Szczegółowy zakres działania wydziałów tekst jednolityPobieranie 385,15 Kb.
Strona1/5
Data18.03.2018
Rozmiar385,15 Kb.
  1   2   3   4   5

(2015/18251)
ZARZĄDZENIE 107/2015

PREZYDENTA MIASTA RYBNIKA

z dnia 26 lutego 2015 roku
w sprawie szczegółowego zakresu działania wydziałów

Działając na podstawie art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 594 ze zmianami) w wykonaniu § 54 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Rybnika z dnia 24 lutego 2015 rokuzarządzam, co następuje:
§ 1.


 1. Zadaniem Wydziałów oraz innych równorzędnych jednostek organizacji wewnętrznej Urzędu jest realizacja zadań wynikających z przepisów prawa, uchwał i zarządzeń organów miasta oraz organów administracji rządowej i samorządowej w zakresie powierzonych kompetencji.

 2. Do wspólnych zadań jednostek organizacji wewnętrznej Urzędu należy w szczególności:

1) w ramach zapewnienia sprawnej obsługi Klientów Urzędu Miasta Rybnika: 1. przygotowywanie odpowiedzi na pisma Klientów Urzędu Miasta Rybnika,

 2. przyjmowanie i załatwianie skarg i wniosków zgodnie z obowiązującymi przepisami,

 3. praca w elektronicznym systemie obiegu dokumentów,

 4. świadczenie usług publicznych z wykorzystaniem elektronicznej platformy technologicznej,

 5. przestrzeganie oraz aktualizacja dokumentacji Systemu Zarządzania Jakością,

2) w ramach realizacji prowadzonych spraw i realizacji postępowań administracyjnych: 1. prowadzenie w zakresie swojej właściwości i posiadanych upoważnień postępowań administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej,

 2. kierowanie do publikacji w wojewódzkim dzienniku urzędowym aktów prawnych, porozumień,
  w sprawie wykonywania zadań publicznych zawartych pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego lub między jednostkami samorządu terytorialnego i organami administracji rządowej oraz innych informacji, komunikatów, obwieszczeń i ogłoszeń, których obowiązek publikacji wynika z przepisów prawa,

 3. zgłaszanie Administratorowi Bezpieczeństwa Informacji zbioru danych, który podlega rejestracji w rejestrze zbiorów danych osobowych oraz informacji o zmianach w dokonanym zgłoszeniu zbioru, a także konieczności jego wyrejestrowania.

3) w ramach współpracy z Radą Miasta oraz jednostkami organizacji wewnętrznej Urzędu: 1. sporządzanie projektów uchwał i innych materiałów przedkładanych Radzie Miasta i jej Komisjom,

 2. przygotowywanie projektów odpowiedzi na pytania i interpelacje radnych,

 3. opracowywanie materiałów planistycznych do projektu budżetu miasta w zakresie dotyczącym zadań danego wydziału a także sprawozdań z wykonania budżetu,

 4. wykonywanie – w zleconym zakresie – zadań związanych z wyborami, referendami oraz spisami powszechnymi ludności,

 5. prowadzenie spraw związanych z pozyskiwaniem środków z programów pomocowych, dotacji, pożyczek, kredytów i środków finansowanych z innych źródeł,

 6. przygotowywanie dokumentów związanych z przeprowadzanymi kontrolami zewnętrznymi, umieszczanie protokołów i zaleceń pokontrolnych na stronach Biuletynu Informacji Publicznej i przekazywanie oryginałów protokołów i zaleceń pokontrolnych do Wydziału Organizacyjnego,

 7. przekazywanie informacji o udzielonej pomocy publicznej oraz o nieudzielaniu takiej pomocy
  Naczelnikowi Wydziału Podatków,

 8. przekazywanie informacji na temat toczących się postępowań oraz ugód zawartych w postępowaniach podlegających ustawie o odpowiedzialności majątkowej funkcjonariuszy publicznych za rażące naruszenie prawa do Biura Radców Prawnych,

 9. występowanie do Biura Radców Prawnych o wydanie opinii w przypadku wystąpienia wątpliwości natury prawnej.

