Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (nzo/01/2007) Opis przedmiotu zamówieniaPobieranie 153,66 Kb.
Data25.02.2019
Rozmiar153,66 Kb.

PKM Katowice sp. z o .o.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (nzo/01/2007)
1. Opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest dostarczenie i wdrożenie w firmie PKM Katowice sp. z o.o. zintegrowanego systemu informatycznego klasy ERP (Enterprise Resource Planning) w zakresie wspomagania zarządzania gospodarką magazynową oraz finansowo-księgową przedsiębiorstwa.

1.1 Informacje ogólne o przedmiocie zamówienia

Dostarczony system klasy ERP powinien zawierać następujące elementy:

a) Część programowa:

- Moduł zapewniający obsługę firmy w zakresie wspomagania prac Finansowo-Księgowych (wraz z Środkami Trwałymi),

- Moduł zapewniający obsługę firmy w zakresie wspomagania Gospodarki Magazynowej,

- Moduł zapewniający obsługę firmy w zakresie wspomagania prac związanych z Zaopatrzeniem,

- Moduł zapewniający obsługę firmy w zakresie wspomagania elektronicznego obiegu dokumentów magazynowych z możliwością elektronicznej autoryzacji dokumentów wewnętrznych.

b) Część techniczna:

- Kompleksowe wyposażenie techniczne magazynu w zakresie obsługi kodów kreskowych,

- Kompleksowe wyposażenie techniczne firmy w zakresie systemu elektronicznej autoryzacji dokumentów magazynowych wewnętrznych,

- Komplet materiałów eksploatacyjnych umożliwiających inicjalizację i roczną eksploatację systemu (dotyczy kodów kreskowych i kart autoryzacyjnych).

Dostarczony system informatyczny powinien zagwarantować prawidłową obsługę powyższych elementów dla zakładu zatrudniającego ok. 1000 pracowników, posiadającego ok. 12 tys. pozycji w indeksie materiałowym oraz generujących ok. 30 tys. dokumentów magazynowych rocznie.
1.2 Informacje o strukturze organizacyjnej firmy i przewidzianym zakresie robót instalacyjnych.

Dostarczone oprogramowanie ma być zainstalowane na 25 stacjach roboczych zlokalizowanych na terenie obu baz firmy PKM Katowice sp. z o.o. zlokalizowanych przy ulicy Mickiewicza 59 oraz przy ulicy 1 Maja 152 w następujących działach:

- Finansowo-Księgowym

- Magazyn

- Zaplecze Techniczne

- Marketingu, Zaopatrzenia i Informatyki

- Gospodarki Taborem

Zakładowe sieci lokalne obu baz zintegrowane są w jedną całość za pomocą cyfrowego łącza stałego. Serwer baz danych znajduje się w budynku – siedzibie firmy przy ul. Mickiewicza 59.

Dostarczony system obsługi kodów kreskowych ma być zainstalowany na terenie magazynu centralnego zlokalizowanego na terenie bazy przy ulicy Mickiewicza 59 na 4 stanowiskach roboczych oraz na jednym stanowisku w bazie zlokalizowanej przy ulicy 1 Maja 152.

Dostarczony system czytników autoryzacyjnych do elektronicznego obiegu wewnętrznych dokumentów magazynowych na być zainstalowany na terenie Magazynu Centralnego oraz Zaplecza Technicznego bazy przy ulicy Mickiewicza 59 na 6 stanowiskach oraz na 1 stanowisku w bazie zlokalizowanej przy ulicy 1 Maja 152.

Dostarczony system musi posiadać pełną funkcjonalność. Nie może posiadać żadnych ograniczeń licencyjnych związanych z ilością i jakością instalowanych stanowisk roboczych w pełnej funkcjonalności. Wdrażane oprogramowanie nie może mieć żadnych ograniczeń związanych z ilością i typem zaewidencjonowanych dokumentów oraz z czasem działania poszczególnych modułów.


  1. Informacje dotyczące systemu elektronicznego obiegu dokumentów

a) Dokumenty magazynowe wewnętrzne.

Na terenie obu baz autobusowych ma funkcjonować elektroniczny system obiegu dokumentów magazynowych wewnętrznych. Elektronicznemu obiegowi dokumentów podlegają:

- dokumenty RW

- dokumenty ZW

- dokumenty PW

Elektroniczny obieg dokumentów magazynowych rozpoczyna się w chwili wystawienia zapotrzebowania na materiał. Lista zamawianych materiałów musi być tworzona na podstawie aktualnej bazy danych o towarach posiadanych w magazynie. Elektroniczne zapotrzebowanie musi posiadać możliwość wprowadzenia informacji o dziale, który dokonuje zamówienia oraz o numerze inwentarzowym pojazdu na który są one przeznaczone.

Elektroniczne zapotrzebowanie powinno mieć możliwość autoryzacji elektronicznej za pomocą karty zamawiającego.

W chwili wydania materiału przez magazyniera, wewnętrzny dokument wydania autoryzowany jest elektronicznie kartą wydającego oraz kartą przyjmującego towar. Karty autoryzacyjne muszą jednoznacznie identyfikować uprawnioną osobę oraz muszą być unikalne w ramach wdrażanego systemu.

Program ma posiada możliwość zamawiania i wydawania towarów bez autoryzacji kartą magnetyczną dla wybranej grupy towarów.

b) Dokumenty zaopatrzenia wewnętrzne.

Elektroniczny obieg dokumentów zaopatrzenia rozpoczyna się w chwili stworzenia dokumentów zapotrzebowania na materiał. Lista zamawianych materiałów musi być tworzona na podstawie:

- aktualnej bazy danych o towarach

- wprowadzonej informacji o zapotrzebowaniu na towary, które nie są zaewidencjonowane w systemie magazynowym.

Wypełnione zamówienie w zależności od rodzaju i miejsca powstania towaru trafia do:

- dyrektora technicznego (celem autoryzacji) a następnie celem realizacji do zaopatrzenia

- bezpośrednio do zaopatrzenia (dla wybranej grupy towarów)


2. Wymagana funkcjonalność dla aplikacji obsługującej moduł Środki Trwałe (środki o znacznej wartości).
2.1 Rejestracja dokumentów

- Przyjęcie środka trwałego

- Likwidacja środka trwałego

- Zmiana wartości początkowej i umorzenia

- Zmiana stopy procentowej

- Inne zmiany – zmiana użytkownika, stanowiska kosztów

- Zmiana grupy i numeru inwentarzowego

2.2 Rodzaje odpisu:

- metoda degresywna

- metoda liniowa ze stopą odpisu w skali roku

- metoda liniowa ze stopą odpisu w skali miesiąca

2.3 Przeglądanie i wydruki

a) Kartoteka wg Numerów inwentarzowych

- Umorzenie

- Umorzenie i amortyzacja wg kont

- Kartoteka - pełne opisy

- Wykaz środków zawierających określone słowa kluczowe

- Kartoteka za okres od początku roku

- Skrócony wydruk kartoteki

- Zestawienie wartości początkowej i umorzenia środków trwałych wg grup

b) Kartoteka wg stanu użytkowania

- Środki czynne

- Środki całkowicie umorzone

- Środki zlikwidowane

- Środki przeszacowane

- Środki tylko umarzane

- Środki nieumarzane

c) Kartoteka wg użytkowników

d) Zestawienie środków zlikwidowanych

e) Kartoteka wg grup wiekowych

f) Zestawienie dokumentów i wartości obrotów środków

g) Zestawienie dokumentów w miesiącu

h) Zestawienie dokumentów od początku roku

- Obroty w miesiącu

- Obroty od początku roku

- Dokumenty i obroty wg klasyfikacji GUS

i) Zestawienie kartoteki wg klasyfikacji rodzajowej GUS

j) Kartoteka wg kierunków odprowadzania amortyzacji


2.4 Nakłady wieloletnie i plany

- Prognoza planu amortyzacji

- Przeglądanie planu amortyzacji, wg nr inwentarzowego, grup, miesięcznie, rocznie

- Wydruk planu umorzeń/amortyzacji – bieżący plan amortyzacji

- Wydruk planu wg kont kosztowych
2.5 Rozdzielnik kosztów

- Rozdzielnik amortyzacji (kosztowej i podatkowej) za miesiąc, za okres

- Generowanie rozdzielnika amortyzacji do FK

- Wydruk rozdzielnika wg głównego użytkownika

- Wydruk rozdzielnika wg bezpośredniego użytkownika
2.6 Eksploatacja pozostałe

- Tabela ruchu środków trwałych

- Tabela ruchu wartości niematerialnych i prawnych
2.6 Inwentaryzacja

2.6.1 Wydruk arkuszy ASN

2.6.2 Rozliczenie inwentaryzacji

2.6.3 Wydruk niedoborów i nadwyżek


2.7 Przeszacowanie środków
3. Wymagana funkcjonalność dla aplikacji obsługującej moduł Środki Trwałe (środki o małej wartości – niskocenne składniki majątku).
3.1 Kartoteka

Kartoteka powinna zawierać następujące pozycje:

- nr inwentarzowy

- główny użytkownik

- pośredni użytkownik

- jednostka miary

- ilość

- wartość- indeks materiałowy

- nazwa przedmiotu

- nazwa dokumentu

- numer dokumentu

- data wprowadzenia

- dwa pola zawierające dodatkowy opis środka trwałego


3.2 Rejestracja dokumentów

a) Przyjęcie na stan - procedura

- możliwość przeniesienia dokumentów „narzędziowni” i „wyposażenia” automatycznie z programu Magazynowego do programu Środki Trwałe o małej wartości za dany miesiąc.

- możliwość dopisania ręcznego materiałów przyjętych poza systemem Magazynowym

b) Przyjęcie na stan – zawartość dokumentu:

- nr inwentarzowy (nadawany przez pracownika)

- data przyjęcia

- główny użytkownik

- pośredni użytkownik

- jednostka miary

- cena

- ilość


- wartość

- indeks

- nazwa przedmiotu

- dodatkowe pola (na wpisanie dodatkowych informacji np.: symbol narzędziowni, nazwisko lub nr telefonu komórkowego, nr pokoju, nazwa działu)

- nazwa dokumentu i jego numer zgodny z programem magazynowym.

c) Protokół likwidacji – zawartość dokumentu:

- miesiąc

- rok


- nr. inwentarzowy

- nr. dokumentu likwidacji (wykazu likwidowanych środków trwałych)

- data likwidacji

- ilość


- numer dokumentu na podstawie którego następuje likwidacja

d) Zmiana miejsca użytkowania – zawartość dokumentu:

- miesiąc

- rok


- nr inwentarzowy

- obecny główny użytkownik

- obecny pośredni użytkownik

- nr. kolejnego przesunięcia

- data przesunięcia

- ilość


3.3 Wydruki kartoteki z podsumowaniem ilości i wartości wg:

- numerów inwentarzowych

- symboli narzędziowych

- głównego użytkownika – syntetycznie

- głównego i pośredniego użytkownika oraz indeksu

- głównego i pośredniego użytkownika oraz nr. inwentarzowego

- zbiorczy wg. indeksu dla jednego lub kilku użytkowników

- pośredniego użytkownika i głównego użytkownika

3.4 Wydruki kartotek (dany miesiąc, okres, rok) z uwzględnieniem ilości i wartości :

- obroty kartoteki – przyjęte

- obroty kartoteki – przesunięte

- obroty kartoteki – zlikwidowane

- obroty kartoteki wg. symboli narzędziowni

- obroty kartoteki wg. nazwiska lub telefonu

3.5 Funkcje dodatkowe

- naliczenie wartości wyposażenia w zakładzie

- odtwarzanie obrotów

- zamknięcie roku

- inwentaryzacja (rozliczenie inwentaryzacji)

- inwentaryzacja (wydruk niedoborów i nadwyżek)4. Wymagania funkcjonalność dla aplikacji obsługującej moduł FK.
4.1 Dostarczone oprogramowanie Finansowo-Księgowe musi gwarantować działanie zgodne z ustawą o rachunkowości z dnia 29 września 1994r.

4.2 Rejestracja dokumentów

a) rejestracja nowego dokumentu wg agend

- możliwość podglądu i wyboru nierozliczonych faktur podczas księgowania

- miejsce na wprowadzenie nr. faktury oraz komentarza


 1. usuwanie pozycji/ dokument

 2. modyfikacja dokumentów z zbiorze roboczym

 3. przeglądanie dokumentu

 4. sprawdzanie poprawności zbioru roboczego

- sprawdzanie poprawności zbioru roboczego

- korekta dokumentów

- zmiana numeru i agendy

f) wydruk raportu rejestracji  1. Kartoteka sald i obrotów

 1. zestawienie sald i obrotów w miesiącu i roku (podsumowanie obrotów za dany okres + B.O.)

 2. kartoteka obrotów

 3. rejestry VAT

- rejestr zakupów z uwzględnieniem poprzednich i przyszłych okresów

- rejestr sprzedaży z uwzględnieniem poprzednich i przyszłych okresów  1. Analiza rozrachunków

a) stan rozrachunków

b) korekta rozliczeń

c) naliczanie odsetek za zwłokę oraz możliwość wystawiania not odsetkowych

d) potwierdzenie sald

e) wezwania do zapłaty

f) wykazy rozliczeń z dostawcami i odbiorcami  1. Plan kont (cztery elementy: 3 cyfry, 4 cyfry, 4 cyfry, 8 cyfr)

  2. Katalog kontrahentów (wpisywanie kontrahenta z poziomu księgowania dokumentu, wyszukiwanie po nazwie lub numerze NIP)

  3. Eksploatacja – pozostałe

 1. zmiana roku obrachunkowego

 2. zestawienie kompletności dokumentów

 3. zamknięcie miesiąca

 4. tymczasowe zamknięcie roku

 5. odtwarzanie miesiąca

 6. bilans otwarcia

 7. odtwarzanie BO
  1. Sporządzanie rachunku zysków i strat

  2. Filtracja kont dla celów analiz

  3. Moduł kasa – przenoszony z dekretami do F-K

  4. Fakturowanie powiązane z F-K – automatyczne dekrety

4.12 Drukowanie wydruku wyświetlonego na monitorze

4.13 Przypisanie agendy do konkretnej stawki podatku VAT (automatyczne uzupełnianie kont)

4.14 Komputerowe rozliczanie kosztów

- działalność podstawowa – na wszystkie autobusy z podziałem na długie i krótkie oraz numer wewnętrzny autobusu z możliwością kopiowania wozokilometru do rozliczeń

- działalność pomocnicza – wraz z rozliczeniem zleceń zewnętrznych i wewnętrznych.
4.15 Możliwość tworzenia i drukowania szablonów dokumentów często powtarzanych (np. PK)
5. Wymagana funkcjonalność dla aplikacji obsługującej moduł Magazynowy.
5.1 Program magazynowy ma być zintegrowany z oprogramowaniem

- księgowym

- oprogramowaniem na zapleczu technicznym

- oprogramowaniem stacji paliw

- oprogramowaniem systemu wydawania olejów i płynów

5.2 Oprogramowanie magazynowe musi uwzględniać specyfikę firmy w dziedzinie obsługi magazynowania towarów w różnym asortymencie (od odzieży przez części samochodowe, gazy techniczne do paliw i olejów włącznie)

5.3 Program magazynowy powinien wprowadzać ujednoliconą bazę nazewnictwa materiałowego.

5.4 Program magazynowy powinien pozwalać na wyszukiwanie materiałów za pomocą:

- nazewnictwa oryginalnego

- nazewnictwa potocznego

- numeru katalogowego

- numeru indeksu

- numeru grupy

- numeru PKWiU

- przeznaczenia

- kodów kwalifikacyjnych

5.5 Program magazynowy powinien zawierać następujące dokumenty:

- PZ (dokument przychodu zewnętrznego)

- PZ bilety (dokument przychodu zewnętrznego biletów komunikacji miejskiej) – rozszerzony dokument PZ o możliwość wprowadzenia serii numerów biletów

- RW (dokument rozchodu wewnętrznego) – w celach kontrolnych dokument ten ma być wprowadzany do programu magazynowego w całości jako zestaw wydawanych materiałów a nie jako zbiór pojedynczych operacji wydania poszczególnych materiałów. Istotne jest aby była możliwość zaewidencjonowania za pośrednictwem tego dokumentu dodatkowych informacji o przeznaczeniu wydanego materiału i o jego dodatkowych cechach (np. nr silnika)

- ZW (dokument zwrotu wewnętrznego) – w celach kontrolnych dokument ten ma być wprowadzany do programu magazynowego w całości jako zestaw przyjmowanych materiałów a nie jako zbiór pojedynczych operacji przyjęcia poszczególnych materiałów. Istotne jest aby była możliwość zaewidencjonowania za pośrednictwem tego dokumentu dodatkowych informacji o przeznaczeniu przyjętego materiału i o jego dodatkowych cechach (np. nr silnika)

- PWR (dokument produkcja własna regeneracja) – w celach kontrolnych dokument ten ma być wprowadzany do programu magazynowego w całości jako zestaw materiałów przyjmowanych po regeneracji własnej a nie jako zbiór pojedynczych operacji przyjęcia poszczególnych materiałów. Istotne jest aby była możliwość zaewidencjonowania za pośrednictwem tego dokumentu dodatkowych informacji o przeznaczeniu przyjętego materiału i o jego dodatkowych cechach (np. nr silnika)

- PWN (dokument produkcja własna nowa) - w celach kontrolnych dokument ten ma być wprowadzany do programu magazynowego w całości jako zestaw przyjmowanych materiałów a nie jako zbiór pojedynczych operacji przyjęcia poszczególnych materiałów.

- MM (Rozchód międzymagazynowy)

- WZR (Wydanie zewnętrzne – pozostałe materiały) z możliwością automatycznego wprowadzania kontrahentów

- WZ Bilety – dokument powinien posiadać możliwość automatycznego wprowadzania osób upoważnionych do pobierania biletów oraz numeru i serii biletów.

- ASN – arkusz spisu z natury

- PZ minus – korekta dokumentu zakupu

- PZ bilety minus – korekta zakupu biletów

- ZW bilety kolektura – zwrot biletów z kolektury (wydanych do sprzedaży)

- PR plus – protokół różnic inwentaryzacyjnych (nadwyżka)

- PR minus – protokół niedoborów inwentaryzacyjnych (niedobór)

- PD, PP – przeksięgowania między indeksami, materiałów rozcieńczonych, protokołów złomowania,

- WZ paliwo – sprzedaż paliwa i dodatków

5.6 Program magazynowy ma umożliwiać wyszukiwanie materiałów pobranych z magazynu po numerze inwentarzowym autobusu

5.7 Program magazynowy ma mieć możliwość katalogowania towarów po dacie przychodów

5.8 Program magazynowy ma mieć możliwość współpracy z systemem kodów kreskowych

5.9 Program magazynowy ma mieć logowania się do systemu z dowolnego stanowiska komputerowego w firmie

5.10 Program magazynowy ma mieć możliwość śledzenia historii wydania znaczących części na poszczególne pojazdy (łącznie z informacją o przesunięciach znaczących podzespołów między pojazdami)

5.11 Program magazynowy ma mieć możliwość wspomagania procesu wydawania sortów odzieżowych z książeczki odzieżowej pracownika (zapis informacji o wydanych i przewidzianych do wydania sortach odzieżowych zgodnie z harmonogramem ich wydawania) z jednoczesnym zapisem rozchodów magazynowych

