Szpital Kliniczny imPobieranie 4,08 Mb.
Strona7/36
Data28.11.2017
Rozmiar4,08 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   36

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy


 1. Zamawiający wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 10% ceny całkowitej podanej w ofercie.

 2. Zabezpieczenia należytego wykonania umowy musi zostać wniesione najpóźniej w dniu podpisania umowy zgodnie z zasadami określonymi w Pzp. 1. Środki ochrony prawnej przysługujące Wykonawcom w toku postępowania o udzielenie zamówienia.


  1. Wykonawcom, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów określonych w prawie zamówień publicznych, przysługują środki ochrony prawnej na zasadach określonych w dziale VI Ustawy - Pzp.
 1. Podwykonawstwo


  1. Zamawiający na podstawie art. 36 ust 2 pkt 7 wyraża zgodę na powierzanie części zamówienia podwykonawcom. 1. Wykaz załączników


Załącznikami do niniejszej SIWZ są:


Oznaczenie Załącznika

Nazwa Załącznika

Załącznik nr 1

Wzór Formularza Oferty.

Załącznik nr 2

Wzór oświadczenia Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.

Załącznik nr 3

Wzór oświadczenia Wykonawcy o nie podleganiu wykluczeniu
z postępowania

Zamawiający dopuszcza zmiany wielkości pól załączników oraz odmiany wyrazów wynikające ze złożenia oferty wspólnej. Wprowadzone zmiany nie mogą zmieniać treści załączników.


Załącznik nr 1 – Wzór Formularza Oferty

FORMULARZ OFERTOWYDLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO


Dostawa i wdrożenie Zintegrowanego Systemu Informatycznego Szpitala

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego

DZP/116/2012


1. ZAMAWIAJĄCY:

Szpital Kliniczny im. Heliodora Święcickiego Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego


w Poznaniu, ul. Przybyszewskiego 49, 60-355 Poznań
2. WYKONAWCA:

Niniejsza oferta zostaje złożona przez:


Nazwa wykonawcy: ...................................................................................

Siedziba wykonawcy: ...................................................................................

Adres wykonawcy: ...................................................................................

Województwo: ...................................................................................

Nr telefonu: ...................................................................................

Nr faksu: ...................................................................................

Adres e-mail: ...................................................................................

Miejsce i numer rejestracji KRS: ...................................................................................

nr REGON: ...................................................................................

nr NIP: …................................................................................Nr konta Wykonawcy: ...................................................................................
3. OSOBA UPRAWNIONA DO KONTAKTÓW:


Imię i nazwisko
Adres
Nr telefonu
Nr faksu
Adres e-mail 1. Ja (my) niżej podpisany(i) oświadczam(y), że:

  1. zapoznałem się z treścią SIWZ dla niniejszego zamówienia,

  2. gwarantuję wykonanie całości niniejszego zamówienia zgodnie z treścią: SIWZ, wyjaśnień do SIWZ oraz jej modyfikacji,

  3. niniejsza oferta wiąże nas przez 60 dni od upływu ostatecznego terminu składania ofert,

  4. akceptuję(emy) bez zastrzeżeń wzór umowy przedstawiony w Tomie II,

  5. W przypadku uznania mojej (naszej) oferty za najkorzystniejszą zobowiązuję(emy) się zawrzeć umowę w miejscu i terminie, jakie zostaną wskazane przez Zamawiającego,

 1. Składam(y) niniejszą ofertę we własnym imieniu / jako Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia*,

 2. nie uczestniczę(ymy) jako Wykonawca w jakiejkolwiek innej ofercie złożonej w celu udzielenia niniejszego zamówienia,

 3. żadne z informacji zawartych w ofercie nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji /wskazane poniżej informacje zawarte w ofercie stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i w związku z niniejszym nie mogą być one udostępniane, w szczególności innym uczestnikom postępowania*:
l.p.

Oznaczenie rodzaju (nazwy) informacji

Strony w ofercie

(wyrażone cyfrą)

Od

Do

1.


2. 1. nie zamierzam(y) powierzać do podwykonania żadnej części niniejszego zamówienia / następujące części niniejszego zamówienia zamierzam(y) powierzyć podwykonawcom*:
l.p.

Nazwa części zamówienia

1.
2.
*Przekreślić lub usunąć według potrzeby5. przedmiot zamówienia:
Cena ryczałtowa w wysokości: ……………………………………zł netto,……………………………. wartość podatku VAT, …………………………….. brutto , (słownie: ……………………………zł.).*

z tego:


- sprzęt komputerowy za kwotę: zł. netto, wartość podatku VAT, ……………….. brutto , (słownie: ……………………………zł.).*

- usługi wdrożeniowe za kwotę: zł. netto, wartość podatku VAT, ……………….. brutto , (słownie: ……………………………zł.).*

- usługi szkoleniowe za kwotę: zł. netto, wartość podatku VAT, ……………….. brutto , (słownie: ……………………………zł.).*

- oprogramowanie za kwotę: zł. netto, wartość podatku VAT, ……………….. brutto , (słownie: ……………………………zł.).*- usługi serwisu powdrożeniowego za kwotę: zł. netto, wartość podatku VAT, ……………….. brutto , (słownie: ……………………………zł.).*


l.p.

Przedmiot zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia

Wartość całkowita netto pln

Wartość podatku VAT pln

stawka podatku VAT

Wartość całkowita brutto pln

1.

Dostawa i wdrożenie zintegrowanego systemu informatycznego szpitala

Dostawa sprzętu komputerowego
23%
Dostawa sprzętu komputerowego
8%
Dostawa oprogramowania

23%
Dostawa oprogramowania

8%
Usługi wdrożeniowe wraz ze szkoleniem personelu

Usługi szkoleniowe
(w zewnętrznych jednostkach szkoleniowych)

Serwis powdrożeniowy
W jednym wierszu należy podać ceny w zakresie tej samej stawki podatku VAT, w razie konieczności należy zwiększyć/zmniejszyć ilość wierszy w tabeli.
Serwis powdrożeniowy: stawka miesięczna netto: ………………………………., wartość podatku VAT: ………………………………., wartość miesięczna brutto: ……………………………….

Niniejsza oferta składa się z …………. stron i obejmuje następujące załączniki:

 1. Harmonogram wdrożenia – zgodnie z załącznikiem A

 2. Harmonogram płatności – zgodnie z załącznikiem B

 3. Szkolenie Personelu – zgodnie z załącznikiem C

 4. Szkolenie administratorów systemu – zgodnie z załącznikiem D

 5. Szczegółowy wykaz sprzętu – zgodnie z załącznikiem E

 6. Wykaz dostarczanego oprogramowania systemowego, narzędziowego i motorów baz danych (nie dotyczy modułów ZSI) – zgodnie z załącznikiem F

 7. Wykaz dostarczanego oprogramowania ZSI – zgodnie z załącznikiem G

 8. Zakres wykonywania kopii bezpieczeństwa danych i systemów – zgodnie z załącznikiem H

 9. Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia – zgodnie z załącznikiem I

Załącznik A - Harmonogram wdrożenia


nr

okresy wdrożenia
od-do

długość w mies.
I

od 0 do 3 mies.

3 mies.
II

od 3 do 9 mies.

6 mies.
III

od 9 do 18 mies.

9 mies.
IV

od 18 do 24 mies.

6 mies.

Zakres funkcjonalny

Wymagany przez Zamawiającego okres w którym ma zostać wykonane wdrożenie

Okres wdrożenia zdefiniowany przez Wykonawcę

(podać miesiąc wdrożenia)

rozpoczęcie

zakończenie

Analiza przedwdrożeniowa

I

 

 

Szkolenia administratorów w zewnętrznych ośrodkach szkoleniowych

I - II

 

 

Dostawa i montaż sprzętu

I

 

 

Zakresy funkcjonalne związane z administracją systemem:

Administrator ZSI

II-III

 

 

Zakresy funkcjonalne związane z administracją szpitala:

Finansowo-Księgowy

II

 

 

Kadrowo-Płacowy

II

 

 

Ewidencja czasu pracy

II - III

 

 

Gospodarka materiałowo-magazynowa

II

 

 

Obsługa zamówień

II

 

 

Ewidencja majątku

II

 

 

Żywienie Chorych

II - III

 

 

Rachunek Kosztów Leczenia

IV

 

 

BHP, Ochrona przeciwpożarowa, Odzież i obuwie robocze

IV

 

 

Zakresy Funkcjonalne związane z działalnością medyczną szpitala

Ruch Chorych

-

Izba przyjęć

II

 

 

Oddział

II

 

 

Statystyka

II

 

 

Kolejki oczekujących

II

 

 

Dokumentacja medyczna

II

 

 

Sprzedaż usług medycznych

II

 

 

Opieka Ambulatoryjna

-

Rejestracja

IV

 

 

eRejestracja

IV

 

 

Gabinet

IV

 

 

Blok operacyjny

III

 

 

Bank Krwi

II

 

 

Gospodarka Lekiem

-

Apteka

II

 

 

Apteczka Oddziałowa

II

 

 

Laboratorium

III

 

 

Mikrobiologia

III

 

 

Histopatologia

IV

 

 

Dializoterapia

III

 

 

Diagnostyka obrazowa

III

 

 

Archiwum obrazowe

III

 

 

Zakażenia Szpitalne

III

 

 

Zlecenia medyczne

II - III

 

 


1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   36


©operacji.org 2017
wyślij wiadomość

    Strona główna