Szpital Kliniczny imPobieranie 4,08 Mb.
Strona6/36
Data28.11.2017
Rozmiar4,08 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   36

Miejsce i termin otwarcia ofert


 1. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego, wejście O, pok. nr 5a w dniu…………..…. 2012r.
  o godz. 9:15. 1. Tryb otwarcia ofert

  1. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.


  2. W trakcie publicznej sesji otwarcia ofert nie będą otwierane koperty (paczki) zawierające oferty, których dotyczy "WYCOFANIE". Takie oferty zostaną odesłane Wykonawcom bez otwierania.

  3. Koperty (paczki) oznakowane dopiskiem "ZMIANA" zostaną otwarte przed otwarciem kopert (paczek) zawierających oferty, których dotyczą te zmiany. Po stwierdzeniu poprawności procedury dokonania zmian zmiany zostaną dołączone do oferty.

  4. W trakcie otwierania kopert (paczek) z ofertami Zamawiający ogłosi obecnym:

   1. stan i ilość kopert (paczek) zawierających otwieraną ofertę;

   2. nazwę i adres Wykonawcy, którego oferta jest otwierana;

   3. informacje dotyczące ceny ora inne wymagane informacje zawarte w Formularzu Oferty.

  5. Informacje, o których mowa powyżej, Zamawiający przekazuje niezwłocznie Wykonawcom, którzy nie byli obecni przy otwarciu ofert, na ich wniosek. 1. Zwrot oferty bez otwierania


  1. Ofertę złożoną po terminie Zamawiający zwróci bez otwierania po upływie terminu do wniesienia odwołania, niezwłocznie zawiadamiając Wykonawcę. 1. Termin związania ofertą


  1. Wykonawca pozostaje związany złożoną ofertą przez 60 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 1. Opis sposobu obliczenia ceny


  1. Podana w ofercie cena ryczałtowa musi być wyrażona w PLN (z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku). Cena musi uwzględniać wszystkie wymagania niniejszej SIWZ oraz obejmować wszelkie koszty, jakie poniesie Wykonawca z tytułu należytej oraz zgodnej z obowiązującymi przepisami realizacji przedmiotu zamówienia.Cena oferty musi zawierać wszelkie koszty niezbędne do zrealizowania zamówienia.

  2. Cena będzie ostateczna i nie będzie podlegać zmianie choćby zwiększył się zakres świadczeń i zmieniły koszty poszczególnych jego składników. Oznacza to, że Wykonawca skalkuluje wszystkie potencjalne ryzyka jakie mogą wystapić przy realizacji przedmiotu umowy. W cenie ofertowej należy ponadto uwzględnić należny podatek VAT (cena brutto ).

  3. Ceną oferty są kwoty wymienione w Formularzu Oferty.

  4. Sposób zapłaty i rozliczenia za realizację niniejszego zamówienia, określone zostały w Tomie II niniejszej SIWZ.

  5. W przypadku, gdy o udzielenie zamówienia ubiegać się będą podmioty zagraniczne, które na podstawie odrębnych przepisów nie są zobowiązane do uiszczania podatku VAT, Zamawiający dla porównania ceny ofert złożonych przez podmioty zagraniczne zobowiązany jest doliczyć do ceny takich ofert należny podatek VAT, obciążający Zamawiającego z tytułu realizacji umowy na mocy odrębnych przepisów.


 1. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert.
  1. Zamawiający oceni i porówna jedynie te oferty, które:

   1. zostaną złożone przez Wykonawców nie wykluczonych przez Zamawiającego z niniejszego postępowania;

   2. nie zostaną odrzucone przez Zamawiającego.

  2. Zasady oceny kryterium „Cena" (C) – 100%

  3. Oferta najtańsza spośród ofert nieodrzuconych zostaje uznana za najkorzystniejszą.
 1. Wybór oferty i zawiadomienie o wyniku postępowania

  1. Zamawiający wybiera ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w SIWZ.

  2. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą.

  3. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający jednocześnie zawiadamia Wykonawców, którzy złożyli oferty, o:

   1. wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę), albo imię i nazwisko, siedzibę albo adres zamieszkania i adres Wykonawcy, którego ofertę wybrano, uzasadnienie jej wyboru oraz nazwy (firmy), albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację;

   2. Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i prawne;

   3. Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne;

   4. terminie, określonym zgodnie z art. 94 ust. 1 lub 2, po którego upływie umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta.

  4. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zamieszcza informacje, o których mowa w pkt 24.3.1. również na stronie internetowej oraz w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie.
 1. Informacje ogólne dotyczące umowy w sprawie niniejszego zamówienia


  1. Przed podpisaniem umowy Wykonawca, którego oferta uznana zostanie za najkorzystniejszą, zobowiązany będzie dodostarczenia umowy regulującej współpracę Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, jeżeli oferta tych Wykonawców zostanie wybrana,

  2. W zawiadomieniu wysłanym do Wykonawcy, którego oferta uznana zostanie za najkorzystniejszą, Zamawiający określi termin i miejsce złożenia w/w dokumentu oraz poinformuje o formalnościach związanych z podpisaniem umowy o treści zgodnej ze wzorem załączonym do SIWZ.

  3. Nie dostarczenie dokumentu, o którym mowa w pkt. 1 niniejszego rozdziału SIWZ, w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie spowoduje, że zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stanie się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, co skutkować będzie konsekwencjami wobec Wykonawcy określonymi w art. 46, ust. 5 ustawy P.z.p.

  4. Do umowy mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego, jeżeli przepisy ustawy nie stanowią inaczej;

  5. Umowa jest zawarta na okres wskazany w Tomie II niniejszej SIWZ;

  6. Umowa wymaga, pod rygorem nieważności zachowania formy pisemnej, chyba że przepisy odrębne wymagają formy szczególnej;

  7. Umowa jest jawna i podlega udostępnieniu na zasadach określonych w przepisach o dostępie do informacji publicznej;

  8. Zakres świadczenia Wykonawcy wynikający z umowy jest tożsamy z jego zobowiązaniem zawartym w ofercie;

  9. Umowa podlega unieważnieniuw części wykraczającej poza określenie przedmiotu zamówienia zawarte
   w SIWZ oraz w przypadkach określonych w art. 146 PZP.

  10. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ponoszą solidarną odpowiedzialność
   za wykonanie umowy i wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

  11. Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie określonym w art. 94PZP,
   z zastrzeżeniem art. 183 PZP.

  12. Pozostałe kwestie odnoszące się do Umowy uregulowane są w Tomie II niniejszej SIWZ.

1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   36


©operacji.org 2017
wyślij wiadomość

    Strona główna