SzczegóŁowy opis tematu zamówieniaPobieranie 346,86 Kb.
Strona1/4
Data24.10.2017
Rozmiar346,86 Kb.
  1   2   3   4

SZCZEGÓŁOWY OPIS TEMATU ZAMÓWIENIA


prowadzonego w trybie „przetarg nieograniczony” nr BZP/PN/6/2011 na „Usługa edukacyjna - Opracowanie materiałów dydaktycznych do wykładów, ćwiczeń, laboratoriów i zajęć projektowych w ramach realizacji projektu „Absolwent na miarę czasu"”


  1. Zakres zadań dla wykonawców opracowujących materiały do wykładów od zadania 1 do zadania 50:

  1. Materiały do wykładu muszą zostać przygotowane w postaci prezentacji elektronicznej (slajdów) w formacie pozwalającym na ich prezentację
    i modyfikację przy pomocy oprogramowania MS Office Power Point 2003 lub Open Office w wersji 3.1 lub nowszej lub przy pomocy innego równoważnego oprogramowania pozwalającego na otwieranie i modyfikację dokumentów utworzonych przy pomocy programów MS Power Point 2003 i Open Office
    w wersji 3.1 lub nowszej. W otwieranych dokumentach musi być zachowane oryginalne formatowanie oraz ich treść.

  2. Materiały mają być przygotowane w języku polskim.

  3. Minimalna objętość materiałów do wykładów to 420 slajdów oraz komentarze do nich. Ilość przygotowanych materiałów musi być wystarczająca do przeprowadzenia 30 godzinnego wykładu.

  4. Opracowanie materiałów dydaktycznych według szablonu dostarczonego przez zamawiającego i dostarczenie ich w formie elektronicznej i drukowanej. Materiały będą dotyczyły przedmiotów:


ZADANIE 1 - Zarządzanie projektem informatycznym

Zakres materiałów musi obejmować następującą tematykę:


1. Podstawy zarządzania projektami: definicja projektu, sukces projektu, model cyklu

projektu informatycznego, organizacja prac projektowych, elementy i techniki

zarządzania projektami. Miejsce i rola projektu w organizacji. Typy projektów.

2. Struktura organizacyjna projektu. Role i zadania osób zaangażowanych w projekt.

3. Czynniki warunkujące sukces przedsięwzięcia: definicja, analiza, metody

określania i walidacji.

4. Rola i zadania kierownika projektu. Style zarządzania projektem. Organizacja

pracy kierownika. Biuro projektu. Zarządzanie zespołem i jego wydajnością.

Negocjacje w projektach.

5. Planowanie projektu. Opis projektu w aspekcie celów i metod ich osiągania.

Wyodrębnienie etapów, zadań, czynności typowych dla projektów informatycznych. Hierarchiczna struktura prac. Opis prac.

6. Harmonogramowanie przedsięwzięcia. Wykresy Gantta. Planowanie sieciowe

(CPM, PERT, GAN). Wykorzystanie narzędzi komputerowych w planowaniu

projektu.

7. Ścieżka krytyczna i jej właściwości. Zasoby i ich kalendarze. Przydział zasobów.

Rozwiązywanie konfliktów w przydziale zasobów. Budżetowanie projektu.

Optymalizacja harmonogramu. Plan bazowy i jego zatwierdzania.

8. Zarządzanie procesem realizacji projektu: kontrola postępu i jakości prac.

Organizacja procesu raportowania, Metoda odchyleniowa i wartości

wypracowanej.

9. Zarządzanie ryzykiem i zmianami. Potrzeby, metody i procedury.

10. Zamknięcie i rozliczenie projektu.

11. Metryki systemów informatycznych i metody szacowania ich pracochłonności.

Metoda: linii kodu, punktów funkcyjnych i punktów przypadków użycia.

12. Metodyki zarządzania projektami: PMI, Prince2, MSF i inne.

13. Metodyki zwinne w projektach informatycznych: AUP, XP, FDD, Scrum, RUP.

Metoda Story Points.

14. Klasyfikacja projektów informatycznych i obszary zastosowań metodyk

zarządzania projektami.
ZADANIE 2 - Zarządzanie jakością i kosztem oprogramowania

Zakres materiałów musi obejmować następującą tematykę:


1.Wiadomości wstępne z dziedziny zarządzania projektem, szacowania kosztów projektu informatycznego, błędy oszacowania.

2.Definicja i rodzaje jakości, przegląd norm jakości .

3.Pojęcie jakości w poszczególnych etapach tworzenia oprogramowania

4.Podstawowe techniki szacowania.

5.Metryki wielkości oprogramowania strukturalnego i obiektowego

6.Modele zarządzania jakością

7.Narzędzia programistyczne pomocne w szacowaniu .

8.Metody szacowania czasochłonności i kosztu tworzenia systemu informatycznego 9.Sposoby zarządzania ryzykiem.

10. Cele i sposoby przeprowadzenia audytów.

11. Polityka negocjacji i rozwiązywania problemów.


ZADANIE 3 - Architektura zorientowana na serwisy

Zakres materiałów musi obejmować następującą tematykę:


Wstęp i podstawowe pojęcia: serwis i klient, SOA, SOAP, Web Service, SOI, budowa serwisu, enkapsulacja, relacje, komunikacja z serwisami.

Język XML: tworzenie dokumentów, elementy, parsowanie, weryfikacja, DTD, XML Schema, XSLT i XPath.

Przetwarzanie dokumentów XML w języku Java – JAXP, Xerces: generacja dokumentów na podstawie klas i XML Schema, walidacja, strumienie danych, konwersje obiektowe, JAXB, modyfikacje zawartości elementów.

Możliwości SOA: magistrala serwisów korporacyjnych (ESB), rejestr i repozytorium serwisów (SRR), zarządzanie procesami biznesowymi (BPM), monitorowanie aktywności biznesowej (BAM), zarządzanie usługami sieciowymi – Web Service (WSM).

Rodzaje serwisów i ich przeznaczenie: Web Service i SOAP, serwisy ReST, API istniejących serwisów.

Przesyłanie wiadomości - protokół SOAP: architektura wiadomości, handlery, węzły, ścieżki wiadomości, kontekst wiadomości i nagłówki transportowe, zawartość binarna.

Opis serwisu – język WSDL: punkty końcowe i opisy, opisy abstrakcyjne i konkretne, metadane i kontrakty, opisy semantyczne, reklamowanie i odkrywanie serwisów.

Rejestr UDDI: rejestracja, integracja i wykrywanie usług sieciowych.

Implementacja usługi – Web Service: narzędzia Oracle Metro i WebLogic, technologie szkieletowe Apache Axis i Apache CXF, programowanie w NetBeans, tworzenie
i udostępnianie usługi, tworzenie klienta usługi, monitoring ruchu.

Tworzenie serwisu i wiadomości w SAAJ: tworzenie klienta na podstawie koperty SOAP, źródła XML i DOM, elementy dokumentu, nagłówki wiadomości, załączniki, udostępnianie serwisu, dostęp bez definicji WSDL.

Tworzenie aplikacji Web Service w JAX-WS: przygotowanie i udostępnienie serwisu, przetwarzanie zapytania, dane binarne, połączenie z Servletem i JSP, Client Proxy, przetwarzanie nagłówków, serwisy RESTful.

Język opisu procesów – BPEL: tworzenie procesu i uruchamianie za pomocą silników Apache ODE oraz OpenESB BPEL, graficzne tworzenie procesu, wywoływanie serwisów z procesów BPEL, tworzenie wielu akcji wywoływanych sekwencyjnie


i równolegle, przetwarzanie zdarzeń, błędów, zatrzymywanie procesów.
ZADANIE 4 - Inżynieria aplikacji internetowych

Zakres materiałów musi obejmować następującą tematykę:


Wprowadzeniem do architektury WWW i problematyki aplikacji WWW. Krótka historia rozwoju technologii WWW. Składniki podstawowej architektury WWW (klient HTTP, serwer HTTP, protokół HTTP). Pojęcie aplikacji internetowej, serwera aplikacji oraz komponentowe modele aplikacji WWW

Etapy tworzenia AI: zbieranie wymagań, budowa modelu koncepcyjnego, budowa modelu nawigacji, projektowanie interfejsu użytkownika i implementacja. Wybrane metodyki zorientowane na tworzenie aplikacji internetowych (Web Site Design Metod – WSDM, Web Modeling Language - WebML)

Technologie implementacji logiki prezentacji. Klasyfikacja metod konstrukcji logiki prezentacji. Platforma .NET i architektura .NET Framework

Implementacja AI. Wprowadzenie do technologii ASP.NET

Kontrolki serwerowe (Web i HTML). Zasady programowego odwoływania się do kontrolek oraz interakcji z użytkownikiem strony. Walidacja danych.

Projektowanie serwisów internetowych: zarządzanie wyglądem aplikacji i tworzenie elementów nawigacyjnych. Centralne zarządzanie wyglądem witryny przy pomocy stron wzorcowych i kompozycji. Metody tworzenia mapy witryny internetowej, kontrolki nawigacyjne

Mechanizmy dostępu do baz danych w aplikacjach ASP.NET. Architektura biblioteki ADO.NET. Kontrolki danych w ASP.NET

Technologia LINQ. Formułowanie zapytań i sposób połączenia z ASP.NET

Bezpieczeństwo serwisów internetowych. Sposoby zabezpieczania dostępu do aplikacji internetowej przy pomocy mechanizmów autoryzacji. Kontrolki logowania, ukrywanie opcji menu

Zarządzanie stanem w aplikacjach ASP.NET. Stan widoku. Obsługa sesji i cookie. Przechowywanie zmiennych i obiektów w stanie sesji i aplikacji. Dodawanie, zarządzanie i usuwanie obiektów z tych stanów. Konfigurowanie aplikacji ASP.NET

Infrastruktura aplikacji internetowych. Architektura Web Forms dla ASP.NET. Cykl życia aplikacji ASP.NET

Personalizacja wyglądu strony - technologia WebParts. Tworzenie i zarządzanie kontrolkami WebPart

Wykorzystanie technologii AJAX do asynchronicznej komunikacji z serwerem. Biblioteka ASP.NET AJAX Control Toolkit
ZADANIE 5 - Wytwarzanie aplikacji sterowane modelami

Zakres materiałów musi obejmować następującą tematykę:


Podstawowe pojęcia związane z projektowaniem aplikacji za pomocą modelu. MDE, MDA, MDSD DSL, Omówienie pojęcia domen

Powody stosowania MDSD, zalety projektowania specyficznego dla danej domeny. Typowe modele i meta modele

Projektowanie bazujące na komponentach, punkty widzenia na modelowanie.

Tekstowe i Graficzne języki specyficzne dla domeny (DSL)

Przykłady DSL w zastosowaniach informatycznych i elektrotechnicznych

Transformacje modeli (ręczne i automatyczne). Standard Query/View/Transformation. Propagacja zmian w modelu hierarchicznym , Język Meta Object Facility

Zapewnienie jakości, testowanie na poziomie modelów, Walidacja modelów (Object Constraint Language), Testowanie aplikacji na podstawie modelu (Model Based Testing)

WebML - przykład języka typu DSL dla projektowania serwisów internetowych

Porównanie języka typu DSL - WebML z językiem UML (typu GPL)

Android App Inventor – Środowisko projektowania aplikacji dla systemu Android wykorzystujące MDSD

Zorientowane na wykorzystywanie DSL środowisko projektowania MetaEdit+
ZADANIE 6 - Języki baz danych

Zakres materiałów musi obejmować następującą tematykę:


Klasyfikacja obiektów bazy danych, ich przeznaczenie oraz wzajemne zależności. Zasady nazewnictwa obiektów bazy danych. Skalarne i obiektowe typy danych. Ogólna charakterystyka języka SQL i obszary jego wykorzystania.

Podstawowa składnia instrukcji wyboru w języku SQL. Eliminowanie powtarzających się wartości. Sortowanie wyświetlanych danych - kryteria i porządek sortowania.

Warunkowe wybieranie danych. Rodzaje operatorów w wyrażeniach warunkowych.

Wybór danych z wielu tabel. Rodzaje złączeń tabel. Teoriomnogościowe operacje na zbiorach w języku SQL.

Operacje analityczne na danych. Grupowanie danych. Kryteria grupowania. Określanie warunków wyboru danych analitycznych.

Funkcje wbudowane w SQL. Klasyfikacja i parametry funkcji. Obszary zastosowań funkcji.

Podzapytania w instrukcji wyboru. Podzapytania skalarne, wierszowe i skorelowane.

Wstawianie do tabeli pojedynczych rekordów oraz zbioru rekordów. Modyfikowanie danych w tabeli. Ograniczenie zakresu modyfikowanych danych. Usuwanie danych. Ograniczenie zakresu usuwanych danych. Zarządzanie transakcjami w SQL.

Metody definiowania struktury tabel. Definiowanie reguł poprawności danych poprzez tworzenie i nazywanie więzów integralności kolumn i tabeli. Określanie aktywności więzów integralności.

Modyfikowanie struktury tabel poprzez dodawanie/usuwanie kolumn oraz zmianę typu


i rozmiaru danych. Dodawanie i usuwanie więzów integralności dla istniejących tabel. Techniki aktywowania i dezaktywowania więzów integralności.

Indeksy w bazie danych – znaczenie, sposoby definiowania i obszary zastosowań.

Perspektywy w eksploracji danych. Manipulowanie danymi z wykorzystaniem perspektyw – możliwości i ograniczenia.

Sekwencje jako metoda generowania wartości unikalnych dla zapewnienia integralności danych.


ZADANIE 7 - Programowanie systemów baz danych

Zakres materiałów musi obejmować następującą tematykę:


Klasyfikacja typów danych w języku PL/SQL, ich przeznaczenie oraz wzajemne zależności. Zasady nazewnictwa jednostek leksykalnych. Ogólna charakterystyka języka PL/SQL oraz obszary jego zastosowań.

Ogólna budowa bloku PL/SQL. Deklaracje stałych i zmiennych skalarnych oraz złożonych. Typy użytkownika.

Instrukcje warunkowe IF...THEN...ELSE, CASE. Instrukcje iteracyjne LOOP, WHILE-LOOP, FOR-LOOP. Instrukcje GOTO i NULL.

Funkcje wbudowane języka PL/SQL. Funkcje znakowe, liczbowe, konwersji danych, zarządzania błędami, inne. Pakiety wbudowane – rodzaje i obszary zastosowań.

Kursory jako technika przetwarzania wielowierszowego zbioru danych. Klasyfikacja kursorów. Modyfikacja danych w tabelach z wykorzystaniem kursorów. Zmienne kursora w efektywnym przetwarzaniu danych.

Obsługa wyjątków. Rodzaje i zasięg wyjątków. Deklarowanie wyjątków użytkownika. Wywoływanie wyjątków wbudowanych i użytkownika. Propagacja obsługi wyjątków.

Procedury i funkcje PL/SQL – deklarowanie, wywoływanie, Notacje przekazywania parametrów w wywołaniach podprogramów. Przeciążanie podprogramów.

Kolekcje w PL/SQL. Rodzaj kolekcji. Operatory zbiorów działających na kolekcjach.

Obiekty w języku PL/SQL. Rodzaje obiektów. Sposoby zarządzania dużymi obiektami.

Obiektowość w PL/SQL. Typy obiektowe. Dziedziczenie i polimorfizm. Kolekcje obiektów.

Wyzwalacze bazy danych jako technika identyfikacji i obsługi zdarzeń na poziomie serwera bazy danych. Klasyfikacja wyzwalaczy (DML, DDL, database events). Ograniczenia związane z wykorzystaniem wyzwalaczy bazy danych.

Funkcje i procedury składowane. Pakiety standardowe oraz użytkownika. Klasyfikacja pakietów. Struktura pakietu. Zarządzanie funkcjami, procedurami oraz pakietami w bazie danych.

Dynamiczny SQL. Architektura. Instrukcje dynamicznego SQL-a. Pakiety
w dynamicznym SQL-u.
ZADANIE 8 - Projektowanie i implementacja hurtowni danych

Zakres materiałów musi obejmować następującą tematykę:


Definicja hurtowni danych oraz podstawowych pojęć z nią związanych.

Klasyfikacja systemów informatycznych (SI) wykorzystywanych w organizacji. Miejsce hurtowni danych w hierarchii SI. Obszary zastosowań hurtowni danych.

Architektura hurtowni danych. Struktura funkcjonalna hurtowni danych.

Projektowanie hurtowni danych – strategie budowy, etapy projektowania.

Modele danych wykorzystywane w hurtowniach danych (ROLAP, MOLAP, HOLAP).

Procesy ETL – ekstrakcja i integracja danych, konwersja danych, agregacje, ładowanie danych do bazy danych.

Metadane – rodzaje metadanych, zarządzanie metadanymi.

Eksploracja i drążenie danych w hurtowniach danych.

Wybrane narzędzia projektowania i implementacji hurtowni danych.

Typowe operacje w hurtowni danych – rodzaje, sposób realizacji w strukturalnym języku zapytań.


ZADANIE 9 - Wykład monograficzny na specjalności Technologie wytwarzania

oprogramowania

Zakres materiałów musi obejmować następującą tematykę:


A) Programowanie liniowe:

- podstawy teoretyczne,

- metoda Simplex

B) Zadanie transportowe z kryterium kosztów oraz z kryterium czasu

Całkowitoliczbowe programowanie liniowe

Przykłady zadań optymalizacji dyskretnej (zadanie plecakowe, problem rozkroju tafli szklanej, problem komiwojażera, problem decyzyjny)

Metoda podziału i ograniczeń

Zasada optymalności Bellmana i metoda programowania dynamicznego

Problem przepływu w sieciach (max flow=min cut)

Problemy szeregowania i ich zastosowanie w programowaniu równoległym

Gry jako zadania optymalizacyjne

Minimalizacja funkcji ciągłych z ograniczeniami (zasada mnożników Lagrange’a, twierdzenie Kuhna-Tuckera, lemat Mangasariana)

Zbieżność metod iteracyjnych dla zadań nieliniowych

C) Zadania rachunku wariacyjnego i sterowania optymalnego


ZADANIE 10 - Podstawy i technologie gospodarki elektronicznej

Zakres materiałów musi obejmować następującą tematykę:


1. Podstawy technologii internetowych: Architektura WWW i zadania jej

komponentów. Logiczna architektura aplikacji internetowej. Model MVC. RIA.

Formularz HTML i jego kontrolki. Model DOM i jego obiekty. Technologia skryptowa

po stronie klienta http.

2. Warstwa komunikacyjna: Protokół http. Struktura żądań i odpowiedzi. Przesyłanie

danych binarnych. Autoryzacja dostępu. Mechanizmy utrzymania sesji.

Bezpieczeństwo protokołu.

3. Technologie server-side: CGI, ASP.net, JSP, JEE. Technologie serwletów

i szablonów. Technologie mashup.

4. Projektowanie aplikacji internetowych: przegląd metodyk (HDM, OOHDM, UML,

WebML, WSDM). Metody, konwencje, typowe elementy i rozwiązania. Problemy

projektowania,

5. Wdrożenie aplikacji internetowych: szkolenia, budowa zaufania.

6. Podstawy zarządzania projektami informatycznymi: Pojęcie projektu. Cykl realizacji

projektu. Metody planowania i śledzenia projektu. Harmonogramowanie i

budżetowanie.

7. Użyteczność aplikacji internetowych: istota, sposoby zapewnienia i metody

badawcze. Okulografia i śledzenie działań użytkowników. Problemy osób

niepełnosprawnych.

8. Pozycjonowanie serwisów internetowych: Metody pozycjonowania stosowane

przez wyszukiwarki. Strategie i narzędzia do pozycjonowania serwisów. Narzędzia

do śledzenia aktywności klientów serwisów internetowych.

9. Zagrożenia aplikacji internetowych: powielanie żądań, niechciane treści,

przekierowanie, manipulacja parametrami, ataki na sesje, wstrzykiwanie (treści,

kodu). Problemy z robotami wyszukiwarek.

10. Ochrona aplikacji internetowej: konfigurowanie środowiska wykonawczego,

techniki programowania, autentykacja i autoryzacja użytkowników. Problemy

aplikacji masowych.

11. Podstawy gospodarki elektronicznej: podstawowe pojęcia, rozwój i prognozy.

Modele e-biznesu. Klasyfikacja działalności. ASP.

12. Płatności elektroniczne: rodzaje płatności, systemy realizacji płatności.

Bankowość elektroniczna.

13. Elementy gospodarki elektronicznej: logistyka, zarządzanie łańcuchem dostaw,

marketing, CRM, CMS, m-biznes, urząd elektroniczny.

14. Prawne aspekty gospodarki elektronicznej: podpis elektroniczny i jego

infrastruktura, akty prawne, ochrona danych osobowych, reklama, tożsamość

cyfrowa, opodatkowanie. Netykieta. Międzynarodowe problemy e-biznesu.

ZADANIE 11 - Wytwarzanie aplikacji internetowych sterowane modelami

Zakres materiałów musi obejmować następującą tematykę:

Przegląd technologii internetowych. CGI, rozszerzenia serwera Web, servlety Javy, skrypty Server side.

Podstawowe pojęcia związane z projektowaniem aplikacji internetowych za pomocą modelu. MDA, MDE, MDSD, DSL, WebML,

Modele projektowania aplikacji internetowej w WebML

Model Danych – omówienie szczegółowe

Model Hipertekstowy, prezentacyjny – omówienie szczegółowe

Model zarządzania zawartością – omówienie szczegółowe

Zaawansowany model hipertekstowy

Przykłady modelowania typowych funkcjonalności

Model prezentacji, tworzenie strony WWW

Projektowanie architektury systemu internetowego

Implementacja modelu danych, mapowanie

Implementacja modelu hipertekstowego

Mapowanie WebML na architekturę model-widok-kontroler

Środowisko projektowania aplikacji internetowych wykorzystujące WebML

Implementacja modelu wyglądu aplikacji internetowej w WebRatio


ZADANIE 12 - Programowanie aplikacji internetowych

Zakres materiałów musi obejmować następującą tematykę:


Wprowadzeniem do architektury WWW i problematyki aplikacji WWW. Krótka historia rozwoju technologii WWW. Składniki podstawowej architektury WWW (klient HTTP, serwer HTTP, protokół HTTP). Pojęcie aplikacji internetowej, serwera aplikacji oraz komponentowe modele aplikacji WWW

Technologie implementacji logiki prezentacji. Klasyfikacja metod konstrukcji logiki prezentacji. Aplikacje Java EE. Technologie tworzenia aplikacji Web w javie. Serwlety


a JavaServer Pages. Podstawy tworzenia serwletów

Mechanizmy dostępu do baz danych w Java EE. Podstawy JDBC

Serwlety java: metody interfejsu HttpServletRequest, obsługa nagłówków HTTP, walidacja danych. Wprowadzenie do komponentów JavaBeans

Serwlety java: metody interfejsu HttpServletResponse, obsługa zmiennych Cookies


i sesji HTTPSession

Technologie szablonów (server pages). Metody tworzenia logiki prezentacji aplikacji internetowej w technologii szablonów języka Java: Java Server Pages

Cykl życia aplikacji JSP. Wyrażenia, deklaracje, skryptlety. Dyrektywy

Tworzenie logiki biznesowej - wykorzystanie komponentów JavaBean i bibliotek znaczników JSP. Koncepcja i specyfikacja komponentów JavaBean. Współużytkowanie komponentów (zakres żądania, sesji, aplikacji)

Infrastruktura aplikacji internetowych. Architektura Model-View-Controller. Integracja serwletów i stron JSP (model MVC)

Język wyrażeń EL (ang. Expression Language) do tworzenie złożonych aplikacji JSP (2h).

Biblioteki znaczników JSP na przykładzie standardowej biblioteki znaczników JSTL (ang. Java Standard Tag Library)

Wprowadzenie do technologii odwzorowania obiektowo-relacyjnego (ORM) i standardu Java Persistence

Technologia JavaServer Faces (JSF)

Technologia widoku facelets

Ataki na aplikacji WWW i mechanizmy ochrony przed nimi. Rodzaje zagrożeń
ZADANIE 13 - Systemy baz danych

Zakres materiałów musi obejmować następującą tematykę:


Klasyfikacja obiektów bazy danych, ich przeznaczenie oraz wzajemne zależności. Zasady nazewnictwa obiektów bazy danych. Skalarne i obiektowe typy danych. Ogólna charakterystyka języków SQL i PL/SQL oraz obszary ich wykorzystania.

Podstawowa składnia instrukcji wyboru w języku SQL. Eliminowanie powtarzających się wartości. Sortowanie wyświetlanych danych - kryteria i porządek sortowania.

Warunkowe wybieranie danych. Rodzaje operatorów w wyrażeniach warunkowych.

Wybór danych z wielu tabel. Rodzaje złączeń tabel. Teoriomnogościowe operacje na zbiorach w języku SQL.

Operacje analityczne na danych. Grupowanie danych. Kryteria grupowania. Określanie warunków wyboru danych analitycznych.

Funkcje wbudowane w SQL. Klasyfikacja i parametry funkcji. Obszary zastosowań funkcji.

Podzapytania w instrukcji wyboru. Podzapytania skalarne, wierszowe i skorelowane.

Manipulowanie danymi. Ograniczenie zakresu danych. Zarządzanie transakcjami.

Metody definiowania i modyfikacji struktury tabel. Definiowanie reguł poprawności danych dla kolumn i tabeli. Określanie aktywności więzów integralności.

Perspektywy w eksploracji danych. Manipulowanie danymi z wykorzystaniem perspektyw – możliwości i ograniczenia.

Ogólna budowa bloku PL/SQL. Deklaracje stałych i zmiennych skalarnych oraz złożonych. Typy użytkownika.

Struktury kontrolne IF...THEN...ELSE, CASE. Struktury kontrolne typu LOOP, WHILE-LOOP, FOR-LOOP. Instrukcje GOTO i NULL.

Kursory jako technika przetwarzania wielowierszowego zbioru danych. Modyfikacja danych w tabelach z wykorzystaniem kursorów.

Obsługa wyjątków. Rodzaje wyjątków. Deklarowanie, zagnieżdżanie i wywoływanie wyjątków. Propagacja obsługi wyjątków.

Procedury i funkcje PL/SQL – deklarowanie, sposoby przekazywania parametrów, wywoływanie. Przeciążanie podprogramów
ZADANIE 14 – Przetwarzanie mobilne

Zakres materiałów musi obejmować następującą tematykę:


Przegląd platform przetwarzania mobilnego: komputery PC, netbooki, tablety, palmtopy, czytniki książek elektronicznych, smartfony, telefony komórkowe, systemy operacyjne.

Tworzenie aplikacji mobilnych w J2ME: konfiguracje, profile, budowa aplikacji, interfejs użytkownika wysokiego i niskiego poziomu, obsługa zdarzeń, trwałe przechowywanie danych, komunikacja sieciowa, multimedia.

Wprowadzenie do platformy Android: porównanie z platformą J2ME, Maszyna wirtualna Dalvik, Android NDK, narzędzia programistyczne w Android SDK, pakiety Java, emulatory, interfejs użytkownika, usługi, multimedia.

Pierwsza aplikacja na platformę Android: konfiguracja środowiska Eclipse, składniki aplikacji, widok, aktywność, dostawca, usługa, manifest, wirtualne urządzenie AVD, cykl życia aplikacji.

Graficzny interfejs użytkownika: zarządcy układu, menu, okna dialogowe, kontrolki (tekst, przyciski, listy, siatki, data i czas, MapView, Gallery, itd.) przechwytywanie zdarzeń, powiadomienia, stosowanie stylów tematów interfejsu graficznego, tworzenie własnych komponentów, wiązanie z danymi, adaptery, ekrany dotykowe.

Dostawcy treści, zasoby i intencje: praca z systemem plików, dostarczanie zasobów, korzystanie z zasobów, lokalizacja, rodzaje zasobów, wbudowani dostawcy treści, implementacja dostawcy treści, wbudowane intencje, kategorie intencji i ich składniki, przywoływanie aktywności, filtry intencji.

Trwałe przechowywanie danych: kopie zapasowe, uprawnienia, dzielone właściwości, wewnętrzne i zewnętrzne magazyny, SQLite, połączenia sieciowe.

Bezpieczeństwo i uprawnienia: architektura bezpieczeństwa, podpis aplikacji, identyfikatory użytkowników, dostęp do plików, deklarowanie i wymuszanie uprawnień, uprawnienia URI.

Komunikacja sieciowa i aplikacje internetowe: połączenia URL, proxy, sieci bezprzewodowe, tworzenie klienta usługi HTTP, przesyłanie wiadomości SMS, MMS, budowa aplikacji internetowych poprze WebView.

Multimedia: grafika 2D, grafika 3D w OpenGL, odtwarzanie i zapis dźwięku, odtwarzanie JET, odtwarzanie video, magazyn multimediów.

Lokalizacja geograficzna: wykorzystanie danych GPS, zewnętrzna biblioteka Google Maps.

Komunikacja poprzez Bluetooth: podstawy standardu, uprawnienia, wyszukiwanie urządzeń Bluetooth, łączenie z urządzeniami jako klient, tworzenie serwera, zarządzanie połączeniami.

Tworzenie komponentów pulpitu – widgets: deklaracja w manifeście, dodawanie dostawcy, tworzenie zarządcy układu, dodawanie czynności, obsługa wielu pulpitów.

Publikacja aplikacji: lokalizacja aplikacji, podpisywanie aplikacji, wersjonowanie, licencjonowanie, przygotowanie do publikacji.


: files -> content
files -> Pytania na egzamin dyplomowy
files -> Wzór informacji o naborze
files -> Łańcuchy, języki
files -> Publikacja sprawozdań finansowych organizacji pożytku publicznego – przewodnik dla organizacji
files -> Informacja dodatkowa do wniosku o dofinansowanie operacji w ramach środka „Rozwój obszarów zależnych od rybactwa”
files -> W sprawie ustalenia założeń polityki pieniężnej na rok 2006
files -> Rys. Kolumna rektyfikacyjna do rektyfikacji ciągłej; kolumna, deflegmator, kondensator
files -> "Epistemologia: fundamentalizm i jego zmierzch", [w:] Między przyrodoznawstwem, matematyką a humanistyką
content -> Informacja dodatkowa
content -> Zgłoszenie na odosobnienie czan 31 lipca – 10 sierpnia 2014 roku Nauczyciel prowadzący : Czcigodny Chi Chern Fashi


  1   2   3   4


©operacji.org 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna