Szkolenie okresowe bhp nauczycieli metodą samokształcenia kierowanegoPobieranie 1,99 Mb.
Strona1/27
Data03.06.2018
Rozmiar1,99 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   27qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmrtyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmrtyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmrtyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmrtyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmrtyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmrtyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmrtyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnm


SZKOLENIE OKRESOWE BHP NAUCZYCIELI METODĄ SAMOKSZTAŁCENIA KIEROWANEGO
zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracyz dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie obowiązkowych szkoleń BHP (Dz. U. 2004 r. Nr 180 poz. 1860 z późniejszymi zmianami).
Materiał uwzględnia zmiany wprowadzone ustawą z dnia 13 kwietnia 2007 r. o Państwowej Inspekcji Pracy, Dz. U. 2007 r. Nr 89, poz. 589
Specjalista Ds. BHP Mgr Inż Maszkowska KatarzynaCel szkolenia

Celem szkolenia jest aktualizacja i uzupełnienie wiadomości i umiejętności w zakresie: 1. Oceny zagrożeń związanych z wykonywaną pracą.

 2. Metod ochrony przed zagrożeniami dla zdrowia i bezpieczeństwa pracowników.

 3. Kształtowania warunków pracy w sposób zgodny z przepisami i zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy.

 4. Postępowania w razie wypadku oraz w sytuacjach awaryjnych.


Uczestnicy szkolenia

Szkolenie przeznaczone jest dla nauczycieli i pracowników administracyjno - biurowych szkoły i placówek oświatowych.


Organizacja szkolenia

Szkolenie może być zorganizowane w formie seminarium lub kursu w oderwaniu od pracy albo samokształcenia kierowanego - na podstawie programu szczegółowego szkolenia, opracowanego przez organizatora kursu.


Zaświadczenia

Szkolenie powinno być zakończone egzaminem sprawdzającym przyswojenie przez uczestników szkolenia wiadomości objętych programem kursu.

Zaświadczenie o odbytym przeszkoleniu powinien znajdować się w aktach osobowych pracownika.
RAMOWY PROGRAM SZKOLENIA
OKRESOWEGO DLA NAUCZYCIELI I PRACOWNIKÓW

ADMINISTRACYJNO - BIUROWYCH


L.p.

Temat szkolenia

Liczba

godzin

1.

I. Wybrane regulacje prawne z zakresu prawa pracy dotyczące

bezpieczeństwa i higieny pracy, z uwzględnieniem:

a) praw i obowiązków pracowników i pracodawców w zakresie

bezpieczeństwa i higieny pracy oraz odpowiedzialności

za naruszenie przepisów i zasad bhp,

b) ochrona pracy kobiet i młodocianych,

c) wypadków przy pracy i chorób zawodowych oraz świadczeń

z nimi związanych,

d) profilaktycznej ochrony zdrowia pracowników.

3


2.

II. Postęp w zakresie metod oceny zagrożeń występujących

w procesie pracy oraz w zakresie metod ochrony przed

zagrożeniami dla zdrowia i życia pracowników.

2


3.

III. Problemy związane z organizacją pracy biurowej oraz pracy

Nauczyciela, z uwzględnieniem zasad ergonomii, w tym stanowisk

wyposażonych w monitory ekranowe, sprzęt audio – wizualny i inne

urządzenia biurowe2


4.

IV. Postępowanie w razie wypadków i w sytuacjach zagrożeń

( np. pożaru, awarii, informacji o podłożeniu materiału

wybuchowego, bioterroryzmu ), w tym zasady udzielania pierwszej

pomocy w razie wypadku.1

Razem

8

PROGRAM SZCZEGÓŁOWY


 1. WYBRANE REGULACJE PRAWNE Z ZAKRESU PRAWA PRACY DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY
 1. Obowiązki w zakresie bhp oraz odpowiedzialność za naruszanie

przepisów i zasad bhp.

1.1.Obowiązki dyrektora szkoły/placówki w zakresie bhp.


Zgodnie z ustawą Karta Nauczyciela szkołą/placówką kieruje dyrektor, który jest jej przedstawicielem na zewnątrz i przełożonym służbowym wszystkich pracowników.

Na podstawie przepisów zawartych w kodeksie pracy, dyrektor jako pracodawca ponosi odpowiedzialność za stan bezpieczeństwa i higieny pracy

w szkole/placówce. Jest on obowiązany chronić zdrowie i życie pracowników poprzez zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy przy odpowiednim wykorzystaniu osiągnięć nauki i techniki, a w szczególności :


 • organizować pracę w sposób zapewniający bezpieczne i higieniczne warunki

pracy,

 • zapewnić przestrzeganie w zakładzie pracy przepisów oraz zasad bhp, wydawać polecenia usunięcia uchybień w tym zakresie oraz kontrolować wykonanie tych poleceń, wykonanie nakazów, wystąpień, decyzji i zarządzeń wydawanych przez organy nadzoru nad warunkami pracy,

 • zapewniać wykonanie zaleceń Społecznego Inspektora Pracy.


Szczegółowe obowiązki dyrektora w zakresie bhp
Do obowiązków dyrektora szkoły/placówki w szczególności należy :

 • planowanie środków niezbędnych do realizacji zasad bhp,

 • zapoznanie nauczycieli z obowiązującymi zarządzeniami, instrukcjami

i wytycznymi władz oświatowych w zakresie bhp,

 • ustalenie , przy współudziale rady pedagogicznej, przepisów wewnętrznych,

które w ramach danej placówki są niezbędne do utrzymania wymaganego

stanu bhp, • kontrola terenu placówki i stanu obiektów,

 • okresowa kontrola wyposażenia placówki, stanu urządzeń technicznych

( maszyn, sprzętu, instalacji ) i organizacji zajęć na stanowisku pracy,

normom i przepisom lub będących w stanie zagrażającym bezpieczeństwu,

 • spowodowanie przerwania zajęć w przypadku ujawnienia stanu zagrożenia bezpieczeństwa osób korzystających z biblioteki lub pracowników,

 • samodzielnie lub przy współpracy zespołu analizowanie wypadków

pracowników celem prowadzenia właściwej profilaktyki powypadkowej.

Ponadto do obowiązków dyrektora należy zabezpieczenie przeciwpożarowe

placówki.

Uprawnienia dyrektora .
Dyrektor szkoły/placówki jest uprawniony do :


 • wymierzania kar porządkowych za nieprzestrzeganie przez pracownika ustalonego porządku, regulaminu pracy, przepisów bhp oraz przeciwpożarowych, opuszczenie pracy bez usprawiedliwienia, stawienia się do pracy w stanie nietrzeźwym lub spożywanie alkoholu w miejscu pracy,

 • przyznawania nagród,

 • występowania z wnioskami, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej, w sprawie odznaczeń, nagród i innych wyróżnień dla nauczycieli oraz

pozostałych pracowników zakładu.
1.2.Obowiązki pracowników szkoły/placówki w zakresie bhp
Podstawowym obowiązkiem każdego pracownika jest przestrzeganie przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy.

W szczególności pracownik jest zobowiązany : • znać przepisy oraz zasady bezpieczeństwa i higieny pracy,

 • brać udział w szkoleniu i instruktażu bhp oraz poddawać się wymaganym

egzaminom sprawdzającym,

 • wykonywać pracę w sposób zgodny z przepisami i zasadami bhp,

 • stosować się do wydawanych w tym zakresie poleceń i wskazówek przełożonych,

 • dbać o należyty stan maszyn, urządzeń, narzędzi i sprzętu oraz o porządek i ład

w miejscu pracy,

 • stosować środki ochrony zbiorowej,

 • używać przydzielone środki ochrony indywidualnej oraz odzież i obuwie robocze, zgodnie z ich przeznaczeniem,

 • poddawać się wstępnym, okresowym i kontrolnym badaniom lekarskim oraz innym zaleconym przez lekarza i stosować się do wskazówek lekarskich,

 • niezwłocznie zawiadomić przełożonego o zauważonym w zakładzie pracy

wypadku albo zagrożeniu życia lub zdrowia ludzkiego oraz ostrzec

współpracowników, a także inne osoby znajdujące się w rejonie zagrożenia,

o grożącym im niebezpieczeństwie,


 • współdziałać z pracodawcą i przełożonymi w wypełnianiu obowiązków  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   27


©operacji.org 2017
wyślij wiadomość

    Strona główna