Szkoła Podstawowa nr 4Pobieranie 0,7 Mb.
Strona1/5
Data18.06.2018
Rozmiar0,7 Mb.
  1   2   3   4   5


Szkoła Podstawowa nr 4

im. Władysława Broniewskiego

w Zambrowie

Program klasy

matematyczno-informatycznejAutorzy:

mgr Agata Czarniakowska

mgr inż. Anna StypułkowskaZambrów, marzec’98


Matematyka jest delikatnym kwiatem,który rośnie nie na każdej glebie

i zakwita nie wiadomo kiedy i jak”

( J. Fabre )

Analiza potrzeb1. Omówienie sytuacji aktualnej.
W szkole uczy się około 1100 uczniów, toteż zajęcia lekcyjne odbywają się na dwie zmiany, klasy są dość liczne po 30 osób. W typowej klasie uczniowie reprezentują zazwyczaj zróżnicowany poziom wiedzy i możliwości. Stosowana indywidualizacja nauczania nie zawsze pozwala na pełne rozbudzenie się „drzemiącym” matematycznie uczniom. Okrojone środki finansowe łożone na oświatę, zmniejszana liczba godzin nauczania matematyki, brak kół zainteresowań począwszy od klasy IV, ograniczają rozwój zdolności matematycznych dzieci. Wiele problemów traktowanych jest z braku czasu bardzo powierzchownie, uczniowie przyswajają matematykę często jej nie rozumiejąc, nie zawsze potrafią posłużyć się nią w życiu codziennym. W związku z tym osiągnięcia uczniów w zakresie matematyki nie zawsze są na miarę oczekiwań, nie zajmują zbyt wysokich lokat w konkursach i olimpiadach matematycznych, nie najlepiej zdają egzaminy do szkół średnich. Często taka sytuacja jest zaskoczeniem dla wielu uczniów ( nawet tych zdolniejszych ), jak też ich rodziców. Do tego dochodzi rewolucja techniczna, która w ciągu ostatnich dziesięcioleci spowodowała zmianę sposobu porozumiewania się społeczeństwa. Coraz powszechniejszy staje się dostęp do komputerów. Już dawno przestały być one luksusem. Czy to w biurze, w szkole, czy w domu – pomagają wykonywać pracę szybciej i znacznie prościej. Mogą bawić, ale też dostarczać najróżniejszych informacji. Jednakże nieznajomość podstawowych metod pracy z komputerem może uniemożliwić swobodne poruszanie się we współczesnym świecie. Dlatego też sądzimy, że pracę z uczniem w tym kierunku należy rozpoczynać możliwie wcześnie. Jakkolwiek w klasach młodszych IV-VI aparat matematyczny jest jeszcze bardzo skromny, ale chęci do nauki, otwartość umysłu i ciekawość zasługują na szczególną troskę.
2. Przedstawienie sytuacji pożądanej.
Wychodząc na przeciw zapotrzebowaniom, zamierzamy podjąć wyzwanie pracy w klasie matematyczno – informatycznej o rozszerzonym programie matematyki ( w stosunku do obecnie obowiązującego ) z elementami informatyki począwszy od klasy IV.

Stara chińska maksyma mówi: „ Słyszę – zapominam. Widzę – zapamiętuję. Robię sam – rozumiem. ” Mamy nadzieję, że dobrane treści, metody i formy pracy w tej klasie sprawią, iż ta innowacja przyczyni się do:

 pogłębienia i poszerzenia wiedzy matematycznej uczniów, poznania przez nich matematyki użytecznej,

 spojrzenia na matematykę i informatykę pod kątem ich zastosowań w różnych dziedzinach życia,

 sprawnego stosowania matematyki i informatyki w życiu codziennym dzięki korelacji z innymi przedmiotami,

 stawiania problemów i wykształcenia umiejętności ich rozwiązywania na gruncie matematyki,

 rozwiązywania zadań i problemów nietypowych, często otwartych, z którymi uczniowie nie zetknęliby się podczas lekcji opartych o obowiązujący dotychczas program,

 wdrażania uczniów do aktywnej postawy wobec wyzwań nowoczesnej edukacji, efektywnej samodzielnej pracy, formułowania i uzasadniania własnych opinii,

 rozwoju ich kreatywności,

 lepszego przygotowania się do konkursów matematycznych, egzaminów kompetencji, a w przyszłości egzaminów do szkół średnich,

 szerszego dostępu do urządzeń informatycznych, sprawnego posługiwania się nimi w życiu codziennym.
3. Warunki osobowe.

Charakterystyka uczniów


Charakter klasy wymaga, aby znalazły się w niej osoby o wyraźnych predyspozycjach matematycznych., toteż naboru do klasy autorskiej proponujemy dokonać na drodze:

 • analizy ocen z matematyki na pierwszy semestr klasy trzeciej ( pod uwagę będą brani uczniowie z oceną dobrą i wyższą),

 • przeprowadzenia różnicującego testu obejmującego materiał klas młodszych, jak również sprawdzającego zdolności logicznego myślenia, pomysłowość i spostrzegawczość uczniów.

Test ten zostanie przeprowadzony w drugim semestrze wśród uczniów klas trzecich spełniających pierwszy warunek, których rodzice wyrażą zgodę na to, aby ich dziecko uczyło się w klasie matematyczno – informatycznej.

Łączne wyniki wyżej wymienionych kryteriów pozwolą na wyłonienie grupy około 26 osób o zamiłowaniach i uzdolnieniach matematycznych. /zob. załącznik nr 1/

Przygotowanie merytoryczne i metodyczne nauczycieli

W drugim semestrze wśród nauczycieli przedmiotów wskazanych w programie nauczania klasy czwartej, zostanie przeprowadzona ankieta, której opracowanie pozwoli na udzielenie odpowiedzi na pytania:


 • Jakie jest zainteresowanie pracą z klasą o profilu matematyczno-informatycznym ?

 • Jakie są dostrzegane korelacje między przedmiotami ?

 • Jakie są motywy wyrażenia zgody na pracę z klasą matematyczno-informatyczną ?

 • Czego nauczyciele się obawiają ? /zob. załącznik nr 2/

Postawa rodziców


Rodzice uczniów, którzy pomyślnie napiszą test i zakwalifikują się do klasy autorskiej, w drugim semestrze przy pomocy badania ankietowego wypowiedzą się na temat m.in. gotowości do współpracy, rodzaju deklarowanej pomocy, motywacji zgody na naukę dziecka w klasie autorskiej, oczekiwań wobec szkoły, planów dotyczących przyszłości dziecka.

/zob. załącznik nr 3/

4. Omówienie warunków materialnych i finansowych.
W szkole istnieje dobrze wyposażona w pomoce naukowe pracownia matematyczna, jak również pracownia komputerowa. Istnieje też możliwość korzystania z kserokopiarki, w celu powielania np. kart pracy dla uczniów, formularzy do zbierania danych.

Idealnym byłoby wyposażenie pracowni matematycznej w komputer (przeniesiony z pracowni komputerowej lub zakupiony) w celu wykorzystania na lekcji matematyki, równolegle do realizowanych treści, pewnych programów, np. geometrycznego CABRII. Gdyby jednak nie było to możliwe, obecność informatyki jako dodatkowego przedmiotu, począwszy od klasy IV, pozwoli na utrwalenie i przećwiczenie umiejętności nabytych w czasie lekcji matematyki, spojrzenie na matematykę przez pryzmat informatyki. Pożądanym będzie też umieszczenie w pracowni matematycznej odbiornika TV oraz magnetowidu, aby można było wzbogacić lekcje matematyki odpowiednimi filmami o treściach związanych z omawianym materiałem.

Środki finansowe będą niewątpliwie potrzebne na zakup odpowiednich programów komputerowych, rozbudowanie komputerów będących na wyposażeniu pracowni komputerowej, dofinansowanie wycieczek.


Wskazanie celów innowacji.
Proponowana innowacja dotyczy II etapu kształcenia – nauczania propedeutycznego zintegrowanego (klasy IV-VI). Pozytywne wyniki kontroli jej przebiegu mogą stać się przesłankami do objęcia programem innowacyjnym III etapu realizowania zadań edukacyjnych – podstawowego nauczania przedmiotowego (klasy VII–VIII).

Zakładamy, że w trakcie trzyletniej realizacji proponowanego programu, dokonają się następujące zmiany w zakresie:

 wiadomości:


 • usystematyzowanie i poszerzenie podstawowej wiedzy matematycznej, co pozwoli na pomyślne startowanie w różnych konkursach matematycznych,

 • poznanie przez uczniów elementów historii matematyki (historii systemów liczenia, odkryć matematycznych, sylwetek wielkich matematyków),

 • ukazanie wielu zastosowań matematyki i informatyki w życiu codziennym poprzez korelacje międzyprzedmiotowe,

 • wskazanie zalet znajomości statystyki, zarówno opisowej, jak i czysto matematycznej,

 umiejętności:

 • posługiwanie się wiedzą matematyczną do rozwiązywania problemów z różnych dziedzin,

 • sprawne używanie kalkulatorów i komputerów tam, gdzie to celowe,

 • stosowanie reguł logiki w rozumowaniach,

 • wykształcenie umiejętności myślenia abstrakcyjnego,

 • zbieranie, porządkowanie, porównywanie i analizowanie danych różnymi metodami,

 • posługiwanie się językiem matematycznym przy opisie zebranych informacji,

 • sprawne korzystanie z tekstów matematycznych,

 • stosowanie techniki komputerowej przy gromadzeniu i przetwarzaniu informacji,

 • budowanie modeli algebraicznych, geometrycznych, graficznych do konkretnych problemów.

Zdajemy sobie sprawę z tego, że dodatkowe wymagania w stosunku do uczniów będą dla nich niemałym obciążeniem i wpłyną na ich sferę emocjonalną. Realizowany jednocześnie program wychowawczy doprowadzi do zmian w zakresie:

 działań uczniów:


 • nawiązywanie kontaktów z innymi uczniami o podobnych zainteresowaniach,

 • rozwijanie własnych zdolności matematycznych, poznawczych,

 • minimalizowanie lęków i stresów,

 • upowszechnianie postaw tolerancji, demokracji i samorządności,

 • obrona własnych praw,

 • przyzwyczajanie do wytrwałości, samodzielności i systematyczności w pracy,

 • kształtowanie pozytywnego stosunku emocjonalnego do siebie i kolegów,

 • wdrażanie do pracy w zespole,

 • wyrabianie umiejętności koncentracji, krytycznego stosunku do wykonywanej pracy.

 postaw uczniów:

 • zachowanie własnej odrębności,

 • świadomość własnej wartości,

 • identyfikowanie się z grupą rówieśniczą,

 • dążenie do samorozwoju,

 • przestrzeganie dyscypliny pracy w zespole, gotowość niesienia pomocy słabszym,

 • poszanowanie godności ludzi, wrażliwość na ich potrzeby,

 • odpowiedzialność za swoje czyny i zobowiązania,

 • aktywny stosunek do problemów i zadań.
  1   2   3   4   5


©operacji.org 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna