Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierający warunki obligatoryjne oraz klauzule fakultatywne ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków oraz ubezpieczeniaPobieranie 87,16 Kb.
Data18.06.2018
Rozmiar87,16 Kb.


oznaczenie sprawy: PN/25-2015/DOP-p Załącznik nr 1 do SIWZ
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierający warunki obligatoryjne oraz klauzule fakultatywne ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków oraz ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej w życiu prywatnym studentów i pracowników Uniwersytetu Marii Curie – Skłodowskiej w Lublinie.


 1. Informacje o Ubezpieczającym / Ubezpieczonych:

    1. Ubezpieczający:

Uniwersytet Marii Curie – Skłodowskiej

Pl. M. Curie – Skłodowskiej 5, 20-031 Lublin

NIP: 712-010-36-92

REGON: 000001353Informacja dotycząca przebiegu ubezpieczenia

    1. Ubezpieczeni:

studenci wszystkich kierunków stacjonarnych i niestacjonarnych Uniwersytetu Marii Curie – Skłodowskiej w Lublinie. Do ubezpieczenia mogą przystąpić również pracownicy uczelni oraz wolontariusze mający podpisana umowę o współpracy z UMCS. W roku akademickim 2014/2015 ubezpieczonych jest 5990 osób. Przewidywana liczba studentów do ubezpieczenia to około 9 000 studentów, w tym około 130 studentów niepełnosprawnych.

3. Informacja o dotychczasowym przebiegu ubezpieczenia:


Lp.

Rok akademicki

Liczba ubezpieczonych osób

Kwota zebranej składki

Kwota wypłaconych świadczeń

1

2011/2012

8 929

401 220,00 zł

240 876,37 zł

2

2012/2013

7 663

344 970,00 zł

173 656,21 zł

3

2013/2014

4 507

205 650,00 zł

121 179,14 zł

4

2014/2015

5 990

271 130,00 zł

32 720,55 zł*

* dane z dnia 20.07.2015r.

B. Warunki obligatoryjne

 1. Postanowienia ogólne

  1. Zamawiający nie gwarantuje, że wszystkie deklarowane osoby przystąpią do ubezpieczenia,
   a zawiązanie umowy ubezpieczenia będzie uwarunkowane indywidualną decyzją osób zainteresowanych ubezpieczeniem.

  2. Wykonawca wykonując usługę będzie obejmował ochroną ubezpieczeniową wszystkie ryzyka wskazane w SIWZ, na warunkach wyznaczonych treścią SIWZ i zgodnych ze złożoną ofertą.

  3. Ogólne i szczególne warunki ubezpieczenia, którymi posługuje się wykonawca (aktualne na dzień składania ofert) i które wskazuje w dokumencie potwierdzającym ochronę ubezpieczeniową w zakresie ryzyk określonych w SIWZ mają zastosowanie tylko w kwestiach nieuregulowanych w SIWZ i umowie. Jeśli ogólne lub szczególne warunki ubezpieczenia stosowane przez wykonawcę nie przewidują wymaganego zakresu ochrony przyjmuje się, że zostanie on rozszerzony i dostosowany do wymogów SIWZ w drodze postanowień dodatkowych. Tylko takie zapisy ogólnych i szczególnych warunków ubezpieczenia uznaje się za dozwolone, które nie są sprzeczne z wymaganiami określonymi w SIWZ.

  4. Przez cały okres wykonywania zamówienia wykonawca gwarantuje niezmienność ogólnych
   i szczególnych warunków ubezpieczenia. Wyjątek od tej zasady dopuszczalny będzie w przypadku zmian obowiązującego prawa, w jakim zmiany te dotyczyć będą postanowień umów ubezpieczenia wskazanych w SIWZ.

  5. Zamawiający nie stawia jednak wymogu, aby wykonawca posiadał ogólne warunki ubezpieczenia dla każdego rodzaju ubezpieczenia wskazanego w opisie przedmiotu zamówienia, z uwagi na fakt, że postanowienia SIWZ i umowy mają pierwszeństwo przed ustaleniami tego rodzaju dokumentów. W przypadku braku warunków odpowiadających ubezpieczeniu zawartemu w SIWZ w sprawach nieuregulowanych przez zamawiającego będą miały zastosowanie wyłącznie obowiązujące przepisy prawa, w szczególności Kodeksu cywilnego oraz ewentualnie inne ogólne lub szczególne warunki ubezpieczenia wskazane przez wykonawcę, w zakresie niestojącym w sprzeczności z wymaganiami SIWZ.

  6. Wykonawca gwarantuje niezmienność warunków, stawek i składek rocznych wynikających ze złożonej oferty, przez cały okres wykonywania zamówienia i we wszystkich rodzajach ubezpieczeń.

  7. Wykonawca akceptuje proporcjonalną zmianę ceny ochrony ubezpieczeniowej w stosunku do ceny ofertowej z uwagi na zmienność w czasie ilości ubezpieczonych osób.

  8. W przypadku, gdy ogólne lub szczególne warunki ubezpieczenia przewidują odmowę lub ograniczenie wypłaty świadczenia lub ograniczenie bądź zawieszenie ochrony ubezpieczeniowej z powodu niedopełnienia przez zamawiającego wymienionych w nich obowiązków, nie będą miały one zastosowania jeśli ich niedopełnienie nie było obarczone winą umyślną lub nie miało wpływu na wystąpienie lub rozmiar zdarzenia skutkującego wypłatą świadczenia. Powyższe stosuje się również do nieprzekazania lub przekazania z opóźnieniem wykonawcy istotnych informacji mających związek z umową ubezpieczenia.

 2. Definicje

  1. Ubezpieczający – Uniwersytet Marii Curie – Skłodowskiej w Lublinie, który zawiera umowę dobrowolnego grupowego ubezpieczenia NNW oraz ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej w życiu prywatnym w imieniu ubezpieczonych.

  2. Ubezpieczony - osoba fizyczna, która jest objęta ochroną ubezpieczeniową.

  3. Uprawniony - osoba upoważniona do otrzymania świadczenia w razie śmierci Ubezpieczonego;
   w przypadku nie wyznaczenia osoby uprawnionej świadczenie przysługuje członkom rodziny Ubezpieczonego według następującej kolejności: małżonkowi, dzieciom, rodzicom, innym ustawowym spadkobiercom w kolejności przewidzianej prawem spadkowym; jeżeli świadczenie przysługuje kilku osobom, to jego wysokość dzieli się między te osoby w równych częściach.

  4. Wypadek ubezpieczeniowy – przewidziane w umowie zdarzenie losowe objęte przedmiotem ubezpieczenia, wystąpienie którego powoduje powstanie wypłaty świadczenia.

  5. Nieszczęśliwy wypadeknagłe zdarzenie wywołane przyczyną zewnętrzną, w następstwie którego ubezpieczony niezależnie od swej woli doznał uszkodzenia ciała, rozstroju zdrowia lub zmarł (w tym również: złamania kości, złamanie lub wybicie zęba stałego, zwichnięcia, oparzenia, odmrożenia, wstrząśnienia mózgu, wylew, zatrucie gazami, substancjami i produktami chemicznymi, porażenie prądem, piorunem, wypadek komunikacyjny, itp.).

  6. Trwały uszczerbek na zdrowiu - trwałe, nie rokujące poprawy uszkodzenie ciała lub rozstrój zdrowia.

  7. Trwałe inwalidztwo całkowite - uszkodzenie ciała lub rozstrój zdrowia ubezpieczonego w następstwie zdarzeń objętych przedmiotem ubezpieczenia, które stało się przyczyną całkowitej i trwałej niezdolności
   do wykonywania pracy zarobkowej w jakimkolwiek zawodzie, orzeczonej przez organ uprawniony do orzekania o niezdolności do pracy lub niepełnosprawności, trwała niezdolność do pracy oznacza, że zgodnie z aktualną wiedzą medyczną nie ma pozytywnych rokowań co do odzyskania przez ubezpieczonego zdolności
   do wykonywania jakiejkolwiek pracy.

  8. Sporty ekstremalne – sporty, których uprawianie wiąże się z działaniem w warunkach zwiększonego ryzyka i ponadprzeciętnych zdolności fizycznych i psychicznych, to jest:

a) wspinaczka skalna, lodowa, taternictwo, alpinizm, himalaizm, speleologia, buldering, wszelkie odmiany
Le Parkour, canyoning, trekking na wysokości pow. 5.500 m n.p.m.,

b) kajakarstwo górskie, rafting, hydrospeed, kitesurfing oraz windsurfing, przy wietrze o prędkości powyżej 50 km/h,

c)wszelkie odmiany nurkowania na głębokość poniżej 15 m oraz freediving,

d)żegluga poza wodami terytorialnymi w odległości powyżej 12 mil morskich od brzegu,

e)skoki narciarskie, skialpinizm oraz zjazdy na nartach albo snowboardzie poza wyznaczonymi trasami w tym też zjazdy wyczynowe,

f)wszelkie odmiany skoków bungee, skoków ze spadochronem, paralotniarstwo, lotniarstwo, motolotniarstwo, szybownictwo, pilotowanie samolotów albo śmigłowców,

g)jazda na motocyklach oraz quadach po specjalnie przygotowanych trasach bądź w terenie naturalnym obfitującym w przeszkody,

h)udział i przygotowanie do udziału w wyścigach albo rajdach pojazdów lądowych, wodnych albo powietrznych,

i)wyprawy do miejsc charakteryzujących się ekstremalnymi warunkami klimatycznymi albo przyrodniczymi tj. obszary górskie albo wyżynne na wysokości powyżej 5.500 m n.p.m., strefa podbiegunowa, Alaska, Syberia, Kamczatka, terytorium północne Kanady, obszary pustynne w odległości pow. 20 km od najbliższych miast, osad, dróg,

j)sporty walki oraz sporty obronne za wyjątkiem: karate, judo, jujitsu, capoeira, taekwondo, zapasy, kung-fu, kendo, tai chi, aikido,

k)hokej, hokej na trawie, rugby,

l)zorbing.  1. Oparzenie – uszkodzenie skóry lub tkanek na skutek działania wysokiej temperatury, substancji chemicznych, promieniowania jonizującego lub prądu elektrycznego (w tym wskutek wyładowań atmosferycznych).

  2. Odmrożenie – uszkodzenie skóry lub tkanek wskutek działania niskiej temperatury,

  3. Wstrząśnienie mózgu - zespół objawów klinicznych, które występują po urazie głowy, charakteryzujące się utratą przytomności z niepamięcią wsteczną, dotyczącą okresu poprzedzającego uraz, po którym następuje wyzdrowienie bez ubytków neurologicznych.

  4. Krwotok śródczaszkowy - wynaczynienie krwi do czaszki, bez względu na wiek ubezpieczonego.

  5. Udar mózgu - zespół objawów klinicznych związanych z nagłym wystąpieniem ogniskowego lub uogólnionego zaburzenia czynności mózgu, powstały w wyniku zaburzenia krążenia mózgowego i utrzymujący się ponad 24 godziny (krwotoczny lub niedokrwienny), bez względu na wiek ubezpieczonego.

  6. Złamanie - urazowe przerwanie ciągłości tkanki kostnej, przez złamania rozumie się również urazowe złuszczenie chrząstek nasadowych:

- otwarte - z przerwaniem ciągłości skóry w okolicy złamanej kości,

- zamknięte - gdy skóra w okolicy złamanej kości jest nienaruszona  1. Zwichnięcie - urazowe przemieszczenie się jednej powierzchni stawowej w stosunku do drugiej, dla potrzeb niniejszego ubezpieczenia zwichnięcie musi być potwierdzone badaniem obrazowym.

  2. Pogryzienie – uszkodzenie ciała wskutek pogryzienia przez psa.

  3. Pokąsanie – uszkodzenie ciała przez wszystkie zwierzęta.

  4. Ukąszenie – naruszenie tkanki skóry przez owady (w tym min. użądlenie).

  5. Za koszty leczenia - uważa się niezbędne z medycznego punktu widzenia koszty:

- wizyt lekarskich, leczenia, zabiegów ambulatoryjnych i operacji oraz badań zleconych przez lekarza,

- zakupu niezbędnych lekarstw i środków opatrunkowych przepisanych przez lekarza,

- leczenia szpitalnego,

- transportu z miejsca wypadku do szpitala lub ambulatorium.  1. Zawał serca – martwica części mięśnia sercowego spowodowana nagłym zmniejszeniem dopływu krwi do serca, bez względu na wiek ubezpieczonego.

