Szkoła podstawowa w myślachowicachPobieranie 277 Kb.
Strona2/2
Data24.02.2019
Rozmiar277 Kb.
1   2

L.P.


ZAKRES OCENY

WYMAGANIA NA OCENĘ


DOPUSZCZAJĄCĄDOSTATECZNĄDOBRĄ


BARDZO DOBRĄ


CELUJĄCĄROZDZIAŁ I: II WOJNA ŚWIATOWA

– wyjaśnia znaczenie terminu: wojna błyskawiczna (Blitzkrieg), alianci, bitwa o Anglię, kolaboracja, plan „Barbarossa” , ruch oporu, getto, Holokaust, obóz koncentracyjny, bitwa o Atlantyk, Karta atlantycka, Wielka Koalicja, Wielka Trójka, ład jałtański

– zna daty: agresji Niemiec na Polskę (1 IX 1939), wkroczenia Armii Czerwonej do Polski (17 IX 1939), ataku III Rzeszy na Francję (10 V 1940), bitwy o Anglię (VII–X 1940), bitwy o Anglię (VII–X 1940), agresji Niemiec na ZSRS (22 VI 1941), bitwy pod Stalingradem (VIII 1942 – II 1943), ataku Japonii na USA (7 XII 1941), bitwy pod El Alamein (X–XI 1942), bitwy o Midway (VI 1942), podpisania Karty atlantyckiej (14 VIII 1941 r.), konferencji jałtańskiej (4–11 II 1945), bezwarunkowej kapitulacji III Rzeszy (8/9 V 1945)

– identyfikuje postacie: Adolfa Hitlera, Józefa Stalina, Adolfa Hitlera, Winstona Churchilla, Franklina Delano Roosevelta

– wymienia etapy wojny obronnej Polski, państwa, które padły ofiarą agresji sowieckiej oraz niemieckiej do 1941 r.

– wyjaśnia przyczyny klęski Polski we wrześniu 1939 r.

– wymienia cele niemieckich ataków lotniczych na Wielką Brytanię

– omawia przełomowe znaczenie bitwy stalingradzkiej dla przebiegu II wojny światowej

– przedstawia założenia rasowej polityki hitlerowców oraz metody jej realizacji

– wymienia główne strony konfliktu w Afryce i w rejonie Pacyfiku oraz ich najważniejsze cele strategiczne

– wyjaśnia genezę powstania i cele Wielkiej Koalicji

– przedstawia decyzje podjęte podczas konferencji jałtańskiej


– wyjaśnia znaczenie terminów: bitwa graniczna, „dziwna wojna”, operacja, Wielka Wojna Ojczyźniana „Lew morski”, Enigma internowanie, linia Maginota, pacyfikacja, Generalny Plan Wschodni, gwiazda Dawida, obóz zagłady, Afrika Korps, pakt trzech, wilcze stada, konwój, Enigma, konferencja w Teheranie, operacja „Overlord”, operacja berlińska, bezwarunkowa kapitulacja, kamikadze

– zna daty: bitwy o Westerplatte (1–7 IX 1939), wypowiedzenia wojny Niemcom przez Francję i Wielką Brytanię (3 IX 1939), kapitulacji Warszawy (28 IX 1939), napaści niemieckiej na Danię i Norwegię (9 IV 1940), ataku Niemiec na Jugosławię i Grecję (6 IV 1941), bitwy pod Moskwą (XI–XII 1941), powstania Generalnego Planu Wschodniego (1942), podpisania paktu trzech (IX 1940), bitwy na Morzu Koralowym (V 1942), kapitulacji wojsk włoskich i niemieckich w Afryce (V 1943), bitwy na Łuku Kurskim (VII 1943), konferencji w Teheranie (XI–XII 1943), lądowania wojsk alianckich na Sycylii (VII 1943), bitwy o Monte Cassino (V 1944), operacji „Overlord” (6 VI 1944), operacji berlińskiej (IV 1945), zrzucenia bomb atomowych na Hiroszimę i Nagasaki (6 i 9 VIII 1945), bezwarunkowej kapitulacji Japonii (2 IX 1945)

– identyfikuje postacie: Henryka Sucharskiego, Edwarda Rydza-Śmigłego, Stefana Starzyńskiego, Winstona Churchilla, Charles’a de Gaulle’a, Gieorgija Żukowa, Adolfa Eichmanna, Ireny Sendlerowej, Erwina Rommla

– wskazuje na mapie kierunki uderzeń armii niemieckiej i sowieckiej, obszary zagarnięte przez ZSRS i III Rzeszę do 1941 r. , przełomowe bitwy wojny Niemiec i ZSRS: pod Moskwą i pod Stalingradem

– charakteryzuje etapy wojny obronnej Polski

– opisuje przykłady bohaterstwa polskich żołnierzy

– przedstawia przykłady zbrodni wojennych dokonanych przez Niemców w czasie wojny obronnej Polski

– przedstawia cele polityki Hitlera i Stalina w Europie w latach 1939–1941

– przedstawia najważniejsze działania wojenne
w Europie z lat 1939–1941

– wyjaśnia główne przyczyny pokonania Francji przez armię niemiecką w 1940 r.

– wskazuje wynalazki techniczne, które pomogły Brytyjczykom w walce z Niemcami

– przedstawia militarny wkład Polaków w obronę Wielkiej Brytanii

– wyjaśnia przyczyny ataku III Rzeszy na Związek Sowiecki

– przedstawia etapy wojny niemiecko-sowieckiej

wyjaśnia, jakie czynniki spowodowały klęskę ofensywy niemieckiej na Moskwę w 1941 r.

– wymienia założenia niemieckiego Generalnego Planu Wschód

– charakteryzuje politykę okupacyjną Niemiec

– wymienia kraje, w których powstały rządy kolaborujące z Niemcami, oraz kraje, gdzie rozwinął się ruch opo­ru

– wyjaśnia, jakimi sposobami ludność terenów okupowanych niosła pomoc Żydom

– omawia bilans Holokaustu

– wyjaśnia, na czym polegało strategiczne znaczenie bitew pod El Alamein i pod Midway i lokalizuje je na mapie

– wyjaśnia znaczenie bitwy o Atlantyk dla losów II wojny światowej

– przedstawia decyzje podjęte podczas obrad Wielkiej Trójki w Teheranie

– wyjaśnia, na czym polegało strategiczne znaczenie bitew i operacji militarnych na froncie wschodnim i zachodnim w latach 1943–1944

– przedstawia wielkie operacje strategiczne na froncie wschodnimi zachodnim

– omawia okoliczności kapitulacji Japonii


– wyjaśnia znaczenie terminów: „polskie Termopile”, Korpus Ochrony Pogranicza (KOP), wojna zimowa, państwo marionetkowe, państwo Vichy, blokada Leningradu, Lend-Lease Act„, przestrzeń życiowa”, Lebensraum), „ostateczne rozwiązanie kwestii żydowskiej”, „Szoah”, „Żegota”, konferencja w Casablance, operacja „Market Garden”, linia Gustawa szmalcownicy, U-Boot, pancernik, lotniskowiec, Wał Pomorski, taktyka „żabich skoków”

– zna daty: bitwy nad Bzurą (9–22 IX 1939), ewakuacji władz państwowych i wojskowych z Warszawy (6/7 IX 1939), internowania władz polskich w Rumunii (17/18 IX 1939), kapitulacji pod Kockiem (6 X 1939), wojny sowiecko-fińskiej (XI 1939 – III 1940), zajęcia republik bałtyckich przez ZSRS (VI 1940), największego nalotu niemieckiego na Wielką Brytanię (15 IX 1940), nalotu na Coventry (14 XI 1940), blokady Leningradu (1941–1944), konferencji w Wannsee (I 1942), ataku Włoch na Egipt (VIII 1940), lądowania wojsk niemieckich w Afryce (1941), walk o Guadalcanal (VIII 1942 – II 1943), konferencji w Casablance (I 1943), ofensywy Armii Czerwonej na froncie wschodnim (VI 1944), zamachu na A. Hitlera (VII 1944), bitwy pod Falaise (VIII 1944), bitwy o Iwo Jimę (II–III 1945), zdobycia Berlina (2 V 1945),

– identyfikuje postacie: Władysława Raginisa, Franciszka Kleeberga, Mariana Rejewskiego,

Jerzego Różyckiego, Henryka Zygalskiego, Friedricha von Paulusa, Heinricha Himmlera, Oskara Schindlera, Bernarda Montgomery’ego, Dwighta Davida Eisenhowera, Stanisława Maczka, Douglasa MacArthura

– wymienia miejsca kluczowych bitew wojny obronnej Polski stoczonych z wojskami niemieckimi i sowieckimi

– przedstawia polityczne i militarne założenia planu obrony Polski w 1939 r.– omawia okoliczności wkroczenia wojsk sowieckich na terytorium Polski w kontekście paktu RibbentropMołotow

– przedstawia ekspansję ZSRS w latach 1939–1941

– opisuje kolejne etapy agresji Niemiec w latach 1940–1941

– opisuje skutki bitwy o Anglię oraz omawia jej polityczne i militarne znaczenie

– omawia założenia niemieckiego planu

– przedstawia przebieg działań wojennych na froncie wschodnim w latach 1941–1943

– charakteryzuje stosunek ludności do okupanta na zajmowanych terenach przez Niemców

– przedstawia, w jaki sposób Niemcy traktowali jeńców sowieckich

– wskazuje na mapie obozy koncentracyjne i obozy zagłady w Europie

– przedstawia przebieg zagłady europejskich Żydów

– omawia postawy ludności ziem okupowanych wobec Holokaustu

i niemieckich agresorów

– przedstawia przebieg walk w Afryce

– charakteryzuje ekspansję japońską w Azji

– omawia działania wojenne na morzach i oceanach

– przedstawia etapy formowania się Wielkiej Koalicji antyhitlerowskiej

– przedstawia decyzje podjęte pod-czas konferencji w Casablance

– opisuje walki na froncie zachodnim i we Włoszech w latach 1943–1944

– charakteryzuje działania na froncie wschodnim, zachodnim i na Pacyfiku w latach 1944-1945

– omawia metody prowadzenia walki w rejonie Azji i Pacyfiku oraz przedstawia ich skutki– wyjaśnia znaczenie terminów: prowokacja gliwicka, Grupy Specjalne (Einsatzgruppen), Komitet Wolnej Francji, linia Mannerheima, operacja „Bagration”, Babi Jar, Ponary, czetnicy, Josipa Broza-Tity, Raoula

– zna daty: prowokacji gliwickiej (31 VIII 1939), kapitulacji Helu (2 X 1939), ewakuacji wojsk alianckich z Dunkierki (V–VI 1940), wybuchu antyniemieckiego powstania w Paryżu (VIII 1942), nalotów na Maltę (1940–1942), bitwy na Morzu Filipińskim (VI 1944),

– identyfikuje postacie: Franciszka Dąbrowskiego, Józefa Unruga, Tadeusza Kutrzeby, Vidkuna Quislinga, Philippe’a Pétaina, Wallenberga, Henryka Sławika, operacja „Torch”, Clausa von Stauffenberga

– porównuje plany Polski i Niemiec przygotowane na wypadek wojny

– przedstawia stosunek sił ZSRS, Niemiec i Polski

– omawia sposób przejęcia kontroli nad republikami bałtyckimi przez ZSRS w 1940 r.

– porównuje potencjał militarny wojsk niemieckich i brytyjskich w czasie wojny o Anglię

– wskazuje powody zbliżenia Wielkiej Brytanii i USA do ZSRS

– przedstawia warunki prowadzenia działań wojennych przez Niemcy na terenie ZSRS

– wyjaśnia przyczyny i okoliczności zdobycia przewagi militarnej przez ZSRS

– identyfikuje postacie:

– porównuje sytuację ludności na terytoriach okupowanych przez Niemców

– wskazuje na mapie obszary opanowane przez Japończyków

do końca 1942 r.

– przedstawia rozwiązania militarne, które obie strony

stosowały podczas zmagań na Oceanie Atlantyckim

– przedstawia przyczyny, okoliczności i skutki zamachu na Hitlera

– charakteryzuje założenia polityki zagranicznej wielkich mocarstw w czasie II wojny światowej

– charakteryzuje założenia polityki zagranicznej wielkich mocarstw w czasie II wojny światowej

– wyjaśnia, w jakich okolicznościach nastąpiła kapitulacja III Rzeszy
– ocenia postawę aliantów zachodnich wobec Polski

we wrześniu 1939 r.

– ocenia postawę władz polskich we wrześniu 1939 r.

– ocenia postawę władz sowieckich w czasie Wielkiej Wojny Ojczyźnianej

– ocenia postawy wobec Holokaustu

– ocenia konsekwencje włączenia się USA do wojny

– przedstawia wizję powojennego świata zarysowaną

w Karcie atlantyckiej przez przywódców USA

i Wielkiej Brytanii

– ocenia założenia ładu jałtańskiego

– ocenia decyzję Amerykanów o użyciu bomby atomowej przeciwko Japonii
ROZDZIAŁ II: POLACY PODCZAS II WOJNY ŚWIATOWEJ

– wyjaśnia znaczenie terminów: Generalne Gubernator­stwo, wysiedlenia, deportacja, sowietyzacja, rząd emigracyjny, Polskie Państwo Podziemne, Armia Krajowa (AK), akcja pod Arsenałem, łapanka, Holokaust, getto, Polskie Siły Zbrojne na Zachodzie

– wskazuje na mapie tereny pod okupacją niemiecką i sowiecką, godzina „W”, Manifest PKWN, Polska lubelska, Tymczasowy Rząd Jedności Narodowej (TRJN)

– charakteryzuje główne cele niemieckiej i sowieckiej polityki okupacyjnej

– identyfikuje postać: Władysława Sikorskiego, Stefana Roweckiego ps. Grot, Tadeusza Komorowskiego ps. Bór, Jana Bytnara ps. Rudy

– przedstawia okoliczności powstania polskiego rządu emigracyjnego

– wyjaśnia, jakie znaczenie miała działalność rządu emigracyjnego dla Polaków w kraju i na uchodźstwie

– zna datę: powstania AK (14 II 1942), akcji pod Arsenałem (III 1943), ogłoszenia Manifestu PKWN (22 VII 1944), powstania TRJN (VI 1945)

– wymienia sfery działalności Polskiego Państwa Podziemnego

– wyjaśnia, jaką rolę odgrywała Armia Krajowa

– przedstawia przyczyny i skutki akcji pod Arsenałem

– wymienia postawy Polaków wobec polityki okupanta niemieckiego

– przedstawia metody eksterminacji narodu żydowskiego

– zna czas trwania powstania warszawskiego (1 VIII–2 X 1944)

– przedstawia przyczyny i opisuje skutki powstania warszawskiego

– wymienia i wskazuje na mapie miejsca najważniejszych bitew II wojny światowej z udziałem Polaków (walki o Narwik, bitwa o Anglię, oblężenie Tobruku, Monte Cassino, Arnhem)

– wyjaśnia, w jakich okolicznościach komuniści przejęli władzę w Polsce

– omawia okoliczności i skutki powstania TRJN– wyjaśnia znaczenie terminów: traktat o granicach
i przyjaźni, łapanka, volkslista, akcja AB, układ Sikorski–Majski, armia Andersa, sprawa katyńska, katastrofa gibraltarska, Związek Walki Zbrojnej (ZWZ), Delegatura Rządu RP na Kraj, Rada Jedności Narodowej (RJN), Szare Szeregi, mały sabotaż, dywersja, zamach na F. Kutscherę, sabotaż, dywersja, Kedyw, Generalny Plan Wschód, Rada Pomocy Żydom „Żegota”, Sprawiedliwy wśród Narodów Świata, rzeź wołyńska, plan „Burza”, zrzuty, Polska Partia Robotnicza (PPR), proces szesnastu

– zna daty: podpisania traktatu o granicach i przyjaźni (28 IX 1939), akcji AB (V–VI 1940), zbrodni katyńskiej (IV–V 1940), powstania rządu emigracyjnego (IX 1939), układu Sikorski–Majski (30 VII 1941), zerwania stosunków rządu emigracyjnego z ZSRS (25 IV 1943), katastrofy gibraltarskiej (4 VII 1943), powstania Delegatury Rządu RP na Kraj (XII 1940), zamachu na Franza Kutscherę (II 1944), powstania Generalnego Planu Wschód (1942), wybuchu powstania w getcie warszawskim (19 IV 1943), rzezi wołyńskiej (1943), opracowania planu „Burza” (1943/1944), walk o Narwik (V 1940), walk o Tobruk (VIII – XII 1941), walk o Monte Cassino (V 1944), bitwy pod Lenino (X 1943), powstania PPR (1942), konferencji w Teheranie (1943), konferencji w Jałcie (II 1945), procesu szesnastu (VI 1945),

– wskazuje na mapie miejsca masowych egzekucji Polaków pod okupacją niemiecką oraz zsyłek i kaźni ludności polskiej w ZSRS

– podaje przykłady terroru niemieckiego i sowieckiego

– wyjaśnia, jaki cel zamierzali zrealizować Niemcy, mordując

polską inteligencję

– omawia okoliczności i przebieg zbrodni katyńskiej

– identyfikuje postacie: Władysława Raczkiewicza, Władysława Andersa, Stanisława Mikołajczyka, Leopolda Okulickiego, Bolesława Bieruta, Stanisława Mikołajczyka, Kazimierza Sosnkowskiego, Jana Bytnara ps. Rudy, Tadeusza Zawadzkiego ps. Zośka, Franza Kutschery, Marka Edelmana, Ireny Sendlerowej, Józefa i Wiktorii Ulmów, Tadeusza Komorowskiego ps. Bór, Leopolda Okulickiego, Władysława Andersa

– omawia postanowienia układu Sikorski–Majski

– przedstawia okoliczności formowania się Armii Polskiej w ZSRS

– wyjaśnia przyczyny zerwania przez ZSRS stosunków dyplomatycznych z polskim rządem emigracyjnym w Londynie

– wskazuje na mapie rejony najintensywniejszej działalności polskiej partyzantki

– przedstawia struktury Polskiego Państwa Podziemnego

– omawia rolę Rady Jedności Narodowej w strukturach Polskiego Państwa Podziemnego

– wyjaśnia, na czym polegała działalność Delegata Rządu na Kraj

– przedstawia przyczyny i skutki zamachu na F. Kutscherę

– wyjaśnia, jakie represje spotkały Polaków za przeprowadzenie akcji pod Arsenałem

– przedstawia założenia Generalnego Planu Wschód

– wyjaśnia, w jakim celu okupanci prowadzili walkę z polską kulturą

– przedstawia założenia planu „Burza”

– charakteryzuje etapy przebiegu powstania warszawskiego

– wymienia polskie formacje wojskowe uczestniczące w najważniejszych bitwach II wojny światowej

– wymienia postanowienia konferencji w Teheranie i w Jałcie dotyczące sprawy Polski

– przedstawia najważniejsze etapy procesu przejmowania władzy w Polsce przez komunistów

– przedstawia metody działania polskich komunistów w celu przejęcia władzy w państwie


– wyjaśnia znaczenie terminów: volksdeutsch, „gadzinówka”, Akcja Specjalna „Kraków”, granatowa policja, Pawiak, paszportyzacja, partyzantka Hubala, Służba Zwycięstwu Polski (SZP), cichociemni, Kedyw, akcja scaleniowa, akcja pod Arsenałem („Meksyk II”), akcja „Główki”, kontyngent, czarny rynek, Żydowska Organizacja Bojowa (ŻOB), szmalcownik, Ukraińska Powstańcza Armia (UPA), czystki etniczne, operacja „Ostra Brama”, Krajowa Rada Narodowa (KRN), Niepodległość („NIE”)

– zna daty: Akcji Specjalnej „Kraków” (XI 1939), paszportyzacji (1940), ewakuacji armii Andersa na Bliski Wschód (VIII 1942), powstania SZP (IX 1939), ZWZ (XI 1939), decyzji o przeprowadzeniu Holokaustu (1942), początku wysiedleń na Zamojszczyźnie (XI 1942), tzw. krwawej niedzieli (11 VII 1943), operacji „Ostra Brama” (VII 1944), powstania armii gen. Z. Berlinga w ZSRS (V 1943), bitwy pod Falaise (VIII 1944), bitwy pod Arnhem (IX 1944), powołania KRN (31 XII 1943/1 I 1944), powstania Rządu Tymczasowego Rzeczypospolitej Polskiej (XII 1944), rozwiązania AK (19 I 1945)

– identyfikuje postać: Hansa Franka, Kazimierza Sosnkowskiego, Emila Fieldorfa ps. Nil, Antoniego Chruściela, Władysława Bartoszewskiego, Zofii Kossak-Szczuckiej, Witolda Pileckiego, Jana Karskiego, Stanisława Maczka, Stanisława Sosabowskiego, Zygmunta Berlinga, Edwarda Osóbki-
-Morawskiego, Augusta Emila Fieldorfa ps. Nil

– przedstawia i porównuje politykę okupanta niemieckiego na ziemiach wcielonych do III Rzeszy i w Generalnym Gubernatorstwie

– charakteryzuje życie codzienne w kraju pod okupacją niemiecką na przykładzie Warszawy

– przedstawia okoliczności podpisania układu Sikorski–Majski– opisuje okoliczności wyjścia z ZSRS Armii Polskiej gen. Władysława Andersa

– omawia polityczne skutki katastrofy gibraltarskiej

– przedstawia tworzące się w ZSRS i w kraju pod okupacją ośrodki przyszłych polskich władz komunistycznych

– przedstawia metody działalności Kedywu

– omawia przebieg akcji pod Arsenałem

– omawia wysiedlenia na Zamojszczyźnie i ich skutki

– charakteryzuje warunki życia w getcie

– opisuje postawy Polaków wobec Holokaustu

– przedstawia przyczyny i przebieg konfliktu polsko-ukraińskiego na Kresach Wschodnich

– opisuje szlak bojowy polskich jednostek wojsko­wych walczących na lądzie, na morzu i w powietrzu na wszystkich frontach II wojny światowej

– podaje przejawy zależności powojennej Polski od ZSRS

– opisuje metody represji zastosowane przez komunistów wobec Polskiego Państwa Podziemnego– wyjaśnia znaczenie terminu: operacja „Tannenberg”, Polityczny Komitet Porozumiewawczy (PKP), Narodowa Organizacja Wojskowa, Bataliony Chłopskie, Narodowe Siły Zbrojne, Gwardia Ludowa, Armia Ludowa (AL), Rada Narodowa RP

– zna daty: wyborów do zgromadzeń na Kresach (X 1939), deportacji Polaków w głąb ZSRS (II, IV i VI 1940 oraz V/VI 1941), akcji pod Arsenałem (1943), zamachu na F. Kutscherę (II 1944), decyzji AK o przejściu od biernego oporu do ograniczonej walki z okupantem (1942), zamordowania rodziny Ulmów (24 III 1944)

– przedstawia zmiany terytorialne na ziemiach polskich pod okupacją

– przedstawia deportacji Polaków w głąb ZSRS

– omawia losy polskich żołnierzy internowanych po klęsce wrześniowej

– identyfikuje postacie: Michała Karaszewicza-Tokarzewskiego, Cyryla Ratajskiego, Franza Kutschery, Stepana Bandery, Ericha von dem Bacha-Zelewskiego, Zygmunta Szyszko-Bohusza, Karola Świerczewskiego, Iwana Sierowa, Jana Stanisława Jankowskiego, Kazimierza Pużaka

– charakteryzuje działalność partyzantki majora Hubala

– omawia strukturę i działalność Szarych Szeregów

– wyjaśnia, w jaki sposób rząd emigracyjny utrzymywał kontakty z krajem pod okupacją

– omawia przebieg zamachu na F. Kutscherę

– opisuje przebieg powstania w getcie warszawskim

– przedstawia stosunek państw zachodnich do Holokaustu

– omawia okoliczności polityczne i militarne, które wpłynęły na podjęcie decyzji o wybuchu powstania w Warszawie

– charakteryzuje proces formowania się polskich oddziałów wojskowych we Francji

– wyjaśnia, w jaki sposób decyzje Wielkiej Trójki w Teheranie

łamały postanowienia Karty atlantyckiej

omawia postawy działaczy Polskiego Państwa Podziemnego wobec reżimu komunistycznego


– porównuje i ocenia okupacyjną politykę władz niemieckich i sowieckich wobec polskiego społeczeństwa

– ocenia znaczenie układu Sikorski–Majski dla sprawy polskiej w czasie II wojny światowej

– ocenia zaangażowanie młodych ludzi w walce z okupantem

– ocenia postawy Polaków wobec polityki okupantów

– ocenia postawy Polaków wobec Holokaustu

– ocenia decyzję władz polskiego podziemia dotyczącą wybuchu powstania, uwzględniając sytuację międzynarodową i wewnętrzną

– ocenia postawę aliantów zachodnich i ZSRS wobec powstania warszawskiego

– ocenia udział Polaków w walkach na frontach II wojny światowej

ocenia stosunek wielkich mocarstw do sprawy polskiej
ROZDZIAŁ III: ŚWIAT PO II WOJNIE ŚWIATOWEJ

– wyjaśnia znaczenie terminów: Organizacja Narodów Zjednoczonych, Karta Narodów Zjednoczonych, żelazna kurtyna, zimna wojna, mur berliński mur berliński, kraje demokracji ludowej, powstanie węgierskie, dekolonizacja, Trzeci Świat, Bliski Wschód, konflikt żydowsko-palestyński, praska wiosna, wyścig zbrojeń, traktaty rzymskie, Unia Europejska, euro, rewolucja obyczajowa

– zna daty: podpisania Karty Narodów Zjednoczonych (VI 1945), konferencji poczdamskiej (VII–VIII 1945), proklamowania RFN (IX 1949), powstania NRD (X 1949), budowy muru berlińskiego (1961), rozpoczęcia budowy muru berlińskiego (VIII 1961), zburzenia muru berlińskiego (XI 1989), zjednoczenia Niemiec (1990), wybuchu powstania węgierskiego (X 1956), wojny w Korei (1950–1953), powstania EWWiS (1952), podpisania traktatów rzymskich (1957), powstania Unii Europejskiej (1993), praskiej wiosny (1968)

– identyfikuje postacie: Józefa Stalina, Harry’ego Trumana, Fidela Castro, Roberta Schumana

– wymienia postanowienia konferencji w Poczdamie

– przedstawia cele ONZ

– wskazuje na mapie terytorium RFN i NRD

– wyjaśnia, czym była zimna wojna

– przedstawia przyczyny powstania dwóch państw niemieckich

– wymienia przyczyny zbudowania muru berlińskiego

– omawia okoliczności upadku muru berlińskiego

– omawia cechy charakterystyczne państw demokracji ludowej

– wymienia przyczyny i skutki powstania węgierskiego w 1956 r.

– wskazuje na mapie Koreę, Wietnam i Chiny

– wymienia komunistyczne kraje Dalekiego Wschodu

– omawia przyczyny i skutki konfliktów w Azji w czasie zimnej wojny

– wskazuje przyczyny rozpadu systemu kolonialnego

omawia charakter konfliktu bliskowschodniego

– omawia przyczyny i skutki praskiej wiosny

– wyjaśnia, na czym polegała rywalizacja między USA i ZSRS w dziedzinach: wojskowości i podboju kosmosu

– wskazuje na mapie państwa założycielskie

EWG

– podaje przyczyny integracji europejskiej– omawia cechy charakterystyczne rewolucji obyczajowej i jej skutki

– wyjaśnia znaczenie terminów: układ dwubiegunowy, procesy norymberskie, Rada Bezpieczeństwa ONZ, Zgromadzenie Ogólne ONZ, sekretarz generalny ONZ, Powszechna deklaracja praw człowieka, strefa okupacyjna, doktryna Trumana, blokada Berlina Zachodniego, NATO, odwilż, tajny referat Chruszczowa, destalinizacja, Układ Warszawski, Wielki Skok, rewolucja kulturalna, metoda tzw. biernego oporu, Rok Afryki, syjonizm, wojna sześciodniowa, wojna Jom Kippur, Organizacja Wyzwolenia Palestyny (OWP), kryzys kubański, lądowanie w Zatoce Świń, odprężenie, ruch kontestatorski, hipisi, pacyfizm, feminizm, segregacja rasowa, Europejska Wspólnota Węgla i Stali (EWWiS), Europejska Wspólnota Gospodarcza (EWG), Europejska Wspólnota Energii Atomowej (Euratom), Komisja Europejska,
Parlament Europejski, układ
z Schengen, traktat z Maasticht

– zna daty: konferencji założycielskiej ONZ (IV 1945), I procesu norymberskiego (XI 1945 – X 1946), uchwalenia Powszechnej deklaracji praw człowieka (1948), ogłoszenia doktryny Trumana (III 1947), blokady Berlina Zachodniego (VI 1948–V 1949), powstania NATO (1949), śmierci J. Stalina (5 III 1953 r.), powstania Układu Warszawskiego (1955), XX Zjazdu KPZR (II 1956), wojny domowej w Chinach (1946–1949), początku Wielkiego Skoku (1958), rewolucji kulturalnej (1966–1968), Roku Afryki (1960), powstania Izraela (1948), wojny sześciodniowej (1967), wojny Jom Kippur (1973), I wojny w Zatoce Perskiej (1990), desantu w Zatoce Świń (1961), ogłoszenia blokady morskiej Kuby (X 1962), wojny w Wietnamie (1957–1975), interwencji wojsk Układu Warszawskiego w Czechosłowacji (20/21 VIII 1968), podpisania układu w Schengen (1985), zawarcia traktatu w Maastricht (1992), obrad Soboru Watykańskiego II (1962–1965), zniesienia segregacji rasowej w USA (1964)

– wskazuje na mapie podział Europy na blok zachodni i wschodni

– przedstawia bilans II wojny światowej dotyczący strat ludności i zniszczeń

– omawia strukturę ONZ i jej działalność w okresie powojennym

– opisuje politykę zwycięskich mocarstw wobec Niemiec

– identyfikuje postać: Konrada Adenauera, Helmuta Kohla, Nikity Chruszczowa, Mao Zedonga, Kim Ir Sena, Ho Szi Mina, Mahatmy Gandhiego, Dawida Ben Guriona, Jasira Arafata, Nikity Chruszczowa, Johna F. Kennedy’ego, Richarda Nixona, Leonida Breżniewa, Alexandra Dubčeka ,Alcida De Gasperiego, Martina Luthera Kinga, Jana XXIII, Pawła VI

– wskazuje na mapie żelazną kurtynę

– przedstawia sposób przejmowania władzy przez komunistów w państwach Europy Środkowo-Wschodniej

– wyjaśnia, w jaki sposób doktryna Trumana miała powstrzymać rosnące wpływy komunistów na świecie

– wskazuje okoliczności powstania NATO

– opisuje okoliczności budowy muru berlińskiego

– wyjaśnia, jaką rolę w propagandzie komunistycznej odgrywał mur berliński

– wyjaśnia, dlaczego ludzie uciekali do Berlina Zachodniego

– wyjaśnia znaczenie śmierci Stalina dla przemian w ZSRS i krajach demokracji ludowej

– omawia przejawy odwilży w ZSRS

– przedstawia najważniejsze tezy referatu N. Chruszczowa na XX Zjeździe KPZR i konsekwencje wygłoszenia tego przemówienia

– omawia okoliczności powstania i znaczenie Układu Warszawskiego

– wymienia przejawy odprężenia w relacjach międzynarodowych w latach 1953–1960

– omawia sposoby realizacji i skutki tzw. Wielkiego Skoku w Chinach

– wyjaśnia, w jaki sposób przebiegała rewolucja kulturalna w Chinach

– przedstawia skutki rozpadu brytyjskiego imperium kolonialnego w Indiach

– charakteryzuje problemy państw Trzeciego Świata po uzyskaniu niepodległości

– wskazuje na mapie rejon Bliskiego Wschodu i Zatoki Perskiej

– przedstawia okoliczności, w jakich powstało państwo Izrael

– wymienia przyczyny i skutki konfliktów izraelsko-arabskich

– omawia konflikt w rejonie Zatoki Perskiej

– przedstawia przyczyny i skutki konfliktu kubańskiego

– przedstawia przyczyny i skutki amerykańskiej interwencji w Wietnamie

– wyjaśnia okoliczności interwencji sił Układu Warszawskiego w Czechosłowacji

– wskazuje na mapie państwa należące do UE

– wymienia zjawiska, które wpłynęły na umocnienie się demokracji w Europie Zachodniej po II wojnie światowej

– przedstawia etapy tworzenia Unii Europejskiej

– przedstawia przyczyny przemian społecznych i kulturowych w drugiej połowie XX w.

– wymienia hasła ruchów kontestatorskich

– przedstawia cele buntów studenckich w krajach zachodnich w latach 60.

– wyjaśnia, na czym polegała walka z segregacją rasową w USA

– wymienia skutki obrad Soboru Watykański– wyjaśnia znaczenie terminów: plan Marshalla (Europejski Plan Odbudowy), denazyfikacja, demilitaryzacja, dekartelizacja, demokratyzacja, Bizonia, powstanie berlińskie, Rada Wzajemnej Pomocy Gospodarczej (RWPG), Kuomintang, reedukacja, Indyjski Kongres Narodowy, Liga Muzułmańska, Organizacja Jedności Afrykańskiej (OJA), Ruch Państw Niezrzeszonych, neokolonializm, intifada, Autonomia Palestyńska, operacja „Pustynna burza”, rewolucja seksualna, kontrkultura, Vietcong, Konferencja Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie, Czerwoni Khmerzy, Greenpeace, Woodstock, terroryzm polityczny, plan Schumana, Rada Europejska

– zna daty: ogłoszenia planu Marshalla (VI 1947), przemówienia W. Churchilla w Fulton (III 1946), powstania Bizonii (1947), powołania Trizonii (1949), powstania berlińskiego (VI 1953), powstania RWPG (1949), wkroczenia Armii Czerwonej na Węgry (XI 1956), końca okresu odprężenia między Wschodem a Zachodem (1960), owstania Chińskiej Republiki Ludowej (X 1949), proklamowania Republiki Chińskiej (1949), bitwy pod Dien Bien Phu (1954), powstania Indii i Pakistanu (1947), konferencji w Bandungu (1955), wydania deklaracji Balfoura (1917), wojny o niepodległość Izraela (1948–1949), wojny izraelsko-egipskiej (X 1956), porozumienia w Camp David (1978), wybuchu intifady (1987), porozumienia z Oslo (1993), przejęcia władzy na Kubie przez F. Castro (1959), Konferencji Bezpieczeństwa

i Współpracy w Europie (1973–1975), dyktatury Czerwonych Khmerów (1975–1979), ogłoszenia planu Schumana (1950), powstania Komisji Wspólnot Europejskich (1967), buntów studenckich we Francji (1968), festiwalu w Woodstock (1969), marszu w Waszyngtonie (1963)

– identyfikuje postacie: Clementa Attlee, George’a Marshalla, Johna Fitzgeralda Kennedy’ego, Ronalda Reagana, Josipa Broza-Tity, Ławrientija Berii, Imre Nagya, Czang Kaj-szeka, Douglasa MacArthura, Ruhollaha Chomeiniego, Saddama Husajna, Dwighta Eisenhowera

– wskazuje na mapie państwa, które

przyjęły pomoc USA w ramach planu Marshalla

– przedstawia polityczne skutki II wojny światowej

– wyjaśnia przyczyny dominacji USA i ZSRS


w powojennym świecie

– wskazuje na mapie podział Niemiec na strefy okupacyjne

– przedstawia proces powstania dwóch państw niemieckich

– wyjaśnia, w jakich okolicznościach doszło do konfliktu między

ZSRS a komunistycznymi władzami Jugosławii

– charakteryzuje sposób sprawowania władzy


i prowadzoną politykę przez N. Chruszczowa

– przedstawia przebieg powstania węgierskiego z 1956 r.

– przedstawia przyczyny i skutki wojny domowej w Chinach po II wojnie światowej

– opisuje skutki polityki gospodarczej i kulturalnej Mao Zedonga

– wyjaśnia, jaką rolę w procesie dekolonizacji Indii odegrał Indyjski Kongres Narodowy

– podaje przyczyny konfliktu indyjsko-pakistańskiego

– omawia proces powstawania państwa Izrael i jego funkcjonowanie w pierwszych latach niepodległości

– przedstawia przyczyny i skutki rewolucji islamskiej w Iranie

– omawia główne założenia polityki zagranicznej ZSRS
i USA w latach 60. i 70. XX w.

– przedstawia skutki rządów Czerwonych Khmerów w Kambodży

– wskazuje na mapie etapy rozszerzania EWG

– omawia wpływ integracji europejskiej na rozwój gospodarczy i demokratyzację państw Europy Zachodniej

– porównuje sytuację gospodarczą państw Europy Zachodniej i Wschodniej

– wymienia przykłady zespołów rockowych, które miały wpływ na kształtowanie się kultury młodzieżowej lat 60. i 70.

– omawia cechy charakterystyczne ruchów kontestatorskich

– prezentuje poglądy ruchów feministycznych w XX w.

– omawia przyczyny, przejawy i skutki buntów studenckich

– opisuje walkę o równouprawnienie w USA
– wyjaśnia, dlaczego państwa Europy Wschodniej nie skorzystały

z planu Marshalla

– wyjaśnia, w jaki sposób zrealizowano w Niemczech zasadę czterech D

– porównuje politykę państw zachodnich i ZSRS wobec Niemiec pod okupacją

– identyfikuje postać Waltera Ulbrichta, Andrieja Żdanowa, Charles’a de Gaulle’a, Gamala Abdela Nasera, Menachema Begina, Pol Pota, Jurija Gagarina, Neila Armstronga, Antonia de Oliveiry Salazara, króla Juana Carlosa, Adreasa

Baadera, Alda Moro

– wyjaśnia genezę blokady Berlina Zachodniego

– podaje przyczyny wybuchu powstania berlińskiego

– omawia różnice między państwami niemieckimi

– wyjaśnia znaczenie terminu: Checkpoint Charlie, Czerwona Gwardia (hunwejbini), Czerwona książeczka żdanowszczyzna, Kominform, kibuc, szyici, zamach w Monachium, „gorąca linia” między Moskwą


i Waszyngtonem, Organizacja Europejskiej Współpracy Gospodarczej (OEEC), Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD), Frakcja Czerwonej Armii, Czerwone Brygady

– zna daty: śmierci pierwszej ofiary (VIII 1961) przy próbie przekroczenia muru berlińskiego, wydarzeń przy Checkpoint Charlie (1961), powstania Kominformu (IX 1947), rozejmu w Panmundżonie (1953), wojny w Algierii (1954–1962), wojny w Biafrze (1967), rezolucji ONZ o podziale Palestyny (1947), nacjonalizacji Kanału Sueskiego (1956), zamachu w Monachium (1972), umieszczenia pierwszego sztucznego satelity w kosmosie (1947), wysłania pierwszego człowieka w kosmos (1961), lądowania na Księżycu (1969), rewolucji goździków (1974), końca dyktatury F. Franco w Hiszpanii (1975)

– opisuje, jak budowano mur berliński

– wyjaśnia, w jaki sposób opinia międzynarodowa zareagowała na budowę muru berlińskiego

– charakteryzuje i porównuje sytuację społeczno-polityczną w ZSRS po zakończeniu II wojny światowej
i po śmierci Stalina

– opisuje komunistyczne reżimy w Chinach i Korei Północnej,

szczególnie uwzględniając stosunek władzy do jednostki

– przedstawia rywalizację USA i ZSRS podczas wojny w Korei

– charakteryzuje konflikty zbrojne w Afryce w dobie dekolonizacji i po 1960 r.

– charakteryzuje i ocenia zjawisko terroryzmu palestyńskiego

– wyjaśnia, w jaki sposób doszło do demokratycznych przemian w krajach Europy

Zachodniej i Południowej

– podaje przykłady wybitnych osobowości ruchów kontestatorskich

– omawia genezę, przejawy i skutki terroryzmu politycznego
– ocenia znaczenie powstania ONZ i NATO

– ocenia politykę ZSRS wobec państw Europy Środkowo-Wschodniej

– ocenia politykę państw okupacyjnych wobec Niemiec

– ocenia znaczenie, jakie dla podzielonego Berlina miały wizyty prezydentów USA J.F. Kennedy’ego i R. Reagana

– ocenia następstwa procesu dekolonizacji

– przedstawia najważniejsze skutki polityczne i gospodarcze procesu dekolonizacji

– ocenia rolę Mahatmy Gandhiego w procesie dekolonizacji Indii

– ocenia rolę światowych mocarstw w konflikcie bliskowschodnim

– omawia wpływy ZSRS na świecie i ocenia ich polityczne konsekwencje

– ocenia gospodarcze i polityczne skutki integracji europejskiej

– ocenia skutki społeczne, kulturalne i polityczne przemian obyczajowych lat 60. XX w.

– ocenia znaczenie reform Soboru Watykańskiego II


ROZDZIAŁ IV: POLSKA PO II WOJNIE ŚWIATOWEJ

– wyjaśnia znaczenie terminów: Ziemie Odzyskane, referendum ludowe, Ziemie Odzyskane, żołnierze niezłomni (wyklęci), reforma rolna, nacjonalizacja przemysłu, Polska Zjednoczona Partia Robotnicza (PZPR), Polska Rzeczpospolita Ludowa (PRL), poznański Czerwiec, obchody Tysiąclecia Chrztu Polski, Marzec ’68, Grudzień ’70, „druga Polska”

– zna daty: referendum ludowego (30 VI 1946), pierwszych powojennych wyborów parlamentarnych (I 1947), początku napływu osadników na Ziemie Odzyskane (1945), wydania dekretu o reformie rolnej (IX 1944), przyjęcia konstytucji PRL (22 VII 1952), polskiego Października (X 1956), obchodów Tysiąclecia Chrztu Polski (1966), wydarzeń marcowych (III 1968)

– identyfikuje postacie: Stanisława Mikołajczyka, Bolesława Bieruta, Władysława Gomułki, Danuty Siedzikówny ps. Inka, Witolda Pileckiego, Władysława Gomułki, Bolesława Bieruta, Edwarda Gierka

– wskazuje na mapie granice Polski po II wojnie światowej

– przedstawia etapy przejmowania władzy w Polsce przez komunistów

– wymienia, skąd pochodzili osadnicy, którzy znaleźli się na Ziemiach Odzyskanych

– wymienia przykłady represji stosowanych wobec antykomunistycznego ruchu oporu

– omawia założenia i skutki realizacji dekretów o reformie rolnej i nacjonalizacji przemysłu

– podaje główne cechy ustroju politycznego Polski
w okresie stalinowskim

– wyjaśnia przyczyny i skutki wydarzeń poznańskiego Czerwca i polskiego Października


w 1956 r.

– wyjaśnia przyczyny i skutki wydarzeń z marca 1968 r. i grudnia 1970 r.

–charakterystyczne rządów E. Gierka


– wyjaśnia znaczenie terminów: linia Curzona, repatrianci, akcja „Wisła”, Polskie Stronnictwo Ludowe (PSL), „cuda nad urną”, demokracja ludowa, szabrownictwo, podziemie niepodległościowe, Zrzeszenie „Wolność i Niezawisłość” (WiN), bitwa o handel, plan trzyletni, system monopartyjny, system centralnego sterowania, plan sześcioletni, kolektywizacja, stalinizm, socrealizm, „polska droga do socjalizmu”, Służba Bezpieczeństwa (SB), odwilż październikowa, mała stabilizacja, „propaganda sukcesu”

– zna daty: pogromu kieleckiego (1946), akcji „Wisła”(1947), powołania WiN (IX 1945), wykonania wyroków śmierci na Witoldzie Pileckim (1948), Danucie Siedzikównie ps. Inka (1948) i Emilu Fieldorfie ps. Nil (1953), ustawy o nacjonalizacji (I 1946), tzw. bitwy o handel (1947), planu trzyletniego (1947–1949), powstania PZPR (XII 1948), planu sześcioletniego (1950–1955), wydarzeń poznańskich (28–30 VI 1956), wyboru W. Gomułki na I sekretarza KC PZPR (X 1956), układu PRL–RFN (7 XII 1970), wydarzeń grudniowych na Wybrzeżu (14–21 XII 1970), nowelizacji konstytucji PRL (1976)

– identyfikuje postać: Józefa Cyrankiewicza, Jana Rodowicza ps. Anoda, Emila Fieldorfa ps. Nil, Jana Nowaka-Jeziorańskiego, Stefana Wyszyńskiego, Józefa Cyrankiewicza, Willy’ego Brandta, Stefana Wyszyńskiego, Edwarda Gierka

– wskazuje na mapie kierunki powojennych przesiedleń ludności na ziemiach polskich

– omawia zmiany terytorium Polski po II wojnie światowej w odniesieniu do granic z 1939 r.

– przedstawia przyczyny i skutki migracji ludności na ziemiach polskich po II wojnie światowej

– omawia przyczyny i skutki akcji „Wisła”

– przedstawia okoliczności i skutki przeprowadzenia referendum ludowego

– opisuje metody, dzięki którym komuniści zdobyli władzę w Polsce

– omawia proces przejmowania kontroli nad Ziemiami Odzyskanymi przez Polaków

– omawia przyczyny napływu osadników na Ziemie Odzyskane

– przedstawia postawy Polaków, którzy znaleźli się na Ziemiach Odzyskanych

– wyjaśnia, jakie cele przyświecały organizacjom podziemia niepodległościowego

– przedstawia metody działania organizacji podziemia niepodległościowego

– przedstawia bilans polskich strat wojennych w gospodarce

– opisuje zniszczenia wojenne Polski

– wyjaśnia, na czym polegała bitwa o handel i jakie były jej skutki

– podaje założenia planu trzyletniego i efekt jego realizacji

– podaje założenia planu sześcioletniego

– omawia przyczyny i skutki kolektywizacji w Polsce

– wskazuje cechy charakterystyczne socrealizmu w kulturze polskiej

– przedstawia założenia konstytucji PRL z 1952 r.

– przytacza przykłady terroru w czasach stalinowskich

– omawia przejawy odwilży październikowej w Polsce

– przedstawia przebieg wydarzeń poznańskiego Czerwca i polskiego Października w 1956 r.

– prezentuje okoliczności dojścia Władysława Gomułki do władzy

– charakteryzuje zakończenia okresu odwilży w Polsce w kontekście ograniczenia wolności słowa

– charakteryzuje okres rządów W. Gomułki, w tym politykę zagraniczną PRL

– przedstawia przebieg obchodów milenijnych

– przedstawia przebieg wydarzeń marcowych 1968 r.

– opisuje przebieg wydarzeń na Wybrzeżu w 1970 r.

– omawia wpływ zagranicznych kredytów na rozwój przemysłu ciężkiego i górnictwa

– przedstawia zmiany w życiu codziennym Polaków za czasów rządów E. Gierka

– wyjaśnia, na czym polegała propaganda sukcesu w czasie rządów E. Gierka
– wyjaśnia znaczenie terminów: partie koncesjonowane, Urząd Bezpieczeństwa (UB), Milicja Obywatelska (MO), cenzura prewencyjna, Ministerstwo Ziem Odzyskanych, Ministerstwo Bezpieczeństwa Publicznego (MBP), Urząd Bezpieczeństwa (UB), Radio Wolna Europa, terminów: odchylenie prawicowo-nacjonalistyczne, „wyścig pracy”, Państwowe Gospodarstwa Rolne, kułak, Związek Młodzieży Polskiej, puławianie, ukryte bezrobocie, kino moralnego niepokoju, natolińczycy, peregrynacja, rewizjoniści, dogmatycy, List 34

– zna daty: polsko- sowieckiego układu granicznego (VIII 1945), uchwalenia „małej konstytucji” (II 1947), uznania nienaruszalności polskiej granicy zachodniej przez NRD (1950) i RFN (1970), utworzenia dywizji rolniczo-gospodarczej do przejmowania Ziem Odzyskanych (1945), wykonania wyroków śmierci na Zygmuncie Szendzielarzu ps. Łupaszka (1948), ucieczki Józefa Światły na Zachód (1953), rozbicia ostatniego zgrupowania podziemia antykomunistycznego (1963), internowania S. Wyszyńskiego (1953–1956), śmierci J. Stalina (5 III 1953),

obrad VIII Plenum KC PZPR (X 1956), końca odwilży w Polsce (1957), listu episkopatu polskiego do episkopatu niemieckiego (1965), opublikowania Listu 34 (1964), zdjęcia „Dziadów” z afisza w teatrze Narodowym (I 1968), ogłoszenia podwyżek cen żywności (12 XII 1970)
– charakteryzuje międzynarodowe uwarunkowania ukształtowania polskiej granicy państwowej
po II wojnie światowej

– przedstawia stosunek polskich partii politycznych do referendum ludowego

– podaje przejawy zależności powojennej Polski od ZSRS

– identyfikuje postać: Władysława Gomułki, Zygmunta Szendzielarza, Jakuba Bermana, Hilarego Minca, Edwarda Ochaba, Andrzeja Wajdy, Jacka Kuronia, Karola Modzelewskiego, Adama Michnika, Henryka Szlajfera, Andrzeja Wajdy, Krzysztofa

Zanussiego

– wyjaśnia, w jaki sposób propaganda komunistyczna upowszechniała ideę Ziem Odzyskanych

– wyjaśnia, jak władze polskie traktowały Niemców zamieszkujących Ziemie Odzyskane

– przedstawia okoliczności powstania PZPR

– przedstawia konsekwencje społeczne i ekonomiczne planu sześcioletniego

– wymienia przykłady świadczące o stalinizacji Polski

– omawia cele propagandy komunistycznej w czasach stalinizmu

– wyjaśnia okoliczności zwołania VIII Plenum KC PZPR

– omawia proces odwilży po dojściu W. Gomułki do władzy

– charakteryzuje przyczyny i narastanie konfliktu władz z Kościołem katolickim

– opisuje narodziny i działalność opozycji

– wyjaśnia, dlaczego polityka gospodarcza E. Gierka zakończyła się niepowodzeniem

– przedstawia okoliczności i skutki nowelizacji konstytucji w 1976


– identyfikuje postacie: Karola Świerczewskiego, Augusta Hlonda, Mariana Bernaciaka ps. Orlik, Hieronima Dekutowskiego ps. Zapora, Franciszka Jaskulskiego ps. Zagończyk, Józefa Franczaka ps. Lalek, Konstantego Rokossowskiego, Czesława Kaczmarka, Adama Ważyka, Romana Strzałkowskiego, Antoniego Słonimskiego, Zbigniewa Cybulskiego, Tadeusza Różewicza, Andrzeja Munka, Wojciecha Jerzego Hasa

przedstawia proces odbudowy ośrodków uniwersyteckich w powojennej Polsce– przedstawia różne postawy społeczeństwa polskiego wobec nowej władzy oraz ich uwarunkowania polityczne, społeczne i ekonomiczne

– przedstawia rolę Kościoła katolickiego w integracji Ziem Odzyskanych z Polską

– wymienia przykłady filmowych adaptacji losów Ziem Odzyskanych i ich mieszkańców

– wyjaśnia znaczenie terminu: Narodowe Zjednoczenie Wojskowe, Ministerstwo Ziem Odzyskanych, Ministerstwo Spraw

Wewnętrznych (MSW), „Po Prostu”, polska szkoła filmowa, „Polityka”, „komandosi”, Zmotoryzowane Odwody Milicji Obywatelskiej

(ZOMO)


– zna daty: powstania Radia Wolna Europa (1949) i jej rozgłośni polskiej (1951), procesu

IV Zarządu Głównego WiN (1950), wykonania wyroków na członków IV Zarządu Głównego WiN (1951), powołania Ministerstwa Ziem Odzyskanych (1945), podpisania porozumienia między rządem a Episkopatem (1950)

– przedstawia okoliczności, w jakich ujawniono kulisy działalności komunistycznych służb bezpieczeństwa

– wyjaśnia, jak nowi mieszkańcy traktowali Ziemie Odzyskane

– omawia przebieg odbudowy Warszawy

– wyjaśnia, dlaczego w Wojsku Polskim nadal występowały silne wpływy sowieckie

– opisuje system represji władz komunistycznych wobec Kościoła

– wyjaśnia, w jaki sposób Poemat dla dorosłych i publikacje w „Po Prostu” odzwierciedlały nastroje niezadowolenia społecznego w latach 50. XX w.

– prezentuje poglądy natolińczyków i puławian

– omawia stosunek władz PRL do inteligencji

– wyjaśnia przyczyny i skutki kampanii antysemickiej w Polsce w 1968 r.

Uczeń:


– identyfikuje postać: Piotra Jaroszewicza

– przedstawia wpływ kina moralnego niepokoju na kształtowanie postaw Polaków
ocenia postawy Polaków wobec nowego reżimu

Uczeń:


– ocenia politykę władz komunistycznych wobec Ziem Odzyskanych

– ocenia postawy działaczy podziemia niepodległościowego i żołnierzy niezłomnych

ocenia skutki społeczne reform gospodarczych i gospodarki planowej

– ocenia metody sprawowania władzy w Polsce na początku lat 50.

– ocenia kult jednostki w Polsce w okresie stalinizmu

– ocenia postawy

Józefa Cyrankiewicza i Władysława Gomułki wobec wydarzeń poznańskich

– ocenia zachowanie władz PRL w obliczu wydarzeń na Wybrzeżu w 1970 r.

– ocenia rolę Kościoła katolickiego i środowisk studenckich w kształtowaniu opozycji wobec władz PRL

– ocenia okres rządów Edwarda Gierka


ROZDZIAŁ V: UPADEK KOMUNIZMU

– wyjaśnia znaczenie terminu: Czerwiec ’76 ,wydarzenia sierpniowe, NSZZ „Solidarność”, stan wojenny, Pomarańczowa Alternatywa, pierestrojka, Jesień Ludów, obrady Okrągłego Stołu, wybory czerwcowe

– zna daty: wydarzeń czerwcowych (VI 1976), wyboru Karola Wojtyły na papieża (16 X 1978), strajków sierpniowych (VIII 1980), wprowadzenia stanu wojennego (12/13 XII 1981), zniesienia stanu wojennego (22 VII 1983), szczytu aktywności ulicznej Pomarańczowej Alternatywy (1988), obrad Okrągłego Stołu (II–IV 1989), wyborów czerwcowych (4 VI 1989)

– identyfikuje postacie: Edwarda Gierka, Jana Pawła II, Lecha Wałęsy, Wojciecha Jaruzelskiego, Ronalda Reagana, Michaiła Gorbaczowa

– przedstawia okoliczności narodzin opozycji demokratycznej w Polsce

– wyjaśnia wpływ wyboru Karola Wojtyły na papieża

na sytuację w Polsce

– przedstawia przyczyny i skutki strajków sierpniowych w 1980 r.

– przedstawia okoliczności wprowadzenia stanu wojennego w Polsce

– wskazuje wydarzenia, które doprowadziły do upadku komunizmu w Polsce

– przedstawia rolę Michaiła Gorbaczowa w upadku komunizmu w państwach bloku wschodniego

– wskazuje wydarzenia, które doprowadziły do upadku komunizmu w Polsce– wyjaśnia znaczenie terminów: spekulacja, Komitet Obrony Robotników (KOR), tajny współpracownik (TW), strajk okupacyjny, strajk solidarnościowy, 21 postulatów, porozumienia sierpniowe, Wojskowa Rada Ocalenia Narodowego (WRON), ZOMO, internowanie, głasnost, uskorienie, aksamitna rewolucja, Wspólnota Niepodległych Państw (WNP), Obywatelski Klub Parlamentarny (OKP), sejm kontraktowy, hiperinflacja

– zna daty: powstania KOR (IX 1976), I pielgrzymki Jana Pawła II do Polski (VI 1979), porozumień sierpniowych (31 VIII 1980), powstania NSZZ „Solidarność” (IX 1980), pacyfikacji kopalni Wujek (16 XII 1981), przyznania Pokojowej Nagrody Nobla L. Wałęsie (1983), pierwszych akcji ulicznych Pomarańczowej Alternatywy (1981), końca działalności Pomarańczowej Alternatywy (1990), obalenia komunizmu w Polsce, Bułgarii, Rumunii i na Węgrzech (1989-1990), rozpadu ZSRS (1990), wyboru W. Jaruzelskiego na prezydenta (VII 1989), powołania rządu T. Mazowieckiego (12 IX 1989)zjednoczenia Niemiec (1990), rozwiązania ZSRS (XII 1991)

– identyfikuje postacie: Jacka Kuronia, Adama Michnika, Antoniego Macierewicza, Stanisława Pyjasa, Anny Walentynowicz, Stanisława Kani, Wojciecha Jaruzelskiego, Jerzego Popiełuszki, Waldemara Fydrycha, Václava Havla, Borysa Jelcyna, Tadeusza Mazowieckiego, Bronisława Geremka, Jarosława Kaczyńskiego

– opisuje genezę, przebieg i skutki wydarzeń czerwcowych w 1976 r.

– określa cele i opisuje działalność KOR-u

– omawia przebieg wydarzeń sierpniowych

– wyjaśnia, w jaki sposób władze komunistyczne w Polsce przygotowywały się do konfrontacji siłowej z opozycją

-charakteryzuje przebieg stanu wojennego w Polsce

– przedstawia reakcję społeczeństwa na stan wojenny

– omawia okoliczności zniesienia stanu wojennego w Polsce

przyświecały Pomarańczowej Alternatywie

– wymienia przykłady akcji Pomarańczowej Alternatywy

– przedstawia przejawy kryzysu ZSRS w latach 80. XX w.

– wymienia próby reform w ZSRS i określa ich skutki polityczne

– wyjaśnia okoliczności rozpadu ZSRS

– podaje postanowienia i skutki obrad Okrągłego Stołu

– prezentuje następstwa wyborów czerwcowych


– wyjaśnia znaczenie terminów: ciche podwyżki, Ruch Obrony Praw Człowieka i Obywatela (ROPCiO), drugi obieg, Konfederacja Polski Niepodległej (KPN), Międzyzakładowy Komitet Strajkowy (MKS), karnawał „Solidarności”, Tymczasowa Komisja Koordynacyjna NSZZ „Solidarność”, Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych (OPZZ), mudżahedini, dżihad, efekt domina, Konferencja Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie (KBWE), komitety helsińskie, Karta 77, Urząd Ochrony Państwa (UOP), weryfikacja

– zna daty: powstania ROPCiO (1977), utworzenia KPN (1979)

– identyfikuje postacie: Zbigniewa

i Zofii Romaszewskich, Leszka Moczulskiego, Anny Walentynowicz, Bogdana Borusewicza, Andrzeja Gwiazdy, Mieczysława Jagielskiego, Grzegorza Przemyka, Zbigniewa Bujaka,Władysława Frasyniuka, Bogdana Lisa, Krzysztofa Skiby, Czesława Kiszczaka, Leszka Balcerowicza, Krzysztofa Skubiszewskiego

– wyjaśnia, dlaczego władze komunistyczne w mniejszym stopniu niż dotąd represjonowały ugrupowania opozycyjne

– zna daty: przejęcia władzy przez W. Jaruzelskiego (1981), I zjazdu NSZZ „Solidarność” (IX–X 1981) porozumień szczecińskich (VIII 1980), porozumień jastrzębskich (IX 1980), zawieszenia stanu wojennego (XII 1982), powstania OPZZ (1984), zamordowania ks. J. Popiełuszki (1984), interwencji zbrojnej ZSRS w Afganistanie (1979–1989), przejęcia władzy przez M. Gorbaczowa (1985), katastrofy w Czarnobylu (1986), ogłoszenia niepodległości przez Litwę (1990), ponownego zalegalizowania NSZZ „Solidarność” (IV 1989), przyjęcia nazwy Rzeczpospolita

Polska (29 XII 1989)

– identyfikuje postać: Nicolae Ceauşescu

– omawia działalność NSZZ „Solidarność” w okresie tzw. karnawału „Solidarności”

– przedstawia reakcję świata na sytuację w Polsce w okresie stanu wojennego

– charakteryzuje sytuację PRL po zniesieniu stanu wojennego

– przedstawia okoliczności powstania Pomarańczowej Alternatywy

– przedstawia stosunek Polaków do akcji podejmowanych przez działaczy Pomarańczowej Alternatywy

– charakteryzuje politykę R. Reagana i jej wpływ na zmianę sytuacji międzynarodowej

– charakteryzuje wydarzenia Jesieni Ludów w państwach bloku wschodniego

– omawia proces rozpadu ZSRS, uwzględniając powstanie niepodległych państw w Europie

– omawia okoliczności zwołania Okrągłego Stołu

– przedstawia reformy rządu T. Mazowieckiego– wyjaśnia znaczenie terminów: Wolne Związki Zawodowe (WZZ), Ruch Młodej Polski (RMP), kryzys bydgoski„, gruba linia”/„gruba kreska” i problem z jego rozumieniem

– zna datę: założenia WZZ (1978), zamachu na Jana Pawła II (V 1981), kryzysu bydgoskiego (III 1981), zamordowania G. Przemyka (1983), „imperium zła”, pucz Janajewa puczu Janajewa (1991), rozwiązania RWPG i Układu Warszawskiego (1991), debaty Miodowicz–Wałęsa (XI 1988)

– identyfikuje postacie: Stanisława Barańczaka, Andrzeja Gwiazdy, Krzysztofa Wyszkowskiego, Ryszarda Kuklińskiego, Jimmy’ego Cartera, Kornela Morawieckiego

Bogdana Borusewicza, Giennadija Janajewa, Alfreda Miodowicza, Mieczysława Rakowskiego

– charakteryzuje rozwój organizacji opozycyjnych w latach 70. XX w.

– przedstawia reakcję ZSRS na wydarzenia w Polsce w 1980 r.

– charakteryzuje opozycję antykomunistyczną w Polsce w latach 80. XX w.

– wyjaśnia, jak władze reagowały na akcje Pomarańczowej Alternatywy

– omawia działalność Pomarańczowej Alternatyw po Okrągłym Stole

– wyjaśnia, jakie były przyczyny rozwiązania RWPG

i Układu Warszawskiego

– wyjaśnia znaczenie katastrofy w Czarnobylu dla Europy i ZSRS
– ocenia postawy społeczeństwa wobec stanu wojennego

– ocenia wpływ Pomarańczowej Alternatywy na kształtowanie postaw antykomunistycznych i obalenie komunizmu

– ocenia rolę M. Gorbaczowa i R. Reagana w zmianie układu sił w polityce międzynarodowej

– ocenia znaczenie obrad Okrągłego Stołu dla przemian politycznych w Polsce


ROZDZIAŁ VI: POLSKA I ŚWIAT W NOWEJ EPOCE

– zna datę: wejścia Polski, Czech i Węgier do NATO (1999), ataku na World Trade Center (11 IX 2001), uchwalenia Konstytucji RP (2 IV 1997), przyjęcia Polski do NATO (12 III 1999), wejścia Polski do UE (1 V 2004)

– identyfikuje postać: Władimira Putina. George’a W. Busha, Tadeusza Mazowieckiego, Lecha Wałęsy, Aleksandra Kwaśniewskiego, Lecha Kaczyńskiego

– wyjaśnia okoliczności wstąpienia Polski, Czech i Węgier do NATO

– wyjaśnia znaczenie terminu: terroryzm, gospodarka wolnorynkowa, prywatyzacja, przeludnienie

– wyjaśnia przyczyny narodzin terroryzmu czeczeńskiego

– wyjaśnia znaczenie terminu: Al-Kaida,NATO, Unia Europejska, internet, telefonia komórkowa, globalizacja

– wyjaśnia przyczyny i skutki wojny z terroryzmem po 2001 r.

– przedstawia przyczyny dominacji USA we współczesnym świecie

– wymienia najistotniejsze przemiany ustrojowe i ekonomiczne III Rzeczypospolitej

– przedstawia przyczyny i skutki przystąpienia Polski do NATO i UE

– wymienia korzyści, jakie przyniosła Polsce integracja z UE oraz wejście do NATO

– wyjaśnia, jakie szanse i zagrożenia niesie za sobą globalizacja

– omawia zalety i wady nowych środków komunikacji

– wymienia najważniejsze zagrożenia społeczne współczesnego świata

– zna datę: zamachu na szkołę w Biesłanie (2004), inwazji USA na Irak (2003), wdrożenia planu Balcerowicza (1990), wyboru L. Wałęsy na prezydenta (XII 1990), pierwszych w pełni demokratycznych wyborów do parlamentu (27 X 1991), wyboru A. Kwaśniewskiego na prezydenta (1995), wyboru L. Kaczyńskiego na prezydenta (2005), referendum akcesyjnego (VI 2003), udziału wojsk polskich w wojnie w Afganistanie (2002) i Iraku (2003)

– wymienia przykłady zamachów terrorystycznych organizowanych przez bojowników czeczeńskich

– omawia skutki społeczne i polityczne zamachów bojowników czeczeńskich

– wyjaśnia znaczenie terminów: polityka neokolonializmu, apartheid, AutonomiaPalestyńska, plan Balcerowicza, bezrobocie, pluralizm polityczny ,amerykanizacja, kultura masowa, bogata Północ, biedne Południe

– identyfikuje postacie: Osamy bin Ladena, Saddama Husajna, Leszka Balcerowicza, Jacka Kuronia, Ryszarda Kaczorowskiego, Bronisława Geremka, Billa Clintona, Borysa Jelcyna

– wyjaśnia, na czym polega polityka neokolonializmu i jakie niesie za sobą skutki


– przedstawia przyczyny i charakter wojny w Iraku

– omawia zjawisko terroryzmu islamskiego

– omawia założenia, realizację i skutki gospodarcze planu Balcerowicza

– wyjaśnia przyczyny rozpadu obozu solidarnościowego

– wymienia reformy przeprowadzone pod koniec lat 90. XX w.

– omawia podstawy ustrojowe III Rzeczypospolitej w świetle konstytucji z 1997 r.

– wyjaśnia znaczenie terminu: referendum akcesyjne

– wymienia i omawia etapy integracji Polski z UE

– przedstawia postawy Polaków wobec problemu integracji Polski z UE

– omawia konsekwencje członkostwa Polski w NATO

– opisuje przejawy globalizacji we współczesnym świecie

– wskazuje cechy współczesnej kultury masowej

– opisuje zjawisko amerykanizacji

– przedstawia konsekwencje wzrostu poziomu urbanizacji współczesnego świata

– wyjaśnia, na czym polega zjawisko przeludnienia

– wymienia problemy demograficzne współczesnego świata

– wskazuje rejony świata, w których występują największe nierówności społeczne

– prezentuje zagrożenia ekologiczne współczesnego świata
– zna datę: zamachu w teatrze na Dubrowce (2002), porozumienia izraelsko-palestyńskiego w Oslo (1993), masakry na placu Tiananmen (VI 1989), wybuchu wojny w Syrii (2011), aneksji Krymu (2014), „wojny na górze” (1990), uchwalenia małej konstytucji (X 1992), noweli grudniowej (XII 1989), reformy administracyjnej (1997), podpisania Układu europejskiego (XII 1991), powstania Trójkąta Weimarskiego (1991), wyjścia ostatnich wojsk rosyjskich z Polski (1993), podpisania protokołu akcesyjnego Polski do Paktu Północnoatlantyckiego (1997), podpisania Traktatu nicejskiego (2000)

– identyfikuje postać: Szamila Basajewa, Nelsona Mandeli, Jasira Arafata, Icchaka Rabina, Szimona Peresa, Jana Krzysztofa Bieleckiego, Jarosława Kaczyńskiego, Włodzimierza Cimoszewicza

– opisuje przebieg zamachu na teatr na Dubrowce

– przedstawia przyczyny, przebieg i skutki zamachu na szkołę w Biesłanie

– wyjaśnia znaczenie terminu: „

masakra na placu Tiananmen, talibowie, tzw. Państwo Islamskie, wojna na górze”, Trójkąt Weimarski, program „Partnerstwo dla Pokoju”, antyglobaliści, bogata Północ, biedne Południe, „globalna wioska”

– przedstawia rozwój gospodarczy Chin i Japonii w drugiej połowie XX w.

– omawia koszty społeczne reform gospodarczych

– charakteryzuje scenę polityczną pierwszych lat demokratycznej Polski

– przedstawia proces budowania podstaw prawnych III Rzeczypospolitej

– określa główne kierunki polskiej polityki zagranicznej

– wymienia i omawia etapy polskiej akcesji do NATO

– wymienia poglądy przeciwników globalizacji

– przedstawia skutki rozwoju turystyki

– omawia przyczyny, kierunki i skutki ruchów migracyjnych we współczesnym świecie

– wyjaśnia znaczenie terminów: Czarna Afryka, Europol, efekt cieplarniany

– określa przyczyny i skutki narastania nierówności społecznych we współczesnym świecie

– wyjaśnia, jakie zagrożenia niesie za sobą przestępczość zorganizowana

– przedstawia działania współczesnego świata na rzecz poprawy stanu ekologicznego naszej planety


– zna datę: pierwszego ataku terrorystycznego w Rosji przeprowadzonego przez bojowników czeczeńskich (1995), ludobójstwa w Rwandzie (1994),

wybuchu wojny domowej w Jemenie (2015), rozwiązania PZPR (I 1990)

– identyfikuje postać: Wiktora

Czernomyrdina, Baszara al-Asada

– omawia przebieg i skutki zamachu na szpital w Budionnowsku

– opisuje działania władz rosyjskich skierowane przeciwko terrorystom czeczeńskim

– wyjaśnia, dlaczego manifestacja chińskich studentów w 1989 r. zakończyła się niepowodzeniem

– wyjaśnia, jakie są przyczyny współczesnych konfliktów w Afryce

– wyjaśnia znaczenie terminu: popiwek

– wyjaśnia znaczenie terminów: Środkowoeuropejskie Porozumienie

o Wolnym Handlu (CEFTA), grupa luksemburska

– opisuje udział Polski w wojnie z terroryzmem


– wyjaśnia znaczenie terminu: Dolina Krzemowa

– omawia szanse i niebezpieczeństwa dla człowieka, wynikające ze współczesnych zmian cywilizacyjnych

– wyjaśnia znaczenie terminów: arabska wiosna, Państwo Islamskie, protokół z Kioto

– zna daty: wejścia w życie protokołu z Kioto (2005), arabskiej wiosny (2010–2013)

– przedstawia przyczyny i skutki przemian w świecie arabskim w latach 2010–2013

– wyjaśnia, na czym polegają kontrasty społeczne we współczesnym świecie– ocenia postawy bojowników czeczeńskich i postawę władz rosyjskich wobec problemu czeczeńskiego

– ocenia problem terroryzmu

– ocenia wpływ USA na sytuację polityczną współczesnego świata

– ocenia przemiany polityczne i gospodarcze w Polsce po 1989 r.

– ocenia rezultaty polskiego członkostwa w NATO i UE

– ocenia skutki zjawiska amerykanizacji kultury na świecie


DATA
PODPIS NAUCZYCIELA
Pobieranie 277 Kb.

Share with your friends:
1   2
©operacji.org 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna
warunków zamówienia
istotnych warunków
przedmiotu zamówienia
wyboru operacji
Specyfikacja istotnych
produktu leczniczego
oceny operacji
rozwoju lokalnego
strategii rozwoju
kierowanego przez
specyfikacja istotnych
Nazwa przedmiotu
Karta oceny
ramach działania
przez społeczno
obszary wiejskie
dofinansowanie projektu
lokalnego kierowanego
Europa inwestująca
Regulamin organizacyjny
przetargu nieograniczonego
kryteria wyboru
Kryteria wyboru
Lokalne kryteria
Zapytanie ofertowe
Informacja prasowa
nazwa produktu
Program nauczania
Instrukcja obsługi
zamówienia publicznego
Komunikat prasowy
programu operacyjnego
udzielenie zamówienia
realizacji operacji
opieki zdrowotnej
przyznanie pomocy
ramach strategii
Karta kwalifikacyjna
oceny zgodno
Specyfikacja techniczna
Instrukcja wypełniania
Wymagania edukacyjne
Regulamin konkursu
lokalnych kryteriów
strategia rozwoju
sprawozdania finansowego
ramach programu
ramach poddziałania
kryteriów wyboru
operacji przez
trybie przetargu