Szczegółowe Warunki Konkursu OfertPobieranie 239,66 Kb.
Strona1/2
Data08.05.2018
Rozmiar239,66 Kb.
  1   2

DSP.4240.4.2017


Szczegółowe Warunki Konkursu Ofert

Samodzielny Publiczny Dziecięcy Szpital Kliniczny w Warszawie

ul. Żwirki i Wigury 63A, 02-091 Warszawa

zwany dalejUdzielającym Zamówienia

zaprasza do składania ofert w postępowaniu prowadzonym w trybie

KONKURSU OFERT

na


Świadczenie usług pielęgniarskich w oddziałach SPDSK w WARSZAWIE w podziale na zadania:

Zadanie 1. Udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie pielęgniarstwa operacyjnego

Zadanie 2. Udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie pielęgniarstwa anestezjologii i intensywnej opieki (obszar intensywnej opieki noworodka)

Zadanie 3. Udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie pielęgniarstwa pediatrycznego

Zadanie 4. Udzielanie świadczeń zdrowotnych (położniczych) w zakresie pielęgniarstwa ginekologiczno-położniczego
CPV: 85141200-1 usługi świadczone przez pielęgniarki, CPV: 85141100-0 usługi świadczone przez położne

na podstawie

Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej

(tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 1638 ze zm.)Nazwa i adres Udzielającego Zamówienia:

Samodzielny Publiczny Dziecięcy Szpital Kliniczny w Warszawie Tel: /022/ 317-91-37

Żwirki i Wigury 63A 02-091 Warszawa Fax: /022/ 317-91-04

NIP: 526-025-15-98 REGON : 000288969Dział Kontraktowania i Monitorowania Umów

Tel. /022/ 317-91-37

Godz. urzędowania 8:00 – 15:35 Fax. /022/ 317-91-04

Warszawa, 17 października 2017 r.


 1. Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem konkursu jest Udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie opieki pielęgniarskiej w okresie od dnia podpisania do dnia 31.10.2020 r. w podziale na zadania.

Zadanie 1. Udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie pielęgniarstwa operacyjnego

Miejscem udzielania świadcze jest Blok Operacyjny SPDSK w Warszawie.

Udzielanie świadczeń zdrowotnych odbywać się będzie zgodnie z kompetencjami i uprawnieniami zawodowymi oraz harmonogramem ustalonym przez Udzielającego Zamówienia, określającym dni i godziny udzielania świadczeń; czas udzielania świadczeń będzie uzależniony od zapotrzebowania. Świadczenia będą udzielane we wszystkie dni tygodnia (w dni robocze dyżur w godzinach 7.00-19.00 oraz 19.00-7.00) oraz soboty, niedziele i święta (dyżur 24-godzinny) zgodnie z harmonogramem pracy. Udzielający Zamówienia zastrzega sobie zmianę godzin dyżurów w zależności od zapotrzebowania i konieczności zabezpieczenia ciągłości przedmiotowych świadczeń.

Szczegółowy harmonogram udzielania świadczeń będzie ustalany z Kierownikiem Bloku Operacyjnego Udzielającego Zamówienia oraz zatwierdzony przez Naczelną Pielęgniarkę SPDSK w Warszawie.

Przewidywana szacunkowa miesięczna liczba godzin objęta zamówieniem wynosi 480 godzin miesięcnie (równowartość 3 etatów).

Podane w postępowaniu ilości godzin są ilościami szacunkowymi, w celu określenia wartości zamówienia, co nie odzwierciedla deklarowanego wykorzystania w okresie trwania umowy. Udzielający Zamówienia zastrzega sobie możliwość zmniejszenia ilości świadczeń w zależności od potrzeb co nie może być podstawą jakichkolwiek roszczeń ze strony Oferenta. Udzielający Zamówienia zobowiązuje się do zapłaty za faktycznie wykonane świadczenia.

Przyjmujący Zamówienie będzie otrzymywał wynagrodzenie: na podstawie ilorazu faktycznej liczby godzin udzielonych świadczeń zdrowotnych i stawki za 1 godzinę.

Do obowiązków personelu Przyjmującego Zamówienie należy wykonywanie wszelkich czynności medycznych służących zachowaniu, przywracaniu lub poprawie zdrowia pacjentów, tj. w szczególności: 1. Udzielaniu świadczeń zdrowotnych zgodnie z aktualną wiedzą medyczną i obowiązującymi standardami pielęgniarskimi.

 2. Zapewnieniu ciągłej opieki, obserwacji i czuwania nad bezpieczeństwem pacjentów w obszarze Bloku operacyjnego, zgodnie z przydzielonymi zadaniami na stanowisku pracy.

 3. Dbałość o wysoką jakość i rzetelność wykonywanych świadczeń dostosowanych do sytuacji klinicznej.

 4. Udzielanie pierwszej pomocy w stanach zagrożenia życia, w tym prowadzenie resuscytacji krążeniowo - oddechowej.

 5. Realizację zleceń lekarskich w zakresie wykonywanych zadań na stanowisku pracy.

 6. Samodzielne udzielanie w określonym zakresie świadczeń zapobiegawczych, diagnostycznych, leczniczych.

 7. Wykonywanie czynności związanych z przygotowaniem stanowiska pracy w Bloku operacyjnym.

 8. Znajomość planu operacyjnego i metody operacji.

 9. Kontrola sprawności funkcjonowania sprzętu i aparatury medycznej na bloku operacyjnym: ssaka do odsysania z pola operacyjnego, aparatu do elektrokoagulacji, stołu operacyjnego, lampy operacyjnej i innego niezbędnego do przeprowadzenia procedury chirurgicznej.

 10. Przygotowanie odpowiednich zestawów chirurgicznych do przeprowadzenia procedury chirurgicznej.

 11. Przygotowanie laparoskopu, bronchoskopu, cystoskopu oraz pozostałego sprzętu endoskopowego w zależności od rodzaju operacji

 12. Przygotowanie pakietów z bielizną operacyjną.

 13. Przygotowanie materiałów dodatkowych (nici chirurgicznych, serwet gazowych, gazików, setonów, drenaży, płynów do płukania ran i jam ciała oraz innych niezbędnych do przeprowadzenia procedury chirurgicznej).

 14. Kontrola sprzętu, środków leczniczych i narzędzi chirurgicznych po zakończeniu procedury chirurgicznej - w razie potrzeby uzupełnianie.

 15. Przygotowanie i przekazanie narzędzi chirurgicznych po operacji do punktu ich odbioru

 16. Postępowanie z użytym sprzętem zgodnie z procedurami obowiązującymi w SPDSK w Warszawie.

 17. Pozostawienie sali operacyjnej w gotowości do ponownego przeprowadzenia procedury chirurgicznej w SPDSK w Warszawie.

 18. Odbiór sterylnych narzędzi chirurgicznych ze śluzy materiałowej

 19. Autoryzowanie wykonanych świadczeń zdrowotnych/medycznych w obowiązującej w SPDSK w Warszawie dokumentacji medycznej (zbiorczej i indywidualnej pacjenta) zgodnie z normami i prawa.

 20. Prowadzenie i przechowywanie dokumentacji medycznej i administracyjnej na zasadach obowiązujących w SPDSK w Warszawie.

 21. Obsługiwanie sprzętu medycznego zgodnie z zaleceniami producenta i jego zabezpieczenie na stanowisku pracy.

 22. Racjonalne gospodarowanie powierzonymi środkami i sprzętem.

Wymagania kwalifikacyjne: posiadanie prawa wykonywania zawodu pielęgniarki,ukończenie kursu kwalifikacyjnego w dziedzinie pielęgniarstwa operacyjnego dla pielęgniarek lub tytuł specjalisty z pielęgniarstwa operacyjnego, minimum 5 lat stażu pracy na Bloku Operacyjnym na stanowisku pielęgniarki/pielegniarza operacyjnego. Doświadczenie w udzielaniu świadczeń zdrowotnych w  dziedzinie pielęgniarstwa operacyjnego min. w jednej z dziedzin: kardiochirurgia, chirurgia, urologia, otolaryngologia. ortopedia, neurochirurgia, pediatria

Zadanie 2. Udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie w zakresie pielęgniarstwa anestezjologii i intensywnej opieki (obszar intensywnej opieki noworodka)

Miejscem udzielania świadczeń zdrowotnych jest Oddział Kliniczny Neonatologii - Pododdział Intensywnej Opieki Noworodka.

Przewidywana szacunkowa miesięczna liczba godzin objęta zamówieniem wynosi 1200 godzin miesięcnie (równowartość 7 etatów).

Świadczenia zdrowotne będą udzielane w ramach dyżurów medycznych 12 lub 24 godzinnych we wszystkie dni tygodnia(dni robocze, soboty, niedziele i święta). Czas trwania jednego dyżuru max 24 godziny. Udzielający Zamówienia zastrzega sobie zmianę godzin dyżurów w załezności od zapotrzebowania i konieczności zabezpieczenia ciągłości przedmiotowych świadczeń.

Udzielanie świadczeń zdrowotnych odbywać się będzie zgodnie z kompetencjami i uprawnieniami zawodowymi oraz harmonogramem ustalonym przez Udzielającego Zamówienia, określającym dni i godziny udzielania świadczeń; czas udzielania świadczeń będzie uzależniony od zapotrzebowania. Świadczenia będą udzielane we wszystkie dni tygodnia.

Godziny pełnienia dyżurów określał będzie harmonogram ustalany przez Udzielającego Zamówienia do 20 dnia poprzedzającego miesiąca (na 2 kolejne miesiące). Harmonogram pracy ustalany będzie przez Pielęgniarkę Oddziałową oraz zatwierdzony przez Naczelną Pielęgniarkę.

Do obowiązków personelu Przyjmującego Zamówienie należy wykonywanie wszelkich czynności medycznych służących zachowaniu, przywracaniu lub poprawie zdrowia pacjentów, tj. w szczególności:


 1. Wykonywaniu zleceń lekarskich, w tym pobieraniu materiału do badań diagnostycznych, wykonywanie medycznych czynności ratunkowych.

 2. Prowadzeniu dokumentacji medycznej, w szczególności odnotowywaniu w dokumentacji medycznej wykonanych zleceń lekarskich, sporządzaniu dokładnych sprawozdań w księdze raportów pielęgniarskich.

 3. Rozpoznawaniu warunków i potrzeb zdrowotnych pacjenta.

 4. Rozpoznawaniu problemów pielęgnacyjnych pacjenta.

 5. Planowaniu i sprawowaniu bezpośredniej opieki pielęgnacyjnej nad przydzielonymi pacjentami, w tym wykonywanie pomiarów parametrów życiowych.

 6. Zapewnieniu ciągłej opieki, obserwacji i czuwania nad bezpieczeństwem pacjentów, szczególnie ciężko chorych oraz bezzwłoczne zgłaszanie się na każde wezwanie pacjenta.

 7. Udzielaniu pomocy przy zaspokajaniu potrzeb fizjologicznych i psychicznych pacjentów.

 8. Przygotowywaniu pacjentów do badań diagnostycznych i konsultacji oraz – w razie potrzeby – udział w badaniach i konsultacjach.

 9. Samodzielnym udzielaniu świadczeń zapobiegawczych, diagnostycznych, leczniczych i rehabilitacyjnych, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 28 lutego 2017 r. w sprawie rodzaju i zakresu świadczeń zapobiegawczych, diagnostycznych, leczniczych i rehabilitacyjnych udzielanych przez pielęgniarkę albo położną samodzielnie bez zlecenia lekarskiego (Dz. U. z 2017 r., poz 497).

 10. Niezwłocznym powiadamianiu pielęgniarki oddziałowej o zaobserwowanych usterkach i nieprawidłowościach w działaniu sprzętu i aparatury medycznej oraz innych działań niepożądanych.

 11. Rzetelnym prowadzeniu sprawozdawczości statystycznej na zasadach obowiązujących w podmiotach leczniczych.

Wymagania kwalifikacyjne: posiadanie prawa wykonywania zawodu pielęgniarki, posiadanie specjalizacji lub kursu kwalifikacyjnego w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki lub neonatologii, posiadanie udokumentowanych min. 2 lat doświadczenia w pracy w Oddziale Intensywnej Terapii lub Opieki Pooperacyjnej o profilu pediatrycznym/neonatologicznym lub pokrewnym.

Zadanie 3. Udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie pielęgniarstwa pediatrycznego

Miejscem udzielania świadczeń są oddziały pediatryczne SPDSK w Warszawie.

Przewidywana szacunkowa miesięczna liczba godzin objęta zamówieniem wynosi 480 godzin miesięcnie (równowartość 3 etatów).

Przedmiot konkursu obejmuje udzielanie świadczeń zdrowotnych we wszytkie dni tygodnia w godzinach ordynacji pracy oddziału oraz poza w/w godzinami, głownie w ramach 12 lub 24 godzinnego dyżuru. Udzielający Zamówienia zastrzega sobie zmianę godzin dyżurów w załezności od zapotrzebowania i konieczności zabezpieczenia ciągłości przedmiotowych świadczeń.

Godziny pełnienia dyżurów określał będzie harmonogram ustalany przez Udzielającego Zamówienia do 20 dnia poprzedzającego miesiąca (na 2 kolejne mieiące). Harmonogram pracy ustalany będzie przez Pielęgniarkę Oddziałową oraz zatwierdzony przez Naczelną Pielęgniarkę. Czas trwania jednego dyżuru nie przekroczy 24 godzin.

Do obowiązków personelu Przyjmującego Zamówienie należy wykonywanie wszelkich czynności medycznych służących zachowaniu, przywracaniu lub poprawie zdrowia pacjentów, tj. w szczególności: 1. Zapewnienie pacjentom profesjonalnej opieki pielęgniarskiej ze szczególnym uwzględnieniem bezpieczeństwa oraz godności osobistej i przestrzeganiem praw pacjenta.

 2. Udzielanie świadczeń medycznych wg obowiązujących standardów.

 3. Planowanie kompleksowej opieki pacjentom.

 4. Realizacja opieki pielęgnacyjnej zgodnie z aktualną wiedzą medyczną i obowiązującymi standardami pielęgniarskimi.

 5. Wykonywanie przy użyciu dostępnych urządzeń medycznych podstawowych pomiarów funkcji życiowych, ich ocenę i interpretację.

 6. Wykonywanie testów skórnych na zlecenie lekarza.

 7. Udzielanie pierwszej pomocy w stanach zagrożenia życia, w tym prowadzenie resuscytacji krążeniowo- oddechowej.

 8. Kaniulację naczyń żylnych, obsługę i pielęgnację dojścia dożylnego, zgodnie z procedurami obowiązującymi w Szpitalu.

 9. Przygotowywanie i podawanie produktów leczniczych różnymi drogami i technikami zleconymi przez lekarza, zgodnie z obowiązującymi standardami.

 10. Dobór technik karmienia i ich zastosowanie w zależności od stanu pacjenta, na zlecenie lekarza lub samodzielnie.

 11. Organizację bezpiecznego transportu pacjentów.

 12. Przygotowywanie i aktywizowanie do samoopieki i pielęgnacji pacjenta z udziałem opiekunów.

 13. Obsługę sprzętu medycznego stosowanego na stanowisku pracy, zgodnie z zaleceniami producenta, a w przypadku awarii, uszkodzenia lub zaginięcia niezwłoczne zawiadomienie Pielęgniarki oddziałowej.

 14. Postępowanie ze sprzętem jednorazowym i wielorazowego użytku zgodnie z procedurami obowiązującymi w Szpitalu.

 15. Zabezpieczenie stosowanych produktów leczniczych i dezynfekcyjnych, wyrobów medycznych przed dostępem pacjentów i opiekunów.

 16. W przypadku wystąpienia zdarzenia niepożądanego podjęcie działań pomniejszających jego konsekwencje i natychmiastowe powiadomienie bezpośredniego przełożonego.

 17. Współpraca z innymi członkami zespołu terapeutycznego.

 18. Autoryzowanie świadczeń medycznych i pielęgnacyjnych w obowiązującej dokumentacji medycznej (zbiorczej i indywidualnej pacjenta) zgodnie z normami prawa.

 19. Prowadzenie i przechowywanie dokumentacji medycznej na zasadach obowiązujących w SPDSK w Warszawie.

 20. Udostępnianie dokumentacji medycznej pielęgniarskiej pacjentom i ich opiekunom wyłącznie na zasadach obowiązujących w SPDSK w Warszawie.

 21. Prowadzenie dokumentacji administracyjnej na zasadach obowiązujących w SPDSK w Warszawie.

Wymagania kwalifikacyjne: posiadanie prawa wykonywania zawodu pielęgniarki, posiadanie udokumentowanych min. 2 lat doświadczenia w pracy w oddziale o profilu pediatrycznym.

Zadanie 4. Udzielanie świadczeń zdrowotnych (położniczych) w zakresie pielęgniarstwa ginekologiczno-położniczego

Miejscem udzielania świadczeń jest Oddział Kliniczny Połoznictwa i Perinatologii wraz z Izbą Przyjęc Położniczą SPDSK w Warszawie.

Przewidywana szacunkowa miesięczna liczba godzin objęta zamówieniem wynosi 480 godzin miesięcnie (równowartość 3 etatów).

Przedmiot konkursu obejmuje udzielanie świadczeń zdrowotnych we wszytkie dni tygodnia w godzinach ordynacji pracy oddziału oraz poza w/w godzinami, głownie w ramach 12 lub 24 godzinnego dyżuru. Udzielający Zamówienia zastrzega sobie zmianę godzin dyżurów w załezności od zapotrzebowania i konieczności zabezpieczenia ciągłości przedmiotowych świadczeń.

Godziny pełnienia dyżurów określał będzie harmonogram ustalany przez Udzielającego Zamówienia do 20 dnia poprzedzającego miesiąca (na 2 kolejne miesiące). Harmonogram pracy ustalany będzie przez Położną Oddziałową oraz zatwierdzony przez Naczelną Pielęgniarkę. Czas trwania jednego dyżuru nie przekroczy 24 godzin.