5.12 Program magazynowy ma mieć możliwość ustawiania alarmów sygnalizujących niskie stany materiałów w magazynie

5.13 Program magazynowy ma mieć możliwość ewidencji danego typu towaru bez tzw. uśredniania cen (dotyczy materiałów pochodzących od różnych dostawców, różnych producentów, dostarczonych w różnych okresach czasu)

5.14 Program ma mieć możliwość ewidencji wydawanych dokumentów z uwzględnieniem informacji zawartych w dokumencie zapotrzebowania (wraz numerem inwentarzowym pojazdu, na który dany materiał jest przeznaczony)

5.15 Dostarczony program ma mieć możliwość ewidencji towarów z uwzględnieniem znaczących kontraktów wraz z możliwością rozliczania i zamykania kontraktów

5.16 Program magazynowy ma zapewniać możliwość rozróżnienia w systemie części nowych, regenerowanych – własnych oraz regenerowanych przez firmy zewnętrzne

5.17 Program magazynowy ma zapewniać możliwość „ręcznej” modyfikacji cen dla towarów na indeksach z grupy produkcji nowej oraz regeneracji własnej

5.17 Dostarczony program magazynowy ma posiadać definiowalny katalog wyrobów (z możliwością jego modyfikacji w trakcie eksploatacji oprogramowania).

5.18 Indeks ma być zbudowany z 16 znaków numerycznych od 0 do 9.

Indeks podzielony jest na trzy główne człony oraz dwa uzupełniające. Budowa indeksu:

- człon nr 1 – 4 cyfry

- człon nr 2 – 5 cyfr

- człon nr 3 – 5 cyfr

- człony pomocnicze 4 i 5 po 1 cyfrze

5.19 Katalog ma zawierać następujące informacje:

- nazwa materiału

- katalog

- grupa

- kod kwalifiacji (podział na konta do FK)- PKWIU

- kod paskowy

- jednostka miary ewid. (równa GUS)

- ceny


- uwagi

- nazwy potoczne

- możliwość podejrzenia PZ i kontrahentów

5.20 Całość dostarczonego oprogramowania musi pracować na ujednoliconym katalogu kontrahentów

5.21 Ewidencja stanów i obrotów w dostarczonym oprogramowaniu magazynowym musi zawierać

a) możliwość rejestracji, edycji i drukowania dokumentów źródłowych oraz korekt RW, ZW, PWN, PWR, MM-, PD, PP, PR z możliwością rejestracji następujących informacji:

- rodzaj dokumentu

- numer


- pozycja

- indeks


- ilość

- cena (dla dokumentów PZ możliwość tworzenia z wartością „0”)

- konto kosztowe

- magazyn przeciwstawny (dla dok. MM -)

- miejsce na komentarze

- data rejestracji

- kontrahent (dla dokumentów PZ, WZP, WZR, WZBI, ZWBI)

b) możliwość określania stanów magazynowych w zadanym miesiącu – wymagana funkcjonalność:

- możliwość wydruku stanów magazynowych dla poszczególnych magazynów

- możliwość wydruku stanów ujemnych w danym miesiącu

- zestawienie stanów poszczególnych wyrobów z podziałem na

magazyny w całym zakładzie

- zestawienie zalegania towarów na mag. powyżej: 6 miesięcy, 12 miesięcy, 18 miesięcy, 24 miesięcy (z uwzględnieniem zakupów) – syntetycznie i analitycznie

- stany magazynowe wg wyrobów

- zestawienie zalegania towaru wg miesięcy

c) możliwość przeglądania kartoteki stanów magazynowych wg symbolu -indeksu za zadany okres czasu – wymagana funkcjonalność:

- przegląd (z możliwością wydruku) ilości i wartości towaru zaewidencjonowanego w kartotekach z uwzględnieniem stanu początkowego, - przychodu, rozchodu, produkcji, sprzedaży, stanu końcowego - syntetycznie

- wydruk kartotek wg grup

- wydruk kartotek magazynowych syntetycznych dla poszczególnych magazynów dla wszystkich wyrobów

- wydruk kartotek wg stanów magazynowych - analitycznie

- podgląd dokumentów, kont kosztowych, ilości, wartości, komentarzy i sum rodzajów dokumentów na kartotece z możliwością wydruku dla jednego oraz kilku materiałów

- zestawienie (z możliwością wydruku) zalegających towarów na magazynie na - poszczególne miesiące

d) możliwość tworzenia zestawienia obrotów za rok z wyborem miesięcy i magazynów wg schematu:

- syntetycznie dla wszystkich dokumentów, dokumentów podstawowych i dla korekt wartościowo

- analitycznie dla wszystkich dokumentów, dokumentów podstawowych i dla korekt wartościowo z uwzględnieniem indeksu i nazw materiałów, ich ilości oraz wartości na poszczególnych dokumentach

e) możliwość tworzenia rozdzielników kosztów

- za 1 miesiąc

- za zadany okres (przeglądanie i drukowanie): pojedynczego konta, grup kont, pojedynczego materiału, grup materiałów wg kodu kwalifikowanego, przeznaczenia, ilości, wartości, sum za rodzaje dokumentów.

f) możliwość tworzenia następujących wydruków dodatkowych:

- dokumentów z wartością „0”

- zestawienie stanu syntetycznego wg kodów kwalifikowanych dla poszczególnych magazynów

- zestawienie obrotu kosztów „4” syntetycznie i analitycznie

- zestawienie wg komentarza – analitycznie dla poszczególnych magazynów

- zestawienie do sprawozdawczości „GUS” np. „G-01”

- raport ciągłości numeracji wszystkich dokumentów magazynowych

- zestawienie stanów magazynowych wg cen ewidencyjnych

g) możliwość rozliczenie inwentaryzacji – wymagana funkcjonalność:

- wydruk różnic inwentaryzacji ilościowe i wartościowe (do wyboru) w ramach jednego dnia

- wydruk ogółem spisanych materiałów z uwzględnieniem możliwości ręcznego zaksięgowania różnic oraz automatycznego generowania różnic niedoborów i nadwyżek

- wydruk niezinwentaryzowanych materiałów za okres inwentaryzacji (może zdarzyć się na przestrzeni kilku miesięcy)

h) generowanie not z rozdzielnika z uwzględnieniem poszczególnych rodzajów dokumentów do systemu „FK” na koniec miesiąca (bez Pz)

i) możliwość wykonania następujących funkcji:

- odtwarzanie danych (syntetycznie obrotów i kartotek stanów magazynowych)

- zamknięcie miesiąca

- zamknięcie roku

- alarm informujący o obecności w systemie magazynowym elektronicznych, dokumentów wewnętrznych bez elektronicznej autoryzacji (zatwierdził, pobrał, przyjął)

j) możliwość blokowania numeru dla pustego dokumentu (z zarezerwowanym numerem)
5.22 Wymagania co do możliwości analitycznych wdrażanego oprogramowania magazynowego.

Dostarczony program ma posiadać możliwość wyszukiwania następujących informacji zgromadzonych w bazie danych:

- na podstawie wprowadzonej informacji o części (tj.: nazwa części lub numer katalogowy lub numer materiałowy lub nr z tabliczki znamionowej) program ma wyszukiwać dostawców danego towaru, daty jego zakupu, ceny zakupu

- na podstawie wprowadzonej informacji o numerze inwentarzowym pojazdu oraz na podstawie zadanego okresu czasu program ma dostarczyć informacji o łącznej ilości zakupionych części (z uwzględnieniem podziału na rodzaje oraz ceny)

- na podstawie wprowadzonej informacji w postaci nazwy konkretnego dostawcy oraz na podstawie zadanego okresu czasu program ma dostarczyć informacji o sumie kosztów związanych z zakupem towarów oraz o jego ilości

- na podstawie wprowadzonej informacji w postaci nazwy części lub nr katalogowego lub nr materiałowego lub nr z tabliczki oraz zadanego okresu czasu program ma dostarczać informacji o najczęściej wybieranym dostawcy oraz o dostawcy o najniższych oferowanych cenach poszczególnych towarów.

- na podstawie wprowadzonej informacji o części (tj.: nazwa części lub numer katalogowy lub numer materiałowy lub nr z tabliczki znamionowej) oraz na podstawie daty zakupu program ma dostarczyć informacji o ilości wymienionych części z podziałem na zaewidencjonowane pojazdy,

Wszystkie zestawienia zawierające informacje o numerach pojazdów mają rozróżniać pojazdy bazy przy ul. Mickiewicza i bazy ul. 1 Maja.

5.23 Dostarczony program ma posiadać możliwość automatycznego informowania o pobraniu tej samej części na dany pojazd więcej niż określoną ilość razy (w parametrze)w zadanym okresie czasu

5.24 Dostarczony program ma posiadać możliwość automatycznego korygowania stanu liczebności asortymentów objętych umową wraz z sygnalizowaniem końca umowy na podstawie informacji o maksymalnej ilości zakupionego towaru (wraz z założonym +/- 20%)

5.25 Dostarczony program magazynowy ma zapewniać możliwość rozchodowania towarów wg zasady: pierwsze przyszło pierwsze wyszło

5.26 Dostarczony program ma zapewniać obsługę elektronicznych, wewnętrznych druków zamówień towarów z magazynu oraz zwrotów do magazynu.

5.27 Dostarczony program magazynowy ma umożliwiać pełna lub częściową realizację zamówienia. Zamówienie w części nie zrealizowanej ma czekać w kolejce do chwili realizacji lub usunięcia

5.28 Nalepka z kodem kreskowym cechująca towar ma zawierać następujące zakodowane i jawne (postać numeryczna) informacje:

- indeks materiałowy (16 cyfr)

- numer kolejny dokumentu PZ (4 cyfry)

- pozycję towaru z dokumentu PZ (2)

- rok dokumentu PZ (postać dwucyfrowa)


6. Wymagana funkcjonalność dla aplikacji obsługującej moduł obsługi Zaopatrzenia.
6.1 Wymagania wobec nowego oprogramowania dotyczące towarów zamawianych.
a) Program powinien pozwalać na wyszukiwanie materiałów za pomocą:

- nazewnictwa oryginalnego

- nazewnictwa potocznego

- numeru katalogowego

- nr z tabliczki znamionowej

- numeru indeksu

- numeru grupy

- numeru PKWiU

- przeznaczenia

- kodów kwalifikacyjnych

- wybranego dostawcy

- ceny
b) Program powinien pozwalać na wyszukiwanie materiałów - przy zadaniu danego okresu czasu za pomocą w/w zmiennych ( nie tylko jednej zmiennej a także kilku wybranym równocześnie tzn. przy zadaniu np. numeru katalogowego i okresu czasu możliwość wyszukania dostawców i cen równocześnie.


c) Wybierany z bazy danych produkt powinien być automatycznie przypisany odpowiedniej grupie asortymentowej, co z kolei spowodowałoby segregację zamówień np. śruby, nakrętki, podkładki…. – wyroby hutnicze; oleje, farby… – płyny ; mydła, pasty…- środki czystości;

opaski plastikowe, filtry, silnik, dmuchawa, elementy do ogrzewania…- części i podzespoły do pojazdów


d) Na podstawie wprowadzonej informacji o numerze inwentarzowym pojazdu oraz na podstawie zadanego okresu czasu program ma dostarczać informacje o łącznej ilości zakupionych części (z uwzględnieniem podziału na rodzaje oraz ceny)
e) Na podstawie wprowadzonej informacji o części (tj.: nazwa części lub numer katalogowy lub numer materiałowy lub nr z tabliczki znamionowej) program ma wyszukiwać dostawców danego towaru, daty jego zakupu, ceny zakupu
f) Na podstawie wprowadzonej informacji o części (tj.: nazwa części lub numer katalogowy lub numer materiałowy lub nr z tabliczki znamionowej) oraz na podstawie daty zakupu program ma dostarczyć informacji o ilości wymienionych części z podziałem na zaewidencjonowane pojazdy
g) Możliwość rozróżnienia przez system części zakupywanych jako nowe oraz przeznaczonych do regeneracji zewnętrznej i własnej
6.2 Wymagania wobec nowego oprogramowania dotyczące dostawców
a) Dostawca powinien być identyfikowany przez program po zmiennych :

- nazwa firmy,

- adres firmy,

- nr NIP,

- dana grupa asortymentowa.
b) Po wskazaniu wybranego dostawcy – spowodowanie pojawienia się w programie informacji :

- adres firmy,

- nr NIP,

- nr telefonu,

- osoby kontaktowe,

- nr fax.,

- adres emailowy,

- lista produktów wadliwych tzn. produktów, których nie należny u tego dostawcy zakupywać (np. z powodów: występują reklamacje, towar jest zły jakościowo, wykonany z nieprawidłowych materiałów i in.)


c) Po wybraniu produktu z konkretnej grupy asortymentowej (np. śruby, blachy- grupa : wyroby hutnicze) – możliwość wskazania przez program wszystkich możliwych dostawców, u których można zakupić ten produkt

(ze wskazaniem ceny oraz daty zakupu, jeżeli był już tam zakupiony)


d) Po wprowadzeniu zmiennej np. nazwy części, nr katalogowego, nr materiałowego, nr z tabliczki znamionowej (przy zadaniu danego okresu czasu) możliwość wskazania przez system najczęściej wybieranego dostawcy oraz dostawcy o najniższych oferowanych cenach części
e) Na podstawie wprowadzonej informacji w postaci nazwy konkretnego dostawcy oraz na podstawie zadanego okresu czasu program ma dostarczać informacje o sumie kosztów związanych z zakupem towarów oraz o jego ilości
f) Możliwość dodawania do programu nowych dostawców


  1. Wymagania wobec nowego oprogramowania dotyczące relacji pomiędzy

działem zaopatrzenia a innymi działami firmy podczas procesu zakupów
a) Do Działu Zaopatrzenia trafiają elektronicznie - poprzez program -zapotrzebowania z innych działów firmy
b) Zapotrzebowania muszą być autoryzowane elektronicznie kartą lub hasłem przez kierownika odpowiedniego działu a następnie poza szczególnymi przypadkami (zamówienia wynikające z zawartych umów, sytuacje awaryjne, zakupy doraźne) przez członka zarządu firmy
c) Elektroniczne zapotrzebowanie musi posiadać informacje :

- dział, który dokonuje zamówienia,

- data złożenia zamówienia,

Informacje dotyczące zamawianego asortymentu:

- nr materiałowy,

- nr katalogowy,

- nr z tabliczki znamionowej,

- rozmiar (w przypadku odzieży),

- nazwa części,

- typ pojazdu, w którym pracuje, oraz ewentualnie numer inwentarzowy pojazdu na który jest przeznaczony,

- ilość,

- jednostka miary,

- zadany czas na realizację zamówienia,

- pole dotyczące ewentualnych uwag.


d) Program powinien mieć możliwość zaznaczenia przy danej pozycji z zapotrzebowania, u kogo (jaki dostawca), kiedy (data) oraz za jaką cenę jednostkową netto, towar został zamówiony przez Dział Zaopatrzenia i taka informacja powinna być widoczna przez daną komórkę firmy składającą zapotrzebowanie
e) Po otrzymaniu towaru przez Magazyn Centralny, odpowiedni pracownicy tego działu powinni mieć możliwość wprowadzenia w program informacji czy zapotrzebowanie przez nich złożone, zostało zrealizowane w całości (lub w jakiej części) i czy przez wybranego przez Dział Zaopatrzenia dostawcę
f) Powyższe informacje powinny być udostępnione dla Działu Zaopatrzenia, w celu kontroli procesu zamówień oraz weryfikacji faktur VAT
g) Program ma mieć możliwość ustawiania alarmów sygnalizujących nie zrealizowanie poszczególnych zamówień w całości (każdorazowo po upływie 3 dni od daty złożenia zamówienia).
h) Program ma mieć możliwość śledzenia historii procesu zamawiania części po ewentualną ich reklamację oraz jej rozpatrzenie.

(możliwość sprawdzenia ścieżki zamówienia danego towaru – co się z nim dzieje od momentu otrzymania zamówienia przez Dział Zaopatrzenia: stan faktyczny, zamówiony asortyment, zrealizowane zamówienie – kiedy: data, gdzie: u jakiego dostawcy, niezrealizowane lub niezrealizowane zamówienie w całości, reklamacja towaru, wynik reklamacji )


6.4 Wymagania wobec nowego oprogramowania dotyczące monitoringu umów (dotyczy umów związanych z zakupem surowców przez dział zaopatrzenia).
a) Dostarczony program ma posiadać możliwość automatycznego korygowania stanu liczebności asortymentów objętych umową (tzn. automatyczne zmniejszanie ilości produktu - max. wartości wynikającej z umowy - po każdorazowym zamówieniu, o wartość otrzymaną).

b) Program ma posiadać możliwość sygnalizowania końca umowy na podstawie:

- informacji o wyczerpanej maksymalnej ilości zakupionego towaru (wraz z założonym +/- 20%) - sygnalizacja powinna nastąpić po wyczerpaniu zadanej ilości asortymentu bez uwzględnienia zwyżki 20 %, którą warunkuje umowa,

- kończącego się czasu trwania umowy - sygnalizacja powinna nastąpić 60 dni przed wygaśnięciem umowy.

c) Po wybraniu produktu, program powinien dostarczyć informację, iż zakup tego produktu obwarowany jest umową, z jakim dostawcą i jaki jest czas realizacji zamówienia wynikający z umowy
6.5 Dodatkowe wymagania.
a) Możliwość tworzenia i drukowania szablonów dokumentów często powtarzanych (np. zamówienie zewnętrzne, zapotrzebowanie - informacja dotycząca regeneracji części, zapytanie ofertowe, protokół reklamacji).

b) Funkcje statystyczne pozwalające na tworzenie raportów.

c) Możliwość tworzenia zestawień w formie wykresów
7. Wymagane funkcjonalność dla aplikacji obsługującej wewnętrzny obieg dokumentów
Dostarczony system elektronicznej autoryzacji wewnętrznego obiegu dokumentów magazynowych musi zapewniać kompleksową obsługę autoryzacji uprawnionych pracowników do zlecania, wydawania i odbierania towarów z magazynu.

Dostarczony system powinien umożliwiać:

- współpracę z dostarczonym oprogramowaniem magazynowym w zakresie obsługi dokumentów magazynowych wewnętrznych w postaci elektronicznej

- odczyt kart autoryzacyjnych na przewidzianych do tego celu stanowiskach komputerowych zlokalizowanych na terenie obu zajezdni,

- zarządzanie bazą kart autoryzacyjnych oraz bazą uprawnionych użytkowników za pomocą dostarczonego oprogramowania (dodawanie nowych, kasowanie, modyfikacja)

- programowanie kart autoryzacyjnych (w zależność od zaproponowanego rozwiązania)

- jednoznaczną identyfikację osób posługujących się poszczególnymi kartami autoryzacyjnymi

Dostarczone rozwiązanie musi gwarantować brak możliwości podrobienia kart autoryzacyjnych.8. Platforma programowa.
8.1 Dostarczone oprogramowanie powinno wykorzystywać architekturę klient-serwer i być zbudowane w oparciu o serwer baz danych SQL.

8.2 Dostarczone oprogramowanie powinno pracować w zakładowej sieci lokalnej zbudowanej w oparciu o standard 100BASE-T (Fast Ethernet – 100 Mbit/s) oraz za pośrednictwem sieci WAN łączącej dwie lokalizacje firmy cyfrowym łączem stałym o przepustowości 64Kbit/s przy zastosowaniu protokołu TCP/IP)

8.3 Z uwagi na fakt posiadania bogatej infrastruktury informatycznej w postaci stacji roboczych i serwerów pracujących pod kontrolą systemów operacyjnych firmy Microsoft, dostarczone oprogramowanie powinno pracować z ich wykorzystaniem.

8.4 Z uwagi na fakt posiadania platformy bazodanowej MS SQL Server, dostarczone oprogramowanie powinno pracować z jej wykorzystaniem.

8.5 Dostarczone oprogramowanie po stronie stacji roboczej powinno pracować pod kontrolą następujących systemów operacyjnych:

- MS WINDOWS 98

- MS WINDOWS 2000

- MS WINDOWS XP – HOME/PROFESIONAL

- MS WINDOWS VISTA

8.6 Dostarczone oprogramowanie po stronie serwera powinno być zainstalowane na sieciowym systemie operacyjnym MS WINDOWS 2003 SERVER

8.7 Z uwagi na niską przepustowość łącza stałego integrującego systemy informatyczne obu zajezdni dopuszcza się wykorzystanie mechanizmu usług terminalowych systemu Windows do zdalnej obsługi oprogramowania magazynowego z terenu bazy przy ul. 1 Maja 152.
9. Platforma sprzętowa.
9.1 Posiadany sprzęt komputerowy.

Z uwagi na fakt posiadania przez odbiorcę bazy sprzętowej przeznaczonej dla wdrażanego systemu opartej w głównej mierze na komputerach PC wyposażonych w procesor Intel Celeron 2.0 GHz i 512 MB RAM oraz serwera zbudowanego na bazie dwóch procesorów Intel Xeon 3.0 GHz z 1GB RAM, wykonawca w chwili złożenia oferty powinien pisemnie zagwarantować, że jest to konfiguracja umożliwiająca stabilną i wygodną pracę z dostarczonym oprogramowaniem.

9.2 System obsługi kodów kreskowych

Dostarczone wyposażenie magazynu w zakresie obsługi kodów kreskowych musi gwarantować kompleksową obsługę magazynu w zakresie ocechowania magazynowanych towarów.

Dostarczony system obsługi kodów kreskowych powinien umożliwiać:

- tworzenie samoprzylepnych etykiet z kodami kreskowymi (dwa kompletne stanowiska wraz z oprogramowaniem)

- obsługę kodów kreskowych w dostarczonym oprogramowaniu na pięciu stanowiskach roboczych (skanowanie kodów w punktach wydawania towaru) – wymagane urządzenia przenośne o dużym zasięgu, pracujące on-line z wykorzystaniem fal radiowych lub off-line za pośrednictwem stacji dokujących)

- kolektory (inwentaryzatory) – wymagane dwa w pełni przenośne urządzenia z możliwością eksportu zgromadzonych danych do programu magazynowego, z czytnikami kodów kreskowych i klawiaturami (do ręcznego wprowadzania numerów z uszkodzonych kodów).

Wszystkie dostarczone urządzenia powinny mieć trwałą i solidną konstrukcję – mają gwarantować wytrzymałość na upadki na powierzchnię betonową z wysokości 1,5 m, mają pracować w temperaturze od 0 do 40 stopni C.

9.3 System obsługi kart autoryzacyjnych

Dostarczone wyposażenie ma gwarantować kompleksową obsługę wdrażanego systemu w dziedzinie czytników kart autoryzacyjnych

Dostarczone rozwiązanie powinno zawierać:

- czytniki kart magnetycznych (lub innego równoważnego sposobu autoryzacji) umożliwiające autoryzację pracowników upoważnionych do zamawiania, odbierania i wydawania towarów z magazynu

- programator kart magnetycznych umożliwiający tworzenie kart (w zależności od przyjętych rozwiązań)

- funkcjonalność systemu kart autoryzacyjnych zapisaną w pkt. 6 tego opracowania.

10. Wymagania techniczne co do aplikacji.
10.1 Otwarta budowa – udokumentowana struktura tabel wraz z zachodzącymi między nimi relacjami. Możliwość odczytu danych zapisanych w tabelach za pośrednictwem ogólnodostępnych narzędzi (dostęp do odczytywanych danych z poziomu sterownika ODBC)

10.2 Możliwość exportu wszystkich zgromadzonych danych do ogólnie znanych formatów danych (np. tekstowy)

10.3 Możliwość importu i wykorzystania zewnętrznych danych, pochodzących
z dodatkowych aplikacji pracujących na tej samej platformie bazodanowej oraz za pomocą plików tekstowych

10.4 Aplikacja ma być parametryzowana, mieć możliwość modyfikowania struktur przez zamawiającego, dając możliwość szybkiego dostosowania do zmieniających się potrzeb firmy i przepisów prawa. Przez parametryzację rozumie się możliwość wglądu, definiowania elementów programu takich jak np.: indeks materiałowy.

10.5 Dostarczony system ma zapewniać wymianę danych ze wszystkimi dostarczonymi modułami wdrażanego system informatycznego oraz zapewniać import danych z:

- z oprogramowania do rozliczania stacji paliwowych (plik w formacie txt lub baza SQL w standardzie InterBase)

- z oprogramowaniem do rozliczania zużycia olei i płynów (plik w formacie bazy Access)

- not księgowych z oprogramowania Kadrowo-Płacowego (plik w formacie dbf)

10.6 Dostarczony system ma zapewniać uwierzytelnianie użytkowników na poziomie bazy danych. Posiadać możliwość nadawania uprawnień dla użytkowników do poszczególnych elementów dostarczonego. Prowadzić historię zmian dokonanych przez poszczególnych operatorów. System ma gwarantować poufność gromadzonych danych.

10.7 Wykonawca zamówienia, w uzgodnieniu z odpowiednimi służbami firmy, winien dopasować interfejs użytkownika do specyficznych potrzeb firmy.

10.8 Oprogramowanie wchodzące w skład dostarczanego zintegrowanego systemu informatycznego nie może wykorzystywać sterowników ODBC jako głównego i jedynego sposobu dostępu do przetwarzanych danych.
11. Instalacja oprogramowania, inicjalizacja systemu i konwersja danych z istniejącego systemu.
11.1 Wykonawca zamówienia winien zainstalować, zainicjować i uruchomić dostarczane oprogramowanie na stacjach roboczych i na serwerze baz danych.

11.2 Inicjalizacja oprogramowania ma być przeprowadzona danymi finansowo-księgowymi oraz magazynowymi.

11.3 Harmonogram wdrożenia i szkoleń

11.4 Wykonawca winien przedstawić szczegółowy harmonogram wdrożenia zawierający opis planowanych prac związanych z instalacją oprogramowania na stacjach roboczych oraz na serwerze, transfer danych z poprzednio użytkowanej aplikacji, uzupełnienie danych historycznych, dostosowanie aplikacji do specyficznych potrzeb firmy, inicjalizację systemu.

11.5 Wykonawca winien przedstawić szczegółowy harmonogram szkoleń pracowników i administratorów z uwzględnieniem informacji technicznych dotyczących zasad instalacji dostarczonego oprogramowania na stacjach roboczych, serwerze oraz archiwizacji danych. Szkolenie powinno odbyć się na terenie firmy PKM Katowice sp. z o.o., na zainstalowanej przez wykonawcę platformie programowej, wykorzystującej konfigurację dostarczanego systemu przewidzianą dla odbiorcy.

11.6 Wykonawca winien przestrzegać przedstawionego harmonogramu wdrożenia systemu i przewidzianych szkoleń, informując z wyprzedzeniem o terminie rozpoczęcia poszczególnych jego elementów.12. Wymagana dokumentacja.
12.1 Wykonawca ma dostarczyć dokumentację techniczną systemu w formie elektronicznej i papierowej z uwzględnieniem struktur tabel, zachodzących relacji i informacji o przechowywanych w nich danych.

12.2 Wykonawca ma dostarczyć instrukcję użytkowania systemu w formie elektronicznej i papierowej dla każdego stanowiska roboczego.

12.3 Wykonawca ma dostarczyć instrukcje administrowania dostarczanym systemem w formie elektronicznej i papierowej z uwzględnieniem opisu archiwizacji danych. Dokumentacja ta powinna również zawierać opis instalacji
i konfiguracji oprogramowania po stronie stacji roboczych (z uwzględnieniem specyfiki poszczególnych systemów operacyjnych) oraz po stronie serwera.

12.4 Wykonawca ma aktualizować dokumentację względem wprowadzonych modyfikacji w oprogramowaniu.


13. Gwarancje.

Wykonawca powinien pisemnie zagwarantować:

13.1 Zgodność dostarczonego oprogramowania z przepisami obowiązującego prawa

13.2 Prawidłowość gromadzenia i przetwarzania danych

13.3 Poufność przetwarzanych danych zawartych w systemie zamawiającego.

13.4 Okres pełnej, nieodpłatnej aktualizacji technicznej i prawno-ekonomicznej dostarczonego oprogramowania w wymiarze min. 1 roku

13.5 Okres pogwarancyjnego wspierania – aktualizacji technicznej i prawno-ekonomicznej dostarczonego oprogramowania w wymiarze min. 4 lat (w ramach umowy serwisowej)

13.6 Podpisanie umowy serwisowej


14. Licencja.
Wykonawca powinien udzielić pisemnej licencji na eksploatowanie przekazanego oprogramowania. Koszt licencji ma być jednorazowy, wkalkulowany w cenę dostarczanego systemu a okres wykorzystania bezterminowy. Licencja na oprogramowanie nie może nakładać na odbiorcę żadnych ograniczeń związanych z ilością i typem zaewidencjonowanych dokumentów, ilością i funkcjonalnością dostępnych stanowisk roboczych oraz czasem działania poszczególnych modułów.
15. Odbiór wykonanego zamówienia.
Odbioru wykonanego zamówienia dokona dwustronna komisja złożona z przedstawicieli zamawiającego i wykonawcy. Odbiór nastąpi po podpisaniu protokołu odbioru. Podpisany, pełny (bez uwag) protokół odbioru wykonania zamówienia jest podstawą uruchomienia procedury płatności.

Protokół powinien zawierać:

a. Informację o kompletności wykonania instalacji i wdrożenia oprogramowania.

b. Informację o prawidłowym działaniu systemu i przetestowaniu aplikacji, potwierdzoną pozytywną opinią służb finansowo-księgowych w firmie co do prawidłowości funkcjonowania i poprawności naliczeń.

Test prawidłowego działania dostarczonego oprogramowania powinien trwać minimum 3 miesiące od chwili pełnego przekazania go do użytkowania i obejmować zakresem pełne trzy okresy rozliczeniowe.
16. Termin zakończenia prac związanych z wykonaniem zamówienia.
Jako nieprzekraczalną datę zakończenia prac związanych z wdrożeniem
i uruchomieniem dostarczonego oprogramowania i wymaganego sprzętu komputerowego przyjmuje się 31.12.2007r.
17. Umowa serwisowa.
W momencie podpisania umowy na wykonanie przedmiotu zamówienia strony zobowiązane są do niezwłocznego zawarcia umowy serwisowej na mocy której wykonawca zobowiąże się do:

- aktualizacji oprogramowania (zapewnienie zgodności oprogramowania finansowo-księgowego z przepisami obowiązującego prawa)

- usuwania wykrytych usterek technicznych

- udzielania bezpłatnych, telefonicznych konsultacji (hot line) w sprawach związanych z użytkowaniem dostarczonego oprogramowania.

W przypadku stwierdzenia nieprawidłowej pracy dostarczonego oprogramowania, wykonawca przedmiotu zamówienia zobowiązany jest do przywrócenia pełnej sprawności w ciągu:

- 24 godzin w przypadku usterek zgłaszanych między 1-15 dniem każdego miesiąca,

- 48 godzin w przypadku usterek zgłaszanych w pozostałe dni miesiąca.

Wszelkie zmiany aktualizacyjne i serwisowe w oprogramowaniu mają zostać wykonane przez wykonawcę w siedzibie firmy zamawiającego, w ramach zryczałtowanych kosztów rocznej obsługi serwisowej.

Koszt zryczałtowanej, rocznej obsługi serwisowej nie może przekraczać 15% ceny wdrożonego oprogramowania na dzień podpisania umowy na wykonanie zamówienia. Dopuszcza się roczną waloryzację kwoty będącej przedmiotem umowy serwisowej o wskaźnik inflacji na dany rok.

Koszt rocznej, zryczałtowanej obsługi serwisowej swoim zakresem obejmuje wszelkie koszty powstałe w wyniku prac serwisowo-aktualizacyjnych oprogramowania (np.: koszty dojazdu, koszty roboczogodzin serwisantów, koszty nośników danych itp.).W czasie pierwszego roku eksploatacji omawianego oprogramowania wykonawca ma obowiązek do nieodpłatnego wykonania powyższych usług serwisowych w ramach gwarancji.

©operacji.org 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna