SzczegóŁowy opis przedmiotu zamówieniaPobieranie 116,8 Kb.
Data14.11.2017
Rozmiar116,8 Kb.

Zamawiający: Sąd Okręgowy w Katowicach, ul. Francuska 38, 40-028 Katowice, NIP: 634-19-96-676, REGON 000321997

Nr sprawy OG 23-231- 93/12 Załącznik nr 3 do SIWZ


SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA


 1. Przedmiot zamówienia.

 1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi dobrowolnego grupowego ubezpieczenia na życie pracowników i sędziów Sądu Okręgowego w Katowicach oraz ich współmałżonków i pełnoletnich dzieci.

 2. Ubezpieczenie obejmować będzie pełny, całodobowy zakres ubezpieczenia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz za granicą, a dotyczy dobrowolnej ochrony ubezpieczeniowej obejmującej życie pracowników i sędziów Sądu Okręgowego w Katowicach, ich współmałżonków oraz pełnoletnich dzieci pracowników, którzy zgłoszą chęć przystąpienia do ubezpieczenia i uiszczania składki za ubezpieczenie.
 1. Termin realizacji zamówienia.

Okres wykonania zamówienia: 12 miesięcy od dnia rozpoczęcia świadczenia usługi, jednak nie wcześniej niż od dnia 01.05.2012r. i nie później niż od dnia 01.06.2012r.

 1. Informacje o Zamawiającym.

 1. Struktura pracowników Sądu Okręgowego w Katowicach (stan na dzień 10.02.2012 r.):
Przedział wiekowy

Liczba kobiet

Liczba mężczyzn

poniżej 24 lat

1

3

24 - 29 lat

55

10

30 - 34 lat

84

26

35 - 39 lat

89

20

40 - 44 lat

93

27

45 - 49 lat

68

24

50 - 54 lat

88

16

55 - 59 lat

64

14

60 - 64 lat

29

6

powyżej 65 lat

17

4

Razem

588

150

Razem ogółem

738
 1. Przewidywana liczba osób, które przystąpią do ubezpieczenia - 687 osób. Liczba ta została ustalona na podstawie obecnie zawartych umów ubezpieczenia pracowników oraz sędziów Sądu Okręgowego w Katowicach. Zamawiający informuje, że nie ma wpływu na ilość pracowników, którzy przystąpią do ubezpieczenia. Przystąpienie do ubezpieczenia przez inną niż wykazana powyżej ilość pracowników, będzie zobowiązywało Wykonawcę do zawarcia umowy ubezpieczenia na warunkach przedstawionych w ofercie i nie będzie mogło być podstawą do jakiegokolwiek roszczenia ze strony Wykonawcy.

 1. Warunki ubezpieczenia:

 1. Do ubezpieczenia będą mogli przystąpić pracownicy zatrudnieni przez Zamawiającego na podstawie umowy o pracę, umowy zlecenia, umowy o dzieło, mianowania, powołania, umowy o praktykę absolwencką lub innej umowy cywilno-prawnej oraz ich małżonkowie i pełnoletnie dzieci.

 2. Zamawiający nie gwarantuje, że przewidywane osoby przystąpią do grupowego ubezpieczenia na życie.

 3. Do ubezpieczenia mogą przystąpić pracownicy Zamawiającego, współmałżonkowie oraz pełnoletnie dzieci pracowników, którzy w dniu składania deklaracji przystąpienia ukończyli 18 rok życia i nie ukończyli 75 roku życia. Wykonawca obejmie ochroną ubezpieczeniową wszystkie osoby dotychczas ubezpieczone w ramach obowiązującej umowy ubezpieczenia bez względu na ich wiek. Jednocześnie wykonawca zobowiązuje się, że osoby które ukończyły 75 rok życia i pozostają w stosunku zatrudnienia z Zamawiającym objęte będą ochroną ubezpieczenia do końca trwania stosunku zatrudnienia z Zamawiającym na warunkach grupowego ubezpieczenia Wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza.

 4. Ubezpieczony ma prawo w każdej chwili zrezygnować z ubezpieczenia, składając Ubezpieczającemu pisemne oświadczenie o rezygnacji, która skutkuje końcem odpowiedzialności z upływem ostatniego dnia miesiąca za jaki przekazano składkę.

 5. Karencja:

 1. Wykonawca nie będzie stosował karencji - dotyczy wszystkich świadczeń:

 1. do 3 miesięcy od daty początku ochrony ubezpieczeniowej określonej w umowie ubezpieczenia (nie wcześniej niż od  01.05.2012r. i nie później niż od 01.06.2012r.) dla wszystkich osób,

 2. do 3 miesięcy od daty powstania stosunku pracy pomiędzy Zamawiającym a Ubezpieczonym, jeżeli stosunek pracy powstał po dniu rozpoczynającym ochronę ubezpieczeniową (nie wcześniej niż od  01.05.2012r. i nie później niż od 01.06.2012r.).

 1. Indywidualna kontynuacja:

 1. Umowa musi gwarantować Ubezpieczonym prawo do indywidualnej kontynuacji ubezpieczenia po ustaniu stosunku prawnego łączącego Zamawiającego z Ubezpieczonym oraz w okresie korzystania przez pracownika z urlopu wychowawczego lub urlopu bezpłatnego. Gwarancja dotyczy zakresu, warunków ubezpieczenia oraz wysokości miesięcznej składki.

 2. Minimalny, gwarantowany zakres ubezpieczenia w przypadku indywidualnej kontynuacji musi obejmować:

 1. śmierć ubezpieczonego,

 2. śmierć ubezpieczonego w wyniku nieszczęśliwego wypadku,

 3. trwały uszczerbek na zdrowiu w wyniku nieszczęśliwego wypadku,

 4. śmierć współmałżonka,

 5. śmierć rodziców Ubezpieczonego,

 6. śmierć teściów Ubezpieczonego,

 7. ciężka choroba Ubezpieczonego,

 8. pobyt Ubezpieczonego w szpitalu.

 1. Warunki indywidualnej kontynuacji zostaną przez Wykonawcę dołączone do oferty (zakres, wysokość świadczeń, składka).

 1. Składka:

 1. Miesięczna składka na jednego ubezpieczonego nie może przekroczyć kwoty:

 1. 48 zł dla Wariantu I,

 2. 60 zł dla Wariantu II.

 1. Miesięczna cena za ubezpieczenie będzie:

 1. iloczynem aktualnej liczby ubezpieczonych i oferowanej miesięcznej składki za jednego ubezpieczonego (niezmienna przez cały okres realizacji zamówienia),

 2. płatna miesięcznie,

 3. przekazywana przelewem na konto bankowe Wykonawcy w terminie do 10 dnia miesiąca, za który jest należna.

 1. Zaproponowana składka (cena) winna zawierać wszelkie opłaty, prowizje, wynagrodzenie podwykonawców i innych osób, a także podatki i wszelkie inne składniki wpływające na cenę.

 1. Zamawiający podczas czynności zawierania i realizowania umowy ubezpieczenia na rzecz Sądu Okręgowego w Katowicach korzystać będzie z usług firmy brokerskiej: Carbo Asecura S.A. z siedzibą w Tychach przy ul. Targiela 14.

 2. Firma brokerska wynagradzana będzie prowizyjnie przez Wykonawcę według stawek ustalonych lub wynegocjowanych przez Brokera z Wykonawcą przez cały okres trwania umowy.

 3. Zamawiający przekazywać będzie nie później niż 1 dzień przed rozpoczęciem miesiąca którego dotyczy, listy przystępujących do ubezpieczenia wraz z deklaracjami, listy występujących z ubezpieczenia oraz inne wnioski ubezpieczonych.

 4. Zamawiający wymaga zapewnienia punktu obsługi likwidacji szkód w odległości do 30 kilometrów od siedziby Zamawiającego tj. Katowice, ul. Francuska 38.

 5. Zamawiający wymaga zapewnienia likwidacji szkody zgłoszonej poprzez przesłanie formularza likwidacji szkód pocztą pod adres wskazany przez Wykonawcę, w formie elektronicznej lub osobiste dostarczenie kompletnej dokumentacji przez osobę wyznaczoną przez Zamawiającego do obsługi grupowego ubezpieczenia na życie.

 6. Wykonawca zapewni likwidację szkody maksymalnie w ciągu 30 dni od terminu jej zgłoszenia, a wypłata świadczenia nastąpi w formie gotówki, przekazem pocztowym lub przelewem na wskazane przez ubezpieczonego konto bankowe maksymalnie w ciągu pięciu dni od podjęcia decyzji o zasadności roszczenia.

 7. Zamawiający wymaga zapewnienia orzekania komisji lekarskiej/badania lekarskiego o stopniu uszczerbku na zdrowiu ubezpieczonego, w odległości do 30 kilometrów od siedziby Zamawiającego tj. Katowice, ul. Francuska 38 lub w miejscowości zamieszkania ubezpieczonego, bądź też alternatywnie jeżeli takie rozwiązanie przewiduje Wykonawca ustalenie uszczerbku na zdrowiu zostanie przeprowadzone na podstawie zaocznej oceny dokumentacji medycznej.

 8. Wykonawca akceptuje, iż osoby przystępujące do ubezpieczenia są zwolnione z wypełniania jakichkolwiek ankiet lub kwestionariuszy medycznych (za wyjątkiem deklaracji przystąpienia do ubezpieczenia)

 9. W stosunku do pracowników zgłaszanych do ubezpieczenia nie będzie dokonywana żadna medyczna ocena ryzyka. Wykonawca nie będzie wymagał przedstawienia informacji na temat stanu zdrowia ubezpieczonych.

 10. Wykonawca zobowiązuje się do ubezpieczenia osób, które w dacie zawarcia umowy przebywały na zwolnieniu lekarskim, urlopie macierzyńskim lub urlopie bezpłatnym, o ile te osoby były objęte ubezpieczeniem w ramach poprzedniego ubezpieczenia funkcjonującego u Zamawiającego.

 11. Do obowiązków Wykonawcy należeć będzie obsługa grupowego ubezpieczenia na życie, a w szczególności:

 1. informowanie pracowników Zamawiającego o możliwości przystąpienia do grupowego ubezpieczenia na życie,

 2. założenie bazy wszystkich danych (w wymaganym zakresie danych) osób przystępujących do ubezpieczenia na podstawie złożonych przez nich deklaracji, dostarczonych Wykonawcy przez Zamawiającego,

 3. sporządzanie comiesięcznych zestawień osób przystępujących i występujących z ubezpieczenia,

 4. naliczanie comiesięcznych składek za ubezpieczenie,

 5. przekazywanie dokumentów i wszelkiej korespondencji związanej z ubezpieczeniem grupowym,

 6. pomoc w wypełnianiu zgłoszeń roszczeń pracowników objętych ubezpieczeniem, udzielanie pracownikom wszelkich informacji związanych z ubezpieczeniem grupowym,

 7. przeprowadzenie szkolenia z zakresu elektronicznej, internetowej obsługi ubezpieczenia dla 4 osób wskazanych przez Zamawiającego (w przypadku posiadania elektronicznej, internetowej obsługi ubezpieczenia),

 8. dysponowanie przez Wykonawcę, przez cały okres obowiązywania umowy jednostką organizacyjną (Oddział, Filia, Inspektorat) w odległości do 30 kilometrów od siedziby Zamawiającego tj. Katowice, ul. Francuska 38. Jednostka musi być czynna minimum 5 dni w tygodniu, której pracownicy będą upoważnieni do reprezentowania Wykonawcy, a w szczególności do przyjmowania dokumentacji, zgłoszeń szkód, potwierdzania dokumentów za zgodność z oryginałem itp. czynności niezbędnych do sprawnej obsługi ubezpieczonych w zakresie szkodowym.

 1. Zamawiający informuje, że może wyrazić zgodę na prowadzenie wymienionych w pkt 18 ppkt 1) oraz pkt 18 ppkt 3)-6) działań przez inną osobę/inny podmiot wskazany przez Wykonawcę lub wybrany przez siebie.

 2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej SIWZ przyjmuje się za obowiązujące zapisy Ogólnych i Szczególnych Warunków Ubezpieczenia Wykonawcy.

 3. Zamawiający wymaga realizowania zamówienia zgodnie z przepisami wynikającymi z  ustawy z dnia 22 maja 2003r. o działalności ubezpieczeniowej (Dz. U. z 2010 r. Nr 11, poz. 66), oraz innymi obowiązującymi przepisami prawnymi w tym zakresie.
 1. Zakres ubezpieczenia:

 1. Zakresy ubezpieczenia i wysokości świadczeń przedstawiają Tabele świadczeń dla Wariantu I oraz Wariantu II (podane wartości są skumulowanymi wysokościami świadczeń wynikających z ogólnych warunków ubezpieczenia Wykonawcy, wypłacanymi w przypadku zajścia danego zdarzenia).

 2. Wysokości świadczeń określone zostały przez Zamawiającego i nie podlegają jakimkolwiek negocjacjom i zmianom.

 3. Wysokość świadczeń będzie niezmienna przez cały okres trwania umowy.

 4. Warianty ubezpieczenia

4.1.Każdy ubezpieczony dokona swobodnego wyboru pomiędzy Wariantem I, a Wariantem II.
Wariant I

ZAKRES UBEZPIECZENIA

Wysokość świadczeń


zgon ubezpieczonego (naturalny, w wyniku choroby)

40 000 zł

zgon ubezpieczonego w wyniku nieszczęśliwego wypadku (NW)

80 000 zł

zgon ubezpieczonego w wyniku zawału lub krwotoku sródmózgowego

80 000 zł

zgon ubezpieczonego w wyniku wypadku komunikacyjnego

120 000 zł

zgon ubezpieczonego w wyniku wypadku przy pracy

120 000 zł

zgon ubezpieczonego w wyniku wypadku komunikacyjnego w pracy podczas wykonywania obowiązków służbowych

160 000 zł

za każdy 1% trwałego uszczerbku na zdrowiu powstałego w wyniku nieszczęśliwego wypadku (NW)

450 zł

za każdy 1% trwałego uszczerbku w wyniku zawału lub krwotoku śródmózgowego

450 zł

za 100% trwałego uszczerbku na zdrowiu powstałego w wyniku nieszczęśliwego wypadku (NW)

45 000 zł

Osierocenie dziecka – jednorazowe świadczenie dla każdego dziecka ubezpieczonego w wieku do 18-tu lat, a w razie uczęszczania do szkoły w wieku do 25 lat

4 000 zł

zgon współmałżonka ubezpieczonego

10 000 zł

zgon współmałżonka ubezpieczonego w wyniku NW

20 000 zł

zgon dziecka ubezpieczonego ( do 25-go roku życia )

3 000 zł

zgon rodziców i teściów ubezpieczonego

2 000 zł

noworodek martwo urodzony

2 400 zł

urodzenie się dziecka ubezpieczonemu

1 300 zł

ciężka choroba ubezpieczonego zgodnie z definicją w ppkt 5.8.

3 500 zł

operacje chirurgiczne , której poddawany jest ubezpieczony :

 

          Operacja I klasy

2 500 zł

          Operacja II klasy

1 500 zł

          Operacje III klasy

500 zł

leczenie szpitalne- ( pobyty minimum 4 dniowe ) za każdy dzień pobytu z tytułu :

 

- nieszczęśliwego wypadku do 14 dni

120 zł

- nieszczęśliwego wypadku (od 15 do 90 dnia)

50 zł

choroby do 14 dni

50 zł

choroby (od 15 do 90 dnia)

50 zł

- wypadku komunikacyjnego do 14 dni

140 zł

- wypadku przy pracy do 14 dni

140 zł

-wypadku komunikacyjnego przy pracy do 14 dni

160 zł

- jednorazowe świadczenie z tytułu pobytu na OIT min. 48 godzin

500 zł

- zawału serca lub krwotoku śródmózgowego do 14 dni

120 zł

- za dzień rekonwalescencji ( o ile pobyt w szpitalu trwał co najmniej 14 dni) maksymalnie za 30 dni

25 zł

Leczenie specjalistyczne (chemioterapia lub radioterapia, terapia interferonowa, wszczepienie kardiowertera/defibrylatora, wszczepienie rozrusznika serca, ablacja)

2 000 zł

Indywidualna kontynuacja ubezpieczenia

tak

Składka miesięczna:

max. 48 zł

Wariant II

ZAKRES UBEZPIECZENIA

Wysokość świadczeń


zgon ubezpieczonego (naturalny, w wyniku choroby)

70 000 zł

zgon ubezpieczonego w wyniku nieszczęśliwego wypadku (NW)

140 000 zł

zgon ubezpieczonego w wyniku zawału lub krwotoku sródmózgowego

140 000 zł

zgon ubezpieczonego w wyniku wypadku komunikacyjnego

210 000 zł

zgon ubezpieczonego w wyniku wypadku przy pracy

210 000 zł

zgon ubezpieczonego w wyniku wypadku komunikacyjnego w pracy podczas wykonywania obowiązków służbowych

260 000 zł

za każdy 1% trwałego uszczerbku na zdrowiu powstałego w wyniku nieszczęśliwego wypadku (NW)

550 zł

za każdy 1% trwałego uszczerbku w wyniku zawału lub krwotoku śródmózgowego

550 zł

za 100% trwałego uszczerbku na zdrowiu powstałego w wyniku nieszczęśliwego wypadku (NW)

55 000 zł

Osierocenie dziecka – jednorazowe świadczenie dla każdego dziecka ubezpieczonego w wieku do 18-tu lat, a w razie uczęszczania do szkoły w wieku do 25 lat

4 800 zł

zgon współmałżonka ubezpieczonego

12 000 zł

zgon współmałżonka ubezpieczonego w wyniku NW

24 000 zł

zgon dziecka ubezpieczonego ( do 25-go roku życia )

3 600 zł

zgon rodziców i teściów ubezpieczonego

2 600 zł

noworodek martwo urodzony

BRAK

urodzenie się dziecka ubezpieczonemu

BRAK

ciężka choroba ubezpieczonego zgodnie z definicją w ppkt 5.8.

5 500 zł

operacje chirurgiczne , której poddawany jest ubezpieczony :

 

          Operacja I klasy

3 000 zł

          Operacja II klasy

1 800 zł

          Operacje III klasy

500 zł

leczenie szpitalne- ( pobyty minimum 4 dniowe ) za każdy dzień pobytu z tytułu :

 

- nieszczęśliwego wypadku do 14 dni

137,50 zł

- nieszczęśliwego wypadku (od 15 do 90 dnia)

55 zł

choroby do 14 dni

55 zł

choroby (od 15 do 90 dnia)

55 zł

- wypadku komunikacyjnego do 14 dni

165 zł

- wypadku przy pracy do 14 dni

165 zł

-wypadku komunikacyjnego przy pracy do 14 dni

195 zł

- jednorazowe świadczenie z tytułu pobytu na OIT min. 48 godzin

600 zł

- zawału serca lub krwotoku śródmózgowego do 14 dni

137,50 zł

- za dzień rekonwalescencji ( o ile pobyt w szpitalu trwał co najmniej 14 dni) maksymalnie za 30 dni

28 zł

Leczenie specjalistyczne (chemioterapia lub radioterapia, terapia interferonowa, wszczepienie kardiowertera/defibrylatora, wszczepienie rozrusznika serca, albacja)

4 000 zł

Indywidualna kontynuacja ubezpieczenia

tak

Składka miesięczna:

max. 60 zł 1. Definicje zdarzeń.

  1. Ubezpieczony – osoba fizyczna, która przystąpiła do ubezpieczenia i:

   1. pozostaje w stosunku prawnym z ubezpieczającym,

   2. jest małżonkiem albo pełnoletnim dzieckiem ubezpieczonego,

Gdzie stosunek prawny oznacza stosunek zatrudnienia, powołania, mianowania, członkostwa,

bądź inny zaakceptowany przez Wykonawcę.

5.2. Dziecko – dziecko własne, przysposobione, pasierb ubezpieczonego (jeżeli nie żyje ojciec lub matka), pod warunkiem że nie ukończyło 18 roku życia, a w razie uczęszczania do szkoły 25 roku życia.

5.3. Nieszczęśliwy wypadek (NW) – przypadkowe, nagłe, niezależne od woli ubezpieczonego i stanu jego zdrowia, gwałtowne zdarzenie wywołane przyczyna zewnętrzną, będące wyłączną oraz bezpośrednią przyczyną zdarzenia objętego odpowiedzialnością Wykonawcy.

5.4. Wypadek komunikacyjny - nieszczęśliwy wypadek:

5.4.1. wywołany ruchem pojazdów na drodze, w którym ubezpieczony brał udział jako uczestnik ruchu bądź kierowca, z tym że „pojazd", „droga", „uczestnik ruchu" i „kierowca" rozumiane są zgodnie ze znaczeniem nadanym przez obowiązujące przepisy prawa o ruchu drogowym; pojazdem jest również tramwaj,

5.4.2. wywołany ruchem pojazdu kolejowego ciągniętego przez pojazd trakcyjny, w którym ubezpieczony brał udział jako pasażer albo członek załogi tego pojazdu, z tym że:

- pojazd kolejowy oznacza pojazd dostosowany do poruszania się na własnych kołach po torach kolejowych,

- pojazd trakcyjny oznacza pojazd kolejowy z napędem własnym, w tym metro, wypadkiem komunikacyjnym, w rozumieniu pkt b, nie są wypadki dotyczące kolejowego transportu wewnątrzzakładowego oraz transportu linowego i linowo-terenowego,

5.4.3. wywołany eksploatacją pasażerskiego statku powietrznego koncesjonowanych linii lotniczych, który zaistniał od chwili, gdy jakakolwiek osoba weszła na jego pokład z zamiarem wykonania lotu, do chwili opuszczenia pokładu statku powietrznego przez wszystkie osoby znajdujące się na nim, a statek powietrzny został uszkodzony lub nastąpiło zniszczenie jego konstrukcji albo statek powietrzny zaginął i nie został odnaleziony, a urzędowe jego poszukiwania zostały odwołane lub statek powietrzny znajduje się w miejscu, do którego dostęp nie jest możliwy,

5.4.4. wywołany ruchem statku, w którym ubezpieczony brał udział jako członek załogi bądź pasażer, a statek zatonął albo został uszkodzony lub nastąpiło zniszczenie jego konstrukcji albo statek zaginął i nie został odnaleziony, a urzędowe jego poszukiwania zostały odwołane lub statek znajduje się w miejscu, do którego dostęp nie jest możliwy.

5.5. Wypadek przy pracy – nagłe zdarzenie wywołane przyczyną zewnętrzną, które nastąpiło podczas lub w związku z wykonywaniem przez ubezpieczonego zwykłych czynności albo poleceń przełożonych w ramach łączącego ubezpieczonego z ubezpieczającym stosunku pracy albo stosunku cywilnoprawnego.

5.6. Trwały uszczerbek na zdrowiu – trwałe, nierokujące poprawy uszkodzenie danego organu, narządu lub układu, polegające na fizycznej utracie tego organu, narządu lub upośledzenie jego funkcji.

5.7. Małżonek ubezpieczonego– osoba pozostająca z ubezpieczonym w związku małżeńskim, w stosunku do którego nie została orzeczona separacja zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

5.8. Ciężka choroba – minimalny zakres: zawał serca, chirurgiczne leczenie naczyń wieńcowych- bypass, nowotwór złośliwy, udar mózgu, niewydolność nerek, choroba Creutfelda-Jacoba, zakażenie wirusem HIV jako następstwo bezpośredniego wykonania obowiązków zawodowych lub pełnoobjawowe AIDS będące następstwem zakażenia wirusem HIV podczas wykonywania obowiązków zawodowych, zakażenie wirusem HIV jako powikłanie transfuzji krwi, wykonanej na terytorium RP, u osoby nie chorującej na hemofilię, oparzenia, transplantacja organów, utrata wzroku, oponiak, choroba Parkinsona, zgorzel gazowa, wścieklizna, tężec, sepsa, ropień mózgu, odkleszczowe wirusowe zapalenie mózgu, masywny zator tętnicy płucnej leczonej operacyjnie, bąblowiec mózgu, anemia aplastyczna.

5.9. Pobyt w szpitalu – każdorazowy całodobowy pobyt w szpitalu na terytorium obejmującym co najmniej państwa Unii Europejskiej, w celu leczenia, trwający dłużej niż kolejne 3 dni.

5.10. OIT- Oddział Intensywnej Terapii wyodrębniony organizacyjnie jako osobny oddział w strukturach szpitala, wyposażony w sprzęt umożliwiający stałe monitorowanie podstawowych czynności życiowych oraz podjęcie czynności zastępczych w przypadku niewydolności narządów lub układów ustroju.

5.11. Rekonwalescencja – trwający nieprzerwanie maksymalnie 30 dni - bezpośrednio po pobycie w szpitalu- pobyt na zwolnieniu lekarskim wydanym przez ten szpital.

5.12. Operacja - operacja chirurgiczna - zabieg chirurgiczny wykonany w placówce medycznej na terytorium RP, przez wykwalifikowanego lekarza o specjalności zabiegowej, w znieczuleniu ogólnym, przewodowym lub miejscowym, niezbędny z medycznego punktu widzenia w celu wyleczenia lub zmniejszenia objawów choroby lub urazu; minimum 500 zabiegów/operacji; podział na minimum trzy klasy, przy czy do klasy trzeciej nalezą najprostsze operacje; jeżeli ogólne warunki ubezpieczenia Wykonawcy przewidują podział operacji chirurgicznych na większa liczbę klas niż 3, świadczenia z tytułu operacji chirurgicznych przyporządkowanych do klas wyższych nie mogą być mniejsze, niż świadczenia określone dla klasy pierwszej i świadczenia z tytułu operacji chirurgicznych przyporządkowanych do klasy z operacjami najprostszymi nie mogą być mniejsze niż zostało to określone pkt. 6.1.

5.13. Ablacja – zabieg wykonywany za pomocą prądu o częstotliwości radiowej w celu leczenia zaburzeń rytmu serca.

5.14. Chemioterapia – metoda systemowego leczenia choroby nowotworowej za pomocą przynajmniej jednego leku przeciwnowotworowego z grupy leków L wg klasyfikacji ATC podanego drogą pozajelitową.

5.15. Kardiowerter/defibrylator – urządzenie elektroniczne z funkcją detekcyjną i defibrylacyjną wszczepiane chorym, którzy mają poważne zaburzenia rytmu pochodzenia komorowego lub epizody nagłego zatrzymania krążenia.

5.16. Radioterapia – leczenie choroby nowotworowej za pomocą promieniowania jonizującego.

5.17. Rozrusznik serca – (stymulator serca, kardiostymulator) urządzenie elektroniczne służące do pobudzania rytmu serca, wszczepiane do ciała chorego.5.19. Terapia interferonowa – podawanie drogą pozajelitową interferonu jako metoda leczenia przewlekłego wirusowego zapalenia wątroby typu C.


 1. W odniesieniu do pozostałych pojęć i definicji, Zamawiający dopuszcza stosowanie zapisów ogólnych warunków ubezpieczenia Wykonawcy.

............................................ ………………..……………………………………………

( miejsce i data złożenia oświadczenia ) (pieczęć i podpisy upoważnionych przedstawicieli Wykonawcy

Strona z
©operacji.org 2017
wyślij wiadomość

    Strona główna