Szkolenie ogólne z programu Leader dla potencjalnych partnerów lgd



Pobieranie 29,88 Kb.
Data24.02.2019
Rozmiar29,88 Kb.




Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie



Krzyżowice, 10.09.2010 r.

Kryteria wyboru projektów w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi”:
a/ pod względem zgodności operacji z Lokalną Strategią Rozwoju:



  1. Czy realizacja operacji przyczyni się do osiągnięcia celów ogólnych Lokalnej Strategii Rozwoju:


- celu A : Aktywne, zintegrowane i edukujące się społeczeństwo, dbające o zasoby kulturowe, historyczne i przyrodnicze

□ – TAK □ - NIE



- celu B : Estetyczne miejscowości z zapleczem społeczno- kulturalnym,

rekreacyjno-sportowym i turystycznym

□ – TAK □ - NIE


  1. Czy realizacja operacji przyczyni się do realizacji celów szczegółowych Lokalnej Strategii Rozwoju:


- celu A 1: Jest zapewniona edukacja i opieka nad dziećmi oraz zajęcia rozwijające dla młodzieży i dorosłych

□ – TAK □ - NIE


- celu A 2: Spójna koncepcja wykorzystania walorów kulturowych, historycznych i przyrodniczych jest wdrażana na obszarze LGD

□ – TAK □ - NIE


- celu A 3: Rozwinięte usługi i małe firmy,

□ – TAK □ - NIE


- celu A 4: Brzeska Wieś Historyczna, jako obszar aktywności, współpracy

i dobrego rządzenia na rzecz zrównoważonego rozwoju,

□ – TAK □ - NIE
- celu B 1: Centra miejscowości i miejsca spotkań są zadbane i estetyczne,

nawiązujące do otoczenia

□ – TAK □ - NIE
- celu B 2: Rozwinięta baza społeczno-kulturalna, rekreacyjno-sportowa

i turystyczna

□ – TAK □ - NIE



  1. Czy operacja jest zgodna z przedsięwzięciami planowanymi w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju:

Przedsięwzięcie I - Poznaj i zachowaj Brzeską Wieś Historyczną

□ – TAK □ - NIE

Przedsięwzięcie II - Ciekawie i aktywnie spędzamy czas

□ – TAK □ - NIE
Przedsięwzięcie III – Brzeska Wieś Historyczna rozwinięta gospodarczo

□ – TAK □ - NIE


Przedsięwzięcie IV – Aktywna Brzeska Wieś Historyczna

□ – TAK □ - NIE


Przedsięwzięcie V – Piękna i zadbana Brzeska Wieś Historyczna

□ – TAK □ - NIE


Przedsięwzięcie VI – Nowoczesne obiekty służące działalności społeczno-kulturalnej,

rekreacyjno-sportowej i turystycznej

□ – TAK □ - NIE
Operację uznaje się za zgodną z Lokalną Strategią Rozwoju w przypadku, gdy w każdym z punktów od 1 do 3 zaznaczono co najmniej jedną odpowiedź „Tak”

b/ pod względem spełnienia lokalnych kryteriów wyboru:


  1. Wnioskowana kwota pomocy wynosi:

- mniej niż 100 000,00 zł – 5 pkt.

-od 100 000,00 zł do 200 000,00 zł – 3 pkt.

- powyżej 200 000,00 zł – 1 pkt.


  1. Wkład własny wnioskodawcy wynosi:

- więcej niż 20% powyżej wkładu minimalnego – 5 pkt.

- do 20% włącznie powyżej wkładu minimalnego – 3 pkt.

- wartość wkładu własnego równa jest minimalnemu - 1 pkt.


  1. Wnioskodawca posiada doświadczenie w realizacji projektów:

- zrealizował co najmniej 2 projekty – 2 pkt.

- zrealizował 1 projekt – 1 pkt.

- nie zrealizował żadnego projektu – 0 pkt.


  1. Wnioskodawca jest członkiem organizacji pozarządowej działającej na obszarze LGD – 0 pkt. lub 2 pkt.

  2. Operacja wykorzystuje lokalne zasoby:

- kulturowe – 0 pkt. lub 3 pkt.

- historyczne – 0 pkt. lub 3 pkt.



- przyrodnicze – 0 pkt. lub 3 pkt.

  1. Realizacja operacji przyczyni się do pobudzenia aktywności ludzi młodych i wzmocnienia ich więzi z miejscem zamieszkania – 0 pkt. lub 5 pkt.

  2. Operacja w swoich założeniach będzie promowała obszar Brzeskiej Wsi Historycznej – 0 pkt. lub 2 pkt.




©operacji.org 2017
wyślij wiadomość

    Strona główna