Szpital Kliniczny imPobieranie 1,04 Mb.
Strona1/14
Data19.01.2018
Rozmiar1,04 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   14
Szpital Kliniczny im. Heliodora Święcickiego Uniwersytetu Medycznego


im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, ul. Przybyszewskiego 49, 60-355 Poznań

REGON 000288834, NIP 779-20-33-466, KRS 0000001852

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego


DZP/03/2014


SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SIWZ

DLA


PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO
prowadzanego zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych

(tekst jednolity z dnia 09.08.2013r. Dz. U. z 2013r. poz. 907 ze zm.), zwanej w treści SIWZ PZPUbezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych. Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk. Ubezpieczenie mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku. Ubezpieczenie obowiązkowe odpowiedzialności cywilnej podmiotu leczniczego. Dobrowolne ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności i posiadanego mienia.
L.p.

Oznaczenie Tomów

Nazwa TomówTom I

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ).Tom II

Wzór umowy w sprawie zamówienia publicznego.Tom III

Opis przedmiotu zamówienia.TOM I – SIWZ

 1. . Nazwa i adres Zamawiającego


  1. Szpital Kliniczny im. Heliodora Święcickiego Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego
   w Poznaniu, ul. Przybyszewskiego 49, 60-355 Poznań REGON 000288834, NIP 779-20-33-466,
   KRS 0000001852

  2. tel. +48618691759, +48618691756

  3. fax. +48618691847

  4. Adres internetowy: www.spsk2.pl

  5. Adres poczty elektronicznej: dzp@spsk2.pl

  6. Pełnomocnik Zamawiającego odpowiadający za przygotowanie merytorycznej części postępowania
   w zakresie przedmiotu zamówienia: MENTOR S.A. o/Poznań, ul. Kochanowskiego 4/9, 60-844 Poznań,
   tel. 061 842 71 84, osoba uprawniona do kontaktów: Grzegorz Łosik – Dyrektor Oddziału. 1. . Finansowanie przedmiotu zamówieniu


  1. Zamówienie będzie finansowane ze środków własnych Zamawiającego. 1. . Tryb udzielania zamówienia


  1. Przetarg nieograniczony na podstawie art. 39 PZP, powyżej kwoty określonej na podstawie art. 11 ust. 8 PZP. 1. . Opis przedmiotu zamówienia


  1. Przedmiotem zamówienia są: Ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych. Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk. Ubezpieczenie mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku. Ubezpieczenie obowiązkowe odpowiedzialności cywilnej podmiotu leczniczego. Dobrowolne ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności i posiadanego mienia.

  2. Określenie zamówienia według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): Główny przedmiot: 66510000-8

  3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia przedstawiony został w Tomie III SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia wraz z załącznikami.


 1. . Oferty częściowe, umowa ramowa, wadium

  1. Przedmiot zamówienia nie został podzielony na pakiety.

  2. Zamawiający wymaga złożenia oferty tylko w ramach pełnego zamówienia.

  3. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.

  4. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.
 1. . Zamówienia uzupełniające


  1. Zamawiający przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających w przypadku doubezpieczenia mienia do wysokości 10 000,00 zł brutto. 1. . Informacja o ofercie wariantowej i równoważnej.

7.1. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

7.2. Zamawiający nie dopuszcza do składania oferty równoważnych. 1. . Termin realizacji zamówienia.


  1. Termin wykonania przedmiotu zamówienia: od dnia 01.03.2014r. do dnia 28.02.2015r., a w przypadku podpisania umowy po dniu 01.03.2014r. umowa zostanie zawarta na okres 12 miesięcy od dnia podpisania umowy.9. Warunki udziału w postępowaniu.


Warunki udziału w postępowaniu oraz wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy
w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu wraz z wykazem dodatkowych oświadczeń
i dokumentów składających się na ofertę złożoną przez Wykonawcę. Zamawiający dokona oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasadzie spełnia/nie spełnia.

  1. O zamówienie mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 PZP, zwanej dalej „Ustawą", tj.
 1. posiadają wiedzę i doświadczenie (w tym zakresie Zamawiający nie precyzuje warunku),

 2. dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia (w tym zakresie Zamawiający nie precyzuje warunku),

 3. Wykonawca posiada środki finansowe lub zdolność kredytową (w tym zakresie Zamawiający nie precyzuje warunku).

 4. Posiadają zezwolenie właściwego organu na prowadzenie działalności ubezpieczeniowej we wszystkich grupach ryzyk objętych przedmiotem niniejszego zamówienia.

  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   14


©operacji.org 2017
wyślij wiadomość

    Strona główna