  2. Wyczynowe uprawianie sportu - aktywność fizyczna uprawiana w ramach organizacji sportowych mająca na celu osiągnięcie (w drodze rywalizacji) jak najlepszych wyników

Szacunkowe dane ( z lat 2014 / 2015) na temat ilości studentów uprawiających sport w ramach wyczynowych uczelnianych sekcji sportowych:

- Koszykówka kobiet - 8 osób

- Koszykówka mężczyzn - 8 osób

- Futsal mężczyzn - 7 osób

- Piłka Ręczna mężczyzn - 8 osób

- Piłka Ręczna kobiet - 11 osób

- Tenis Stołowy - 2 osoby

- Lekkoatletyka - 46 osób

  1. W odniesieniu do innych definicji Zamawiający uznaje treść definicji obowiązujących w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia (zwanych dalej „OWU”) Wykonawcy.

 1. Dopuszczalne wyłączenia i ograniczenia odpowiedzialności:

  1. Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za skutki nieszczęśliwego wypadku, który zaistniał:

- w stanie nietrzeźwości lub po użyciu środków odurzających, substancji psychotropowych lub środków zastępczych w rozumieniu przepisów o przeciwdziałaniu narkomanii, chyba że nie miało to wpływu na zajście wypadku ubezpieczeniowego,

- w wyniku zatrucia spowodowanego nikotyną, spożyciem alkoholu lub użyciem środków odurzających, substancji psychotropowych lub środków zastępczych w rozumieniu przepisów o przeciwdziałaniu narkomanii, chyba że nie miało to wpływu na zajście wypadku ubezpieczeniowego

- w wyniku udziału ubezpieczonego w bójkach (z wyjątkiem działania w obronie koniecznej) oraz w związku z popełnieniem albo usiłowaniem popełnienia przez ubezpieczonego przestępstwa umyślnego,

- w wyniku czynnego udziału ubezpieczonego w strajkach, rozruchach, zamieszkach, akcjach protestacyjnych, blokadach dróg lub sabotażu, chyba że udział ubezpieczonego w strajkach, rozruchach, zamieszkach, akcjach protestacyjnych, blokadach dróg wynikał z wykonywania czynności służbowych;

- w wyniku wykonywania procedur medycznych bez względu na to przez kogo były wykonywane, chyba że wykonywanie procedur medycznych dotyczyło bezpośrednich następstw wypadku ubezpieczeniowego;

- podczas kierowania przez ubezpieczonego pojazdem silnikowym, jeżeli ubezpieczony nie posiadał uprawnień do kierowania danym pojazdem chyba, że nie miało to wpływu na zajście wypadku ubezpieczeniowego;

- podczas kierowania przez ubezpieczonego pojazdem innym niż silnikowy, jeżeli ubezpieczony nie posiadał uprawnień do kierowania danym pojazdem chyba, że nie miało to wpływu na zajście wypadku ubezpieczeniowego,

- podczas uprawiania sportów ekstremalnych,- podczas uprawiania sportów w celach zarobkowych,

  1. Ponadto Wykonawca nie odpowiada za następstwa chorób lub stanów chorobowych nawet takich, które wystąpiły nagle lub zostały ujawnione dopiero w następstwie wypadku ubezpieczeniowego lub stanowiących przyczynę zaistnienia nieszczęśliwego wypadku z wyjątkiem chorób i stanów chorobowych wyszczególnionych w przedmiocie ubezpieczenia. Jeżeli choroba lub stan chorobowy miał wpływ na zajście nieszczęśliwego wypadku tj. przyczyną nieszczęśliwego wypadku jest zarówno choroba, jak i przyczyna zewnętrzna, odpowiedzialność Wykonawcy obejmuje uszkodzenia ciała lub rozstrój zdrowia, które są następstwem przyczyny zewnętrznej.

  2. Wykonawca nie może odmówić wypłaty świadczenia powołując się na fakt, że zdarzenie stanowiące przedmiot ubezpieczenia zaistniało w związku z wyczynowym uprawianiem sportu w ramach sekcji sportowych na uczelni, w związku z uprawianiem sportów ekstremalnych w ramach sekcji sportowych na uczelni oraz w związku z uprawianiem sportu w ramach zajęć terenowych i stacjonarnych.

 1. Okres ubezpieczenia

  1. Pełny okres ubezpieczenia trwa od 01.10.2015r. do 30.09.2016r.,

  2. W okresie ubezpieczenia ochrona ubezpieczeniowa trwa 12 miesięcy w stosunku do wszystkich osób, które opłacą składkę ubezpieczeniową w terminach określonych w pkt. 6.3. na podstawie listy ubezpieczonych wraz z opłatą składki.

  3. Ochrona ubezpieczeniowa w odniesieniu do osób, które opłacą składkę w terminach późniejszych niż określone w pkt. 6.3., rozpoczyna się od dnia następnego po opłaceniu składki i trwa do 30.09.2016r. z rozliczeniem składki za każdy dzień udzielonej ochrony ubezpieczeniowej (pro rata temporis).

  4. Ochrona ubezpieczeniowa trwa do 30.09.2016r. również w przypadku, gdy ubezpieczony zakończy, przerwie itp. studia przed upływem danego roku akademickiego.

 2. Forma zawarcia ubezpieczenia:

  1. Umowa grupowego ubezpieczenia zostanie zawarta pomiędzy wybranym w niniejszym postępowaniu Wykonawcą, a Ubezpieczającym.

  2. Wykonawca na potwierdzenie zawarcia umowy wystawi polisę ubezpieczeniową na roczny okres ubezpieczenia:

od 01.10.2015r. do 30.09.2016r.,

  1. Wykonawca wystawi polisę ubezpieczeniową w terminie do dnia 22.12.2015 r. uwzględniającą faktyczną ilość osób przystępujących do ubezpieczenia na podstawie opłaconej składki.

  2. W przypadku zmiany liczby ubezpieczonych Wykonawca zobowiązany jest do wystawienia aneksów do polis ubezpieczeniowych w terminie 14 dni od przekazania przez Ubezpieczającego informacji o faktycznej liczbie ubezpieczonych osób.

  3. Wykonawca zobowiązany jest do wystawienia noty pokrycia ubezpieczeniowego, gwarantującej bezwarunkowo i nieodwołalnie wykonanie zamówienia w zakresie i na warunkach zgodnych ze złożoną ofertą od dnia 01.10.2015r. Nota pokrycia ubezpieczeniowego będzie obowiązywała do czasu wystawienia polisy ubezpieczeniowej.

 1. Składka ubezpieczeniowa:

  1. Maksymalna składka ubezpieczeniowa od jednej osoby za roczny okres ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków wynosi – 45,00 zł. Minimalna wymagana suma ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków wynosi 40 000,00 zł. Dodatkowo Wykonawca zapewni każdemu ubezpieczonemu możliwość wykupienia dodatkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej w życiu prywatnym. Maksymalna składka ubezpieczeniowa od jednej osoby za roczny okres ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej w życiu prywatnym wynosi 10,00 zł, natomiast minimalna wymagana suma ubezpieczenia w zakresie tego ubezpieczenia wynosi 10 000,00 zł.

  2. Wykonawca zapewni możliwość bezpłatnego objęcia ubezpieczeniem studentów będących w trudnej sytuacji materialnej w liczbie odpowiadającej 3% ogólnej liczby ubezpieczonych.

  3. Składka ubezpieczeniowa płatna będzie jednorazowo do dnia 16.12.2015.

  4. Dopuszcza się możliwość opłaty składki w terminach późniejszych z zastrzeżeniem dotyczącym ochrony ubezpieczeniowej opisanym w pkt. 4.3.

  5. Ubezpieczający będzie prowadził ewidencję osób opłacających składkę.

  6. Składka będąca podstawą wszelkich uregulowań zostanie rozliczona z dniem 16.12.2015r. Do tego czasu Wykonawca zapewni raz w tygodniu poprzez swojego przedstawiciela odbiór zebranych składek od osób dystrybuujących ubezpieczenie na terenie uczelni. Uczelnia nie jest zobowiązana do wpłaty „akonto” żadnych opłat z tytułu zawierania ubezpieczenia.

 2. Dystrybucja ubezpieczenia NNW studentów i zasady dotyczące przekazania odpisu na rzecz Zarządu Uczelnianego Samorządu Studentów

  1. Za dystrybucję ubezpieczenia odpowiada Wykonawca – Ubezpieczyciel.

  2. Wykonawca najpóźniej w dniu 01.10.2015r., zobowiązany jest do przekazania plakatów i ulotek informacyjnych w celu przeprowadzenia skutecznej kampanii informacyjnej dotyczącej ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków i odpowiedzialności cywilne w życiu prywatnym.

  3. Wykonawca będzie miał prawo zamieszczenia swojego logo podczas sponsorowanych imprez studenckich.

  4. Wykonawca stawia do dyspozycji Zarządu Uczelnianego Samorządu Studentów odpis w wysokości 35% zainkasowanej składki brutto do 16.12.2015r. od wszystkich rodzajów ubezpieczeń z przeznaczeniem na działalność statutową Uczelnianego Samorządu Studentów (w tym w szczególności na zakup pomocy naukowych, książek i wydawnictw naukowych do biblioteki, poprawa bezpieczeństwa studiowania, funkcjonowanie kół zainteresowań, kół naukowych, innych sekcji i klubów studenckich, publikacje i wydawnictwa autorstwa studentów, organizacja imprez kulturalnych, sportowych i turystycznych dla studentów) w terminie 30 dni od dnia otrzymania składki od Ubezpieczającego.

  5. Wykonawca gwarantuje do dnia 30.06.2016r. rozliczenie odpisu ze składek wpłaconych po terminie określonym w pkt. 6.3.

 3. Realizacja świadczeń

  1. W przypadku zgłoszenia roszczeń Wykonawca wykonuje zobowiązania najpóźniej w terminie 30 dni od daty otrzymania zawiadomienia o zdarzeniu objętym odpowiedzialnością wykonawcy. W przypadku, gdy wyjaśnienie w powyższym terminie okoliczności koniecznych do ustalenia odpowiedzialności wykonawcy w stosunku do ubezpieczonego albo wysokości zobowiązania okazało się niemożliwe, Wykonawca wykonuje zobowiązania w ciągu 14 dni od dnia, w którym przy zachowaniu należytej staranności wyjaśnienie tych okoliczności było możliwe, z tym że część bezsporna świadczenia zostanie wypłacona w terminie 30 dni. Ponadto w ciągu 7 dni od daty wpływu roszczenia będzie wysyłane pismo z prośbą o uzupełnienie dokumentacji oraz listą informacji niezbędnych do zakończenia procesu likwidacji roszczenia.

  2. Wykonawca orzeka o przyznaniu świadczenia bez powoływania komisji lekarskich na podstawie kompletnej zgromadzonej dokumentacji medycznej. W przypadku braku akceptacji przez Ubezpieczonego takiego orzeczenia, powoływana będzie komisja lekarska.

 4. Przedmiot ubezpieczenia, zakres ubezpieczenia, wysokości świadczeń / sumy gwarancyjnej oraz suma ubezpieczenia:

L.p.

Zakres ubezpieczenia

Wysokość świadczenia jako procent sumy ubezpieczenia

Minimalna wymagana suma ubezpieczenia NNW wynosi

40 000,00 zł

1

Śmierć ubezpieczonego

100%

2

Trwałe inwalidztwo całkowite ubezpieczonego

100%

3

Trwały uszczerbek na zdrowiu (za 1% uszczerbku)

1%

4

Czasowa niezdolność Ubezpieczonego do nauki

0,1%

5

Zwrot kosztów leczenia i nabycia środków rehabilitacyjnych na terenie RP i za granicą

20%

6

Złamania kości lub zwichnięcia stawów leczone operacyjnie

2%

Przedmiot ubezpieczenia – następstwa nieszczęśliwych wypadków albo zdarzenia objęte umową w tym: zawał serca, krwotok śródczaszkowy, udar mózgu, obrażenia ciała, których zaistnienie spowodowane zostało atakiem epilepsji albo omdleniem o nieustalonej przyczynie polegające na uszkodzeniu ciała, rozstroju zdrowia lub powodujące śmierć. Wykonawca ponosi odpowiedzialność z tytułu wypadków ubezpieczeniowych, które zaszły w okresie ubezpieczenia.

Czasowy zakres ochrony – ochrona całodobowa

Zakres terytorialny – ubezpieczenie obejmuje wypadki zarówno w kraju jak i za granicą,

L.p.

Zakres ubezpieczenia

Wysokość sumy gwarancyjnej

7

Odpowiedzialność cywilna w życiu prywatnym

10 000 zł
  1. Śmierć ubezpieczonego

   1. Zakres ubezpieczenia obejmuje śmierć Ubezpieczonego w następstwie zdarzeń stanowiących przedmiot ubezpieczenia, które nastąpiły w okresie odpowiedzialności Wykonawcy.

   2. Prawo do świadczenia przysługuje w wysokości 100% sumy ubezpieczenia, jeżeli śmierć Ubezpieczonego nastąpiła w ciągu 24 miesięcy od zdarzenia stanowiącego przedmiot ubezpieczenia oraz jeżeli z medycznego punktu widzenia istnieje związek przyczynowo – skutkowy pomiędzy zdarzeniem stanowiącym przedmiot ubezpieczenia, a śmiercią Ubezpieczonego.

  2. Trwałe inwalidztwo całkowite Ubezpieczonego

   1. Zakres ubezpieczenia obejmuje trwałe inwalidztwo całkowite w następstwie zdarzeń stanowiących przedmiot ubezpieczenia, które nastąpiły w okresie odpowiedzialności Wykonawcy.

   2. Prawo do świadczenia przysługuje w wysokości 100% sumy ubezpieczenia, jeżeli trwałe inwalidztwo całkowite nastąpiło w ciągu 12 miesięcy od zdarzenia stanowiącego przedmiot ubezpieczenia.

  3. Trwały uszczerbek na zdrowiu

   1. Zakres ubezpieczenia obejmuje wystąpienie u Ubezpieczonego trwałego uszczerbku
    na zdrowiu w następstwie zdarzeń stanowiących przedmiot ubezpieczenia, które wystąpiły w okresie odpowiedzialności Wykonawcy.

   2. Prawo do świadczenia przysługuje za każdy procent stwierdzonego uszczerbku na zdrowiu maksymalnie za 100 % trwałego uszczerbku na zdrowiu Ubezpieczonego, uszczerbek nastąpił nie później niż 24 miesiące od daty zdarzenia stanowiącego przedmiot ubezpieczenia oraz jeżeli z medycznego punktu widzenia istnieje związek przyczynowo – skutkowy pomiędzy zdarzeniem stanowiącym przedmiot ubezpieczenia, a trwałym uszczerbkiem na zdrowiu Ubezpieczonego.

   3. Trwały uszczerbek orzekany jest przez lekarza wskazanego przez Wykonawcę na podstawie „Tabeli norm oceny procentowej trwałego uszczerbku na zdrowiu” stanowiącej załącznik do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 18 grudnia 2002 roku w sprawie szczegółowych zasad orzekania o stałym lub długotrwałym uszczerbku na zdrowiu, trybu postępowania przy ustalaniu tego uszczerbku oraz postepowania o wypłatę jednorazowego odszkodowania.

  4. Czasowa niezdolność Ubezpieczonego do nauki

   1. Zakres ochrony ubezpieczeniowej obejmuje świadczenie z tytułu czasowej niezdolności Ubezpieczonego do nauki powstałej w następstwie zdarzeń stanowiących przedmiot ubezpieczenia, które wystąpiły w okresie odpowiedzialności Wykonawcy.

   2. W przypadku niezdolności Ubezpieczonego do nauki Wykonawca wypłaca zasiłek dzienny w wysokości 0,1% sumy ubezpieczenia za każdy dzień niezdolności. Świadczenie wypłacane będzie pod warunkiem, że okres niezdolności trwa dłużej niż 14 dni od dnia zdarzenia stanowiącego przedmiot ubezpieczenia.

  5. Zwrot kosztów leczenia i nabycia środków rehabilitacyjnych na terenie RP i za granicą

   1. Zakres ochrony ubezpieczeniowej obejmuje zwrot kosztów leczenia i nabycia środków rehabilitacyjnych powstałych w następstwie zdarzeń stanowiących przedmiot ubezpieczenia, które wystąpiły w okresie odpowiedzialności Wykonawcy. Refundacji podlegają udokumentowane oryginalnymi rachunkami i dowodami zapłaty koszty, które zostały poniesione w ciągu 2 lat od daty zdarzenia stanowiącego przedmiot ubezpieczenia, do wysokości rzeczywistych kosztów, maksymalnie jednak do kwoty wynikającej z zawartej umowy ubezpieczenia.

  6. Złamania kości lub zwichnięcia stawów leczone operacyjnie

   1. Zakres ubezpieczenia obejmuje świadczenie z tytułu złamania kości lub zwichnięcia stawów wymagających leczenia operacyjnego.

   2. Świadczenie to jest dodatkowym świadczeniem do świadczenia z tytułu uszczerbku na zdrowiu i wynosi 2% sumy ubezpieczenia w przypadku operacyjnego leczenia złamań kości lub zwichnięć stawów.

  7. Odpowiedzialność cywilna w życiu prywatnym

   1. W ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej w życiu prywatnym Wykonawca odpowiada za wypadki ubezpieczeniowe zaistniałe w okresie ubezpieczenia na terenie Polski, z których roszczenia zostaną zgłoszone przed upływem ustawowego terminu przedawnienia roszczeń.

   2. Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje odpowiedzialność Ubezpieczonego wobec osób trzecich za szkody będące następstwem czynu niedozwolonego (odpowiedzialność cywilna deliktowa), gdy w związku z wykonywaniem przez niego czynności życia prywatnego lub posiadanym mieniem służącym wykonywaniu czynności życia prywatnego jest on zobowiązany do naprawienia szkody na osobie lub szkody rzeczowej wyrządzonej osobie trzeciej.
 1. Klauzule fakultatywne:

 1. Klauzula zwiększająca wysokość odpisu stawianego do dyspozycji Zarządu Uczelnianego Samorządu Studenckiego - Wykonawca gwarantuje dodatkową kwotę 5% odpisu stawianego do dyspozycji Zarządu Uczelnianego Samorządu Studenckiego.

 2. Klauzula podwyższająca limit zwrotu kosztów leczenia i zakupu środków rehabilitacyjnych – Wykonawca zwiększa limit zwrotu kosztów leczenia i zakupu środków rehabilitacyjnych na terenie RP i za granicą z wymaganych 20% do 40% sumy ubezpieczenia.

 3. Klauzula pobytu ubezpieczonego w szpitalu w następstwie nieszczęśliwego wypadku - Zakres ochrony ubezpieczeniowej obejmuje świadczenie z tytułu pobytu ubezpieczonego w szpitalu w następstwie nieszczęśliwego wypadku. W przypadku pobytu w szpitalu Wykonawca wypłaci świadczenie dzienne za każdy dzień pobytu w szpitalu w wysokości 0,25% sumy ubezpieczenia pod warunkiem, że pobyt w szpitalu trwał dłużej niż 2 dni. Wykonawca wypłaci łączne świadczenia maksymalnie za okres nieprzekraczający 90 dni pobytu Ubezpieczonego w szpitalu w całym okresie ubezpieczenia.

 4. Klauzula operacji chirurgicznych w następstwie nieszczęśliwego wypadku – zakres ochrony ubezpieczeniowej zostaje rozszerzony o świadczenie z tytułu operacji chirurgicznej w następstwie nieszczęśliwego wypadku. Ustalenie wysokości świadczenia w przypadku konkretnej operacji chirurgicznej będzie odbywało się zgodnie z postanowieniami OWU Wykonawcy, przy czym kwota w wysokości 10% sumy ubezpieczenia stanowi najwyższą kwotę świadczenia jaka może zostać wypłacona Ubezpieczonemu.

 5. Klauzula rozszerzająca przedmiot ubezpieczenia – przedmiotem ubezpieczenia objęte są – następstwa nieszczęśliwych wypadków albo zdarzenia objęte umową w tym: zawał serca, udar mózgu, omdlenia, sepsa, epilepsja oraz obrażenia ciała w wyniku ataku epilepsji lub innego rodzaju utraty przytomności, usiłowanie popełnienia samobójstwa powodujące zarówno uszkodzenie ciała i śmierć.

 6. Klauzula zwrotu kosztów przeszkolenia zawodowego osoby niepełnosprawnej – zakres ochrony ubezpieczeniowej obejmuje zwrot kosztów przeszkolenia zawodowego osoby niepełnosprawnej w wysokości do 25% sumy ubezpieczenia.

 7. Klauzula usług typu assistance – zakres ochrony ubezpieczeniowej obejmuje organizację i pokrycie kosztów związanych z udzieleniem przez przedstawiciela Wykonawcy natychmiastowej pomocy na terenie RP, w związku z zajściem nieszczęśliwego wypadku lub innego zdarzenia objętego przedmiotem ubezpieczenia.

 8. Klauzula wypłaty świadczenia z tytułu śmierci opiekuna prawnego - zakres ochrony ubezpieczeniowej obejmuje wypłatę świadczenia w wysokości 10% sumy ubezpieczenia z tytułu śmierci przedstawiciela ustawowego lub osoby utrzymującej osobę Ubezpieczoną w następstwie nieszczęśliwego wypadku.


Strona z


©operacji.org 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna