Szpital Kliniczny imPobieranie 4,08 Mb.
Strona5/36
Data28.11.2017
Rozmiar4,08 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   36

Na zawartość oferty składa się:


 1. Formularz Oferty, sporządzony na podstawie wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszej SIWZ,

 2. dokumenty wymagane w pkt 9 niniejszej SIWZ,

 3. stosowne Pełnomocnictwo(a) - w przypadku, gdy upoważnienie do podpisania oferty nie wynika bezpośrednio ze złożonego w ofercie odpisu z właściwego rejestru.

 4. w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamowienia, dokument ustanawiający Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie niniejszego zamówienia publicznego.

 5. pożądane przez Zamawiającego jest złożenie w ofercie spisu treści z wyszczególnieniem ilości stron wchodzących w skład oferty.

 • Wykonawca może zastrzec w ofercie informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Przez tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (t.j. DzU z 2003r. Nr 153 poz 1503 ze zm.) rozumie się nieujawnione do wiadomości publicznej informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, co do których przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu zachowania ich poufności. Informacje zastrzeżone jako tajemnica przedsiębiorstwa winny być przez Wykonawcę złożone w oddzielnej kopercie z oznakowaniem „tajemnica przedsiębiorstwa” lub zszyte oddzielnie od pozostałych, jawnych elementów oferty. Zamawiający ma prawo badać skuteczność zastrzeżenia dot. zakazu udostępniania informacji zastrzeżonych jako tajemnica przedsiębiorstwa. Następstwem stwierdzenia bezskuteczności zastrzeżenia będzie ich odtajnienie (stosownie do uchwały Sądu Najwyższego z dnia 20 października 2005 r. sygn. III CZP 74 /05)  1. Opis sposobu udzielania wyjaśnień do SIWZ oraz informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów.


   1. Wykonawca może zwracać się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ kierując swoje zapytania pisemnie, faksem lub droga elektroniczną. Zamawiający niezwłocznie udzieli wyjaśnień na zapytania związane ze SIWZ, jednak nie później niż na sześć dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie SIWZ wpłynie do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składnia ofert. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami zostanie przekazana jednocześnie wszystkim Wykonawcom, którym przekazano SIWZ bez wskazania źródła zapytania oraz zostanie zamieszczona na stronie internetowej, na której udostępniono SIWZ.

   2. Zamawiający nie przewiduje zwołania zebrania wszystkich Wykonawców w celu wyjaśnienia wątpliwości dotyczących treści SIWZ.

   3. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść SIWZ. Dokonaną zmianę przekaże niezwłocznie wszystkim Wykonawcom, którym przekazano SWIZ oraz zostanie zamieszczona na stronie internetowej, na której udostępniono SIWZ.

   4. Zmiany SIWZ są każdorazowo wiążące dla Wykonawców.

   5. Jeżeli w wyniku zmiany treści SWIZ nieprowadzącej do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu jest niezbędny dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach, Zamawiający przedłuży termin składania ofert i informuje o tym Wykonawców, którym przekazano SIWZ, oraz zamieszcza informację na stronie internetowej.

   6. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawca przekazują pisemnie, za pośrednictwem poczty elektronicznej lub za pomocą faksu.

   7. Jeżeli oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje zostaną przekazane za pomocą faksu, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania


  1. Osoby uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcami


   1. Osobą upoważnioną przez Zamawiającego do kontaktowania się z Wykonawcami jest:

  15.1.1 Bartkowski Iwo – Starszy Inspektor ds. Zamówień Publicznych tel.+48618691759;fax +48618691847, mail: bartkowski.iwo@spsk2.pl

  1. Miejsce, termin i sposób złożenia oferty


   1. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego w kancelarii ogólnej szpitala (wejście C) w nieprzekraczalnym terminie: do dnia …………..….2012r. do godziny 09:00

   2. Ofertę należy złożyć w nieprzezroczystej, zabezpieczonej przed otwarciem kopercie (paczce). Kopertę (paczkę) należy opisać następująco: „Szpital Kliniczny im. H. Święcickiego UM w Poznaniu, ul. Przybyszewskiego 49, 60-355 Poznań, oferta w trybie przetargu nieograniczonego: Dostawa i wdrożenie Zintegrowanego Systemu Informatycznego Szpitala. Nie otwierać przed: …………..…. 2012r.godz. 9:15, DZP/116/2012”.

   3. Na kopercie (paczce) oprócz opisu jw. należy umieścić nazwę i adres Wykonawcy.
  1. Zmiany lub wycofanie złożonej oferty

   1. Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę. Zmiany lub wycofanie złożonej oferty są skuteczne tylko wówczas, gdy zostały dokonane przed upływem terminu do składania ofert.


   2. Zmiany, poprawki lub modyfikacje złożonej oferty muszą być złożone w miejscu i według zasad obowiązujących przy składaniu oferty. Odpowiednio opisane koperty(paczki) zawierające zmiany należy dodatkowo opatrzyć dopiskiem "ZMIANA". W przypadku złożenia kilku „ZMIAN” kopertę (paczkę) każdej „ZMIANY” należy dodatkowo opatrzyć napisem „zmiana nr .....”.

   3. Wycofanie złożonej oferty następuje poprzez złożenie pisemnego powiadomienia podpisanego przez Wykonawcę. Wycofanie należy złożyć w miejscu i według zasad obowiązujących przy składaniu oferty. Odpowiednio opisaną kopertę(paczkę) zawierającą powiadomienie należy dodatkowo opatrzyć dopiskiem "WYCOFANIE".

 • 1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   36


  ©operacji.org 2017
  wyślij wiadomość

      Strona główna