4) w ramach współpracy z podmiotami zewnętrznymi: 1. przygotowywanie projektów odpowiedzi na wnioski i interpelacje senatorów i posłów,

 2. współpraca z jednostkami organizacyjnymi ta oraz wykonywanie czynności nadzorczych nad jednostkami organizacyjnymi miasta oraz spółkami z udziałem mienia komunalnego w zakresie określonym przez Prezydenta Miasta, nadzorującego Zastępcę Prezydenta Miasta lub Pełnomocnika Prezydenta Miasta ds. Inwestycji i Gospodarki Przestrzennej,

 3. współpraca z organami samorządu mieszkańców.

5) inne:


 1. przygotowywanie zarządzeń Prezydenta Miasta,

 2. udział w pracach komisji oraz zespołów międzywydziałowych i zadaniowych powołanych zarządzeniami Prezydenta Miasta,

 3. wykonywanie zadań określonych w uchwałach Rady Miasta i zarządzeniach Prezydenta Miasta,

 4. gospodarowanie mieniem będącym w dyspozycji wydziału,

 5. przestrzeganie przepisów dotyczących dyscypliny finansów publicznych,

 6. udzielanie odpowiedzi na wpływające do urzędu pisma nie będące realizacją postępowań administracyjnych w terminie maksymalnie 30 dni od wpłynięcia dokumentu,

 7. sporządzanie i przekazywanie do odpowiednich instytucji informacji i wykazów wymaganych prawem zgodnie z zakresem działania wydziału,

 8. wykonywanie zadań związanych z analizami i badaniami statystycznymi oraz przygotowywanie sprawozdań wynikających z zakresu działania wydziału do organów statystycznych, organów nadzoru oraz innych podmiotów,

 9. wykonywanie zadań wynikających z ustawy o dostępie do informacji publicznej z uwzględnieniem zapisów dotyczących ochrony danych osobowych,

 10. prowadzenie spraw z zakresu zamówień publicznych,

 11. realizacja przydzielonych zadań z zakresu Obrony Cywilnej,

 12. sporządzanie wniosków o wydanie interpretacji indywidualnej w zakresie podatku VAT,

 13. przekazywanie informacji kryminalnych na zapytanie Centrum Informacji Kryminalnych,

 14. wykonywanie zadań wynikających z zakresu działania jednostki organizacji wewnętrznej Urzędu, a w szczególności :

 • tworzenie Biuletynu Informacji Publicznej z uwzględnieniem zapisów dotyczących ochrony danych osobowych,

 • dostosowanie administrowanych serwisów informatycznych do wymagań ustanowionych przez Krajowe Ramy Interoperacyjności,

 • realizacja postępowania w zakresie ubezpieczeń majątkowych,

 • udostępnianie danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych,

 • przestrzeganie zasad ochrony informacji niejawnych i innych informacji prawnie chronionych,

 • realizacja przedsięwzięć związanych z obronnością i bezpieczeństwem państwa,

 • realizacja programów i projektów związanych z zakresem działania jednostki organizacji wewnętrznej Urzędu,

 • wprowadzanie danych do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej,

 • sporządzanie dokumentacji rozliczeniowej dotyczącej korzystania ze środowiska w ramach działania jednostki organizacji wewnętrznej Urzędu,

 • zapewnienie funkcjonowania adekwatnej, skutecznej i efektywnej kontroli zarządczej,

 • przeprowadzanie kontroli prawidłowości wykorzystania udzielonych dotacji,

 • przestrzeganie przepisów Bezpieczeństwa i Higieny Pracy oraz przepisów przeciwpożarowych.

§ 2.

Szczegółowe zakresy działania Wydziałów oraz innych równorzędnych jednostek organizacji wewnętrznej Urzędu:


I. Do zadań URZĘDU STANU CYWILNEGO należy w szczególności :

 1. rejestracja stanu cywilnego osób poprzez prowadzenie ksiąg stanu cywilnego wraz z aktami zbiorowymi,

 2. rejestracja stanu cywilnego w systemie informatycznym poprzez:

 1. nadawanie numeru PESEL w związku ze sporządzaniem aktu urodzenia dla osób urodzonych
  w Polsce;

 2. wprowadzanie do rejestru PESEL danych dot. zameldowania dziecka w związku ze sporządzeniem aktu urodzenia;

 3. występowanie o zmianę numeru PESEL w przypadku sprostowania daty urodzenia lub zmiany płci;

 4. wprowadzanie do rejestru PESEL danych o wymeldowaniu w związku ze zgonem osób posiadających numer PESEL;

 5. aktualizację, na podstawie zagranicznego dokumentu stanu cywilnego, w rejestrze PESEL danych odnośnie stanu cywilnego, zawartego małżeństwa bądź zgonu osoby posiadającej numer PESEL dla której nie sporządzono polskiego aktu stanu cywilnego,

 1. sporządzanie aktów urodzeń, małżeństw i zgonów i wydawanie z nich odpisów,

 2. przyjmowanie oświadczeń o:

 1. uznaniu ojcostwa,

 2. nadaniu dziecku nazwiska męża matki, który nie jest ojcem dziecka,

 3. zmianie imion noworodkom,

 4. nazwisku jakie będą nosić małżonkowie po zawarciu związku małżeńskiego oraz
  o nazwisku ich dzieci,

 5. wstąpieniu w związek małżeński (w formie uroczystej),

 6. powrocie rozwiedzionego małżonka do nazwiska noszonego przed zawarciem związku małżeńskiego,

 1. przyjmowanie zapewnień o braku przeszkód do zawarcia związku małżeńskiego,

 2. wydawanie zaświadczeń:

 1. potwierdzającego uznanie ojcostwa,

 2. stwierdzającego brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa,

 3. stwierdzającego, że oświadczenia o wstąpieniu w związek małżeński zostały złożone
  w obecności duchownego,

 4. o możliwości zawarcia związku małżeńskiego zgodnie z prawem,

 5. o zamieszczonych lub niezamieszczonych w rejestrze stanu cywilnego danych dotyczących wskazanej osoby, w tym w formie dokumentu elektronicznego,

 6. o stanie cywilnym, w tym w formie dokumentu elektronicznego,

 1. sporządzanie protokołów zawarcia małżeństwa poza lokalem USC,

 2. przygotowywanie wniosków do Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej o przyznanie medali „Za długoletnie pożycie małżeńskie”,

 3. organizowanie uroczystości związanych z jubileuszami pożycia małżeńskiego,

 4. wpisywanie wzmianek marginesowych i przypisków w aktach stanu cywilnego,

 5. wydawanie decyzji administracyjnych w zakresie rejestracji stanu cywilnego dotyczących:

 1. skrócenia terminu wyczekiwana na zawarcie związku małżeńskiego,

 2. zmiany imienia i nazwiska.

 1. sporządzanie testamentów.

II. Do zadań WYDZIAŁU ADMINISTRACYJEGO należy w szczególności :
1. Referat Ogólny:

 1. prowadzenie centralnego rejestru skarg i wniosków, nadzór nad terminowym załatwianiem skarg
  i wniosków w jednostkach organizacji wewnętrznej Urzędu Miasta i – za ich pośrednictwem – w jednostkach organizacyjnych miasta,

 2. prowadzenie archiwum zakładowego Urzędu Miasta, w tym przekazywanie dokumentacji archiwalnej do Archiwum Państwowego, brakowanie i niszczenie akt, wypożyczanie i udostępnianie akt,

 3. przygotowanie - we współpracy z wydziałami -  podstawowych kart usług dla typowych spraw załatwianych w Urzędzie,

 4. bieżąca realizacja zadań BHP i ochrony przeciwpożarowej, według potrzeb i obowiązujących przepisów,

 5. przejmowanie akt ze likwidowanych zakładów budżetowych i jednostek organizacyjnych miasta,

 6. realizowanie i nadzorowanie wykonania materiałów tworzących system identyfikacji Urzędu Miasta w zakresie materiałów biurowych (np. papiery firmowe, koperty, wizytówki, wewnętrzne formularze),

 7. nadzorowanie przestrzegania instrukcji kancelaryjnej, jednolitego rzeczowego wykazu akt oraz instrukcji archiwalnej,

 8. wykonywanie zadań koordynatora czynności kancelaryjnych,

 9. rejestracja i wywieszanie na ogólnych tablicach informacyjnych ogłoszeń sądów oraz innych uprawnionych organów i instytucji,

 10. zakup literatury fachowej,

 11. gospodarka pieczęciami, w tym prowadzenie centralnego rejestru pieczęci, weryfikacja zamówień na pieczęcie urzędowe i pieczątki, kontrola ich stosowania,

 12. wykonywanie okolicznościowych legitymacji, przepustek, zezwoleń, aktualizacja identyfikatorów oraz systemu informacji wewnętrznej Urzędu Miasta,

 13. kontrola terminowego załatwiania spraw  w Urzędzie Miasta.


2. Referat Gospodarczy :

 1. planowanie i realizacja - we współpracy z Wydziałem Infrastruktury Miejskiej i Inwestycji - konserwacji, remontów bieżących i adaptacji budynków Urzędu Miasta, oraz innych pomieszczeń użytkowanych przez Urząd Miasta,

 2. obsługa techniczna (w tym bieżąca naprawa i konserwacja) budynków i pomieszczeń oraz wewnętrznego parkingu i dziedzińca, użytkowanych przez Urząd Miasta,

 3. planowanie i prowadzenie inwestycji, remontów bieżących i konserwacji urządzeń energetycznych, gazowych, centralnego ogrzewania, wodno-kanalizacyjnych,  a także sprzętu ochrony przeciwpożarowej w budynkach Urzędu Miasta,

 4. zapewnienie odpowiedniego stanu technicznego systemów nadzoru wizyjnego, przeciwpożarowego i antywłamaniowego w budynkach Urzędu Miasta,,

 5. zapewnienie prawidłowego stanu technicznego instalacji: odgromowej, elektrycznej, oświetlenia awaryjnego, nocnego i zewnętrznego w budynkach Urzędu Miasta,

 6. zapewnienie odpowiedniego stanu technicznego urządzeń: systemu wentylacji, klimatyzacji i oddymiania, windy z maszynownią i pomp w budynkach Urzędu Miasta,

 7. dokonywanie przeglądów stanu umeblowania i elementów wyposażenia budynków Urzędu Miasta oraz ich zakup,

 8. prowadzenie spraw administrowania budynkami Urzędu Miasta, realizacja umów najmu, dzierżawy, użyczenia itp. dotyczących lokali Urzędu Miasta,

 9. prowadzenie spraw związanych z telefoniczną łącznością stacjonarną i komórkową (w tym rozliczanie kosztów),

 10. prowadzenie bazy telefonów kadry kierowniczej miasta,

 11. zabezpieczenie i odpowiednie przygotowanie sal konferencyjnych, sekretariatów, wszelkich spotkań Prezydenta Miasta, szkoleń, konferencji i innych zebrań – w porozumieniu i na wniosek wydziałów,

 12. zakupy kwiatów na okolicznościowe spotkania, imprezy, jubileusze, uroczystości oraz przygotowanie wystroju świątecznego na terenie Urzędu Miasta,

 13. zakup i gospodarka flagami, proporczykami i innymi symbolami państwowymi i miejskimi,

 14. prowadzenie Księgi Pamiątkowej Miasta,

 15. prowadzenie spraw związanych z utrzymaniem porządku i czystości na terenie Urzędu Miasta,

 16. prowadzenie spraw związanych z segregacją odpadów w Urzędzie Miasta,

 17. gospodarka pojazdami służbowymi, w tym nadzór nad eksploatacją samochodów służbowych
  (w tym kierowanie pojazdami służbowymi i rozliczanie zużycia paliwa),

 18. przygotowanie dla pracowników Urzędu Miasta umów ryczałtowych dotyczących pojazdów prywatnych wykorzystywanych do celów służbowych,

 19. prowadzenie spraw związanych z zakupem paliwa dla Urzędu Miasta,

 20. zaopatrzenie pracowników Urzędu Miasta w odzież ochronną, odzież roboczą, sprzęt ochrony osobistej oraz inny asortyment BHP,

 21. prowadzenie ewidencji ilościowej i wartościowej środków trwałych: inwentaryzowanie rzeczowych składników majątku oraz koordynowanie prawidłowości spisu z natury, ocena przydatności gospodarczej poszczególnych przedmiotów, sporządzanie protokołów likwidacji środków trwałych, prowadzenie kart wyposażenia osobistego pracowników,

 22. zakup i gospodarowanie materiałami biurowymi, środkami czystości oraz artykułami przemysłowymi (w tym prowadzenie magazynu Urzędu Miasta),

 23. zakup i gospodarowanie artykułami spożywczymi,

 24. zakup i gospodarowanie środkami rzeczowymi związanymi z bieżącym utrzymaniem budynku a także drukami, formularzami i oprawami introligatorskimi,

 25. obsługa Urzędu Miasta w zakresie „małej” poligrafii (w szczególności: obsługa risografu, bindownicy, laminarki).

 3. Referat Kancelaria: 1. prowadzenie sekretariatu Prezydenta Miasta, jego Zastępców i Pełnomocnika Prezydenta Miasta
  ds. Inwestycji i Gospodarki Przestrzennej,

 2. przyjmowanie i rozdział korespondencji, przesyłek i dokumentów zewnętrznych i wewnętrznych na poszczególne jednostki organizacji wewnętrznej Urzędu,

 3. rejestrowanie w elektronicznym systemie obiegu dokumentów pism wpływających do Urzędu,

 4. rejestrowanie i doręczanie poprzez gońców korespondencji wychodzącej na teren Miasta Rybnika,

 5. rejestrowanie i wysyłanie korespondencji i przesyłek poza teren Miasta Rybnika,

 6. prowadzenie spraw związanych z prenumeratą dzienników i czasopism oraz ich dystrybucja do odpowiednich jednostek organizacji wewnętrznej Urzędu,

 7. obsługa Klientów, m.in. poprzez: udzielanie informacji o strukturze i funkcjonowaniu Urzędu Miasta oraz właściwości jednostek organizacyjnych miasta, kierowanie do odpowiednich jednostek organizacji wewnętrznej Urzędu, wydawanie formularzy wniosków i informowanie
  o sposobie i procedurze załatwienia sprawy, przyjmowanie podań, wykonywanie nieodpłatnych kserokopii dokumentu dla Klientów w celu potwierdzenia złożenia pisma,

 8. obsługa centrali telefonicznej,

 9. nadzór nad eksploatacją motorowerów służbowych używanych przez gońców, w tym rozliczanie zużycia paliwa,

 10. zapewnienie odpowiedniego stanu technicznego maszyn ( frankującej i kopertującej).


III. Do zadań WYDZIAŁU ARCHITEKTURY należy w szczególności:
1. Referat Planowania Przestrzennego:

 1. prowadzenie spraw z zakresu kształtowania i prowadzenia polityki przestrzennej na terenie gminy.

 2. przygotowywanie i wydawanie zaświadczeń o:

 1. przeznaczeniu nieruchomości w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego Miasta Rybnika,

 2. zgodności budowy obiektu budowlanego z ustaleniami obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Rybnika,

 3. zgodności zamierzonego sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części z ustaleniami obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Rybnika,

 4. zgodności lokalizacji magazynu napojów alkoholowych z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Miasta Rybnika,

 1. przygotowywanie i wydawanie wypisów i wyrysów:

 1. ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Rybnika,

 2. z miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Miasta Rybnika,

 1. udostępnianie do wglądu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Rybnika i miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Miasta Rybnika,

 2. udzielanie informacji stronom w sprawach dotyczących przeznaczenia terenów w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Rybnika oraz w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego Miasta Rybnika,

 3. prowadzenie postępowań administracyjnych w sprawach wydania decyzji o warunkach zabudowy
  i zagospodarowania terenu dla inwestycji realizowanych poza granicami Miasta Rybnika w sytuacji wskazania przez organ wyższego stopnia Prezydenta Miasta Rybnika jako organu właściwego do załatwienia sprawy,

 4. prowadzenie postępowań administracyjnych w sprawach wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji realizowanych poza granicami Miasta Rybnika w sytuacji wskazania przez organ wyższego stopnia Prezydenta Miasta Rybnika jako organu właściwego do załatwienia sprawy,

 5. przygotowywanie informacji o zgodności inwestycji z ustaleniami obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Rybnika,

 6. opiniowanie projektów podziału nieruchomości pod kątem zgodności z ustaleniami obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Rybnika,

 7. realizacja zadań związanych z roszczeniami odszkodowawczymi oraz poborem jednorazowej opłaty ustalonej w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, o których mowa
  w art. 36 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
 1. Referat Budownictwa :

  1. sprawowanie nadzoru i kontroli (z wyłączeniem zadań należących do organu nadzoru budowlanego) nad przestrzeganiem przepisów prawa budowlanego, pod względem:

   1. zgodności zagospodarowania terenu z miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego oraz wymaganiami ochrony środowiska,

   2. warunków bezpieczeństwa ludzi i mienia w rozwiązaniach przyjętych w projektach budowlanych,

   3. zgodności rozwiązań architektoniczno – budowlanych z przepisami techniczno – budowlanymi, obowiązującymi Polskimi Normami oraz z zasadami wiedzy technicznej,

   4. właściwego zakresu uprawnień osób podejmujących się projektowania, kierowania robotami budowlanymi i nadzorowania robót budowlanych przy budowie obiektów budowlanych,

  2. przygotowywanie i wydawanie decyzji administracyjnych, a w szczególności:

 1. pozwoleń na budowę, rozbudowę i przebudowę obiektów budowlanych,

 2. pozwoleń na zmianę sposobu użytkowania obiektów budowlanych,

 3. pozwoleń na rozbiórkę obiektów,

 4. przyjmowanie zgłoszeń na wykonanie robót nie wymagających pozwolenia na budowę, oraz zgłoszeń zmiany sposobu użytkowania obiektów budowlanych lub jego części,

 5. wydawanie zgód na odstępstwo od przepisów techniczno budowlanych,

 6. wydawanie pozwoleń na przeniesienie pozwolenia na budowę na inną osobę,

 7. wydawanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowych wraz
  z zatwierdzeniem podziału nieruchomości,

  1. współpraca z Powiatowym Inspektorem Nadzoru Budowlanego dla Miasta Rybnika,

  2. udzielanie informacji dotyczących udziału stron w postępowaniu administracyjnym na etapie zatwierdzania projektów budowlanych i wydawania pozwoleń,

  3. przygotowywanie zaświadczeń o możliwości wyodrębniania samodzielnych lokali,

  4. prowadzenie rejestrów wniosków o pozwolenie na budowę i decyzji o pozwoleniu na budowę oraz przekazywanie do organu wyższego stopnia wprowadzanych do niego danych.


3. Miejska Pracownia Urbanistyczna:

 1. prowadzenie postępowań w sprawach przygotowania:

 1. studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Rybnika
  i jego zmiany;

 2. miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Miasta Rybnika i ich zmian;

 1. przygotowywanie i wydawanie dla gmin sąsiednich opinii dotyczących rozwiązań przyjętych
  w projektach dokumentów planistycznych.

 2. przyjmowanie i rejestracja wniosków o zmianę:

 1. studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Rybnika;

 2. miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Miasta Rybnika;

 1. współpraca z Miejską Komisją Urbanistyczno- Architektoniczną w Rybniku;

 2. współpraca z wykonawcami projektów zmian studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Rybnika oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Miasta Rybnika;

 3. zapewnienie realizacji polityki rowerowej miasta.


: docs -> 2015
docs -> Komisja europejska bruksela, dnia [ ] r
2015 -> Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
2015 -> Fundacja Żołnierzy I Funkcjonariuszy Siły Specjalnych „Szturman
2015 -> Postępowanie zostanie przeprowadzone na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, przepisów wykonawczych wydanych na jej podstawie oraz niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia
2015 -> []
2015 -> Zpk zakładowy plan kont (1)
2015 -> Przetarg nieograniczony
2015 -> Postępowanie zostanie przeprowadzone na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, przepisów wykonawczych wydanych na jej podstawie oraz niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia
2015 -> Przetarg nieograniczony
2015 -> Roman Daszyński, Agaton. Budowniczy Warszawy, „Gazeta Wyborcza, 06. 10. 2010


  1   2   3   4   5


©operacji.org 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna