się wynagrodzenie za:


   1. Wykonanie dostawy jednego systemu stabilizacji przy operacjach więzadeł stawu kolanowego w wysokości:

................................. , .......... zł brutto w tym ...... % należnego podatku VAT


Oferuję dostawę 100 systemów stabilizacji przy operacjach rekonstrukcji więzadeł stawu kolanowego:
System stabilizacji przy operacjach rekonstrukcji więzadeł stawu kolanowego (komplety: śruby interferencyjne, mocowania typu trans-fix, endo-button, EzLoc, WasherLoc) – w ilości 100 sztuk.


Zobowiązuję* (Zobowiązujemy)* się do utworzenia i ciągłego utrzymywania u Zamawiającego depozyt w ilości …. sztuk każdego z oferowanego powyżej asortymentu (pełen zakres rozmiarów wymaganych przez Zamawiającego każdego elementu przedmiotu puźniejszej umowy).
PAKIET – Nr 14
1. Oferuję wykonanie zamówienia w zakresie objętym przedmiotem postępowania określonym w SIWZ do udziału w niniejszym postępowaniu za całkowitą łączną cenę ryczałtową brutto dostawy 70 implantów używanych przy operacjach artroskopowych stawu barkowego, o których mowa w punkcie 3.23. SIWZ w wysokości:

......................................... , ........... złotych brutto

(słownie: ............................................................................................................................. )

Powyższa cena zawiera doliczony zgodnie z obowiązującymi w Polsce przepisami podatek VAT, który na datę złożenia oferty wynosi .......... %
Na wynagrodzenie, o którym mowa wyżej w szczególności składa się wynagrodzenie za:


   1. Wykonanie dostawy jednego implantu używanego przy operacjach artroskopowych stawu barkowego w wysokości:

................................. , .......... zł brutto w tym ...... % należnego podatku VAT


Oferuję dostawę 70 implantów używanych przy operacjach artroskopowych stawu barkowego:
Implanty używane przy operacjach artroskopowych stawu barkowego (komplety: kotwice tytanowe średnica 3, 5, 6 lub 6,5 mm, kotwice niciowe 1,4 i 2,3-2,9 mm, implanty biowchłanialne do napinania nici, kotwice biowchłanialne 3,5 i 5,5 mm z niciami, kaniule altroskopowe 5 lub 6,5 mm i 7 lub 8 mm) – w ilości 70 sztuk.


Zobowiązuję* (Zobowiązujemy)* się do utworzenia i ciągłego utrzymywania u Zamawiającego depozyt w ilości …. sztuk każdego z oferowanego powyżej asortymentu (pełen zakres rozmiarów wymaganych przez Zamawiającego każdego elementu przedmiotu puźniejszej umowy).


 1. Oświadczam(y), że cena realizacji zamówienia zawiera wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia, które Wykonawca zobowiązany jest ponieść w związku z wykonaniem zamówienia.
 1. Oświadczam(y), że wykonam(y) zamówienie sukcesywnie w terminie 24 miesięcy licząc od dnia podpisania umowy.
 1. Oświadczam(y) zgodnie z art. 44 ustawy PZP, że spełniam(y) warunki udziału w przedmiotowym postępowaniu określone w SIWZ oraz że zapoznałem się z treścią SIWZ (w tym z projektem umowy) i nie wnoszę do niej zastrzeżeń oraz że otrzymałem informacje konieczne do właściwego przygotowania oferty.
 1. Oświadczam(y), że uważam(y) się za związany(ch) niniejszą ofertą na czas wskazany w SIWZ.
 1. Oświadczam(y), że akceptuje(my) załączony do SIWZ projekt umowy.
 1. Zobowiązuje(my) się w przypadku wybrania oferty do zawarciu umowy na określonych w nim warunkach, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.
 1. Wadium przetargowe do Pakietu Nr …………………………………………w wysokości ………………….. zł wniosłem w dniu ................................. 2015 roku w formie ........................................... .
 1. Oświadczam(y), że (w przypadku wniesienia wadium w gotówce) wpłacone wadium należy zwrócić przelewem na konto w Banku …………………………………………………………. na rachunek Nr: ………………………………………………………………….………...
 1. Wszystkie strony naszej oferty, łącznie ze wszystkimi załącznikami są ponumerowane oraz parafowane i całą oferta składa się z .................. stron.
 1. Załącznikami do niniejszej oferty są następujące dokumenty i oświadczenia: • ..................................................

 • ..................................................

 • ..................................................

 • ..................................................

 • ..................................................

 • ..................................................

 • ..................................................

 • ..................................................

 • ..................................................

 • ..................................................

 • ..................................................

 • ..................................................

 • ..................................................

 • ..................................................

 • ..................................................

 • ..................................................

 • ..................................................

..............................................................

( podpis osoby / osób upoważnionych

do reprezentowania Wykonawcy )Informacja dla Wykonawcy:
Formujarz oferty musi być podpisany przez osobę bądź osoby uprawnione do reprezentowania Firmy i przedłożony wraz z dokumentem (-ami) potwierdzającym prawo do reprezentacji Wykonawcy przez osobę podpisującą ofertę.©operacji.org 2017
wyślij wiadomość

    Strona główna