Szpital Kliniczny imPobieranie 4,08 Mb.
Strona2/36
Data28.11.2017
Rozmiar4,08 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   36

. Oferty częściowe, umowa ramowa, wadium


  1. Przedmiot zamówienia nie został podzielony na pakiety.

  2. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę na całość zamówienia.

  3. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej

  4. Zamawiający wymaga od Wykonawcy wniesienia wadium na warunkach określonych w SIWZ. 1. . Zamówienia uzupełniające


  1. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających. 1. . Informacja o ofercie wariantowej

  1. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych

  2. Zamawiający dopuszcza do składania ofert równoważnych we wskazanych zapisach siwz, pod warunkiem zachowania właściwości funkcjonalnych i użytkowych wskazanych w treści siwz. 1. . Termin realizacji zamówienia.


  1. Termin wykonania przedmiotu zamówienia: do 60 miesięcy, z czego wdrożenie systemu musi zostać wykonane w okresie do 24 miesięcy od daty podpisania umowy, zaś przez kolejne 36 miesięcy (liczone od momentu pozytywnego odbioru końcowego potwierdzającego zakończenie wdrożenie) trwać będzie okres świadczenia przez Wykonawcę usług gwarancyjnych i serwisowych dla wdrożonego systemu. 1. . Warunki udziału w postępowaniu.


Warunki udziału w postępowaniu oraz wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy
w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu wraz z wykazem dodatkowych oświadczeń i dokumentów składających się na ofertę złożoną przez Wykonawcę. Zamawiający dokona oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasadzie spełnia/nie spełnia

  1. O zamówienie mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:

   1. posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,

   2. posiadania wiedzy i doświadczenia,

    1. wykonali lub wykonują w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy to w tym okresie, co najmniej 3 wdrożeń systemu według zasad określonych poniżej, przedstawiając dokumenty potwierdzające należyte wykonanie wdrożeń wraz ze wskazaniem zakresów funkcjonalnych i wartością wdrożenia (wartość kontraktu):

- przynajmniej 1 wdrożenie systemu w placówkach lecznictwa zamkniętego zlokalizowanych na terenie Polski w zakresie dostarczenia i wdrożenia w wersji przeglądarkowej (w architekturze trójwarstwowej z wykorzystaniem przeglądarki internetowej) zakresów funkcjonalnych obsługi medycznych jednostek organizacyjnych oraz rozliczania umów z NFZ (dopuszczalne oprogramowanie typu klient-serwer dla rozliczeń z NFZ). Architektura trójwarstwowa rozumiana jest jako architektura składająca się z następujących warstw: warstwa danych - obejmująca silnik bazy danych, warstwa aplikacji – obejmująca serwery przetwarzające dane z bazy danych, warstwa prezentacji – udostępniająca dane przetworzone w warstwie aplikacji za pomocą przeglądarki internetowej.

- przynajmniej 1 wdrożenie z placówki lecznictwa zamkniętego zlokalizowanej na terenie Polski potwierdzający udział jako główny wykonawca, z wdrożenia systemu w wielospecjalistycznej i wielooddziałowej jednostce lecznictwa zamkniętego wielkości co najmniej 300 łóżek o wartości minimum 3.000.000,00 zł, które obejmowało co najmniej następujące obszary funkcjonalne:    1. Ruch chorych

    2. Apteka z apteczkami oddziałowymi

    3. Opieka ambulatoryjna

    4. Rozliczanie umów z NFZ

    5. Laboratorium (dopuszcza się zamiast wdrożenia wykonanie integracji z systemem już istniejącym w jednostce)

    6. Diagnostyka obrazowa (dopuszcza się zamiast wdrożenia wykonanie integracji z systemem już istniejącym w jednostce)

    7. Elektroniczną obsługę zleceń z oddziałów

    8. Księgowość

    9. Kadry i płace

    10. Gospodarkę magazynową

    11. Ewidencje majątku

Dopuszcza się wdrożenie wskazanych modułów w jednej jednostce w ramach kilku odrębnych kontraktów. Wyżej wymienione moduły muszą być ze sobą zintegrowane w sposób umożliwiający bezpośrednie przekazywanie danych co najmniej w zakresie modułów A, B, D, E, F, G.

   1. sytuacji ekonomicznej i finansowej tj. Wykonawca posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości co najmniej 490.000,00 zł.
  1. W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 PZP.

  2. Sprawdzenie spełnienia warunków określonych powyżej oraz warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonane na podstawie złożonych oświadczeń oraz dołączonych do oferty dokumentów wymienionych poniżej, według zasady spełnia/nie spełnia.

   1. Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu:

    1. oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 PZP - wzór druku oświadczenia stanowi załącznik do SIWZ,

    2. wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych, również wykonywanych dostaw i usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te dostawy i usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie,

    3. informacja banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w których Wykonawca posiada rachunek, potwierdzająca wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,

    4. jeżeli wymagane kwoty w dokumentach wymienionych w pkt. 9.3.1.2 i 9.3.1.3 wyrażone będą w innej walucie niż PLN Wykonawca dokona ich przeliczenia na PLN według średniego kursu NBP na dzień, w którym opublikowano ogłoszenie w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Jeżeli w dniu opublikowania ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, Narodowy Bank Polski nie opublikuje tabeli kursów walut, Wykonawca winien przyjąć kurs przeliczeniowy według ostatniej tabeli kursów NBP, opublikowanej przed dniem publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej,

   1. Zgodnie z art. 26 ust. 2bPZP, Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca
    w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.

   2. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 PZP, do oferty należy załączyć następujące dokumenty:

    1. oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia - wzór druku oświadczenia stanowi załącznik do SIWZ,

    2. aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt. 2 PZP, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt. 2 PZP,

    3. aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające,
     że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,

    4. aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega
     z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie,
     że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,

    5. aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 4-8 PZP, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem termin składania ofert,

    6. aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 9 PZP, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

  1. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, składa dokumenty zgodnie z przepisami rozporządzenia wykonawczego do PZP w sprawie rodzajów dokumentów jakie może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form w jakich te dokumenty mogą być składane (Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2009r. (Dz. U. Nr 226, poz. 1817).
  1. Stosownie do § 6 ust. 4 rozporządzenia, o którym mowa w pkt. 9.4 dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski. Zamawiający nie wyraża zgody na złożenie oferty oraz innych dokumentów w jednym z języków powszechnie używanych w handlu międzynarodowym.
  1. Dodatkowe oświadczenia i dokumenty składające się na ofertę złożoną przez Wykonawcę:

   1. szczegółowy opis oferowanego sprzętu komputerowego zawierający jego szczegółowe dane
    w celu potwierdzenia spełniania wymagań ustalonych przez Zamawiającego, np.: katalogi, ulotki lub inne dokumenty. Szczegółowe wymagania dotyczące sprzętu komputerowego określone zostały przez Zamawiającego w Tomie nr III.

   2. oświadczenie Wykonawcy, że oferowany sprzęt posiada deklarację zgodności dla sprzętu komputerowego, o której mowa w ustawie z dnia 30 sierpnia 2002r. o systemie oceny zgodności (tekst jednolity Dz. U. z 2004r., Nr 204, poz. 2087 ze zm.), z wyłączeniem regulacji zawartych w pkt. 9.6.3.

   3. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć certyfikat zgodności CE (wymagane jest dołączenie certyfikatów w języku polskim lub angielskim, a nie tylko oświadczenie o zgodności producenta, importera lub dostawcy sprzętu) dla następującego sprzętu: serwerów, obudowy serwerów kasetowych, macierzy dyskowej, biblioteki taśmowej, zasilaczy awaryjnych, przełączników sieciowych. Dla pozostałego sprzętu Wykonawca jest zwolniony od przedstawienia deklaracji zgodności, jeżeli zaoferowany sprzęt komputerowy spełnia warunki oznakowania CE i jest tym znakiem oznaczony. Wykonawca oferujący taki sprzęt jest jednak zobowiązany dołączyć pisemne oświadczenie o tym, że oferowany sprzęt spełnia warunki oznakowania CE i jest tym znakiem oznaczony.

   4. Oświadczenie Wykonawcy, że posiada porozumienie/umowę z producentem/ami serwerów, obudowy serwerów kasetowych, macierzy dyskowej, biblioteki taśmowej, zasilaczy awaryjnych, przełączników sieciowych, że w przypadku nie wywiązywania się przez niego z obowiązków gwarancyjnych i serwisowych, producent/ci przejmie/mą na siebie wszelkie zobowiązania umowne związane z obowiązkami gwarancyjnymi i serwisowymi.

   5. Oświadczenie Wykonawcy, że instalacje obudowy kasetowej oraz serwerów będzie przeprowadzona przez osobę legitymującą się dokumentem certyfikowanego specjalisty, wystawionym przez producenta sprzętu.

   6. Oświadczenie Wykonawcy, że instalacja macierzy będzie przeprowadzona przez osobę legitymującą się dokumentem certyfikowanego specjalisty, wystawionym przez producenta oferowanej macierzy, dla danej lub wyższej klasy urządzenia.

   7. Pozytywna opinia Biegłego Rewidenta dotycząca spełniania przez system w module FK wymagań wynikających z ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r. (tekst jednolity
    z dnia 2 września 2009 r., Dz. U., Nr 152, poz. 1223 ze zm.).

   8. Oświadczenie Wykonawcy, że zaoferowany system PACS jest zarejestrowany/zgłoszony
    w Polsce jako wyrób medyczny (w rozumieniu ustawy o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010r., Dz. U., Nr 107, poz. 679 ze zm.) w klasie co najmniej IIa lub posiadający w terminie składania oferty certyfikat/zaświadczenie CE właściwy dla urządzeń/oprogramowania medycznego w klasie IIa stwierdzający zgodność z dyrektywą 93/42/EEC.

   9. Wykaz szkoleń dla administratorów wdrażanego systemu realizowanych w ośrodkach szkoleniowych autoryzowanych przez producentów baz danych, oprogramowania systemowego i narzędziowego, wirtualizacji, (nazwa i identyfikator kursu (jeśli istnieje) oraz program szkolenia). Potwierdzenie autoryzacji producentów baz danych, oprogramowania systemowego i narzędziowego, wirtualizacji dla ośrodka/ośrodków szkoleniowych.

   10. Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonaniu Zamówienia, wraz ze wskazaniem posiadanych przez nie kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją
    o podstawie do dysponowania tymi osobami. Wykonawca zobowiązany jest zagwarantować uczestnictwo niżej wymienionych osób:

  1. Kierownik projektu:

   • osoba posiadające min. 3 letnie doświadczenie uczestnictwa w projektach polegających na wdrażaniu systemów informatycznych w placówkach lecznictwa zamkniętego, w tym przynajmniej w jednym projekcie jako kierownik projektu.

  2. Administrator Baz Danych:

   • osoba posiadająca min. 3 letnie doświadczenie na danym stanowisku,

   • posiadająca aktualny certyfikat z administracji na poziomie zaawansowanym
    z zaoferowanych w ofercie motorów baz danych. Dopuszcza się, by dla każdego motoru baz danych był przewidziany odrębny administrator,

  3. Administrator Systemów Operacyjnych:

   • osoba posiadająca min. 3 letnie doświadczenie na danym stanowisku,

   • posiadająca aktualny certyfikat z administracji na poziomie zaawansowanym
    z zaoferowanych w ofercie systemów operacyjnych.

   • posiadająca aktualny certyfikat z administracji na poziomie zaawansowanym
    z zaoferowanego w ofercie systemu wirtualizacyjnego.

   • Posiada ukończony minimum jeden, certyfikowany przez producenta kurs z zakresu administracji baz danych

   • Dopuszcza się by dla każdego systemu operacyjnego/wirtualizacyjnego przewidziany był odrębny administrator

  4. Administrator/Specjalista ds. systemu backup

   • osoba posiadająca min. 3 letnie doświadczenie na danym stanowisku,

   • posiadająca aktualny certyfikat z administracji na poziomie zaawansowanym
    z zaoferowanego w ofercie systemu wykonywania kopii bezpieczeństwa

Dokonanie zmiany wskazanych osób w trakcie trwania umowy na inne jest dopuszczalne jedynie pod warunkiem, że nowa osoba będzie posiadała wymagane kwalifikacje
i doświadczenie zawodowe.1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   36


©operacji.org 2017
wyślij wiadomość

    Strona główna