Szpital Kliniczny imPobieranie 4,08 Mb.
Strona3/36
Data28.11.2017
Rozmiar4,08 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   36

. Wykonawcy wspólnie ubiegający się udzielenie zamówienia.


  1. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia warunki określone w art. 24 ust. 1 i 2 PZP muszą być spełnione odrębnie przez każdego z Wykonawców występujących wspólnie, natomiast pozostałe warunki szczegółowe powinny być spełnione łącznie przez wszystkich Wykonawców występujących wspólnie.

  2. Ponadto tacy Wykonawcy ustanawiają Pełnomocnika do reprezentowania ich w niniejszym postępowaniu albo reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

  3. W takim przypadku Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego są zobowiązani do złożenia w ofercie pełnomocnictwa ustanawiającego pełnomocnika, o którym mowa w pkt. 10.2.

  4. Pełnomocnictwo zawierać powinno umocowanie do reprezentowania w postępowaniu lub do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy.

  5. Wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z Pełnomocnikiem.

  6. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o niniejsze zamówienie, których oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, przed podpisaniem umowy o realizację zamówienia, są zobowiązani dostarczyć Zamawiającemu stosowną umowę konsorcjum zawierającą w swojej treści minimum następujące postanowienia:

   1. określenie celu gospodarczego,

   2. określenie, który z podmiotów jest upoważniony do występowania w imieniu pozostałych przy realizacji ww. zamówienia,

   3. oznaczenie czasu trwania konsorcjum obejmującego okres realizacji przedmiotu zamówienia
    oraz gwarancji i rękojmi,

   4. zakaz zmian w umowie bez zgody Zamawiającego.

  7. Nie dopuszcza się składania umowy przedwstępnej konsorcjum lub umowy zawartej pod warunkiem zawieszającym. 1. Wadium.

  1. Każdy Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć swą ofertę wadium w wysokości: 98 000,00 zł.

  2. Wadium może być wniesione w następujących formach:


   1. pieniądzu;

   2. poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy będzie poręczeniem pieniężnym;

   3. gwarancjach bankowych;

   4. gwarancjach ubezpieczeniowych;

   5. poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia
    9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (tj. Dz. U. 2007 Nr 42, poz. 275 ze zm.);

  3. W przypadku składania przez Wykonawcę wadium w formie gwarancji lub poręczenia, gwarancja powinna być sporządzona zgodnie z obowiązującym prawem i winna zawierać następujące elementy:

   1. gwarancji/poręczenia (Zamawiającego), gwaranta/poręczyciela (instytucji udzielających gwarancji/poręczenia) oraz wskazanie ich siedzib,

   2. określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją/poręczeniem,

   3. kwotę gwarancji/poręczenia,

   4. termin ważności gwarancji/poręczenia,

   5. oświadczenie Gwaranta/Poręczyciela, w którym zobowiązuje się on do bezwarunkowej wypłaty kwoty wadium na pierwsze żądanie Zamawiającego zawierające oświadczenie, iż zaszła jedna z przesłanek wymienionych w art. 46 ust. 5 ustawy oraz jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 PZP, nie złożył dokumentów lub oświadczeń,
    o których mowa w art. 25 ust. 1 PZP, lub pełnomocnictw, chyba, że udowodni, że wynika to
    z przyczyn nieleżących po jego stronie,

   6. jednocześnie Zamawiający wymaga, aby okres ważności gwarancji/poręczenia nie był krótszy niż okres związania ofertą i wynosił co najmniej 60 dni od upływu ostatecznego terminu składania oferty.

  4. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na następujący rachunek Zamawiającego w Banku BZ WBK S.A. II o/Poznań 85 10901346 0000 0000 3402 8117 - na przelewie należy umieścić informację "wadium – DZP/116/2012”.

  5. Wadium wnoszone w innych dopuszczonych przez Zamawiającego formach należy złożyć w oryginale w siedzibie Zamawiającego: Szpital Kliniczny im. Heliodora Święcickiego Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, ul. Przybyszewskiego 49, 60-355 Poznań, /kancelaria ogólna szpitala, wejście C/ przed upływem terminu składania ofert. Kserokopię dowodu wniesienia wadium należy dołączyć do składanej oferty.

  6. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia wadium może być wniesione przez Pełnomocnika.

  7. Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert, przy czym wniesienie wadium w pieniądzu za pomocą przelewu bankowego Zamawiający będzie uważał za skuteczne tylko wówczas, gdy bank prowadzący rachunek Zamawiającego potwierdzi uznanie środków na koncie Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert. W wymienionym przypadku dołączenie do oferty kopii polecenia przelewu wystawionego przez Wykonawcę jest warunkiem koniecznym, ale nie wystarczającym do stwierdzenia przez Zamawiającego wniesienia wadium przez Wykonawcę.

  8. Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium:

   1. wszystkim Wykonawcom, niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, jednak Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 PZP, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 PZP, lub pełnomocnictw, chyba, że udowodni, że wynika to z przyczyn nieleżących po jego stronie,

   2. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy,

   3. niezwłocznie na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert.


1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   36


©operacji.org 2017
wyślij wiadomość

    Strona główna