Do obowiązków personelu Przyjmującego Zamówienie należy wykonywanie wszelkich czynności medycznych służących zachowaniu, przywracaniu lub poprawie zdrowia pacjentów, tj. w szczególności: 1. Zapewnienie pacjentom profesjonalnej opieki położniczej ze szczególnym uwzględnieniem bezpieczeństwa oraz godności osobistej i przestrzeganiem praw pacjenta.

 2. Planowanie i sprawowanie kompleksowej opieki pielęgnacyjnej zgodnia z posiadaną wiedzą medyczną i obowiązującymi standardami położniczymi i realizowanie świadczeń ze szczególnym uwzględnieniem bezpieczeństwa oraz godności osobistej i przestrzeganiem praw pacjenta.

 3. Samodzielne udzielanie w określonym zakresie świadczeń zapobiegawczych, diagnostycznych, leczniczych i rehabilitacyjnych.

 4. Udzielanie pierwszej pomocy w stanach zagrożenia życia, w tym prowadzenie resuscytacji krążeniowo- oddechowej.

 5. Kaniulację naczyń żylnych, obsługę i pielęgnację dojścia dożylnego, zgodnie z procedurami obowiązującymi w Szpitalu.

 6. Przygotowanie do cięcia cesarskiego zgodnie z procedurą.

 7. Przygotowanie pacjentki do preindukcji i indukcji porodu zgodnie z procedurą.

 8. Przygotowywanie i podawanie produktów leczniczych różnymi drogami i technikami zleconymi przez lekarza, zgodnie z obowiązującymi standardami.

 9. Przetaczanie krwi i jej preparatów zleconych przez lekarza, zgodnie z procedurami obowiązującymi w szpitalu.

 10. Asystowanie lekarzowi podczas porodów zabiegowych oraz zabiegów medycznych: amniopunkcji, kordocentezy, transfuzji dopłodowej itp.

 11. Wykowywanie wlewów/wlewek doodbytniczych z zastosowaniem produktów leczniczych zleconych przez lekarza

 12. Szycie krocza i zdejmowanie szwów z krocza.

 13. Prowadzenie porodu fizjologicznego oraz monitorowanie płodu z wykrzystaniem aparatury medycznej

 14. Pzryjmowanie porodw naturalnych, w przypadku konieczności z nacięciem krocza, a w przypadkach nagłych także porodu z położenia miednicowego.

 15. Sprawowanie opieki nad matką i noworodkiem oraz podejmowanie w razie potrzeby wszelkich działań , w tym natychmaiastowej reanimacji.

 16. Wspólpraca z innymi członkami zespołu

 17. Zabezpieczenie stosowanych produktów leczniczych i dezynfekcyjnych, wyrobów medycznych przed dostępem pacjentów i opiekunów.

 18. W przypadku wystąpienia zdarzenia niepożądanego podjęcie działań pomniejszających jego konsekwencje i natychmiastowe powiadomienie bezpośredniego przełożonego.

 19. Autoryzowanie świadczeń medycznych i pielęgnacyjnych w obowiązującej dokumentacji medycznej (zbiorczej i indywidualnej pacjenta) zgodnie z normami prawa.

 1. Prowadzenie i przechowywanie dokumentacji medycznej na zasadach obowiązujących w SPDSK w Warszawie.

 2. Udostępnianie dokumentacji medycznej pielęgniarskiej pacjentom i ich opiekunom wyłącznie na zasadach obowiązujących w SPDSK w Warszawie.

 3. Prowadzenie dokumentacji administracyjnej na zasadach obowiązujących w SPDSK w Warszawie.

Wymagania kwalifikacyjne: posiadanie prawa wykonywania zawodu położnej, posiadanie udokumentowanych min. 5 lat doświadczenia w pracy w oddziale ginekologiczno-połozniczym lub profilu pokrewnym.
Łączna zacunkowa wartość zamówienia wynosi 3.873.600,00 PLN

W wyniku przeprowadzonego postępowania konkursowego zostaną wybrane najkorzystniejsze oferty, zawierające najkorzystniejsze propozycje cenowe znajdujące pokrycie w wielkości środków przeznaczonych na sfinansowanie przedmiotu zamówienia.

Umowy zostaną zawartę na okres od dnia 1 grudnia 2017 r. do dnia 30.11.2020r, z zastrzezeiem możliwości przesunięcia terminu rozpoczęcia udzialania świadczeń z powodów proceduralnych.


 1. Opis wymogów podmiotowych

 1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Oferenci, spełniające następujące warunki:

 1. Jest podmiotem wymienionym w art. 26 ust. 1 ustawy dnia 15 kwietnia 2011 r o działalności leczniczej (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 1638 ze zm.), w szczególności o którym mowa w art. 5 ust 2 pkt 2 i posiada uprawnienia do wykonywania przedmiotu zamówienia

 2. Posiada odpowiednie kwalifikacje zawodowe, zgodne z przepisami prawa
  i wymogami w tym zakresie, w tym wskazane wymagania w SWKO;

 3. Posiada doświadczenie w pracy w zawodzie pielęgniarki;

 4. Oferent nie pozostaje w stosunku pracy z Udzielającym zamówienie i Oferent zobowiąże się do utrzymania takiego stanu w trakcie trwania umowy, zawartej w wyniku niniejszego konkursu, w zakresie świadczeń zdrowotnych. W przypadku wyłonienia oferty oferenta związanego stosunkiem pracy z Udzielającym zamówienia, oferent zobowiązuje się do rozwiązania umowy o pracę z dniem zawarcia umowy o świadczenia zdrowotne.

2. Do konkursu mogą przystąpić tylko i wyłącznie oferenci spełniający wymagania określone w przepisach szczególnych oraz niniejszych Szczegółowych Warunkach Konkursu Ofert (SWKO).

3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszych SWKO stosuje się obowiązujące przepisy prawa. 1. Szczegółowe warunki realizacji świadczenia

1. Szczegółowe warunki wykonywania świadczeń określają odpowiednie przepisy powszechnie obowiązujące oraz akty wewnętrzne Narodowego Funduszu Zdrowia ustalające warunki wymagane od świadczeniodawców (m. in. określone przez Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia na podstawie art. 146 ust. 1 pkt 3 i art. 159 ust. 2 ustawy z dnia 28 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych), w szczególności:

1) Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1938);

2) Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia z dnia 8 września 2015 r. w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (Dz. U. z 2015 r. poz. 1400 ze zm.);

3) Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 22 listopada 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego ( (t.j. Dz. U. z 2016 r, poz.694 ze zm.);4) Ustawą z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej ( tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 1251 ze zm.)

 1. Szczegółowe warunki wykonywania świadczeń zdrowotnych określa także umowa o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych zawarta przez Udzielającego Zamówienia z Narodowym Funduszem Zdrowia. Przyjmujący zamówienie zobowiązany jest do zapoznania się z umową w siedzibie Udzielającego zamówienia przed rozpoczęciem udzielania świadczeń zdrowotnych.

 2. Udzielanie świadczeń zdrowotnych winno być zgodne z zasadami wiedzy medycznej i obowiązującymi standardami, w szczególności: ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 1251 ze zm.), ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (tj. Dz. U. z 2017r., poz.1318 ze zm.), ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 1638 ze zm.), ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r o zapobieganiu i zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz.1866 ze zm.), rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej (Dz. U. z 2015 r., poz. 2069) oraz sposobu jej przetwarzania oraz uregulowania wewnętrznymi Udzielającego Zamówienia.

 3. Świadczenia zdrowotne udzielane będą przy wykorzystaniu bazy lokalowej, aparatury i sprzętu medycznego oraz leków i materiałów Udzielającego Zamówienia.

 4. Oferenci, których oferty zostaną wybrane, przed rozpoczęciem realizacji umowy mają obowiązek zapoznać się z obowiązującymi u Udzielającego Zamówienia przepisami wewnętrznymi, w tym w szczególności Statutem i Regulaminami wewnętrznymi oraz zobowiązani są do odbycia wstępnego szkolenia z zakresu podstawowych zasad zapobiegania zakażeniom szpitalnym przeprowadzonego przez pielęgniarkę epidemiologiczną Udzielającego Zamówienia.

 5. W zakresie organizacji udzielania świadczeń zdrowotnych objętych postępowaniem konkursowym będą obowiązywać przepisy wewnętrzne Udzielającego zamówienia.

 6. Oferenci, oferty których zostaną wybrane zobowiązane będą do ewidencji czasu pracy zgodnie z obowiązującym u Udzielającego Zamówienia Systemem Rejestracji Czasu Pracy.

 1. Opis wymaganych dokumentów:

Dokumenty i oświadczenia, które Oferenci powinni złożyć w ofercie, celem potwierdzenia spełniania warunków, o których mowa w Dziale I i II SWKO:

 1. Czytelnie wypełniony oraz podpisany formularz ofertowo-cenowy – załącznik nr 1;

 2. Oświadczenie oferenta wg wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do SWKO

 3. Wskazanie kwalifikacji zawodowych – wg wzory stanowiącego załącznik nr 2 do SWKO;

 4. Prawo wykonywania zawodu pielęgniarki;

 5. Dokument potwierdzający posiadanie specjalizacji lub ukończenie kursu kwalifikacyjnego z zakresu anestezjologii i intensywnej opieki, neonatologii (jeżeli dotyczy);

 6. Dokument potwierdzający wskazane w wymaganiach minimalne doświadczenie w zakresie świadczenia usług będących przedmiotem postępowania (oświadczenie);

 7. Aktualny wydruk z CEIDG (Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej);

 8. Wpis do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą (Uwaga: Wymagany jest wypis Rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność, a nie zaświadczenie o złożeniu dokumentów do rejestru).

 9. Polisa od odpowiedzialności cywilnej w zakresie określonym w art. 25 ust 1 pkt 1 Ustawy z dnia 15 kwietnia o działalności leczniczej oraz zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotu wykonującego działalność leczniczą - 30 000 euro w odniesieniu do jednego zderzenia oraz 150 000 euro w odniesieniu do wszystkich zdarzeń ((Dz. U. Nr 293, poz.1729)

 10. Inne dokumenty potwierdzające kwalifikacje i doświadczenie zawodowe, certyfikaty ukończonych kursów itp. oferenta w zakresie przedmiotu postępowania oraz wskazane w SWKO.

 11. Oświadczenie Oferenta, iż posiada aktualne badania lekarskie niezbędne do wykonywania zamówienia.

 1. Instrukcje dla oferentów

 1. Warunki złożenia oferty:

 1. oferta powinna być napisana w języku polskim, czytelnie – na maszynie, komputerze lub inną trwałą techniką;

 2. oferta powinna zostać podpisana przez oferenta;

 3. każda strona oferty powinna być ponumerowana kolejnymi numerami;

 4. wszelkie zmiany, poprawki w tekście oferty muszą być parafowane własnoręcznie przez osobę uprawnioną do podpisania oferty;

 5. ceny wyrażone w ofercie powinny zostać podane w PLN;

 6. oferent zobowiązany jest do przedstawienia wpisu do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą w formie indywidualnej praktyki pielęgniarskiej- zgodnie z przepisami ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (tj. Dz. U. z 2016 r., poz.1638 ze zm.).

 1. Termin związania ofertą

Termin związania ofertą ustala się na 60 dni od upływu terminu składania ofert.

 1. Termin i sposób składania ofert

Oferty należy składać w zaklejonej kopercie, która:

 1. powinna być zaadresowana na Udzielającego Zamówienia

Samodzielny Publiczny Dziecięcy Szpital Kliniczny w Warszawie

ul. Żwirki i Wigury 63A, 02-091 Warszawa 1. powinna zawierać nazwę i adres Oferenta;

 2. powinna posiadać oznaczenia (należy wymienić zakres świadczeń, którego dotyczy oferta):

Oferta konkursowa na ŚWIADCZENIE USŁUG PIELĘGNIARSKICH W ODDZIAŁACH SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO DZIECIĘCEGO SZPITALA KLINICZNEGO W WARSZAWIE

Zadanie nr (wpisać nr i nazwę zadania)

Nie otwierać przed dniem 28 listopada 2017 r. godzina 13:00

Ofertę należy złożyć w Samodzielnym Publicznym Dziecięcym Szpitalu Klinicznym


w Warszawie ul. Żwirki i Wigury 63A Warszawa, kancelaria Parter pok 001, od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 – 15:00, nie później niż do dnia 28 listopada 2017 r. do godziny 12.00.

Oferta przesłana pocztą będzie traktowana jako złożona w terminie, jeżeli data stempla pocztowego (data nadania) nie jest późniejsza niż termin składania ofert i wpłynie do siedziby Udzielającego zamówienie najpóźniej przed wyznaczonym terminem otwarcia ofert.

Osobami uprawnionymi do kontaktu z oferentami z ramienia Udzielającego Zamówienie są: Pielęgniarka Naczelna Udzielającego Zamówienie - w sprawach merytorycznych, Nina Fronczak (tel.22-317-91-37) - w zakresie przygotowania oferty.

Oferent może wprowadzić zmiany, poprawki, modyfikacje, uzupełnienia do złożonych ofert pod warunkiem, że Udzielający Zamówienia otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian, poprawek itp. przed upływem terminu składania ofert.

Powiadomienie o wprowadzeniu zmian musi być złożone według takich samych zasad, jak składana oferta tj. w szczelnie zamkniętej kopercie odpowiednio oznakowanej z dopiskiem zmiana oferty. Oferty złożone po terminie, oferty nie podpisane na formularzu ofertowym w wyznaczonym miejscu przez osoby upoważnione, złożone na innym niż określony formularzu oraz nie spełniające innych istotnych warunków określonych w specyfikacji zamówienia zostaną odrzucone.

Konsekwencje złożenia oferty niezgodnie z wyżej wymienionym opisem ponosi Oferent.

Oferent ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

Dla uzyskania ważności, oferta musi zawierać wszystkie wymagane oświadczenia i dokumenty wymienione w Szczegółowych Warunków Konkursu Ofert.

Wszystkie dokumenty powinny mieć formę oryginału lub poświadczonej za zgodność z oryginałem kserokopii. Poświadczenie musi być dokonane przez Oferenta (osobę upoważnioną do reprezentacji). Poświadczenia należy dokonać na tej samej stronie na której dokument kserowano.

Forma poświadczenia: własnoręczny podpis, imię, nazwisko, ewentualnie imienna pieczątka, data i podpis „za zgodność z oryginałem”.

W przypadku składania pełnomocnictw powinny być one złożone w oryginale, poświadczonej notarialnie kopii lub kopii poświadczonej przez adwokata lub radcę prawnego.

Udzielający Zamlowienia wyraża zgodę na złożenie jednej oferty w przypadku kilku zadań, z odrębnym wykazem osób dla każdego zadania.


 1. Miejsce i termin otwarcia ofert

Otwarcie ofert nastąpi w Samodzielnym Publicznym Dziecięcym Szpitalu Klinicznym w Warszawie przy ul. Żwirki i Wigury 63A , V piętro, pok. 109, Dział Spraw Pracowniczych w dniu 28 listopada 2017 r. o godzinie 13:00.

Otwarcie ofert zostanie dokonane w obecności oferentów, przy czym obecność ta nie jest obowiązkowa.

Komisja konkursowa w części jawnej w obecności oferentów stwierdza prawidłowość ogłoszenia konkursu oraz liczbę otrzymanych ofert; otwiera koperty oraz przyjmuje do protokołu zgłoszone przez oferentów wyjaśnienia i oświadczenia.

W części niejawnej ustala, które z ofert spełniają warunki konkursu, odrzuca oferty nie odpowiadające warunkom konkursu, wzywa oferentów do usunięcia braków formalnych, przeprowadza indywidualne negocjacje, wybiera najkorzystniejszą ofertę.

W przypadku stwierdzenia braków formalnych w złożonej ofercie, Komisja Konkursowa wzywa oferenta do ich uzupełnienia poprzez zamieszczenie informacji o brakach na stronie internetowej SPDSK w Warszawie pod adresem www.spdsk.edu.pl podając nazwę (imię i nazwisko oferenta), stwierdzone w ofercie braki oraz ostateczny termin ich usunięcia.

Z przebiegu konkursu sporządza się protokół, który powinien zawierać:    1. Oznaczenie miejsca i czasu rozpoczęcia oraz zakończenia postępowania.

    2. Imiona i nazwiska członków komisji konkursowej.

    3. Wykaz świadczeniodawców ubiegających się o zawarcie umowy.

    4. Wskazanie ofert, które zostały odrzucone, wraz z uzasadnieniem.

    5. Wnioski i oświadczenia członków komisji konkursowej oraz świadczeniodawców ubiegających się o zawarcie umowy składane w trakcie postępowania.

    6. Wskazanie ofert, które zostały wybrane.

    7. Podpisy członków komisji.

Komisja konkursowa zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu ofert oraz do zmiany terminu ogłoszenia rozstrzygnięcia konkursu ofert.

Udzielający Zamówienie zastrzega sobie prawo udziału w postępowaniu, jako konsultant merytoryczny, oraz wsparcie stałej Komisji Konkursowej, Pielęgniarkę Naczelną SPDSK w Warszawie. 1. Kryteria oceny ofert

W celu porównania i oceny złożonych ofert w części niejawnej komisja konkursowa posłuży się kryterium ceny -100%

W przypadku ofert identycznych cenowo komisja konkursowa zastrzega sobie prawo wskazania oferty najkorzystniejszej na podstawie innych kryteriów, wynikających z dokumentów złożonych wraz z ofertą.

W przypadku, gdy ze złożonych ofert będzie wynikało, że ilość osób wyznaczonych do wykonywania przedmiotu zamówienia z zaoferowaną najniższa ceną jest większa niż 10, a niektóre z nich będą miały taką samą cenę za godzinę udzielania świadczeń, wówczas Udzielający Zamówienia wezwie tych oferentów do złożenia w określonym terminie ofert dodatkowych, w zakresie w jakim jest to niezbędne do rozstrzygnięcia konkursu. Oferenci składając oferty dodatkowe nie mogą zaoferować ceny wyższej, niż zaoferowana jest w złożonej ofercie.

Udzielający Zamówienia zastrzega możliwość niewykorzystania całej oferty, która jest najmniej korzystna z przyjętych, w ramach przeznaczonych środków.

W wyniku przeprowadzonego postępowania konkursowego zostaną wybrane najkorzystniejsze oferty, zawierające najkorzystniejsze propozycje cenowe znajdujące pokrycie w wielkości środków przeznaczonych na sfinansowanie przedmiotu zamówienia a łączna liczba osób wykonujących świadczenia w ramach zamówienia umożliwi wykonanie całości zadania.

Udzielający zamówienia zastrzega sobie prawo przeprowadzenie negocjacji z wybranymi oferentami w zakresie ilości świadczeń oraz ceny.Udzielający zamówienie odrzuci oferty, które przekraczają wysokość zaplanowanych środków do realizacji zadania.

 1. Unieważnienie postępowania:

 1. Komisja konkursowa unieważnia postępowanie w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej gdy:

  1. nie wpłynęła żadna oferta;

  2. wpłynęła jedna oferta niepodlegająca odrzuceniu z zastrzeżeniem ust. 2;

  3. odrzucono wszystkie oferty;

  4. kwota najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą Udzielający Zamówienia przeznaczył na finansowanie świadczeń zdrowotnych w danym postępowaniu;

  5. nastąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca że prowadzone postępowanie lub zawarcie umowy nie leży w interesie Udzielającego Zamówienia, czego nie można było wcześniej przewidzieć.

 1. Jeżeli w toku konkursu wpłynęła tylko jedna oferta niepodlegająca odrzuceniu, komisja może przyjąć tę ofertę gdy z okoliczności wynika, że na ogłoszony ponownie na tych samych warunkach konkurs ofert nie wpłynie więcej ofert.

 2. Jeżeli nie nastąpiło unieważnienie postępowania komisja konkursowa o rozstrzygnięciu konkursu zamieszcza informacje stronie internetowej Szpitala.

 3. Z chwilą rozstrzygnięcia postępowania następuje jego zakończenie. 1. Odrzucenie ofert:

Odrzuceniu podlega oferta:

 1. złożona przez oferenta po terminie;

 2. zawierająca nieprawdziwe informacje;

 3. jeżeli oferent nie określił przedmiotu oferty lub nie podał proponowanej ceny;

 4. jeżeli zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia;

 5. jeżeli jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów;

 6. jeżeli oferent złożył ofertę alternatywną, wówczas obie oferty podlegają odrzuceniu;

 7. jeżeli oferta została złożona niezgodnie z warunkami określonymi w dziale V Instrukcja dla oferentów:

  1. w zakresie braku podpisu osoby upoważnionej na formularzu ofertowym w wyznaczonym miejscu;

  2. w przypadku złożenia oferty na innym niż określony przez Udzielającego zamówienia formularzu;

  3. w zakresie niespełniającym innych istotnych warunków określonych w Szczegółowych warunkach konkursu. 1. Środki odwoławcze

 1. Oferentom przysługują następujące środki odwoławcze:

   1. protest;

   2. odwołanie.

 1. Środki odwoławcze nie przysługują na:

 1. wybór trybu postępowania;

 2. niedokonanie wyboru świadczeniodawcy;

 3. unieważnienie postępowania.

 1. W toku postępowania w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, do czasu zakończenia postępowania Oferent może złożyć umotywowany protest w terminie 7 dni roboczych od dnia dokonania zaskarżonej czynności.

 2. Do czasu rozpatrzenia protestu postępowanie w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej ulega zawieszeniu, chyba, że z treści protestu wynika, że jest on oczywiście bezzasadny.

 3. Protest złożony po terminie nie podlega rozpatrzeniu.

 4. Informację o wniesieniu protestu i jego rozstrzygnięciu niezwłocznie zamieszcza się na stronie internetowej Szpitala.

 5. W przypadku uwzględnienia protestu komisja konkursowa powtarza zaskarżoną czynność.

 6. Oferent może wnieść w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia o rozstrzygnięciu konkursu, odwołanie dotyczące rozstrzygnięcia postępowania.

 7. Odwołanie wniesione po terminie nie podlega rozpatrzeniu.

 8. Odwołanie rozpatrywane jest w terminie 7 dni od dnia jego otrzymania. Wniesienie odwołania wstrzymuje zawarcie umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, do czasu jego rozpatrzenia. 1. Zawarcie umowy

Umowa o udzielanie świadczeń zostanie zawarta z Oferentem wybranym w konkursie ofert. Udzielający Zamówienia zastrzega, iż może dochodzić roszczeń odszkodowawczych wobec Oferenta, który wygrał konkurs ofert, a następnie zrezygnował z podpisania umowy, powodując tym samym niezabezpieczenie ciągłości i kompleksowości opieki zdrowotnej w Samodzielnym Publicznym Dziecięcym Szpitalu Klinicznym w Warszawie.

Załączniki:

 1. Załącznik nr 1 - Formularz ofertowo - cenowy

 2. Załącznik nr 2 - Opis personelu

 3. Załącznik nr 3 – Oświadczenie oferenta o wykonywaniu usług

 4. Załącznik nr 4 – Istotne postanowienia umowy na świadczenia zdrowotnej

ZATWIERDZAM

Załącznik nr 1

Dane udzielającego zamówienia:

Samodzielny Publiczny Dziecięcy Szpital Kliniczny

w Warszawie

ul. Żwirki i Wigury 63A

02-091 Warszawa

FORMULARZ OFERTOWO – CENOWY
ŚWIADCZENIE USŁUG PIELĘGNIARSKICH W ODDZIAŁACH SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO DZIECIĘCEGO SZPITALA KLINICZNEGO W WARSZAWIE

w podziale na zadania ( skreślić niepotrzbne)

Zadanie 1. Udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie pielęgniarstwa operacyjnego

Zadanie 2. Udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie pielęgniarstwa anestezjologii i intensywnej opieki (obszar intensywnej opieki noworodka)

Zadanie 3. Udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie pielęgniarstwa pediatrycznego

Zadanie 4. Udzielanie świadczeń zdrowotnych (położniczych) w zakresie pielęgniarstwa ginekologiczno-położniczego


 1. Dane Przyjmującego Zamówienie

Nazwa oferenta:…………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………….......

Adres zameldowania/siedziba firmy……………………………………………………

……………………………………………………………………………………….......

Adres e-mail………………….. Nr tel.………………………...

NIP……………………………………. REGON………………………

PWZ…………………………………. PESEL………………………..

Nr Wpisu do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą ……………………… 1. Składam ofertę na udzielanie świadczeń pielęgniarskich w oddziałach SPDSK wWarszawie ( niepotrzebne skreślić)

Zadanie 1. Udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie pielęgniarstwa operacyjnego

Za realizację w/w świadczeń oczekuję ……………zł brutto (słownie:…………………………) za jedną godzinę udzielania świadczeń będących przedmiotem postępowania

Szacunkowa deklarowana miesięczna liczba godzin___________

Zadanie 2. Udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie pielęgniarstwa anestezjologii i intensywnej opieki (obszar intensywnej opieki noworodka)

Za realizację w/w świadczeń oczekuję ……………zł brutto (słownie:…………………………) za jedną godzinę udzielania świadczeń będących przedmiotem postępowania

Szacunkowa deklarowana miesięczna liczba godzin___________

Zadanie 3. Udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie pielęgniarstwa pediatrycznego

Za realizację w/w świadczeń oczekuję ……………zł brutto (słownie:…………………………) za jedną godzinę udzielania świadczeń będących przedmiotem postępowania

Szacunkowa deklarowana miesięczna liczba godzin___________

Zadanie 4. Udzielanie świadczeń zdrowotnych (położniczych) w zakresie pielęgniarstwa ginekologiczno-położniczego

Za realizację w/w świadczeń oczekuję ……………zł brutto (słownie:…………………………) za jedną godzinę udzielania świadczeń będących przedmiotem postępowania

Szacunkowa deklarowana miesięczna liczba godzin___________

Oferent oświadcza, że:

1. zapoznałam/(em) się z treścią ogłoszenia o konkursie ofert, dokumentacją postępowania na świadczenie usług i nie wnoszę do niej zastrzeżeń;

2. zapoznałam/em) się z projektem umowy i nie wnoszę w stosunku do niej żadnych uwag, a w przypadku wyboru mojej oferty podpiszę umowę zgodnie z tym projektem umowy w ciągu 7 dni od daty rozstrzygnięcia postępowania konkursowego;

3. uważam się za związanego ofertą przez okres 60 dni od dnia upływu terminu składania ofert

4 dane przedstawione w ofercie i oświadczeniach są zgodne ze stanem prawnym i faktycznym

Do oferty dołączam następujące dokumenty:


 1. …………………………………………………………………………………………
 1. …………………………………………………………………………………………
 1. …………………………………………………………………………………………
 1. …………………………………………………………………………………………
 1. …………………………………………………………………………………………
 1. …………………………………………………………………………………………
 1. ………………………………………………………………………………………… 1. …………………………………………………………………………………………

Warszawa, dnia ………………………. ………………………………

Pieczątka i podpis Oferenta
Załącznik nr 2

OPIS PERSONELU/OFERENTA

Kwalifikacje, dotychczasowe doświadczenie, przebieg pracy zawodowej ze szczególnym uwzględnieniem świadczeń będących przedmiotem postępowania …………………………………………………………………..……………………………………………………………………

…………………………………………………………………..……………………………………………………………………

…………………………………………………………………..……………………………………………………………………

…………………………………………………………………..……………………………………………………………………

…………………………………………………………………..……………………………………………………………………

…………………………………………………………………..……………………………………………………………………

…………………………………………………………………..……………………………………………………………………

…………………………………………………………………..……………………………………………………………………

…………………………………………………………………..……………………………………………………………………

…………………………………………………………………..……………………………………………………………………

…………………………………………………………………..……………………………………………………………………

Warszawa, dnia ………………………. ………………………………..

Podpis i pieczęć OferentaZałącznik nr 3

Oświadczenie Oferenta

Jako Oferent oświadczam, że:

 1. nie zalegam w opłatach składek ZUS oraz w opłacie podatku w Urzędzie Skarbowym (skreślić, jeżeli nie dotyczy);

 2. posiadam odpowiednie uprawnienia i kwalifikacje do udzielania świadczeń zdrowotnych objętych przedmiotem oferty

 3. osobiście będę świadczył usługi na rzecz Samodzielnego Publicznego Dziecięcego Szpitala Klinicznego w Warszawie;

 4. gwarantuję ciągłość, kompleksowość, dostępność i wysoką jakość świadczeń zdrowotnych będących przedmiotem niniejszej oferty;

 5. obowiązuję się do przestrzegania praw pacjenta;

 6. zobowiązuję się do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji dotyczących Udzielającego Zamówienia oraz związanych z realizacją umowy i które to informacje stanowią tajemnicę w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji;

 7. zobowiązuje się do odbycia wstępnego szkolenia z zakresu podstawowych zasad zapobiegania zakażeniom szpitalnym

Warszawa, dnia ……………………… ...……………………….
(pieczęć i podpis Oferenta)

Załącznik nr 4

Istotne postanowienia umowy Umowa nr DSP/K/……../2017
O UDZIELANIE ZAMÓWIENIA NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE

zawarta w dniu …………………………………………………r. w Warszawie pomiędzy:Samodzielnym Publicznym Dziecięcym Szpitalem Klinicznym w Warszawie w Warszawie (02-091 Warszawa), ul. Żwirki i Wigury 63a, wpisanym do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz publicznych zakładów opieki zdrowotnej Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS, pod nr KRS 00000158332, NIP 526-025-15-98, REGON 000288969 reprezentowanym przez:

Martę Kuczabską – Zastępcę Dyrektora ds. Lecznictwa,

zwanym dalej „Udzielającym Zamówienia"

a:

…………………………….., prowadzącą indywidualną praktykę pielęgniarską, wpisaną do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą pod numerem ………………………, działalność gospodarczą pod firmą ………………………………………………………………………, posiadającą prawo wykonywania zawodu o nr………………………….., NIP: ………………………. oraz REGON ……………zwanym dalej „Przyjmującym Zamówienie".
W wyniku przeprowadzonego konkursu ofert nr DSP.4240.4.2017 na podstawie art. 26 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1638 ze zm.) Strony zawierają umowę o następującej treści:

Postanowienia ogólne
  1   2


©operacji.org 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna